Gemeenteraad van Alkmaar HET GEHEIM VAM EEN GRAF. STADNIEUWS. BUITENLAND. Heden Beursvacautie, «■flier, K. geheet en, die voorgaf dat hij naar Amerika vertrekken wilde, omdat hij bij zijn vrouw em acht kinderen om allerlei redenen niet langer kon blijven. K. had veel geld bij zich, waarvan hij echter maar een zeer matig gebruik maakte. Woensdagavond) kwam uit Duitschland een klerk van een der gerechtshoven aldaar, om op het geld, dat K. bij zich had, besslag te leggen, daar zijn vrouw en kindereu geen middelen hadden om te leven. De klerk vernam to Groningen dat- K. met' den sneltrein van 9.20 wilde vertrekken. Daarom tufte hij per auto naar de officieele personen, die hem volmacht konden ver- leenen, maar slaagde niet. K. vertrok dus1 onge stoord met zijn geld naar Rotterdam. De klerk reis"- d« met een volgenden trein hem achterna. AUTO-GARAGE. De f Irma Stikkel, Olij en ten Zeldam verzoekt ons te melden, dat op den bouwgrond aan den Kennemer- -straatweg bekend onder Sectie E. 2640 een villa-gara ge zal worden gebouwd, ruimte biedende voor 24 auto's. Binnenkort, vermoedelijk begin September, zal het zich in de Ronde Luthersc-he Kerk op het Singel te Amsterdam bevindende graf van Jan Coenraad Brants, overleden en aldaar begraven in 1791, geopend worden. Zooals vroeger al .eens medegedeeld is, werd hierop aangedrongen door de erfgenamen van Brants, een Duitschei', die in de Oost veel geld! verdiend heeft. De nabestaanden, die mee.nen recht op de erfenis te hebben, hechten geloof aan de legende, dat er in de kist een Bijbel' ligt, de documented bevat, welke be langrijke aanwijzingen kunnen geven. Ook zou de plaat op de kist een sleutel zijn tot oplossing van het geheim. Het college van ouderlingen der Ev. Luth. Gemeen te heeft nu toestemming gegeven het graf te onder zoeken. UIT HENSBROEK. Als blijk van waardeering heeft het gemeentebestuur van Obdam besloten aan de Vakteekenschool alhier een subsidie te verleenen van 10 gulden. UIT SINT-PANCRAS. Niet minder dan 2120 ratten zijn sedert Mei 1.1. bij den controleur der vereeniging de Tuinbouw alhier ingeleverd. De premie van 10 cent is met ingang van 20 Augustus a.s. met 5 cent verhoogd en alzoo gesteld op 15 cent per rat. BIOSCOPE HOMMERSON ET FILS. Evenals vorige jaren komt de bioscope van den heer Hommerson weer op de Paardenmarkt, Van de voor stellingen, die deze bekende bioscope in Gouda heeft gegeven, zegt de „Goudsche Courant": „Daar werd ©en mooi programma vertoond, waarop als hoofdnummer prijkt© „Het1 Gevloekte Geld," de film, voor welker vervaardiging Louis Bouwmeester en andere artisten zich naar Volendam hebben bege ven om daar ter plaatse het dramatisch gebeuren door een bioscopische opname te doen vereeuwigen. Dat- deze beelden zeer groote belangstelling hadden be hoeft niet te worden vermeld. De beelden spreken voor zich zelf. Men ziet daarin hoe een man, door geld'zucht verblind, niets ontziet zelfs geen menschen- leven om zich te kunnen verrijken. En1 prachtig komt hierin nit de gewetenswroeging van den man, die voor geld wordt omgekocht om de vreeséüjke daad te bedrij ven, waarvan dit drama dé handeling vertoont. Ook de keuze der andere nummers valt' bijzonder te roemen. De beelden uit den Romeinschen tijd waren met zorg gekozen, en konden door iedereen worden gezien. De komische- nummers haddén een lachsucces." De „Nieuwe Sneeker Ct." schrijft over de voorstel lingen, die Hommerson daar verleden week tijdens de kermis gaf: „Avond aan avond uitverkocht. En eiken avond hetzelfde succes. Inderdaad, hetgeen de firma Hommerson biedt, kan wel concurreeren met de ande re bioscopes. De twee prachtige films, die de eerste dagen als hoofdnummers gingen, „Het vervloekte Geld" met Louis Bouwmeester in de hoofdrol, en „De vier Duivels," een monopol-film van 1500 meters lang, gespeeld door le klas Noorsche Artisten, waren d'e en tree meer dan waard. En daartusschen door werden ©enige zoo echt-hu- moristische nummers gegeven, dat de kermis-s-temming er spoedig in was." UIT FEER-HUGOWAARD. Door de afdeeling van de Holl. Maatschappij van Landbouw alhier zal worden getracht een cursus te doen houden in Paardenkennis. Hiervoor moeten zich minstens 10 personen boven 20 jaar aanmelden. De cursus gaat over 12 lessen van 2 uur. Ter oprichting van een landbouwcursus zal samen werking worden gezocht met andere corporaties. UIT BERGEN. De bestrating van den weg van Bergen naar Alk maar met aan weerszijden een fietspad' is gegund aan Joh. Henneman, aannemer te Heemskerk voor de som van 17992. KORTE BERICHTEN. Op den Frieschen Bouwhoek vordert door het re genachtige weer de oogst van stroo en peulvruchten slecht. In de laatste dagen stond' het werk geheel stil. Daardoor wordt de kwaliteit der te velde staande vruchten er niet beter Op. Was verleden jaar het weer wel wat droog, de oogst van 1912 zal vrijwat minder zijn dan die van 1911. - Fen van de twee personen, die den veldwachter van Schoonoord zoo ernstig hebben mishandeld, is te Bottrop, in Duitschland, gearresteerd. In do omstreken van Ureterp en Bakkeveen, met groote bosschen, kreupelhout, bouwakkers -en greide, vindt men prachtig jachtveld. Opmerkelijk is het, dat men daar niet veel hazen vindt, daarentegen wel veel herten. Gistervoormiddag is een 8-jarig meisje uit een raam der eerste verdieping van de ouderlijke woning- in de Vierwindenstraat te Rotterdam, op de straat gevallen. Het meisje, dat aan het hoofd ernstig ver- wónd werd, is naar het Ziekenhuis gebracht. - Woensdag had het tweejarig zoontje van den landbouwer te Koewacht het ongeluk al spelende te dicht bij de messen van, een snijmolen te geraken, waardoor een züner vingers gedeeltelijk werd verplet terd. Donderdag is im het ziekenhuis te Neuzen d< vinger geheel geamputeerd. Te Gendringen vliegt de laatste dagen een witte zwaluw rond. Gisteravond had in de tabakskerverij van de hoeren gebr. Jacobs te Meppel een ernstig' ongeluk plaats. Zonder dat het werd opgemerkt moet een 14-jarige jongen met de rechterhand in aanraking ge komen zijn met de zeer scherpe messen in de snijma chine. Opgeschrikt door luide kreten, kwam men den jongen te hulp. Drie vingers waren afgesneden, ter wijl do pink nog los nau de hand hing. In do Westerschei de nabij de haven van Breskens is door de Oost-burger visschers het- lijk opgevischt van een heer die te Oostende was verdronken. Op het vinden van het lijk was een hooge premie gesteld. Maandag wordt te Leiden een vergadering ge houden van de Noord- en Zuid-Hollandsche Varkens- slagersvereenig-ingen en van afgevaardigden van Landbouwvereenlgingen om middelen te beramen tot liet voorkomen van liet voederen van haring en andere viseh aan varkens, door welk voer de kwaliteit van het spek zeer lijdt. HET CONFLICT AAN DE ALKMAARRCHE IJZER- EN METAALGIETERIJ. Naar wij vernemen hebben de besturen der samen werkend© Metaalbewerkersbonden gisteren een confe rentie gehad met den voorzitter en een ander be stuurslid der Ned. Vereeniging van Werkgevers te Amsterdam. D-e eisehen der werklieden zijn hier nog eens duide lijk uiteengezet en zullen ter kennisse van de directie der Alkmaarsohe IJzer- en Metaalg'ieterii worden ge bracht. ALKM. BAD- EN ZWEMINRICHTING. Van 16 Augustus tot en met 23 Augustus zijn geno men door heeren 46 baden, door dames 5 baden, door onvermogenden 1 bad, totaal 52 baden. Hoogste temperatuur 62 graden, laagste 59 gr. AGENDA. ZONDAG: Zangv. „Nieuw Leven" met Mannenk. Orpheus,' repetitie voor heeren!2 uur, lokaal Mooij, Koorstraat. RECTIFICATIE. Niet de heer C. Hofmeester alhier, zooals gemeld werd, maar mej. C. Hofmeester sln'agd© Donderdag te 's-Gravenhage voor het examen Hoogduitsche taal L. O. Laatste Berichten. BRAND TE CONSTANTINOPEL. AMSTERDAM, 24 Aug. Volgens bericht te Berlijn ontvangen woedt te Constantinopel weder een geweldi ge brand. 80 huizen zijn reeds vernield. Burgerlijke stand. Geboren: 2-5 Aug'. Antoinette Hardolfina Corne lia, d. v. Antonius Bernardus ten Berge en Tecla Rondema. 24 Aug. Gerrit Johann-es, z. v. Gernit Zentveld1 en Anna Elisabeth de Vries. Johannes GESLAAGD. D» heer II. J. Ruijgh, alhier, slaagde te voor het akte-examen schoonschrijven M. O. Utrecht HEILOO (Juli.) Geboren: Maria, d. v. Bernardus Eeltink en Anna Houtenbos. Aaltje, d. v. Johannes Toepoel en Geertruida Bijl. Maria Geertrui da Cornelia, d.v. Lourens Jonker en Maria Schut. Anna, d. v. Wil helm Lutjeharmsen en Elizabeth Petronella Johanna Gutteling. Wilhelmus Johannes, z. v. Martinus We-ssel en Anna Margaret'ha Sijs. Margaretha Nel ly, d. v. Piet er Buis Pieterszoon en Trijntje Keelman. -Simón Petrus, z. v. Gerardus Schouten en Neeltje Suiker. Neeltje, d. v. Pieter Groot en Jansje Boet. Overleden: Aafje Keuken, weduwe van Pieter Jongejan, oud 71 jaar. Anna Magdalena Kuijk, echtgenoote van Johan Joachim Va-hl, oud 33 jaar. Johannes Luitje Bruin, echtgenoot van Jansje de Jon ge, oud 33 jaar en bijna 6 maanden. Jan Schermer, weduwnaar van Saartje de Heer, oud 86 jaar en ruim maanden. Jochem Blaauboer, echtgenoot van Eli sabeth Maria Noomen, oud 67 jaar. - Johannes Dek ker, oud 11 maanden, overleden te Ueer-Hugowaard. Aaltje Kooiman, echtgenoote van Jan Boeder, oud 62 jaar. VEBGADERDi G vau den op Woensdag 38 Aug., 1913 des namiddags 1 nar. Punten van behandeling: 1. Vaststelling der notulen van de vorige vergade ring'. Mededeelingen. Ingekomen stukken. 2. Benoeming van personeel aan de herhalingsscho len (Bijlage no. 77). 3. Alsvoren personeel Burgeravondschool en Avond school voor handwerksliedten (Bijlage no. 82). 4. Alsvoren van een lid der commissie tot wering van schoolverzuim (Bijlage no. 81). oorst-el va n B. en Wtot het geven van namen aan straten (Bijlage no. 78). C. Alsvoren, inzake uitkeering bij vacantie van ver pleegsters (Bijlage no. 79). Alsvoren, betreffende loonregeling noodhulp- kaasdragers (Bijlage no. 80). 8. Benoeming van onderwijzend personeel aan de Handelsdag- en aan de Handelsavondschool (bijlage no. 83). 9. oorstel van B. en W., inzake intrekking van de toepasselijkverklaring der artt. 1638 e. en d. van het Burg. Wetb. bij de uitvoering van openbare gemeente- wc-rkeii. (Bijlage no. 84). tusschen, zooals beleend) aangen omen door Alida- nish bey, lid van de Albaneesch© vredescommissie en Albanees- van geboorte. Deze benoeming is waar schijnlijk een der voorwaarden geweest van dé opstan dige Al-ba ut-ezeu. Yardter seint men, dat, wanneer die grootvizier niet vrijwillig heengaat, hij daartoe door de Kiamil-groep gedwongen zal worden. Zoowel de groot-vizier als de minister van Marine hebben het vertrouwen van deze groep verloren. Ook de keizerlijk-koninklijke telegraaf- dgeutuui bericht, dat de toestand van het ministerie Zeer onzeker blijft. De „Lokal Anz'eiger" verneemt nog, dat Kiamil pasja den grootvizier' Zaterdag zal dwingen om af te treden. Hij heeft een' lijst klaar met de namen van de nieuwe ministers. Zijn besluit sta'at vast, om tegen de jong'-Turken een agressieve politiek te voeren. AMERIKA. De heer Penx-ose, een aanhanger vaxx president Taft, heeft in de zitting van den Ameri- kaanschen Senaat de mededeeling gedaan, dat: de heer Archbold' van de Standarcl_Ooil Co. in het joar 1904 de som van 125.000 doll, beschikbaar had gesteld' voor de verkiezing van Roosevelt en dat 100.000 doll daar van, met voorkennis van laatstgenoemde, voor het aangegeven doel gebezigd' zijn. Den volgendien dag kwam Penrose nog eens- op zijn beschuldiging terug en drong toen aan op een onder zoek door een senaatscommissie. Later verklaarde de senator, dat Roosevelt, nadat hij vernomen- had, waartoe het beschikbaar gestelde geld was gebruikt, bevolen had de som aan den schen ker terug te geven. Roosevelt heeft daartegen verklaard, dat hij verbo den had bijdragen van Archbold of andere deelhebbers van de Standard Oil Company aan te nemen. Welk doel Penrose mef zijn aanklacht had, blijkt ten duidelijkste uit zijn latere mededeeling, dat de heer J. W. Perkins onlangs weder drie millioen dol lars heeft aangeboden, ter bestrijding van de kosten der republ ikemsohe Candida tuur van den oudLpresi- dent, Gemengde mededeelingen. EEN AFSCHUWELIJKE MISDAAD. In een weide tusschen Sart'-Risbart en Opprebais, in hetarrondissement Nyvel (Belgisch Brabant), heeft- men het lijk gevonden van een 24-jarig meisje, de minnares en vroegere dienstbode van den koster te Wastinnes. Het meisje, dat zeer sterk was, moet een versehrikkelijken strijd dooi'staan hebben, want zij was half naakt en haar kleederen waren op verschil lende plaatsen stuk gescheurd. Op haar hoofd had zij een hamerslag ontvangen en op haar lichaam droeg zij de sporen van 34 messteken. Volgen9 de verklaring van een dokter is het slacht offer niet onmiddellijk aan haar wonden bezweken. Na een strijd van verscheidene uren is zij gestorven ten gevolge van overvloedig bloedverlies. De koster en zijn vrouw zijn aangehouden. Men vermoedt dat de laatste iu de misdaad de hand heeft gehad. BOUWEN VAN TORPEDO's ENZ. De fabriek Whitehead' in Fiume heeft in het depar tement ar (ZuidéFrankrijk) uitgestrekte terreinen aangekocht tusschen Saint Tropez en Saint Maxime- sur-Mer om daar groote werkplaatsen op te richten voor liet bouwen van onderzeeërs, torpedobooten, tor pedo's en water vliegtuigen. Aanvankelijk zal men 500 arbeiders in dienst nemen welk aantal later op 3000 zal worden gebracht. DE SUFFRAGETTES. De suffragettes, die den Engelschen kanselier van de schatkist Lloyd1 George dezer dagen door drei gende manifestaties noodizaakten de vlucht naar zijn hotel te nemen, hebben hem gisteren een kostbaar bloemstuk gestuurd met- linten in de Engelsche kleu ren, waarop het opschrift: „Stemrecht vooi' vrouwen!" Men vangt meer vliegen met stroop dan met azijn, denken ook zij wellicht. - In Holm wood Surrey, de zomerverblijfplaats van Petliik Laurence, den bekenden voorstander van het vrouwenkiesrecht heeft gisteren de gerechtelijke ver kooping plaats gehad van alle meubilair, dtet er zich bevond. De opbrengst hiervan zal moeten dienen om de kosten te dekken, die door het suffragetten-proces in Mei werden veroorzaakt, en die ongeveer 1200 be droegen. Zooals men weet, werden de heer en mevrouw Lau rence elk tot 9 maanden gevangenisstraf veroordeeld, doch korten tijd, nadat hum straf was ingegaan, vrijgelaten. Ze bevinden zich thans op een reis per automobiel door Canada. 11 E'J MUZIEKUITVOERING door het STEDELIJK MUZIEKKORPS, Directeur de heer H. A. MAAS op Eondag 35 Aug. vau »i/2 tot 4i/2 in den Hout. uur 1. 2. 3. 4. 6. 8. Programma: The Directorate, March Ouverture de l'opera „La. Bohémienne" Ein Walzer ist mein Leben Fantasie uit de Operette „Der Vogelhiindler" Pauze: Ouverture zur Operette „Dichter tmd Bauer" Fin Tanzchen auf grutter Wiese „Gaudeamus Igitur" Potpourri in Marsehvorm Finale. Sousa. Balfe Yolstedt Zeiler von Sxippé Eilenberg Vanham TURKIJE. De „Lokal Anzeiger" verneemt uit Constantinopel, dat de I^orte het. voorstel van graaf Berchtold, ondér dankbare erkenning van diens goede bedoelingen, niet in overweging wil nemen, daar zij in dit voorstel een inmenging ziet van een vreemdien staat in de binnenlandsche aangelegenheden van het onafhankelijke Turksche rijk. De comité-bladen zet ten intusschen hun felle campagne tegen het- voorstel van graaf Berchtolcli voort. De „Tanin" heeft zelfs de bedreiging geuit, dat er in Turkije nog een groote schare van eerlievendle en vaderlandslievende mannen bei'eid is om allesi op te offeren. IS aar de „Vossische Zeitung'" uit Constantinopel I verneemt, ziet men aldaar met gi'oote spanning- het schrijven van Hilmi-.pasja tegemoet, waarin hij zich over het door hem genomen ontslag als minister recht vaardigt. Dit zullen dé eerste authentieke mededee lingen zijn over dp s-troomingen in het kabinet en over de plannen van de tegenstanders der Hilmi-groep. Naar verluidt, zou het kabinet vastbesloten zijn, in weerwil van alle ontslag-aanvragen, bijeen te blijven tot het parlement weer bijeengekomen is. De porte feuille van minister van Binnenlandsche Zaken is in- j POLI TIE-SCHAN DAAL TE NIEUW-YORK, Van de twee individuen, die bij den moord op Ro senthal betrokken waren en nog niet werden gearres teerd, n.I. „Gyp the Blood" en „Lefty Louis", is d< eerste thans te Brooklyn aangehouden. Op hun beider arrestatie was door dien districts-at torney, mr. Whitman, een belooning van 12.500 ge steld. De districts-attorney verklaarde, dat er zekere politiebeambten waren, die de verblijfplaats der twee gezochten heel goed kenden, doch die door schuldige nalatigheid' hun gevangenneming verhinderden. Het Hooggerechtshof te Nieuw-York heeft twee de tectives, die tot de ondergeschikten van den politie- lui tenant Becker behoorden, in staat van beschuldi ging wegens meineed, naar aanleiding van een verkla ring van „Big- Jack Zelig, den aanvoerder der moor denaars, volgens welke beide detectives hem valsche- lijk beschuldigden van liet dragen van vuurwapenen, nadat zij zelf een revolver in zijn zak hadden gesto ken toen ze hem arresteerden. J U WEELEN-DIEESTALLEN. Verscheidene juweelen, afkomstig van den dief stal in het kasteel' van Eu, van welken dezer dagen melding- gemaakt- werd, zijn -gisteren te Parijs terug gevonden bij een huiszoeking in de woning van Louis Martin, den vroegeren bediende van den graaf van Eu, die op aanwijzing van prins Louis van Orleans en Braganza werd! gevat. Ook andér© vooi-werpen van waarde, door Martin ge-stolen, werden ontdekt. De kroon, welke de brutale dief uit het. kasteel wist weg te stelen, was- volgens een nieuwe lezing omtrent den diefstal niet de Braziliaansche keizerskroon, maar een geschenk, dat men den Braziliaanschen kroonpre tendent, graaf van Eu, tot aandenken had gegeven ter gelegenheid van de beëindiging van den oorlog tusschen Brazilië en Paraguay. DE BANKDIEFSTAL TE BERLIJN. Naar de „Berliner Lokalanzeiger" verneemt, is uit een nader ondex-zoelk door de directie van de Schaaf- hausensche Bnnkverein zelf naar den pas ontdekten bankdiefstal ingesteld1, gebleken, dat in het geheel 146.000 Mark '4 percent-s Pruisische consols ontbre ken. Daarvan zijn 71.000, Mark Pruisische consols, die de gearresteerde bankemployé Klotsch bij zijn bank zelf te koop aanbood, in beslag genomen en reeds in de kas der bank teruggestort. Zoodat. de bank nog een schade lijdt van 75.000 Mark. Van deze laatste som is tot, nu toe niets teruggevonden. De resultaten van het zeer minutieus onderzoek, door de bankdirectie ingesteld, zijn dus in tegenspraak met de verklaringen van Klotsch zelf, die beweert slechts voor 50.000 Mark Pruisische consols te hebben weggenomen. Klotsch, die 27 jaar oud is, is- uit- een bemiddelde en deftigs offieiWamili» in Si Uzi» afkomstig. Daar hij pas bij den dood' zijns vaders een erfenis had ge kregen en dit aan de. bank bekend was, viel het- niet zoo erg op, dat hij de effectenafdeeling opdracht gaf 70.000 Mark Pruisische consols to verkoopen. Niette min werd1 de directie verwitteigd, die de kas deed na zien, met het bekende gevolg. Hartstocht voor het dobbelen, die hem al meer In schulden bracht, is de oorzaak, dat Klotsch den dief stal pleegde. DREIGENDE STAKING. De vereeniging van Duitsche reeders te Hamburg heeft bericht ontvangen uit Genua, dat daar een alge" meene staking dreigt uit te breken tegen den eersten September en d'at liet daarom aanbeveling' zou verdie nen, dat Duitsche schepen Genua mijden EEN BELEGERING. De politie te Czenstoebau in het Russische gouver nement Petrokof, had ontdekt, dat daar ter stede ee.n gevaailijke misdadigersbonde haar hoofdkwartier had gevestigd. Toen zij nu Donderdag deze woning wilde binnendringen, vond zij het huis in staat van verde diging' gebracht en werd zij met revolverschoten ont vangen. Alle vensters en deuren waren bezet met ge wapende bandieten, die zich eerst terugtrokken, toen c.-e politie een snelvuur opende. Nadat nog militairen waren aangekomen, zou het huis stormenderhand ge nomen worden. Eerst werden toen de deuren openge- lameid. Maar ook toen boden d© met geweren en re volvers^ gewapende roovers nog heftigen tegenstand. Eindelijk -echter kreeg de gewapende macht de over hand. ier roovers bleken toen doodgeschoten te zijn, vijf weiden gevangen genomen en vier andere hadden we ten te ontkomen. Ook een aantal soldaten werden ge wond. In het huis vond men een geheel wapenmagazijn en een groote hoeveelheid gestolen goederen VERDUISTERING. Volgens een telegram uit Breslau zijn in Grosz. AeundoiI twee bestuursleden eener vereeniging' gear resteerd, die het beheer hadden over de aan deze ver eeniging verbonden voorschotbank. De aangehoudenen moeten groote sommen der ver eeniging hebben verduisterd, die ze met speculeeren verloren. Naar de „Sehlesische Volkszeitung" meedeelt, zou een tekort in de kas ontdekt zijn van 320.000 Ma'rk. DE GROOTHERTOG VAN BADEN AAN DEN DOOD ONTSNAPT. Bit Karlsruhe wordt gemeldt, dat- de groot hertog van Baden aan een 'groot gevaar is ontsnapt. In de nabijheid van Badenweiler, niet ver van het lustslot, is- een geweldige rotsblok op den wandelweg, waarop de groothertog zich juist- bevond, naar beneden gevallen. Een toeval redde zijn leven, TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 24 Augustus. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandse! Meteorologisch Instituut te De Bilt. Geldig tot den avond van 25 Augustus. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van dten barometer 762.0 te Horta. De laagste stand van den barometer 749.2 te Ska- gen. VERWACHTING. Matige tijdelijk krachtige zuidelijke tot zuidweste- lijken wind, betrokken tot zwaarbewolkt, waarschijn lijk regenbuien, zelfde temperatuur. Neerslag te Alkmaar: 24 Augustus 21 ro.M. Markt berichten. ALKMAAR23 Aug. Kaas. Kleine volvette mot ryksmerk fkleine fabriekskaas f 33.—, kleine boerenkaas f 33,—. commissie f 33.—, middelbare f 38.—Aangevoerd 382 stapels wegende 205417 Kilogram, waaronder KG. volvette kleine f Handel goed. ALKMAAR, 24 Aug. Aangevoerd 8 paarden f 76 k 325, 0 veulens f 0 k 0, 107 koeien en ossen f 130 k 400, vette kalveren f a per ned. pond f 0 a 0.—, 29 nuchtere kalveren f 10 k 26, 0 ezels f 124 magere schapen f 11.— k 26.—0 vette ld. f 0 k 0, lammeren f a 0 vette var kens, per ned. pond 0 k 0 ct., 49 magere id. f 19 k 32, 200 biggen f 8.— k 16.—, 4 bokken en geiten f 2 a 6, 0 kleine bokjes f 0.— k 0.—, boter, per i/2 ned. pond hoogste prijs f 0.70 middelprjjs f 0.65 laagste prijs f 0.60 aangevoerd 6054 kop, kipeieren f 4.50 k 5.50, eendeneieren f 0. BROEK OP LANGENDIJK, 24 Aug. Heden werd besteed voorGraafjes 0.—gew. muizen f 0.95 a 1.30 zak, Julia muizen f 1.15 a 1.25, Schoolmeesters f 1. a 1.20, Blauwe f 0.55 a 1.25, 570 baal zilveruien (nep) f 3.40 a 3.90, drielingen id. f 1,20 a 1,40, 1575 kilo slaboonen f 2,40 a f 3,60 p. 50 K.G., 11800 bloemkool le soort f 9. a 14.70, (2e soort f 1.80 a 2.50, 16000 bos wortelen f 0.80 a 1,40, 48000 roode kool f 1.70 a 3.30, 8300 gele f 2,70 a 4.20, 11200 witte f 2.50 a 4.20, 40 baal wortelen f 0,40 a 0,50. 24 Aug. Aangevoerd 7218 manden augurken, Grof fijn f 4,50 a 7,40, fijn basterd f 3 50, a 41-, grof basterd f 1,80 a 2.80grof f 0,— a 0-, stek t vr~7« a rl~'gommen f 0.20 a 0,40per mand van 6 K.G. Handel vlug. PURMEREND, 23 Aug. Afslag-vereeniging BEEM- STER PURMEREND en OMSTREKEN. Op de af- slagmarkt werd beden verhandeld Slaboonen f 0,28 a 0,31, Snijboonen f 0.60 a 1.30, Peren f 0.85 a 2.60, Appelen f 1,90 a f 2,20. Han del matig. MEDEMBLIK 23 Aug. Groote Muizen f 1,10 a 1,15, Kleine Muizen f 0,— a 0,—, Groote ronde f 0.— a 0.— Bonte f 0.95 a 1.—, Blauwe f 0.95 a 1.05 per half H.L. Aanvoer 680 manden of zakken. Snijboonen f 0,80 a 0,90, Spercieboonen f 0,80 a 1,20 per 15 K.G. BGVENKARSPEL, 23 Aug.' Groote muizen f 2.40 a 2.50, kleine id. f 0.80 a 0.90, ronde f 0.— a 0.—, blauwe f 1.90 a 2.—. Aanvoer zak. Bloemkool (le soort) f 11.— a f 13.50, 2e soort f 0, a 8.50, Roode kool f 2.a f 4.witte kool f 1.50 a 4.gele f 3,a 4.50, bieten f 4.a 5 uien f 0.75 a 0.80. NOORDSCHARWOUDE, 23 Aug. Groote muizen f 1.— a 1 20, drielingen f 0.60 a 0.80, kleine f 0.20 a 0.30, schotten f 0.a 0.Eigenheimers f 0.70 a 1.—, blauwe f 0,80 a 1,— per 35 Kg. Aanvoer 0 zak. Zilveruien f 2,90 a 3.50, Drielingen f 1,50 a 1,70, grove f 0,20 a 0,30,£gele nep f 1 10 a 2.30, drielingen f 0,70 a 0,80, grove uien f 1,— a 1,20 per 50 K.G. HOORN, 24 Aug. Tarwe f 7.50 k 9.25, rogge a 0.— k gerst f 6.— k f 7.— haver f 4.50 k f 5.25, witte erwten f k f groene dito f f grauwe f 17.— k f 20.— vale f 13.k f 20.bruine boonen f 14.k f 16. karweizaad f 18.— k f 19.—, mosterdzaad f 20.— k k f 22.—, 17 paarden f 100 k f 280, 4 koeien f 200 k f 240, 23 schapen f 18.k 29.lammeren f k 0 kalveren f k f var kens f k f 0 zeugen f k f 175 biggen f 7.k f 14.kippen f 0 k kipeieren f 4.25 k f 4.50 eendeieren f 0.— k f 0—, 2270 kop boter 625 k 675. HOORN, 23 Aug. Aangevoerd 672 vette schapen f 24.— a 30. - vette lammeren f 16.— a 19.50 Han del stug. f 0.- a aanvoer 309

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2