Ondergeteekende bericht hiermede dat in verband met de advertentie van gisteravond in de Alkmaarsche Courant, zij den bouwgrond aan den KennemerstraatwegSectie E 2640groot vijfhonderd veertien vierkante meter gekocht heeft van den Heer BOSSERT tot het houwen van een AUTOGARAGE, Firma §tikkel9 fltff en Ten Boelhni§ bouwland Bergen a. Zee. Dr. DIRKEN piaMnö Nassauplein 7, Alkmaar. ROOM-ZEEP De Deste Kindertop, A. Itli&t» £IK. Mm Hiesjsiiik. Alkmaarsch Warenhuis, Speelgocdai'titeleD en Kennisgeschken. LANGESTRAAT ACHTERSTRAAT Hotel „de Burg", C. BAKKER, Tninstraat 21, Brandstoffen- handel. H. Göddeke Snaarmanslaan. An III rad et "otökmhoBB Heer en - en Dameskleermakerij, OTERLEEK, a"d"v¥rïen yjEN; J. van dei» Meen, een DIENSTBODE R. K. Dienstbode gevraagd E NüELSCH. Beleefde kennisgeving Is weder1 in de stad* A. WILH. SIEZEN. Paardenkennis* Stremming van verkeer. Het adres voor fijn GEBAK. Ruime keuze CHOCOLADE en BONBONS. Heer>isi- eis ülames- stalen voor herfst en winter. NICO VAN VUURE. ZAADMAltKT No. 50. CINEMA-AMERICJUN. Een intrige aan het Hof van Hendrik den 8sten van Engeland. DE3 van het gedurende de kermisweek van Tel. Interc. 417. notaris te ALKMAAR, Kamer aan Zee m. pension gevraagd. Conversatie, literatuur, handelscorr., examenopl. voor netten JONGEN, bericht de ONTVANGST van de nieuwste Lage prijzen. Mooie stoffen ENGELSOHE COUPE. Van de te etaleeren HAARDEN is reeds geïllustreerde Prijscourant op aanvrage verkrijgbaar gesteld. Abonnementskaarten verkrijgbaar in de meeste Sigarenwinkels, waardoor een belangrijke reductie op de entree-prijzen wordt verkregen. Doorloopende Voorstellingen van 's middags 2 tot 's avonds 12 uur. Explicateur de Heer L0USS ANDRIOLA. Beweegbare Poppen, gekleurd in doos vanaf 15 ets., Trommels vanaf 12 cents, blokdoozen vanaf 9 ct., nikkelen Fluiten vanaf 6 et., Mondorgels in doos vanaf 5 ct., diverse Schelpartikelen vanaf 9 ct., Scheepjes vanaf 8 ct., groote Trompetten vanaf 12 ct., Knipmesjes, vanaf 12 ct., pracht- sorteering Tabakspijpen 29 ct., een buitengewone partij leeren portemonnaies, prima kwaliteit 66, Achter Kammen vanaf 125, Naaidoozen vanaf 29, Aschbakken vanaf 29, Friseertanggn vanaf 9, Colliers vanaf 6 ct., groote granaten Ketting vanaf 29, zeer mooie Handtaschjes vanaf 89 ets Alluminium Drinkbekers vanaf 6 ct., Kop en Schotel met photo 19, Wiegballen vanaf 22, varkens spaarpotten vanaf 6 ets, enz. enz. Kortom een onovertrefbare sorteering in Speelgoed en Kermiscadeaux. De prijzen zijn wel 50% lager dan die welke men op de kermis moet be steden, koopt daarom nw Speelgoederen enz. in de winkels en men kan het dubbele voor zijn geld krijgen. Preparation for Examination and Practice. MODERATE TERMS. APPLY LAAT 187. Gedurende de Kermis gelegenheid in het tot het gebruiken van PLATS DU JOUR, DI NERS, PLATS DU SOIR, geserveerd aan aparte Tafels in de Nieuwe Zaal. DORTMUNDER UNION BIER, ingang Langestraat en Hof. Aftuberelend Oh. DIRKEN. Gedurende de Kermis worden in de RUSTENDE JAGER GRATIS de Fietsen geborgen, doch zij die ver zekerd willen zijn, geven de Fietsen aan den Stalknecht in bewaring h 10 Cent. j3l C^XtilNTT van de Oudkarspelsche Brandwaar borg-Maatschappijen van 1816. Doet nu uw Wintervoorraad op. Thans lever ik prima tegen de volgende zomerprijzen, franco thuis. AUTOGARAGE. UITSLAG DER VEILING, op 21 Augustus 1912 gehouden te Alkmaar, ten over staan van Notaris- L. Top te Bergen. 1. Huis en erf met steeg, aan de Kiuheimstraat, groot 61 eA. Kooper de heer O. de Ruiter q.q. 1700. 2. Huis -en erf op den hoek van de Kinheims-traat en Gashouderstraat, gro-ot 52 eA. Kooper de heer G. L. Schuurman 1800. 3. Huis en erf met steeg aan de Gashouderstraat, groot 65 cA. Kooper de heer C. de Ruiter q.q. 1625. 4. Huis en erf met steeg aan de Gashouderstraat, groot 65 cA. Kooper de heer G. L. Schuurman 1675. Getrouwd: A. VAN BEEK en A. ZENTVELD, die mede namens wederzijdsche famiUe, hun harte- lijken dank betuigen voor de vele blijken van belang stelling, bij hun huwelijk ondervonden. Alkmaar, 22 Augustus 1912. Onzen welgemeenden dank aan allen, die blijken van belangstelling hebben gegeven bij het overlijden vau onze lieve Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, HeJ. GRIETJE Git EEUW. Namens allen, P. KLANT Pzn. Sehoorldam, 23/8 1912. Bij deze betuigen ondergeteekendeu hun hartelijkeu dank voor de vele bewijzen van deelneming ondervon den bij het overlijden van hun eenigst kindje. O. F. D. KOHNERT O. S. KOHNERT—VAN ES Metiusstraat 2, Alkmaar. op Donderdag S September 1913, des 's mor gens te 10 uren, in de GROOTE SCHOUWBURG ZAAL „HARMONIE" te A L K M A A R, van als een 7 ootaafs kruissnarige Pianino, Bureau Mi nistro, Buffet, Schrijfbureau, Noten Ameublement, be staande uit 6 Stoelen, Crapeaud en Tafel, Canapé, Spie gel Gravures Speeltafels Pendules met Coupes Stoelen en Tafels, Waschtafels, Olieverfschilderijen, eene collectie oud Japansch Porcelein, een prachtige verzameling wetenschappelijke Boekwerken, Kristal-, Glas-, Aarde-, Koper-, Tin- en Blikwerk, eenige an tieke Meubelen, Gaskroon, Vitrage- en Overgordijnen, ZilverwerkenLedikantenMatrassen, Bedden met toebehooren, Kachels, enz. Een en ander 4 Sept. van 12 tot 4 uur te zien. Vooraf VERKOOPING op het HOF van grove Meubelen. Deurw. KLEIN. is voornemens op WOENSDAG 4 SEPTEMBER 1012, des avonds t.e 6 uur, in het café van den heer J. RUIJS te Sin t-P a n c r a s, in het openbaar te verknopen een perceel Ie KOEDIJK, kadaster Sectie C no. 510 groot 71 aren 20 centiaren, liggende in de Vroonermeer. Eigenaar de heer A. Oudes te Sint-Pancras. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van No taris J. VAN DER VEEN, aan de Oudegracht 291 te Alkmaar. TERSTOND GEVRAAGD wegens ziekte der tegenwoordige als meld-alleen, die goed kan koken, v.g.g.v., huur t ISO.met verhooging, t S6.waschgeld. Me vrouw LENTZ, Zijlweg 31, Haarlem. tegen 1 October, kunnende koken. Wasch buitens huis. Adres Kennemerpark 19. Aanbieding met omschrijving en prijs aan A. W. PEUCHEN, Dordrecht. J. B. T. AMERONGEN, LAMORAALSTRAAT. Leeraar a. h. gymnasium. voorzien te zijn van kost en inwoning voor een 13j. jongen- Tj. BAKKER, Helder. Spoorstraat 140. te koop, door omstandigheden. Br. onder lettel" M 247 bureau van dit blad. GERMAIN AUTOMOBIELEN. Haarsma van Oucoop De Jong, met vlijt de klassen doorloopeu hebbende. Br. fr. lett. L 247 bureau dezer Courant. Diploma Piano Jf. T. V. PAYGLOP 13. Aauvaug nieuwen cursus September, PERSONEN, boven de 20 jaren, welke in Heerhu- gowaard wenschen deel te nemen-aan eene bij genoeg zame deelneming te houden cursus in Paarden kennis, gelieven zich hiervoor op te geven aan de bestuursleden der afdeeling, de Ileeren JAC. MET, S. BRUGMAN, P. BLAUW, P. BEERS, P. KOSTELIJK, C. DEN HARTIGII of WIEBE VAN SLOOTEN, vddr ol op 89 Augustus e.k. van Bergmann&C? Arnhem uiterst mild en weldoend voor iedere gevoelige huid, voortreffelijk voor een zacht blank teint. Alleen echt met bovenstaand Etiket, p. St. 30 ets. verkrygbaar by: LEO BIJLOOS, Coiffeur, Langestraat, Firma NIEROP SLOTHOUBER, Drogisten, Langestraat, J. SCHOUTEN Co., Huigbrouwerstraat, J. A. BA- SIE, Coiffeur, Payglop, E. BERG, d-rogist, Hofplein 53, Alkmaar., De INGENIEUR van den Rijkswaterstaat in het Arrondissement ALKMAAR brengt, ter- kennis van belanghebbenden, dat het JAAGPAD langs de Oost zijde van het NoordhollandSch Kanaal voor de scheeps werf ,,'t Iloudsbosch" te ALKMAAR, wegens het te water laten van een vaartuig in het Noordhollandsch Kanaal, op DONDERDAG 29 AUGUSTUS 1912, tusschen zonso-p- en ondergang voor het verkeer zal zijn gesloten. Alkmaar, 24 Augustus 1912. De Ingenieur voornoemd, A. T. DE GROOT. Banketbakker. Telei. 137. Lsat 140. Aanbevelend Bioscoop-Theater, Koningsweg. PROGRAMMA GEDURENDE DE KERMISDAGEN. ALS HOOFDNUMMER: Historisch drama van M. DE MORLHON. 900 M. lange film, in schitterende kleuren. Reclame Aanbieding Kermis te Bergen. 30/50 i 1.50 per IIX. £0/39 1.4 ti 2c s«#rl 30/50 1.35 ao 30 130 Xa#r builen warrit 5 ct. per H L. bezorg loon berekend.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3