DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Het Circuskind. No 200. Honderd en veertiende Jaargang. 1912. ZATERDAG 24 AUGUSTUS. ONDERWIJZERES, FEUILLETON, BIOSCOOP-LAND BINNENLAND. i Dit nniumer bestaat uit 3 bladen. Aan de 10-klassige Meisjesschool te Alkmaar (Hoofd Mej. J. H. PEUIM) wordt gevraagd eene in het bezit der hoofdakte en der akten voor de Fran- sche en Duitsche taal, bij voorkeur M. O., benevens van die voor vak k. Aanvangsjaarwedde f 1125 en voor elk der beide taaiakten M. O. f 50 meer. Zes periodieke verhoogingen van f 50. Stukken, met inlichtingen omtrent werkkring en diensttijd in te zenden aan het Gemeentebestuur vóór 10 September a.s. Bezoeken worden voorloopig niet afgewacht. Gemengd nieuws. UIT BROEK OP LAN GEK Dl J K. In de Donderdagmiddag gehouden raadsvergadering waren de heer C. Wagenaar, wethouder, en R. Slot, de eerste wegens ernstige ongesteldheid, afwezig. De notulen der vorige vergadering werden gelezen en onveranderd vastgesteld. Medegedeeld werd, dat ingekomen was van Qed. St. de goedkeuring van de herziening van verkoop van water aan K. Wagenaar. In verband daarmee deelde de voorzitter mede, dat verschillende acten, o.a. die betreffende de ruiling met D. Wagennar, waren ge passeerd. Verder was ingekomen een dankbetuiging van den heer J. Sclmgen voor de verhooging vkn zijn jaarwed de; een schrijven van den directeur van het rijkstele- graafkantoor, dat in Juli 650 telegrammen zijn gepas seerd; de mede,deeling, dat aan den gemeente-ontvan ger is afgedragen 832.51. Nog was ingekomen va-n de gascommissie een ont- werp-eontract met de gemeente St.-Panera», vergezeld van bijlagen. De voorzitter deelde mede, dat door de commissie met algemeens stemmen besloten was dit ontwerp aan dè raden der Langedijken ter behandeling en goedkeuring aan te bieden. Wordt het contract aangonomen, dan1 behoeft het niet de hoogere goed keuring. Het ontwerp bevat o. m. de volgende voorwaarden: St.-Pancrae verbindt zich gedurende 30 jaar, gas al leen van do Langedijken te betrekken. In St.-Pancras betaalt men steeds 1 cent per M3. meer dan- de bewo ners van do Langedijken, terwijl de prijs van het gas voor de straatverlichting 7% ets. -per M3. zal zijn. De levering geschiedt overigens onder dezelfde voorwaar den als op de Langedijken. St.-Pancras verbindt zich minstens 36000 M3. gas per jaar t-e verbruiken, zoo minder verbruikt wordt, moet een vergoeding gegeven worden ten bedrage van de minder gebruikte M3. te gen den hoogsten gasprijs, verminderd met den kosten- den prijs. De vier Langeddjker gemeenten zullen de noodige gasbuizen voor haar rekening aanleggen, ter wijl hetzelfde gas zal worden geproduceerd en gele verd. Zeven maanden na heden moet de verlichting worden ontstoken, tenzij niet te voorziene tegenslag dit verhindert. De gasbuizen blijven ook na afloop van het contract het eigendom van de Langedijken. Na afloop van den termijn van 30 jaar wordt de ter mijn telkens met 10 jaar verlengd, tenzij een jaar voor afloop er van opzegging geschiedt. Met algeme-ene stemmen keurde de raad het ont- werp-contract goed. Verder besloot de raad' zijn toe stemming te verleenen tot het opbreken van de buizen vanaf de Spoorstraat tot het Zuideinde. Overeenkomstig de memorie van toelichting werd besloten tot het aangaan in verband) hiermee van een nieuwe geldleening van 20.000. Het benoodigde bedrag is hooger, maar er is nog een overschot van de vroegere leening van J 30.000 voor de gasfabriek. Elke gemeente der Langedijken moet hiervan 1/i op zich nemen. Besloten werd) dat Broek op «Langendijk een leening van 5000 zal aangaan op annuïteit, zoo mo gelijk 5.96. Eveneens werd met- algemeene stemmen besloten tot het maken van een suppletoire begrooting groot 5000 en tot het, zoo noodig onderhandsch, aanbesteden van de benoodigde werken voor de gaslevering. Bij monde van den heer Ven deelde de commissie voor naziening der gemeenterekening mede, dat de rekening in orde bevonden was, waarop deze werd vastgesteld op -een bedrag van 19787.50 aan ontvang sten, J 17705.82% aan uitgaven, batig saldo 2081.675. De begrooting werd) door B. en W. aangeboden o-p een bedrag van 16545.59 aan inkomsten en uitga ven. Besloten werd tot het verhoogen van de presen tiegelden voor de leden van den raad tot een bedrag van 70, tot het' brengen van het salaris der wethou ders op 25 en tot het verhoogen van het salaris van den gemeente-ontvanger met 50 en dit op 300 te brengen. Vastgesteld werd het plan voor den bouw van een Rijksveldwachterswoning. Het werk zal zoo spoedig mogelijk plaatselijk worden uitbesteed (raming 2500.) De verschillende posten werden besproken, eenige wijzigingen werden in de artikels aangebracht, waar na de begroot-ing werd vastgesteld' op een bedrag van 18156.93% aan inkomsten en uitgaven. Besloten werdi tot invoering van een keuringsdienst. De rondvraag leverde niets op, waarna de vergade ring werd gesloten. UIT DE BEEMSTER. Allerwege laat het zich reeds aanzien dat er feest in den Beems-tgr in aantocht is. Men is n.l. reeds- druk in de weer met het oprichten van z.g. eerepoorten enz., waarvan naar verluidt, omstreekb vijftig stuks zullen worden geplaatst. Ons rest nog slechts weinige dagen waarop de Beemster op feestelijke wijze t-e zien zal geven dat deze Meer als 't ware overvloeit van melk en honig. Aan ruime bijdragen, onmisbaar om het driehon derdjarig bestaan luisterrijk te vieren, heeft het niet ontbroken. Wanneer moeder Natuur er zich naar wil' schikken, belooft liet driedangsche feest, waaraan kosten noch moeiten worden gespaard, iets onvergetelijks te wor den. UIT WINKEL. In vervolg op ons bericht betreffende de besmette lijke ziekte „miltvuur", onder het vee van den heer P. Helder te Limmerschouw uitgebroken, deelen wij thans mede, dat twee koeien reeds zijn gestorven aan die ziekte. Op last van den districts-veearts zijn de kadavers verbrand en alles wat daarmede in aanraking' geweest is, terwijl de plaats waar dit geèeurd is, omheind! is geworden. Aan de boerderij op het weiland' zijn ken- teekens geplaatst. UIT OUDE NIEDORP. Donderdag geraakte een meisje van bijna 4 jaar, van den heer A. P., in de Moerbeek, vermoedelijk spelende te water. Toen het door de dienstbode op het droge werd gehaald, bleken do levensgeesten re-eds gejveken. UIT GRAFT. De heer J. Dirkmaat, proponent te Broek op Lan gendijk, heeft het beroep naar de Doopsgezinds ge meente te Noordeind van Graft aangenomen. UIT SCHAGEN. Mej. A. Buis, alhier, slaagde te 's-Gravenhage voor het examen Fra.nseh M. O. acte A. SLECHT VOLK. Het stadje- Leerdam begint een zeer slechten naam bij de justitie te krijgen. Nu weder wordt een onderzoek ingesteld naar ern stige baldadigheden, aldaar Zaterdagnacht gepleegd. Een 18-jarig meisje ging ongeveer half twaalf langs den Huttendijk naar huis en werd' vair achteren aan gegrepen door een tweetal' personen, met minder eer bare bedoelingen. Op haar, geroep van „moord" scho ten enkele personen toe, waarop de onverlaten aan den haal gingen. Het meisje had) behalve grooten schrik eenige verwondingen opgeloopen. Om 4 uur in den nacht werden hij den pastoor peren ROMAN VAN PAULA BIJSCII. 12) _0_ Langzaam begon het kind zich uit te kl-eeden. Zij had dit. totnutoe nog; nooit alleen gedaan en zoo kwel de zij zich met elke knoop, elk lintje, dat- zij los had te maken en eindelijk bleef zij half aangekleed op haar leger zitten en schreide- zacht. Ach, en nu zou zij hier alleen op.d-e aarde den ge- heelen nacht- liggen, zij werd zeer angstig en bij het knagen en ritselen der muizen, die in de keuken rond liepen, werd haar angst niet minder. Zij vatte den vuilen pnardedeken, waarvoor zij juist nog zulk een afschuw gehad-, had, wikkelde zich vast daarin. Een poosje nog* vloeiden de tranen over hare wangen, tot dat de slaap haar overmande en zij diep ademhaalde. Heden zou Mira voor de eerste maal met de jongens Lewandowsky repeteeren. Het was- nog zeer vroeg, halt zes uur, en toch was zij reeds opgestaan, had zich onder de waterleiding gewasschen en het haar kamd. Zij had zulk een onbeschrijfelijke angst voor den grown onbarmhartigen Lewandowsky, die zijn eigen kinderen onder den arbeid steeds sloeg. Hoe zou het haar gaanl Zij zou koorddansen leeren e-n lucht-gymnastiek. Op het paard zou zij nu in het geheel niet meer komen en hoeveel liever wilde zij schoolrijds-ter dan luchtgym- naste worden! Die vreeselijke buitelingen in de lucht en dan het loslaten in bet vliegen, om van de eene trapéze naar de andere te komen, daarvoor was zij bevreesd! Bij deze gedachte begon zij zacht te schrei en. Zoo rond haar madam# Lewandowsky toen dez# een uur later in d© keuken trad. „Nu waarom huilt gij nu weer? Gij hadt maar liever koffie- moeten malen!" schreeuwde zij het kind toe en ging na-ar de kast om den koffiemolen, dien zij reeds- den vorigen dag ge vuld had, te voorschijn te halen. „Daar," z-eide zij en gaf Mira den koffiemolen). „Gij staat geen morgen la ter dan heden op, hoor; wij moeten om jou er ook reeds veel vroeger uit, om met de repetities op den voormiddag klaar te komen. Gij kent niets, nog in het geheel' niets. Op je leeftijd is dat zeer treurig. Je vader beeft je veel te veel verwend." Zij liep nog wat in de keuken rond', zette water op, een pan op haar plaats en legde een) ouden koffiezak daarover. „Roep mij, als het water kookt!" Met d-eze woorden verliet zij eindelijk de keuken. Zij zou nog niets op haar leeftijd kennen? dacht Mira. Zij kon echter rijden, zoo mooi en goed, dat alle menschen steeds „bravo" riepen, toen zij den pas de deux met Natalina te paard gemaakt had. Zij wilde het aan de Lewandowsky's laten zien dat zij ook lucht- gymnaste en koorddanseres kon worden. Zij wilde zich inspannen. Nu begon het water te zingen, dan t-e borrelen. Mi ra stond- op en trad nader bij het s-pi r i l us toes tel. Klei ne blazen stegen in het water op. Zou het thans koken? dacht zij. Ach, zij wist niet. hoe het water er uit moest zien, wanneer het kookte, en madame Lewandowsky zou toch weer boos worden, wanneer zij haar noodeüoos- riep. Zij wilde dan liever nog eeni poosje wachten en zien, of het water er nog anders ging uitzien. Plotseling trok iemand de deur hevig open, kwam haastig* binnen en voordat de kleine zich nog kon om draaien werd zij aan den arm gepakt, geschud en weg- gestooten. „Kwade, meid, ik zeide je nog mij te roepen, wan neer het water kookte en nu hoor ik het sissen in de andere kamer en gij staat daar en ziet het aan, alsof gij niet goed wijs waart, domkop!" De vrouw schreeuwde deze woorden uit en een paar maal dreig- '1# haar de stem t# begeven. Mira st#nd als revg-teeud zagi rr#uw rol #ut- uit den tuin gestolen en met die geren een ruit inge worpen. Bovendien werd op de deur gebonsd en de pastoor verzocht eens buiten te komen. Een heer werd Zondagmiddag' zonder eenige aanlei ding' door iemand! van de fiets gerukt en mishandeld. VLUGGE RECHTSPRAAK. Begin 1908 werd tegen) een persoon, die met een val- sehe inteekenlijst in Leiden giften trachtte te verza melen, rechtsingang verleend. Thans zijn de getuigen in deze zaak voor de Haagsche rechtbank gedagvaard op. 11 September 1912. Door BERNARD CANTER. Hoe snel leven wijOpeens, binnen het korte tijds bestek van vijf jaren, heeft de wereld een nieuw ver maak gekregen. De wereld. Want) het schijnt wel, dat alleen de Dreadnoughts, de speciale eigendommen der natie's blijven al het andera i-s of wordt inter nationaal. Het nieuwe vermaak is echter internatio naai bij uitnemendheid. Het is zoo nieuw, dat- de re geeringen er nog geheel vreemd tegenover staan en de meuschheid eigenlijk nog niet- goed weet of zij met het nieuwe vermaak een schrede voorwaarts of een schrede terug op het pad der beschaving heeft gedaan Het verbod-zieke Pruisen stelde het nieuwe vermaak dadelijk onder zijn strengste wetten. Het libertijnsehe Frankrijk gaf-het de meest- groote vrijheid. Frankrijk slaagde er in, door het genie dat het Fransche volk eigen is, het nieuwe vermaak tot een industrie te ma ken, die het land jaarlijks millioenen inbrengt. Prui sen, ondanks den druk, wist zich de tweede plaats te verzekeren. Maar terwijl men te Parijs gelegenheid heeft om de uitspattingen van den bioscoop in zijn schrilste vormen te zien, het er een bron van volksver- derf is geworden, heeft men te Berlijn tenminste de ergste misbruiken tegengegaan. Wij spreken over bioscoop-land. Bioscoop-land' is een geheel afzonderlijk en toch internationaal rijk. Dit land van vermaak heeft een geheel1 eigen bevoT king- met geheel eigen gewoonten en gebruiken. Het algemeen-menschelijke is aan alle bioscoop-wezens ei gen. Maar daarnevens bezit- elk bioscoop-rijk weder al naar de naties waar het uit) stamt, eigen gebruiken en gewoonten. Juist zooals op „Planken-land" en in „Roman-land" de wezens, die menschen heeten te ver beelden en menschelijke lotgevallen heeten te onder gaan, er geheel eigenaardige gewoonten on vaardighe den op plegen na te houden, zoo is ook de bioscoop- mensch een geheel afzonderlijk genre. De roman-mensch heeft zich gevoegd naar de moeie- üjke omstandigheid, dat hij zich in hoogstens twee deelen van een boek volkomen heeft uit te leven. De plankenland-men-sch, de tooneelstuk-mensch, heeft zich moeten voegen naar de omstandigheid, dat hij tusschen g'everide coulissen het korte bestaan van één enkelen avond had te leven en toch een heel menschen- lot zichtbaar had door te maken. Hij zag er daarom zoo noodig niet tegenop om doodelijk gewond door het zwaard zijns tegenstanders, het hoogste lied uit te zingen in wat- dan een prachtige stervers-scène werd geheeten. Maar de bioscoop-mensch de homo bios- copus - werd nog voor geheel andere moeielijkheden gesteld. Zijn zéér moderne psyche bestond hoofdzake lijk uit snelheid. Hij was het- kind van de moment- photografie en zijn psyche moest ten duidelijkste zijn samenhang met de snelheid des lichts aantoonen. Homo biosoopus is in alles vlug'. Ilij moet, als het héél lang duurt binnen het half uur de meest schok kende gebeurtenissen ver-aanschouwelijken. Daarbij moet hij dat- alles alleen en uitsluitend door het ge baar en de beweging* doen. Want homo-bioscopu9 is met- stomheid geslagen. De opera-held1 kon vrijelijk tot zelfs in zijn stervens-stonde een groote keel opzet ten. Ja, men vergaf hem slechte actie en houterig ge baar, als hij maar flink geluid wist te geven. Maar de bioscoop-held of bioscoop-heldin moesten afstand doen van 't eerste en meest beproefde middel om uiting te geven aan zijn gevoelens. Zoolang haclden alle lieden van slechten smaak gejammerd om veel „actie" op het tooneel. De bioscoop bracht hun volkomen voldoening. letting aan-, die met haar los, naar achter gestreken, borstelig' haar -en dei groote, gele tanden op een heks geleek. Vol angst vefborg zij haar gezicht in de han den en wendde zich om. „lot niets zijt gij te gebruiken, onnutte vreter! Wij zullen je er uit werpen! Ja, in de manége met de an dere blagen kunt gij ongemanierd) zijn, iemand de ha ren uittrekken en met- -een naald steken. Wacht maar sprak zij met schorre- stem voort. Mira herinnerde- zich wel dien première-avond en nu eerst begon zij te begrijpen, Waarom de vrouw haar, die haar nooit kwaad had gedaan, bij de komst in dit huis reeds mishandeld had'. Madame Lewandowsky ging- met de koffiekan weder heen, terwijl zij Mira dreigend aanzag-, f,Tot straf voor je nalatigheid, je groote ongemanierdheid, krijgt gij heden geen koffie!" De keukendeur viel dreunend in het slot. Half ver suft zag de kleine haar na. „Den kop koffie en het 9tukje droog brood kan ik wel missen", dacht zij. Zij was zoo treurig daarover, dat men -haar onwetendheid voor nalatigheid beschouwde, dat zij don honger, die zich langzamerhand bij haar deed gevoelen, in het ge heel niet bespeurde. Zij zette zich op den vloer en staarde door het vuile keukenraam naar den grijzen hemel en wachtte op de dingen, die komen zouden. Daar werd zacht de deur geopend en Frangois sloop binnen. „Mama zeide tot den oude, dat zij jou, omdat gij ongemanierd waart, geen koffie had gegeven, maar hier he-b ik koffie voor je!" fluisterde hij. „Als gij mij een kus geeft, dan krijgt gij die", voegde hij er aan toe. Mira staarde eerst een poos het bruine, geurende vocht aan, daarna den knaap, die lachend voor haar stond. Ach, zeker had zij trek, dat voelde zij nu dui delijk, maar zou zij den knaap, die haar zoo weinig- sympathiek was, een kus geven? Een kus voor een kop koffie! Neen, zij had tot nu toe alleen menschen gekust, die zij liefhad', en met afwerende handbewe ging riep zij: „Ga weg, Frangois, iU kan je niet uit staan!" Alle bewoners van het bioscoop-land zijn met Stom heid geslagen. Eindelijk dan was men bevr-ijd van den dichter, van dien zeer onheuschen tooneel-tyran, die den vermaak-zoekenden menseh uit het publiek dwong tot luistere-n, nadenken en begrijpen. In bioscoop- iaud heeft men geen tijd voor dergelijke het ware plei- zier en de werkelijk vroolijke afleiding bedervende be zigheden. Men heeft dat daar vervangen door het- ge luid zonder logischen zin, dat muziek heet. Hef woord is vervangen door de wijze; de gedachte door de actie. De bewoners van bioscoop-land! hebben alle snelle, drukke bewegingen. Zij weten, dat zij alleen voor het oog van den toeschouwer leven. Daarom moesten zij terug naar het planken-land1 en het roman-land van weleer om zich te voorzien van al de als verouderde en belachelijke gedragingen verworpen middelen, die daar indertijd ook gebruikt werden al-s daar zijn: rollende oogen; omgekrulde lippen; peinzende gelaatstrekken; smartelijk vertrokken monden; gezwollen borsten; fier opgerichte houdingennadenkende fronsingen der wenkbrauwen; ten hemel ge-hevene handen; bewolkte voorhoofden; deemoedige buigingen. In beschaafd planken-land en in beschaafd roman-land1 hadden da bewoners, er rekening mede houdend, dat degenen di« het diepste gevoel bezitten, daarvan ongaarne uiterlijk getuigen, langzamerhand het diep-innerlijke leeren uiten door slechts enkele woorden. De hoogste kunst was daar geworden met eenvoudige middelen veel uit drukken. Waf tusschen de regels gelezen kon worden, wat vermoed kon worden, wat slechts aangeduid1 werd, werd het hoogste geschat. Ook had men, in het le ven ervaren hebbende, dat de menschen niet in twee soorten, in goeden en in slechten waren te onderschei den, doch dat elk mensch in zich een zeker aantal goe de en een zeker aantal kwade eigenschappen veree- nigt, afstand gedaan van de standaard-typen, van den père noble, de heldin, den marqué, de „komische alte", doch meer het algemeen menschelijke type, gescha keerd en gegradueerd naar de omstandigheden, ge schapen. Bioscoop-landl kon deze inwoners niet bin nen zijn grenzen dulden. Daar was slechts plaats voor het grove etfeet, voor de „actie", voor dengeen di# handelt. En zoo kwamen ze dan weer te voorschijn, de held, de lafaard, de volkomen goede mensch en d« misdadiger, de overspelige en de door-en-door fatsoen lijke, de intrigant en de recht-door-zeeïge. Tegelijk met het type en zijn attributen kwam ook de ouder- wetsche moraal terug. In bioscoop-land wordt de deugd altoos beloond en de ondeugd bestraft, nadat de deugd eerst zooveel geleden heeft, dat de belooning, hoe groot ook, maar minnetjes lijkt en de ondeugd me delijden inboezemt van 't begin af aan, daar men im mers onmiddellijk weet, dat hoe weloverlegd' de on deugd ook handelt, hoe onvergefelijk dom de deugd moge zijn, ten slotte toch de ondeugd' een rampzalig uiteinde is beschoren. Terwijl nu voor de tragische zijde van het leven en bedrijf van den homo bioseopus weinig nieuwe figuren behoefden te worden gescha pen, had de keizer van bioscoop-land veel moeite om voor de z.g. humoristische provinciën een voldoende bevolking te vinden. De humor in beschaafd plankeu en boeken-lancl) was lang-zamerhand iets zéér verfijnds geworden. Iets van een enkel woord, van een schijn baar onopzettelijke situatie; één korte opmerking was voldoende om een humoristisch accent te verkrijgen. Het publiek voor planken-landl en boeken-land wa3 geenszins goedlachs. Heb schaamde zich een beetje voor den lach in deze wereld van noodlot en twijfel. De vroolijke figuur was eigenlijk de meest tragisch# figuur geworden. En vooral was het lachwekkende gebaar g-eheel afgeschaft. De vroegere nar had als uiterlijk lachwekkend attribuut- een bult van achteren en een bult van voren gedragen. Maar die tijden wa ren allang- voorbij. Lichamelijke dingen vond men als humoristische onderwerpen volkomen onbelangrijk; hoog'stens waren ze als afwijkingen medelijdenswaard voor zooverre ze niet juist bewijzen van een superieu ren geest en ziel waren gebleken. Want men had ont dekt, dat ook hier de schepping, als bijna altoos, on volmaakt was. Zij gaf maar zelden een mensch all# eigenschappen in gelijke uitnemende mate. Zij maak te den nachtegaal grauw, gaf den prachtigen pauw een leelijk geluid en grove pooten. De keizer van „Bioscopia" wist er raad op. Hij herstelde den „hu- De jongen zag het kleine meisje geheel verbluft aan. Dat had hij dan toch niet verwacht en er had niet veel aan ontbroken, of hij had bij dit antwoord den kop, dien hij met beide handen krampachtig' vast hield, laten vallen. „Nu, ik meende maar", zeide hij eindelijk langzaam en zette de koffie op de keukentafel. „Drink het maar o-p „Frangois, waar zijt gij toch", klonk op den corridor de harde stem van Lewandowsky en de keukendeur werd) opengetrokken. „Gij weet wel, dat gij met Eu gene dadelijk in het circus moet repeteeren. Tk kom later, wanneer Mira gereed is." Beschaamd sloop de knaap weer weg. „Nu willen wij dadelijk aan den arbeid gaan. Wij hebben geen tijd te verliezen, want gij zijt groot en kent nog niets." Mira volgde d'e.n man bevend. In Lewandowsky's slaapkamer hing aan den zolder een trapéze en een long-e. De kamer was niet bepaald ruim, toch kon men aan de staande trapéze desnoods zich oefenen. De vrouw maakte juist het bed op. „Ga nu lieen, oude. Ik begin!" riep Lewandowsky haar toe eti hij sloeg den gordel met de longe om Mira's taille. De kleine hield den adem in, toen de sterke man haar bij den arm vatte en in een zwaai op de trapéze plaatste. Ach, zij wilde in het geheel geen angst, meer hebben. Het moest toch eenmaal gebeuren en zij had het on danks haar jeugd reeds geleerd zich in het onveran derlijke te schikken. „Zoo, pas nu op!" schreeuwde de leermeester. „Laat de handen los! Nu gebeurt het spoedig!" De kleine handen, die de touwen rechts en links van de trapéze omklemd hielden, begonnen hevig te beven. Dralend liet zij de rechterhand los en hield zich met de linker des te meer vast. „Nu, gebeurt het gauw?" herhaalde hij op bevelen den toon. „Ik val!" rie-p het kleine meisje vol schrik. „Gij zijt aan de longe, stumper -voorwaarts!" klonk <1# harde stem nog luider. (Wordt vprvo!(pD.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 5