H. W. Schiphorst, Bouwterrein, ,re N.V.gHet Landbouwhuis, Rosmolens. MUZIEK en DANS op de BOVENZAAL. BenedenzaalGrand Café-Chantant-Concert, EerT™7l^La jËl 'Mï jflxis ties alk.m: a a -f» J. van der Veen J. van der Veen, Aanbesteding. HUIDEN en LEDER worden steeds DUURDER, Etablissement Por to n Wanmolens Dorschgereedschap Ploegen, Cultivators, Fahr's Gierpompen, HEILOO. I ,Boschl ust". llil vlh. HERMs. COSTER ZOON, reukloos Jachtwater 'ms Openbare Verkooping Hotel „De Ooievaar" Voor den Graanbouw. voor Hand- en Paardenkracht Cïaix s ra. vr Tien perceelen bouwterrein, Indien U prijs stelt op KWALITEIT zult U voor Uwe schoe nen een HOOGERt'N PRIJS moeten besteden. Kermis. Alkmaar. BEIGNETSKRAAM, L. HOEFNAGEL, J- kZ in FIJNE LEDERWAREN. Globe ANSINGH MESMAN, Firma A. F. KERREBIJN, GEVESTIGD te ALKMAAR: Rijksveearts. Dijk 2 en 4. te ALKMAAR, te Uitgeest. Alkmaar, -= Zaadmarkt. N.V. HET LANDBOUWHUIS. Donderdag 29, Zaterdag 31 Aug, en Zondag 1 September a.s. T, Orkest CEBRs. DEKKER. in het openbaarte verkoopen Firma PORTON. Meubelmakerij. Stoffeerderij. Landbou w-werktuigen. Hikmaat*, I K. ACKEMA, s i Groote voorraad Zomer en Winter geopend. IW" Frissche Kamers. TK Aanbev., F. L. DE VRIES Jr., Cuisinier. üiefderatraat IOy Stearine ii^peBfl®'9teSehiedaan VOORDAM C 9, Telef. No. 3, ALKMAAR. Onmisbaar voor kinderen is het Marmerglas voor naam- en reclameplaten in het w SJOEBD tfPMA, Ondegracht 216. Magazijn Piano's, Orgels. Dorschmachines, (voor hand- en paardenkracht). Rosmolens, Wanmolens, Graanschoppen, Wannen, Zeeften, Dorschknuppels, enz. Aanbevelend, VertegenwoordigerJ. WONDER Pz. SPIEGELGLADDE TEAKHOUTEN DANSVLOER. .Entree Dameskaarten 25 ets., doorloopende kaarten 50 ets. Benedenzaal gelegenheid tot het gebruiken van ververschingen. Aanbevelend, Wed. A. P. PEPERKAMP, Breedstraat. Café ,,'t Gulden Vlies" Koorstraat Alkmaar. F. BAKKER SCHUT te Uitgeest Een Boerenwoning met stalling en de daarbij behoorende diverse per- ceelen uitmuntend zwaren Tuin grond, Dijk-, Wei- en Rietland, ge naamd „de Bakkersven", gelegen te Uitgeest, aan den Lagendijk en het Uitgeester Meer, te zamen groot ongeveer 4'|2 Hectaren. De kadastrale perceelen der ge meente SINT PANCRAS, Het bouwen van een Tehuis voor ouden van dagen en hulpbehoeven den te Sint Maarten. Nette bediening. lederen avond variëerend Programma. Goede consumptie. Aanbevelend, W MOOIJ, firma C. Pepping. ook het ARBEIDSLOON stijgt. Standplaats: STEENENBRUG, (Zuidzijde), welingerichte genaamd Etablissement Porton. Muziek van een Italiaansch Gezelschap, Ondergeteekende bericht aan zijn geachte Clientèle dat hij TEL E- FONISCH is aangesloten onder Beleefd aanbevelend, J. VAN TIL, lioterstraai Graanmaten, Schoppen, Wannen, Zeven, Bascules, Kookpotten, en verdere Gereedschappen voor den Graan- en Zaadoogst, Tuin-, Akker- en Landbouw. Vraagt prijscouranten. KUNSTTANDEN. Alkmaarsche Stoom-Steenhouwer*. Ij -4 s: S 2L prijzen 7 PRIMA WIJNEN. Grootste keuze in JReis-, Handkof fers en Citybags. Speciaal adres in alle REISBENOODIGDHEDEN. eft - hef Wat gij doet, doe het goed! APOLLO KAARSEN en BOUGIES APOLLO. in gebruik op de RIJKS HOOGERE BURGERSCHOOL, HANDELSDAG SCHOOL en het GYMNASIUM, zoomede voor de andere inrichtingen van onderwas, zijn voorhanden bij de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij De boeken worden gekaft en van met naam bedrukte etiketten voorzien, afgeleverd. By contante betaling 5 pCt. korting. Glazen deurplaten en etaleerplaten. Vergulden van lijsten. Opnieuw venilveren ran Spiegelglazen. LIJSTEN, SPIEGELS, ENCADREMENTEN enz. Zaadmarkt 61-63-65, Fuldaen 46-48. op Woensdag 4 September 1918 bij opbod en op Woensdag 11 September 1913 bij a f a 1 a g, telkens des avonds 7 uur, in liet koffiehuis „Het Wapen van Haarlem" aan de Nieuwesloot, van den Heer C. VAN TWISK, ten overstaan van den Notaris Mr. A. P. H. DE LANGE, van: groot 563 M2., waarop gestaan heeft het schouwburg lokaal „Diligentia", allergunstigst gelegen aan de Ge dempte Nieuwesloot en Achterstraat, in het centrum der gemeente Alkmaar, nabij de markten. Het terrein is breed aan de voorzijde 16 Meters en aan de achterzijde 91/2 Meters en diep ongeveer 45 Meters, en is zeer geschikt voor het plaatsen van schouwburg, concertgebouw, bioscooptheater, waren huis, hotel, fabriek of anderszins. Te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen. Eigendom van den Heer J. HARP. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van voor noemden Notaris aan de Breedstraat A 10, te Alkmaar. Uitspanning en Bergplaats voor RIJWIELEN. Tevens gelegenheid tot het gebruik van ververscheen Vuiiat Zondag 2a Augustus tot en met Zondag 1 September in de Tooneelzaal. 'ïiï Bij veiling op Dinsdag 37 Augustus 1918, bij afslag op Dinsdag 3 September 1913, beide da gen des namiddags 6 uur, ten overstaan van den plaatsvervangenden Notaris van: Alles zeer gunstig gelegen aan groot vaarwater en gedeeltelijk bizonder geschikt voor Bouwterrein. Te veilen in perceelen. Breeder bij biljetten omschreven. Aanvaarding en betaling der kooppenningen 15 Oc tober 1912 of zooveel vroeger als met verkoopers kan worden overeengekomen. Nadere inlichtingen verstrekken de Notarissen KOOL HOVEN en VAN DER POEST CLEMENT, Nieuwe Craeht te Haarlem en voornoemde plaatsvervangen de Notaris te Uitgeest. notaris te ALKMAAR, is voornemens I. Op Woensdag 4 September 1913, des avonds te 6 uur, in het café van den heer J. RUIJS te Sint Pancras sectie A. nummers 1147, WEIIA MD, groot 1.60.00 Hectaren en 584, WATJER, groot 07.60 Aren. Te veilen in 9 perceelen. In huur tot Kerstmis 1912, bij den heer J. BLOM Jz. II. Op Donderdag 5 September 1913, des avonds te 6 uur, in het café „de Zwaan" van den heer S. PIJPER, te Heer Hugowaard. Een perceel WF.ILASfD te HEER-HUGOWAARD, groot 2.05.30 Hectaren. In huur tot Kerstmis 1912, bij den heer J. NIEUW- LAND. Eigendom van Mevrouw de Wed. Mr. A. P. DE LANGE te Bergen. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van No taris J. VAN DER VEEN, aan de Oudegracht 291 te Alkmaar. notaris te Alkmaar, is voornemens op Woensdag 4 September 1913, des avonds te 6 uur, in het café van den heer J. RUIJS te SIMT PAMCRA8, in het openbaar te verkoopen liggende tusschen den boven- en den benedenweg te Sint Pancras, gemeente Koedijk, uitmakende het ge heels kadastrale perceel, Sectie C nr. 671, BOIJW- JLAKD, groot 58,60 Aren. Eigenaar de heer J. Blom Jz. te Sint Pancras. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van No taris J. VAN DER VEEN, aan de Oudegracht 291 te Alkmaar. Het BESTUUR der ALGEMEENE ARMEN der Gemeente ST. MAARTEN zal op WOENSDAG 28 AUGUSTUS a.s., des morgens 11 uur, bij enkele in-H schrijving AANBESTEDEN: Behoudens goedkeuring van Ged. Staten: De aanwijzing zal geschieden op DONDERDAG, 22 AUGUSTUS a.s., des middags om 2 uur, op het terrein. Bestek en teekening verkrijgbaar tegen betaling van 1.50 op heb Raadhuis te Sint-Maarten, en bij den epaiehte* P. DE GP1U8 Ca. te Sint-Maarteu. onder directie van den Heer en Mevrouw DUO ROSELIE tegenover de Apotheek van Mevr. Wed. C'. L. MOLENAAR. «9 Ondergeteekende bericht het geachte publiek van ALKMAAR en OMSTREKEN, dat hij dit jaar weder om de kermis bezoekt met zijn Hij beveelt zich wederom beleefdelijk aan tot het LEVEREN en AAN HUIS BEZORGEN, volgens de van ouds bekende prijzen. Alles In prima Natuurboter gebakken. Verder vele andere Consumption, alles volgen# Prijscourant. DirecteurERNEST PELOSI. Hoogachtend en aanbevelend, No. 382. Ohmstede p cS iO <M P cS P <x> Ti P as Speciale inrichting voor het plaatsen van KUNSTTANDEN volgens nieuwste vinding Cfzaar Peterstraat 77, Zaandam. Zitting te Alkmaar iederen Donderdag vaa 2,.tot 4 uur bij den HeerX. DE ROVER, ^Sigarenwinkel, Kitse voort 1. Letwel: Voor levering of herstelling van Kunstgebitten wordt alleen dan betaling gevor derd findien het volkomen naar genoegen is. t* te ff o C 9. ST0CL ZOOH ALKUAia bliVMU^KBURB Plat dis jour 13—3 nisr. Diner 5—7 nnr. FRITZ SCHULXjcn Aan deze vermaning moest ieder kooper bij aan schaffing van een Naaimachine of Rijwiel denken, en in geen geval mag de lage prijs hierbij de door slag geven, al wat er aan den Alkmaarschen Naaima chinehandel gekocht wordt, is door en door gegaran deerd, Zaadmarkt 66. Beleefd aanbev., A. HTL- DXBIfVG. Telefoon 336. Speciale inrichting voor reparation. Ook op termijn-betaling veikrijgbaar. Vraagt uwen Winkelier van de Stearine Kaarsenfabriek Prima kwaliteitonovertroffen in brandduur; zeer billijk in prij*. Let op de etiquetten. Hoogste onderscheidingen, Grand Prix Parijs 1900 A 30 Ct. per l'LACO.ï van Apothekers en Drogisten. Magdalenenstraat Telef. 458.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 8