Kermis ALKMAAR 1912. Standplaats LAAT Aldus: RODELEN! RODELEN! RODELEN! De Itodelbacm is geplaatst op de Laat en steeds voor ieder toegankelijk. Ka iid a Ie •es brandkasten Schouwkrgloge UIT, VLIEGEN VROOLIJKE RAD, Standplaats Paardenmarkt. Willem van Vuure, Brandkasten, Kluisdeuren. Medemblikker Tenloonstellingsloten. HMmpp IP^** Nog nimmer in de gemeente Alkmaar geweest Nico van Vuure, Wie Rodelt? Ieder Rodelt! Wat is Rodelen Rodelen is Alpen sport. ^^^s Imrt- en longversterkend. Rodelen is het~hoonste en nieuwste vermaak. Ieder komt Rodelen. Baan 100 Meter lang. WAARBOROT WEDER ONTVANGEN do nieuwste AMERIKA ANSmfü1 ENGELSCHE MODELLEN. amükikaansCIIE, Telefon» 59. Zondag 25 en Maandag 26 Aug LACHEN. NIEUW. BE DIRECTIE. mEtm> LACHEN. H»Hg ¥eehoudei*i« F. BERCf, drogisterij, Hofplein 53. Ie prijs: Tien Yette Koeien, waarde f 3000. degelijk, sierlijk en netpassend HOUTTIL 17 De Tooneelvereeniging van Amsterdam. Mient 7 en 95. Zaadmarkt 50 te genit;e;^.de lie®rlli^e7er^l w&t,7tocl7bovena7 ran de" scZn" Eode^orlh^611 8p0rtplaatsen als Da™ St. Moritz om gearrangeerd en door de bergen klinkt ^7^00^^ dl6 SU1Z6nde Vaart 'lö helllDg atghJdt' de noodi?e vaardigheid te verkrijgen, Wedstrijden worden Maar met ieder is in staat aan dit genoegen deel te nemen. De reis- en hotelkosten vorderen veel geld. centen en ieder kan Rodelen 1^7 het'tarT begiert 'oe r^8 b6reik' N" dure reizen Seen dure hotel* meer - slechts enkele bespaard, terwrjl het grootste voordeel is dat gev bSLi t l 7" h""*0" het bergbes%e* wordt het Rodelen kan verheugen. g 18 ult&esloten> daar de in rails glijden, zoodat zelfs ieder kind zich zonder vrees in I Lo (nabij de Kapelkerk). 110e en 111e Opvoering gaan allen gedurende de a.s. Kermisdagen te Alkmaar, naar l,et in verschillende uitvoeringen, tegen zeer billijke prijzen voorhanden. Telef. 76. IN MA AKKRCJIDEN, AZIJN enz. BEREIDE en DROGE VERVEN VERNISSEN, POLITOEREN en BEITSEN- Verfhandel. Drogisterij Hofplein 53 aimïhimkVi4™r' vanHretchenbach. jPF* Aanvang 8 uur. BEKENDE PRIJZEN, st^bnre,meQthkaa,rten' kIaPst°elen, f 1.35 per stuk, aan den Schouwburg f 1.50. diverse afmetingen voorhanden, soliede bewerking en daaraan even redig goedkoope prijzen. Fabriek en Magazijn, Oudkarspelsche Brandwaarborg- Maatschappijen van 1816. Tarieven en inlichtingen verschaft J. H. ELFRING, Telefoon 567. Droespoeder en hoefolie, BERGPs Spenenzalf geneest binnen 5 dagen zeker. Trekking ronder uitstel Dinsdag 24 Seotemher 1912. UEgegevtn gelegenheid der Groote Landbouwtentoonstelling der Afd Medemblik en Omstreken -n de Holkndsche Maatschappij- van Landbouw, te houden I MEDEMBLIK, 4—8 SEPTEMBER 1912. LOTEN^te 7 7 7' Pl>ijS Pei' lot 50 Ct. ■mm Rodelen! Rodelen! Rodelen' »ti Ii»L Van Nieuwkuyk «4» Aanbevelend,. KewtJieeu van soliditeit voorhanden. III A HU A HAM ÜENDER LEHMAJtfiï" de Heer I.Ol'IS DE VRIES Zie verder de groote en kleine biljetten le Bang Schonwbnrgkaarten (klap- kms? -T nat 1Q7 a ,1,fn,t°p verzoek plaatsbespre king. Laat 137. A. v. d. MEULEN Rz. Telefoon 254. De TOONEELVEREENIGING van AMSTERDAM. Standplaats Laat. STRAA^gbaar SigarenmagaziJn EAAThoek HOF- «F. ROOK Ak. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 29 Februari 1912 No 64 Aantar uit te geven loten 100,000. - Aantal prachtige prijzen 1000. b~b bb B4- bb m bm m m rv vri mv 2e prijs: Een BREAK met 2 PAARDEN, waarde f 1800 Paii TTT DTTTAAr Een TILBURY met 1 PAARD, TWEE LrmprTrnvT f 1000. Verder u vvaar(le yan f f f f 1(K) met 5 cent verhooging Xj den Administrateur8 d toez©nding van postwissel of postzegels 39, Gouda. g g J Administrateur der Verloting, J. T. SWARTSENBURG, Kleiweg

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4