Grol-, Hoef-, Kachel en Rijtuigsmederij. Café 't Wapen van Haarlem. Groot Café Concert G. W VAN DER VEEN, R. KEUTER Az, Alkmaarsshs Crediet- en EffeGtenbank. E.W.ÏEI. J. van Veen, [lilik hervat. Meel-, Koloniale- en Bakkerswaren. GERARD WORM. Houttii 64. Telefoon 356. Alkmaar. Kermis te Alkmaar 1912. Koninklijke Rioscoop - Exploitatie, Louis Bouwmeester. „Om het Yerïloekte geld". ZONNEBRAND Zelfbinders, De Nederlandsche Bank. VERLOFZIUtkr een OaféBillard C. van T w i s k. T^bleiu de la troupe* P§F* Joseph de Munnik, O. van Twiska 26 Aug. tot en met 4 Sept. Oudegnacht 2459 Prolongatiënbeleeningen. Homoeopatisch Arts, -i- Hi&RLEM, De Nouveautés in Heerenpetten. a Standplaats PAARDENMARKT. w geven het beste van het beste op het gebied der hedendaagsche Kino-Techniek. ZATERDAG 24 AUG. van 8-11 uur *s avonds, Slechts één gr»e®te GULA SOIRéE, Gedurende de kermis om de 2 dagen geheel nieuw programma. Dagelijks voorstellingen. Woensdag en Zaterdag 2 uur: ü&$Inée* HOMMERSON. I" 1 ADVERTENTIE N. De Agent van De Nederlandsche Bank te ALKMAAR ma^kt bekend, dat zijn Kantoor op KONINGINNE DAG GESLOTEN zal zijn Alléén tot het bekomen van betaling van bankbiljetten bestaat dien dag ge legenheid, 's voorin, van 9—12 uur. BOELMANS TER SPILL. Gedurende de Kermis vanai Za- j terdag 24 Aug. onder directie van Jos. G. de Munnik de hier zoo gunstig bekende karakter komiek met geheel nieuw repertoire. lederen avond varieerend Pro gramma. Opvoering der nieuwste succes OPERETTE en SOLO's. Er wordt niet gecollecteerd. Telefoon No. 74. VERDRONKEN- 00RD. maakt hiermede bekend, dat de zaak GESLOTEN zal zijn van Gummi Regenjassen. Oliejassen. Marktjassen. Marktkielen. Stofjassen. Blauwe Jassen. Blauwe Kielen. Manchester^ Jassen. Manchester Broeken en W erkmansgoederen. J. H. WILLERS, Wederom gearriveerd w s s s met de eerste opvoeringen van Groot visschersdrama te VOLENDAM. Monopolfilm, Monopolfilm, DE DRANKDUIVEL of het vergif der menschheid in 2 afdeelingen 1100 M. lang. Voorts de komische creatie van Max Linder en Naukie Muller. Explicateur: N. Hoinmerson Jr. Pianist: J. Manheim. De Directie 4 K o r1 K mol" van weleer, den humor van de middeleeuwache jaarmarkt. En als buitengewoon „•grappige" verschij ningen deed hij zijn rijk weer bevolken door „de oude vrijster", den „dikke" man, de helleveeg, den Jan de wasscher, don korendrager, den minnaar van de ge trouwde vrouw, de sentimenteel verliefde. Echter één figuur van dö kermis verhief de keizer ran Bioscopia tot de verpersoonlijking van den bios coop-humordat was de hardlooper. De hardloo per en de hardloopster werden verhonderdvoudigd. Niets is er in Bioscopia grappiger dan hardloopende bioscopiërs. In Bioscopia is elkeen, die aanspraak op humoristisch wil maken, gedoemd tot hardloopen. En hoe hardloopen! Zoo hardloopen als in Bioscopia is nooit te voren aanschouwd. Het begint altoos met één. Maar dat is slechts het allereerste begin. Zoodra er één in bioscoop-land aan 't hardloopen gaat, volgt hem dadelijk een tweede. Achter den tweede een derde. Achter den derde een vierde. Achter den vierde een vijfde. Zij loopen langs straten en wegen, langs ka den en grachten, over veld en weide, door woud en beemd'. Is .een bewoner van Bioscopia eens aan het hardloopen, dan komt er geen einde aan.Hij kent geen hinderpalen. Hij springt over kinderwagens, die hij omverloopt, dadelijk gevolgd1 door de kinder juf met het kind; daarna tegen een banketbakkersjongen, die een doos met. taarten laat vallen, die opbeurt en hem volgt; aan de beurt, komt de man met den ladder; de schoorsteenveger; de metselaar; de venter; de liarre- man; de dandy; de ouwe heer; de vischvrouw; de kcll- ner; de diender enten laatste loopt dan de lieele straatbevolking van Bioscopia in een ren achter den eersten aarts-grappenmaker, die steevast zijn laatste heil zoekt door een sprong in een gracht, een plas, een poel, gevolgd' door de geheele hardloopende suite, die óók in het water moet terecht komen. dan wordt de eerste groote „humorist" gepakt, krijgt een flink pak slaag en flipde grap is niet uit maar de film is afgerold en het; licht in de zaal gaat op! En ieder een ziet rond en verwondert zich1 er over, dat hij over die hardiooperij zoo heeft kunnen lachenAlleen de. keizer van Bioscopia verwondert, zich niet.hij weet wel dat de psyche van den modernen humor de snelheid isDe hardlooper, de man die haast heeft, dat is de ware ridicule figuur. Er is schier geen ondeugd en geen ongeluk, welke niet d!oor haast, ver oorzaakt worden. Onze krankzinnigengestichten zit ten vol met lieden, die ondergegaan zijn door haast. Onze gevangenissen zijn gevuld met lieden, die het. geduld hebben gemist om door gestadigen arbeid tot welvaart te komen. De hardlooper is de groote tra gikomische figuur van deze tijdenhij heeft, spoor weg, telegraaf en telefoon aangelegd); hij heeft bergen doortunneld en werelddeelen door kanalen geschei denhij heeft haast, haast, haast- om er te komen en zoo groot is zijn snelheid dat hij al wat werkelijk het leven waarde verleent, in een razenden ren over springt om. in een poel te belanden en met een pak slaag jammerlijk te gronde te gaanDe hard looper is de ware nar van den keizer van Bjoscopiït V\ ij zijn vlug geworden als hazen..., en even ruste loos, laf en ongelukkig, wij de kinderen van de ge jaagde eeuwen! Uit hetl Fransch, van HENRI BORDEAUX. Het kasteel van Nemours, van verre gezien, be kroont en beheeraeht. Annecy. 't Is een groote massa oude muren, vierkante forens, kanteelen. Het geeft, aan de stad een aanzien van mïddeleeuwsche vesting, gereed tot den oorlog en het beleg'. Bij ondergaande zon heeft het lila en violette tinten. Van nabij, is het een ruil en statig gebouw, met een menigte kleine trappen, een verwarring van ongelijke en ongemakke lijke verdiepingen. Ik kende het. goed: ik heb het vroeger bewoond. Ik heb het een jaar lang bewoond. En zat er niet op zware lasten - ik ontving zelfs een stuiver per dag. Want het kasteel van Nemours is veranderd in een kazerne en ik heb er gediend. Er was veel onge dierte. Maar er was-ook het' terras. an dit terras ziet men het meer, in tweeën ge deeld door het schiereiland van Duingt, en, verder, het bergland van Veyrier, de bergen van Lanfon, als verbrokkelde ruïnen, en Tonnette. Sommigen kwa men ér zitten na zonsondergang, eenigen, altijd de zelfden, een beetje weemoedig en ongetwijfeld verliefd. Daar, lang geleden, heb ik heel wat vertrouwelijke mededeelingen aangehoord, waarin, een vrouw voorbij ging. Gedurende die verhalen verguldde de avond den hemel, dan rees de maan, maakte zich los van de bergen en zilverde de golfjes van het meer. Of het waren donkerblauwe nachten, vol sterren. Een kleine vrijwilliger, Pierre Dany, vatte, doordat hij me er vaak ontmoette, vriendschap voor me op, of schoon hij tot een andere compagnie behoorde. Wij bleven daar, uitkijkend bijna zonder iets te zeggen in de lange zomeravondten. Wanneer men zeer jong- is, neemt men de gewaarwordingen die de natuur geeft op, bijna zonder er aan te denken. Of wij daalden naar Annecy af, de merkwaardigste stad wel van heel Savoie. Vol van een landelijk verleden, vroom en krijgshaftig. Annecy is een kleine zuster van Vene tië, door haar niet altijd even zindelijke grachten, die de oude gevangenis omringen en, tussehen de met bal- oons, waar de wasch droogt, getooide buizen, de hoo rnen van den bisschoppelijken tuin en andere vreedza me hoekjes spiegelen. En men moet het die grachten niet verwijten, dat ze wat troebel zijn; wanneer ze hel der zjjn ziet men op den bode-m zooveel vaatwerk en oude buiten gebruik gestelde voorwerpen! De huizen met gevels van de Rue Sainte-Claire, van de rue de l'H*. geheimzinnige toegangsweg van hét kasteel, de Cót.e Perrière met de houten galerijen, zijn de oud heid en de eigenheid) van de stad. Het schijnt dat achter die grijze muren vurige zielen geleefd1 hebben. En men krijgt hét gevoel, wanneer men er 's avonds loopt, dat men er wel, in de Rue de l'Ile, madame de Oharmoisy zou kunnen ontmoeten, uit haar hotel ko mend om naar de avondpreek te gaan, madame de Oharmoisy, ernstig* en statig*, of, in de rue Jean Jac- ques Rousseau, dicht bij de kathedraal, madame de Warens. Wij hadden achtereenvolgens de Confessions en de Introduction a la vie devote gelezen. Maar Pierre Dany stelde geen belang in deze beroemde dames. Hij ging op in een verleden, waarvan ik de kracht ver moedde. Ons regiment bereidde zich voor op de groote ma noeuvres door lange marschen. 't Geviel dat Pierre Dany, wiens huid' niet voldoende gehard was, geheel verbrand werd in het gezicht door de zon. De heele kazerne vermaakte zich er om, zoo gloeiend, vlammend hij er uit zag. 't Kan me weinig schelen, verzekerde hij lachend. En je meisje? vroeg men hem. 't Werd' zoo maar gezegd. Men wist niet dat hij een meisje had. Men spotte zelfs over zijn wijsheid. ^Dien avond, toen hij bij' me op het terras kwam, zag zijn roode neus er zoo kluchtig uit, dat- ik geschaterd zou hebben, als ik niet bemerkt had, dat Dany somber gestemd was. Komaan, wat gebeurt er? 't Is vreeselijk. Wat dan fa komt. Ze komt morgen, Zij! ik bad liet geraden. Onder den indruk van zijn ontroering' verhaalde hij me eindelijk den eenigen roman van zijn leven, 't Was een jong meisje, zoo mooi, zoo mooi, gelijk men zegt in de sprookjes, dat men haar gelijke nooit gezien had. Hij had altijd van haar gehouden, ofschoon hij een beetje bang was voor al die schoonheid. Zijn familie, die zich tegen zijn huwelijk met haar verzette, om alle soorten van rede nen, had hem dienst doen nemen. En nu had het meisje, met heel wat moeite, dezen dag oponthoud te Annecy, dat, als toevallig op haar weg" lag', weten te bewerken. De brief meldde het uur van haar aan komst en dat van haar vertrek. Zij voegde ei' aan toe, dat hij zeker wel' zou weten vrij te krijgen en haar in de stad opzoeken. Bofferd! zei ik. Je bent een gelukkige kerel. Zoo, vindt je? Zeker. Je gaat natuurlijk naar den kapitein, verlof vragen voor vandaag. Ik denk er niet aan. -Waarom niet? Kijk me maar aan! Je vergeet mijn verbrand' ge zicht. O! Zoo leelijk ben je niet. Kom! Straks lacht© je! Zij heeft me langen tijd niet- gezien. Als ze me zoo weervindt, zal ze mis schien ook beginnen te lachen. Ik wil niet dat ze om me lacht. Ze houd't van je, ze zal niet lachen. Misschien zal ze minder van me houden. Ik kan het niet verdragen. Die ijdelheid is ongerijmd! t Is geen ijdelheid. 't. Is beter dat ik me verberg En den volgenden dag hield hij zich verborgen. Ik kon niet gedaan krijgen dat- hij ophield met die dwaas heid. Toen de voormiddag ten einde liep, kwam men waarschuwen dat, een dame hem to spreken vroeg'. Ik was er bij toen de boodschap kwam. Dat is ze, zei ik. Is ze knap? Ze is heerlijk! zei de man van de wacht verrukt. Je zegt haar, dat ik straf heb! antwoordde Pier re Dany heldhaftig. Hij hield iets in zijn hand dat hij zoo hard kneep, dat men een knappend geluid hoorde. En hij wierp de stukken van het spiegeltje, dat hij gebroken had, weg. Den geheelen dag had hij het ondervraagd, om naar zijn meisje te durven gaan en eiken keer was het ant woord slecht geweest. Toen de wacht zich verwijderd had, deed hij een pas om hem te volgen, daarop kwam hij bij mij terug. Ik zag dat hij tranen in de oogen had. Kort voor het appèl vonden we elkaar weer op ons terras. Hij dacht- slechts aan één ding. Ik kon hem niet afleiden dan door over haar te spreken. Nu is zij vertrokken. Nog niet. Hoe laat vertrekt ze? Tien uur. - t Is te laat. t Appèl wordt dadelijk geblazen. Tegelijk geschiedde dit inderdaad. Wij gingen naar onze kamer. Na het appèl zag ik hem uitgaan. Onge rust, volgde ik, en ik haalde hem in op dezelfde plek waar we er van tevoren' over haar gesproken hadden. a 11 het terras» van het kasteel daalt een muur van meer dan twintig meter hoogte steil naar beneden, in tuinen. Pierre Dany, over den rand van bet terras gebogen, keek na,ar beneden, in de duisternis. Hij wendde zich om, toen hij mij hoorde komen, en fluis terde: Er is een goot, die met ijzeren ringen aan den muur geklonken is. M ij wisten dat eiken nacht een sapeur langs dien weg uitging en terugkeerde. De steunpunten schij nen zeer onvoldoende. Er is een bijzondere handig heid' voor noodig. I)eneden zijn er nog andere muren over te klimmen, en waakhonden te vermijden. Men waagt zijn huid. Die sapeur is een zacht en zwijg zaam man, die nooit over zijn zaken spreekt; maar men kent zijn nachtelijk werk, men heeft, hem gezien. Ik begreep wat mijn vriend wilde. Je bent- dwaas, zei ik. En je bent niet sterk o'e- noeg. Jawel! Maar het is een kwestie van durf. Ik zal durven. Je hebt den heelen dag gehad, om haar te zien, en het niet gewild. Nu, ik zal haar zien, terwijl zij me niet ziet. Ik zal haar op het station zien, als ze vertrekt. En hij klom over de borstwering. Nog eens trachtte 'ik hem te weerhouden. Hij luisterde niet. En ik bleef daar, zelfs toen ik hem niet meer kon zien, vree- zend, den val van zijn lichaam te hooren. Maar ik hoorde niets dan het geluid der voeten, tegen den muur krabbend om uitsteeksels te vinden. Pierre Da ny slaagde. Later in den nacht werd ik gewekt" door een hand, die mijn schouder.schudde, 't Was mijn vriend. Ben je langs denzelfden weg teruggekomen? Ja. Ik heb haar gezien. Ze was zóó bedroefd. Ik had me kunnen vertoonen. Lu het scheen me toe, dat deze woorden oen onein dige vreugde inhielden. Het BESTUURderLIJNZAADKÜEKEN- oöfpHUrw ^EREENIGING voor ALKMAAR en OM- blREKEE brengt bij deze ter kennis, dat de lijst voor het komende seizoen ter teekening zal liggen vanaf p1? T™et,Vr,J,lag 6 September in het Café „CENTRAL alhier. Tevens kan aan den administrateur opgave worden gedaan. Namens het Bestuur, D. H. VAN REENEN Cz., Voorzitter. D. J. GOVERS, Administrateur. Wegens omstandigheden te koop groot huis, koopsom billijk. Br. lett. IJ aan A. C. OOMS, Boekh. Zaandam. Wegens familie omstandigheden TE KOOP een goed beklante Zaak, die een flink burgerbestaan bevragen bij den eigenaar en bewoner J, HARREVELD te Uitgeest. Mejuffrouw MARIANNE, Holl. Chanteuse. De Heer LECON BONE, de Moderne Humorist (Oenre Dumas). Nieuw Repertoire. Mejuffrouw MARGARETE, Holl. Soubrette). De Heer en Mevrouw BONEFANG, Holl. Zang- en Karakter- duettisten. De Heer BERNARDS, Holl. Humorist. Billijke prijzen. Beste consumptie. Zondag 25, Donderdag 29, Zaterdag 31 Augustus en Zondag 1 September 10 ct. ENTREE. Kaarten den geheelen avond geldig. AANBEVELEND, DAGELIJKS VERKRIJGBAAR. TELEFOONNUMMERS 439 en 499. Soliede qnaliteit. tegenover de firma A. J. ELZAS ZOON. Verdr. Oord 117. Tel. 347, 2 maal bellen. per Hink 3 stuks 1.35. 3.30. ZIE DE ETALAGE. Biedt zich aan een NET PERSOON als BOEKHOUDER of REIZIGER. Ruim elf jaar in een dergelijke zaak werkzaam, doch om bijzondere redenen van betrekking willende veranderen. Goede getuigschriften ten dienste. Brieven onder letter H 247 bureau van dit blad. Vraagt onze „THE HOLLAR HAT"' 2.50. Prima qualiteit de bekende Engelsehe HAARHOEDEN Chique vormen 3.50. De nieuwste ULSTER HOEDEN, in alle prijzen en qualiteiten. O p* O fZ5 O Oj H3 <V O <D rO H3 t I 4) Jh <D S- 4> H3 -a O 4> ÉM m bü 0 rH o o O CD =3 <D <D -IJ rü «8 4> -a O co Ph O cd H HOMEHSON et FES f3- Prijzfn der piantsen voor Gala-Solrée le Rang (kiapstoelen) t Ï.OO, 3e rang f O.flO, 3e rang 1 0.40. Prijzen der plaatsenle Rang 60 ct., 3e Rang 40 ct., Se Rang 35 ct. SL 0 -4 tri- O O 0 t— 0 O O 0- CD P- cr >-s o o CL. tzj O >-d O F y—i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 6