&uM echte, origineele CHAMP. PILZ, K. Olij Ez., Verdro2n^enoord otiwterrefn J. DE LANGE Corns. Johs. Zn., TE HUUR. HEERENHUIZEN, Nassaupleïn. stoomt STAM verft Gebr§» Sekenfee, Heerenkleeding naar Maat. MEIJER PELS LANGESTRAAT 14 - ALKMAAR, 1 BAKKER Dl. BiÉini Wijl m Instem Landbouwcrediet, J. BAK 2 UsiidslsieiootsGhsp Mer-lfaMappii K. 8. H. M. A. NIEROP, Lijnzaad koek en, MERK (TC) T. CBOK, VELO Waschmachines VELO Wringmachines Yelo WaschmaflMne Mij.| immm c u rlkmuar. Japongarneering. Handschoenen. Het meest gesorteerde adres in Alkmaar. Dagelijksche ontvangst van nieuwe artikelen. Verlangt ge de vraagt dan nevenstaand merk op kogelfl. Naar Zuid- en Oost-Afrika per „UNION CASTLE LIJN". OUDEGRACHT 159. 811 Soyaboonenkoeken merk W. L in prijzen vanaf f 22,50. Het Anti-Tarïefwet-Comifé, Nederlandsch-Canadeesche Hypotheekbank. den Heer J. BE LANGE Corn, Johs.zn. Te Alkmaar Breed 218, Hoorn- Gang der werkzaamheden Breed 28, Hoorn* Pepêfs s Koüiokl. Wekeliikschfi Maildienst via de Kaap. ffiaindelijkiobe dienst via liet Soez-Kana Be Vries Co., Moyman Schuurraan's Scheepssgentmir, Steeds voorhanden de beste ENSELSCHE en DUSTSCHE STOFFEN Donderdags O-IO1^ uur Hotel Langenegger te SCHAGEM. SAFE DEPOSIT. Vanaf JUNI 1899 is de het merk der fijnproevers. Per ons 14, 16, 20, 25 Ct. zal Maandag 26 Augustus hare particuliere lessen her vatten. Piano, Solozang, Methodisch Spreken, Theoretische Vakken. Zuivere murws Slechte In 15 lossen goed knopend schrift, BEZOEKT het II, WESSANEN A LUUK, LIJNZAADKOEKEN, Verkrijgbaar bij: san den Wesftsrweg, N&mmlmn, NttsBaapleinEgma&dsrsirmt f Lamoraaïsiraat en Undel&srji, 4. OEN BOESTERD. Nassaupleïn 41. Verzekeringen tegen Brand, In braak, Ongelukken en Invaliditeit. f 1000, f 500, t 100 5°/0 Pandbrieven k 10V/t GRONINGEN. Gestoomd wordt iederen werkdag. KARPETTEN, VLOERKLEEDEN, DEKENS, BEDDEN worden 1 k 2 maal per week gestoomd. GORDIJNEN alle dagen en opnieuw geappreteerd, ook lancastergordijnen. Zwart wordt iederen werkdag geverfd. Alle kleuren blauw worden 's Maandags geverfd. rood 's Woensdags bruin en groen Donderdags en Vrijdags geverfd. Zaterdags en Dinsdags andere kleuren en zijde Zaterdags en Dinsdags te Alkmaar, Gez. KAAN. te Bergen, J. VRASDONK. te Limmen, J. H. WILLERS. te Castricum, v. BENTHEMLüte. te Heiloo, P. DE GROOT, te Egmond aan Zee, G. FOOR. te Dirksborn, P. WINK, te Warmenhu'zen, A.SöTEMANN. te Heer Hugowaard, P. LODDER MIENT, ALK MAAK. Hebben beschikbaar kapitaal voor le hypotheken, bij voorkeur op lande rijen, tegen zeer billijke rente en voorwaarden, w.o. particulier geld, geld van levensverz.-maatschappijen en spaarbanken, benovens Belgisch kapitaal; zijn correspondenten der Utrechtsche Hypotheekbank te Utrecht; bezorgen credieten; belasten zioh met aan- en verkoop van landerijen administreeren kapitalen en vaste goederen sluiten verzekeringen op allerlei gebied. van vasfe goederen. Agent der Veemfammer Hypotheekbank te Veendam, plaatst en bezorgt gefd onder Hypothecair verband op landerijen en huizen. I DEPOSITO RENTE 3 Nieuwiandersingel 51, Onderwijzeres Nuttige en Fraaie Handwerken fabrieksmerk gedeponeerd aes Koog s. d. Zaan. S. BAKKER Ds.s Leereer Én seboonschr^vesi, HOF TSTo. O, HÏ89J, W. 8. «1 op 28, 29 en 30 AUG. WORMCKVCeS. Koninklijks Fabrieken. (met 2 jaar garantie), (met 5 jaar garantie), zyn BlvSLIST de BESTE, IKLICHTIITGEN Bnrean Prinsengracht 721, Amsterdam. J7LTND Hz., mient De verkoop van Handschoenen is uitsluitend MIESfT SI, over de Steenenhrng. Prijaen zeer concnrrccrend. Te bevragen bjj Correspondent der Brandwaarborg-Mij. DE JOKC Co. te Amsterdam. Waar tie eisehen des tijds ingericht met grootesi tnin voor en achter. Bevattende beg. gr. Suite, Ontvangkamer, Hall, Vestibulen,^ Kelder en Keuken. 1® Yerd. 3 groote Slaapkamers, Badkamer, Zitkamer en Hall. Se Yerd. 2 groote Slaapkamers Meidenkamer, Zolder en Bergruimten. Alles voorzien van de nieuwste eisclien des tijds o.a. 2 closets, electrische verbinding door het geheelen huis, gas, zoowel licht als stookgas. Te bevragen bij A. G. DEN BOESTERD, Nassaupleïn 41, Alkmaar. Raad van Toezicht W. A. SCHOLTEN. H. D. DETMERS. Mr. P. W. BONTHUIS DE VRIES Directie H. D. EBBENS. Dr. B. W. SIEMENS. Stoomgoederen en zwart te verven rouwgoederen dus desverlangd binnen 24 uren. De laatste uitgebreide verbeteringen maken de vlugste aflevering mogelijk, zooals slechts de beste en modernst ingerichte fabrieken vermogen. V V Aanbevelend, Uw dw. dnr., IkZE. 18TAM, Nadere Inlichtingen bij de Agenten AMSTERDAM. KEBKPLFJJt 4, ALKMAAR. V O O 511» II O 1,1, I V 5> S C II HOOFDKAMTOOB ALKMAAR, Voord ara C 11. Telefoon 73. Agentschappen: HOOBS, FAKIUIZKA, Kaasmarkt 16. Westerstraat 6. LEI DE Y, 's-GRAVEVHAGE, Kort Rapenburg, hoek Breestraat. Molenstraat 45. DELFT, ROTTERDAM, Kocrnmarkt 99. Leuvehaven 107. KapitaalTwee milllocn Gulden, geheel geplaatst en volgestort. De VENNOOTSCHAP verleent Credieten, neemt gelden in déposito, belast zich met den aan* en verhoop van effecten en coupons, sluit belee- nlngen en prolongation en verricht verder alle werkzaamheden tot het kassiersvak behoorende. -i., .1 Staat op 30 Juni 1912. Loopende Credieten f 6.150.634.51 Deposito's1.313.513.31 Reserve370.477.43 De Vice-Voorzitter De Directie, van CommissarissenJ. F. MOENS. Jhr. Mr. P. VAN FOBEEST. Mr. M. MOENS. VERKRIJGBAAR bij ENGBOS: Weeft privaatlessen voor de opleiding acte Nuttige- en Fraaie Handwerken. Cursusonderwijs in Naaien en Knippen, Mazen, Stoppen en Fraaie Handwerken. Avondlessen en Woeusdagtniddaglessen voor schoolgaande meisjes. Verkoopers en gebruikers hebben op aanvrage steeds toegang tot mijne stoomfabriek „de Wachter", om zich van de zuiverheid te overtuigen. Daar de verpakking onzer K1YADR1IP- FELS veelvuldig wordt nagebootst om Kina- praeparaten van andere herkomst aan den man te brengen, wijzen wij er op, dat roode doozen, zonder den naam Dr. H. Manning, doch voorzien van het woord „Kinadruppels" of an derszins, NIET uit onze fabriek afkomstig zijn. Men eische daarom steeds Dr. Manning's Kinadruppels! Alom verkrijgbaar a f O 75. Diploma N. T. V. GEESTERSINGEL E 32. beveelt zich aan tot het geven van PIANO-ONDERWIJS. i Zie de aanplahbiljetteu. Opgericht 1765. Voedert uw VEE met de zuivere murwe merk „Ster" en W. L. uitmuntende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. EERE-DIPLOMA Parijs 1900. NEGEN GOUDEN MEDAILLES. k coulant eu op afbetaling. Op proet te bekomen eu in working te zien iederen Vrijdag en Zater»lag van 11—1 uur.uit- j sluitend in het 11 IJ au 1 der

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 7