DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Schaakrubriek. J |f No. 200 Honderd en veertiende Jaargang. 1912. ZATERDAG 24 AUGUSTUS. Damrubriek. üm. .innifBH SPROKKELINGEN. Hl "k HP IIP 'i m. WA wm, üf w m STADSNIEUWS. ALKMAARSCHE COURANT EEN TEHUIS VOOR WEDUWEN. Het Indische weduwenteihuis is een stichting van den sociaal-denkenden nieuwen tijd. Naar oeroude traditie was: liet de voorname Hindoevrouw verboden na het overlijden van haar man ooit weer het huwe lijksgeluk deelachtig te worden. Een telling in 1910 deed! velen verbaasd staan over het groote aantal we duwen. Dat uit het niet verzorgd zijn van de wedu wen groote moeilijkheden ontstaan kunnen, ligt voor de hand. Als gevolg daarvan is in de voorname kas ten een opvatting gaanl heerschen, welke het hertrou wen der weduwen toelaat. Er zijn zelfs in Indië nu reeds huwelijksbureaux, welke zich uitsluitend met het hertrouwen van weduwen bezig houden en enkele Indische kranten hebben haar vaste rubriek, welke be richten omtrent huwelijken van weduwen bevat. De Indische weduwentehuizen trachten op hun manier de maatschappij te bevrijden van den last, welke de aan wezigheid van vele onverzorgde weduwen met zich me debrengt. In de tehuizen worden de weeuwtjes voor een betrekking als onderwijzeres of verpleegster opge leid. De beide belangrijkste tehuizen van deze soort bevinden zich in Bengalen en in Poona. Ook in maat schappelijke zaken krijgen de dikwijls op zeer jeugdi gen leeftijd alleenstaande vrouwen onderwijs. In Cal cutta isi door den invloed) van de vrouwen zelf een soort industrieschool tot stand' gekomen, waar onder richt in naaien, breien, weven enz. gegeven) wordt. HET POLITIEBUREAU ALS BEWAAR PLAATS VAN KOSTBAARHEDEN. De beambten van het politiebureau in de Rue Orde- ner te Parijs hebben na heel wat hoofdbrekens dezer dagen de verklaring gevonden voor een zeer bijzonder ■geval. Vóór ongeveer "een jaar verscheen daar een goed gekleed) heer en overhandigde voor een bedrag van ongeveer 30.000 francs aan sieraden, welke hij zei- de gevonden te hebben. Het gewone proces-verhaal werd opgemaakt en men deelde den gelukkigen vinder mede, dat de waardevolle voorwerpen zijn eigendom zouden zijn, wanneer zich niet binnen een jaar de rechtmatige eigenaar aanmeldde. Er verliepen maan den, zonder dat iemand] zich als de verliezer aanmeld de, na een half jaar echter verscheen een rijk hande laar, die beweerde voor ongeveer 30.000 francs aan sie raden kwijt geraakt te zijn en de vóór een half jaar ge deponeerde voorwerpen zoo nauwkeurig beschreef, dat er geen twijfel' aan de waarheid van het medegedeelde bestond, zoodat hij1 weer in het bezit van het verlorene werdl gesteld. Dit geval op zich zelf is, afgezien van de aanzienlijke waarde der kleinoodiën, niets huiten- gewoons. De beambten van het politie-bureau ston den 'echter niet weinig verbaasd', toen na weinige maanden de „vinder" van de kostbaarheden van een half jaar geleden verscheen en dezelfde voorwerpen als vondst ter beschikking van de politie stelde. Weer verliepen een paar maanden, voor de eigenaar zich aanmeldde en weer kwam dezelfde koopman om de kleinoodiën te halen. Het werd den beambten toch tè bont, toen hetzelfde voorval voor de derde maal pas seerde. Er werd een nauwkeurig onderzoek ingesteld en het bleek, dat de bewuste heer een slimmerik was, die tezamen met den eerlijken vinder, die een zijner employe's was, de geheele geschiedenis in elkaar ge zet had, om voor den tijd zijner afwezigheid voor zijn dingen van waarde een veilige bewaarplaats te heb ben zonder daarvoor onkosten te behoeven te boeken. DE WAARDE; VAN EEN GOEDE MAAG. Hoeveel het waard is, naar hartelust te kunnen eten, zonder bij de bevrediging van den eetlust genoodzaakt te zijn acht te1 slaan op moeilijkheden bij de spijsvertering, is door den Nieuw-Yorkschen milli- onnair James Buchanan Brady onlangs in, een geld som uitgedrukt. Mr. Brady, die vice-president van de „Standard Steel Car Company" is, is in de Vereenigda Staten als „Diamanten Jacobje" eén populaire figuur. Sinds jaren werd hij door een maagkwaal gekweld, welke hem voor eenige maanden noodzaakt© zich in het St. John-ziekenbuis te Baltimore te laten opnemen. Hier werd hij met zulk een uitstekend succes geopereerd, dat de geneesheer hem als patiënt ontsloeg met de woorden: „U is volkomen genezen en kunt voortaan eten en. drinken wat u belieft." De heer. Brady was echter van de waarheid' van deze woorden nog bij lange na niet overtuigd. Ilij gaf da delijk na zijn terugkeer een feestmaaltijd, die tot zijn vreugdevolle verbazing zonder de gewone slechte ge volgen bleef. Een tweede proefmaaltijd, welke een nog uitgebreider menu dan de eerste bood, deed' even min iets van nadeelige gevolgen blijken, zoodat de heer Brad^y zich gevoegelijk weer beschouwen kon als ©en man, wiens maag tegen de eischen, welke het le ven van zijn stand meebracht, geheel opgewassen was. Dit te weten maakte hem zoo gelukkig, dat hij het St. Johns-ziekanhuis, dat hem in staat gesteld had', het genot, van een goedvoorziene tafel zonder nadeelige gevolgen te smaken, een gift deed toekomen van ruim 500,000. DE UITVINDING VAN HET VLOEIPAPIER. Uitvindingen geschieden dikwijls1 door een toeval. Zoo vond Barthold Schwarz het buskruit uit, toen hij goud! wilde maken en vooral de chemie werd door tot nu toe ongekende reacties in nieuwe banen geleid. Dat ook het vloeipapier aan een dergelijk toeval zijn bestaan te danken heeft, zal niet algemeen bekend Zijn. Iu een kleine_ papierfabriek in Thhringen was de meesterknecht een flinke man, die zich met alle onderdeden van het bedrijf bad bezig te houden. Hij droeg de zorg voor de machines, maakte de pap, welke tot papier verwerkt wordt, klaar, kortom knapte alles zelf op. Op zekeren dag had hij het weer verbazend druk en zoo kwam het, dat hij vergat aan de papier massa de benoodigda lijm toe te voegen. De machines verwerkten nu dë pap van verkeerde samenstelling en bij het probeeren bleek tot groote verbazing van patroon en meesterknecht, dat het pa pier voor schrijven geheel ondeugdelijk was. Het voel de aan als een doek, was gemakkelijk te scheuren en leende zich volstrekt niet tot schrijven. Tot den mees terknecht werden heftige verwijten gericht. Toen de patroon in zijn boosheid druk gesticuleerde, stiet hij een vollen inktpot om, welks inhoud over eenige naast liggende vellen papier uitstroomde.* Tot groote ver bazing werd de inkt terstond opgezogen. De meesterknecht, een verstandig man, stelde den patroon voor, het bedorven papier als „inktopzui- gend" papier te verkoopen, om tenminste de kosten te dekken. Een verdere gedachte werd! niet gekoesterd. De chef vereenigde zich met de gedachte en in een oogenTolik was het papier met goede winst van de hand gedaan. Nu eerst kwamen beiden op de gedachte, zulk papier zonder lijm systematisch te fabriceeren en zich een nieuwen tak van industrie ten nutte te maken. De za.ak kwam door dit fabrikaat tot ongekenden bloei en de meesterknecht zag zich als gevolg van zijn nalatig heid tot compagnon benoemd. Op deze wijze zijn we van het zandvat tot het veel zindelijker en gemakkelijker vloeipapier gekomen. HET OVERLIJDEN VAN DE OUDSTE KRANT TER WERELD. Naar luid van een bericht uit Peking heeft Joeant- sjikai, de president van de republiek China, het dag blad „King Bao" voor goed den nek omgedraaid. Daarmee is, volgens, de „Pester Lloyd", de oudste krant van de wereld ter ziele gegaan. In de geschiedenis van het Chineesche krantenwe zen en de journalistiek in 't algemeen neemt de over leden! „King Bao" wel een bizondere plaats in, 1500 jaar achtereen heeft het blad' zijn lezers getrouw op de hoogt^gehouden van wat er in de wereld voorviel en het heeft op de Chineesche samenleving groeten in vloed uitgeoefend. In een tijd, dat men in Europa van boekdrukkunst en kranten nog geen flauw begrip had, vond de Chinees Gon-Tsjoeng een proeédié uit om let ters te maken uit lood! en zilver. Onder Keizer Fin- Tsjoeang-Tsang stichtte hij in 400 n. Chr. de „King Bao", die tot op den huidigen dag onafgebroken! was verschenen. N In het eerst werd het blad op 10 lapjes gele zijde ge drukt, die als een vlugschrift aan elkander gehecht en den aanzienlijken Chineezen toegezonden werden. Langzamerhand ontwikkelde de „King Bao." zich tot het meest gelezen blad van China. De hofbihliotheek van den Keizer bevatte belang wekkende documenten, op de geschiedenis van deze oudste krant ter wereld betrekking hebbende. De hoofdredacteuren van de „King Bao" hebben soms een bewonderenswaardigen moed aan den dag gelegd. Zoo heeft in dë 8ste eeuw de toenmalige hoofdredac teur den keizerlijken prins. Fin-Mo-Ling van verraad beschuldigd, als straf waarvoor hij eerst aan afgrijse lijke folteringen werd onderworpen, om ten slotte ver brand' te worden. De „King Bao" heeft 900 jaar geleden reeds denk beelden verkondigd, die aan het China van den nieu wen tijd doen denken. In de twaalfde eeuw doTSt de hoofdredacteur de regeerin'g uit te noodigen om te breken met traditie en ceremonieel1 en verstandige menschen naar Europa ta zenden „om daar te leeren, te zien en te hooren". Als dank voor zijn goeden raad werd dë stoutmoedi ge hoofdredacteur, de toentertijd bekende dichter Goer-Noe-Tsehang, onthoofd; zijn hoofd werd met af gesneden ooren en uitgerukten tong in alle steden van Noord-China te kijk gezet. Redacteur A. VAN EELDE, Bloemendaal. No. 358. R. G. THOMSON te Aberdeen, lste Prijs „Chess Amateur" - 1912. HU ^y'</ /V Mat in 2 zetten. Oplossing van No. 355 (H. VAN BEEK). 1 T h6 d6 enz. Goede oplossingen ontvingen wij van: P. J. Boom, F. Böttger en C. Visser te Alkmaar; G. v. Dort te Leusden, Mr. Oh. Enschede en P. Fa briek te Haarlem, P. Bakker, Jos. de Koning en H. Weenink te Amsterdam, J. W. Le Oomte en J. Vijze laar te 's-Gravenhage, J. Deuzeman te Erederiksoord, J. Reeser te Voorburg, Mr.. A. van der Ven te Arn hem, W. Korteling te Deventer, II. Sijtstra te Epe, H. Strick van Linschoten te Rijswijk en O. Boomsma te Kampen. De wedstrijd van „The Chess Amateur" was weder op „Engelsche" wijze ingericht. Dat wil dan zeggen dat 136 der mededingende 2zetten1) achtereenvolgens onder een nummer werden gepubliceerd (waar 19 maanden mede heen ging), zoodat eventueele neven oplossingen en duals bij tjj'disi ontdekt werden, daar aan deze publicatie een oplossings wedstrijd verbonden was. Er waren 5 prijzen uitgeloofd' waarvan de beide eer ste in geld2) en de drie andere in boekwerken. Tevens was nog een klein boekwerkje voor elk der drie volgen de problemen beschikbaar gesteld. De uitslag was: I. R. G. Thompson, II. en III. F. G. Butcher (Birmingham), IV. G. C. Alvey, V. G. Heat.hco.te, lste E. V. Ds. G. Dobbs, 2de E. V. W. Reeh (Kiel), 3de E. V. E. E. Westbury. Verder werden er nog 18 tweezetten bijzonder ver meld, waaronder een van onzen landgenoot J .P. Hoo- geveen te Leiden. Het trof ons; hoe deze wedstrijd niet, bijzonder inter nationaal was, gelijk ons uit de lijst der deelnemers bleek. De overgroote meerderheid bestond uit Engel- schen3). Van de buitenlanders, trof het ons,, dat Dr. Palkoska het met' zijne beide problemen niet tot eene onderscheiding had kunnen brengen. Onder de mede dingers troffen wij 6 landgenooten aan, waaronder bijv. Van Dijk, Ortmans en Rietveld. De naam van den winnaar van den 2den en 3den prijs F. G. Butcher was ons totaal onbekend. Wij lezen hoe deze componist nog al eens te kampen had met de publicatie van problemen, die te veel aan oudere voorbeelden herinnerden. Een „misfortuin- tje" waarin hij niet bepaald alleen staat. Van Ho.ogeveen zagen wij enkele tweezetten in het Bondstijdsehrift, die ons, beslist aantrokken. Zij had den alle eèn ietwat oorspronkelijk tintje, dachten wij. De redacteur had die met nevenoplossingen zoo veel mogelijk geweerd. 2) lste Prijs één guinea, 2de prijs 15 shilling (resp. circa 12,60 en 9, 3) Waaronder Blake het niet verder had kunnen brengen dan twee Bijz. Verm. Aan de Dammers Met dank voor de ontvangen oplossingen van pro bleem 196 van G. Mantel, Hengelo. Stand. Zwart: 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 35, 45. Wit: 21, 25, 26, 31, 33, 34, 37, 41/44, 46, 47, 50. Oplossing: 1. 33—29 1. 16 36 2. 37—32 2. 24 33 3. 26—21 3. 17 26 4. 34—30 4. 35 24 5. 44—40 5. 45 34 6. 42—38 6. 33 42 7. 47 38 7. - 36 47 8. 43—39 8. 47 44 9. 50 19 9. 14 23 10. 25 5! Mooie ontleding op origineel© wijze aangebracht. Wij ontvingen goede oplossingen van de heeren): G. Cloeck, D. Gerling, J. Houtkooper, J. K., G. van Nieuwkuijk, te Alkmaar, P. Bakker, Schagerwaard, S. Homan, Wijde Wormer, H. E. Lantinga, Haarlem, en H. J. Toepoel, Apeldoorn. Van No. 195 van J. P. de R. tö Allernaar. Over dén internationalen wedstrijd, die Zondag a.s. begint, lazen wij in de „N. Rott. Ct." en „de Tele graaf" nog de volgende bijzonderheden: Wedstrijd om het wereldkampioenschap te Rotterdam. Zondag 25 Augustus zal hier te Rotterdam aanvan gen de internationalen wedstrijd, waarbij het in de eerste plaats zal gaan om het wereldkampioenschap. De Nederlandsche Dambond1, die dezen wedstrijd heeft ingericht, kan met voldoening er op wijzen, dat dit de eerste maal is, dat in Nederland een zoo belangrijke wedstrijd plaats vindt. Wel' werden eerder persoon lijke wedstrijden met den wereldkampioen Weiss ge houden, maar een wedstrijd, waaraan 10 meesters, waarvan vijf buitenlandsche, deelnemen, vond nog niet plaats tot dusver. En de wedstrijd! is nog te belang rijker, aangezien van de allereerste spelers geen enkele op het appèl ontbreken zal. Onder de buitenlandsche meesters bevindt zich in de eerste plaats de huidige wereldkampioen Is. Weiss. Wel werd hij onlangs: door A. Molimard, van Lyon, ge slagen, maar als: inzet gold' slechts de titel kampioeu van Frankrijk. Ook Molimard neemt aan den komen den kamp deel. En niettegenstaande Weiss onlangs door Molimard geslagen werd, geven wij Weiss in dit tornooi toch een groote kans. Terwijl zijn spel tegen Molimard geeru succes had, is zijn spel echter bij uit stek geschikt in een! rondtornooi meer winstpartijen te bereiken. Verder kampen mee M. Bonnard, Lyon; M. Fabre, Parijs, en J. Garoute, uit Marseille. Fabre is daarvan bekend' als een eminent slagzetspeler. Aan de Nederlandsche zijde dient het eerst genoemd J. de Haas, de Nederlandische kampioen. Van hem mogen wij in de eerste plaats, de verdediging van de Nederlandsche eer verwachten. Daarna volgt H. Hoogland Jr., uit Utrecht, die bij den laatsten kam pioenwedstrijd1 bewees met recht op de tweede plaats beslag te kunnen leggen. Dan dingen verder nog mee Ph. L. Battefeld, Amsterdam; LI. J. van den Broek, en A. C. v. Wageningen, Rotterdam. Nemen wij dan ten slotte in overweging, hetgeen meesters als Weiss en Molimard tegen de besten uit Nederland steeds hebben' gepresteerd, dan komen wij tot de meening, dat Frankrijk een groote, kans heeft wederom met den palm dër overwinning uit het strijd perk te treden, niet echter dan na een worsteling, waarop gedurende de negen dagen van haar verloop de aandacht van alle dammers in binnen- en buitenland zal gevestigd zijn. De wedstrijd) zal, zooals wij reeds eerder bericht heb ben, gehouden worden op 25 dezer en volgende dagen, telkens twee ronden per dag, aanvangende 10 uur des morgens en half zeven desi avonds, en wel in de boven zaal van café „Boneski". Behalve de titel van wereldkampioen, zijn aan dezen wedstrijd geldelijke prijzen verbonden. De Nederland sche deelnemers zijn) evenwel gehouden kunstvoorwer pen tot die bedragen aan te schaffen in verband met het amateurs-karakter van den Nederlandschen Dam bond. De prijzen zijn als, volgt: le prijs 200, benevens den titel van wereldkam pioen; 2e prijs 150; 3e prijs 100; 4e prijs: 50, be nevens medailles en diploma's Aanvankelijk had uit Frankrijk ook de heer Sonier ingeschreven, die op den laatsten wedstrijd om het kampioenschap van Frankrijk als 3de aankwam, na Weiss en Molimard. Sonier, die ingenieur is bij een Fransche spoorwegmaatschappij, kon echter niet zoo lang in het buitenland vertoeven. Ook missen wij den Nederlandschen meester J. No,ome Mzn., die zich eveneens door redenen, onafhankelijk van zijn wil, te rug trok. Zaterdagavond a.s. zal: in een der zalen van Grand Hotel Coomans, te Rotterdam, de officieele ontvangst plaats hebben, benevens de loting voor het trekken der wedstrijdronden. De commissie, met de regeling belast, is tevens jury en bestaat uit dë heeren: C. G. Vervloet en J. C. Mus- ly, van Rotterdam, I. Mijer, te Amsterdam. In onze volgende rubriek hopen wij reed's den uit slag van enkele der partijen te kunnen mededeelen. Ter oplossing voor deze week: Probleem 197 van JOII. DB BREE (Amst.) WW. ffiffiw. wwww. wffiws, Zwart: 7, 8, 10, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 35. Wit: 28, 30/33, 39, 42, 43, 44, 48, 50. Oplossingen vóór of op 29 Augustus, bureau van dit blad. VOOR OAMKS. Kijkjes in de Modewereld. Bij de aanstaande gezelschapstoiletten wordt zeer veel werk gemaakt van draperieën, die echter het fi guur der draagster niet omvangrijker zullen maken integendeel de nauwe rokken blijven bij deze toiletten mode. Er worden dan ook geen rokken onder gedra gen ma,ar combinations, die zeer slank maken. Bij ge- decoletteerde japonnen ziet men zeer veel den langen, nauwen, natuurlijk doorzichtigen mouw; ook zijn er japonnen, die öf heelemaal geen mouwen of slechts één korten mouw hebben, terwijl de andere arm onbe dekt, blijft en slechts door een dunnen bandeau van geplooide tule langs het arms-gat bedekt is. De sleep heeft zich wederom een plaats in de mode veroverd. Hij is meestal smal ed licht, zoodat hij bij het dansen gemakkelijk over den arm kan genomen worden, wat aan het geheel nog een bijzondere gratie verleent. Soe pele, dunne stoffen als voile, satijn, lenig taffet, or- gandi en mousseline zijn de stoffen, die bij voorkeur voor de uitgaans-toiletten gekozen zullen worden. Veel opgang maken de zwarte en witte tule-versie ringen. De zwarte tule dient ter omzooming van de kanten Robespierre-kragen en de jabots, de witte tulle ter vervaardiging van fichu's,, kruisende schouderban den en kraagjes. Mooi is de illusion-tulle, die fijn en effectvol weTkt en waarvan dan ook zeer veel gebruik wordt gemaakt. De lichte, dunne toiletten worden wat vreemd schijnt, maar toch mooi is -versierd met wollen bor duurwerk, waarvoor dikke draden worden gebruikt. De kleuren, die er voor gebruikt worden, zijn bijzonder le vendig. Modern is het ook dergelijke kleurige wollen bloe men te borduren op zwart fluweelen ceintuurs. In het najaar zullen, evenals dit van den zomer het geval was, op de japonnen kanten kraagjes gedragen worden. Vooral op fluweel wat ook dezen winter weer mode zal zijn staan deze kraagjes zeer flat teus. Men kar» ze -gemakkelijk zelf vervaardigen en wasschen, zoodat het geen dure dracht behoeft te zijn. Sommige zijn versierd met een zwart fluweelen hals- rand en zijn uit dë hand geplooid. Men neemt daar voor een band' van tule, die 1.80 M. lang en 13 c.M. breed is en vouwt van boven de plooien in, zood'at zij nauwelijks iy2 c.M. breed zijn. Nadat ze rechtdraads geschikt zijn. schuift men ze aan den halsrand wat dichter bij elkaar en wel tot 6 m.M. tusschenruimte. Op den schouder schuift men 4 of 5 plooien nog dich ter bij elkaar, onderaan moet echter de breedte van P/2 c.M. bewaard blijven. Slechts met een enkelen draad worden de plooien aan den bovenrand op elkaar bevestigd, daar overheen wordt een soepele fluweelen biais aangebracht. Wil men een nog sierlijker kraag je hebben, dan naait men aan den onderkant een smal Iersch of een ValencienneTkantje. GEVESTIGDE PERSONEN. II. W. Schiphorst, veearts, d.g., Dijk 2 en 4. A. M. E. Smeulers, dienstbode, r.c., Laat 108/112. H. Moer man, arbeider, n.h., Heiligland; 5. A. J. M. Angement, boekdrukker, r.c., Stationsstraat 72. S. Westra, smid, n.h., Metiusstraat 3. J. van Doorn, gasfitter, r.c., Laat 6. J. H. Schaeffer, slagersknecht, n.h., Fnidsen 109. L. Kieft, «zonder beroep, d.g., Snaarmanslaan 36. C. E. Söhnlein, zondër beroep, geene, Lamoraalstraat. J. Bakker, houtzager, n.h., le Landldwarsstra.at 6. J. van Oleef, smid, r.c., Schoolstraat 3. G. M. Keuss', zonder beroep, r.c., Laat 108/112. J. A. W. Goes, zonder be roep, r.c., Houttil 20. M. J. C. M. Kosters, zonder be roep, r.c., Iluigbrouwerstraat 8. E. Stokkink, zonder beroep, n.h., aan boord', J. Terhaak, kleermaker, n.h., Laat 3. H. de Vries, banketbakker, d.g., Zuid'erhout- laan 17. E. B. Weber, zonder beroep, h.l., Nieuwesloot 51. A. II. van Floresteijm, bankwerker, n.h., Zijdam 3. M. H. Gransjean, timmerman, r.c., Luttik-Oud'orp 51. W. van der Molen, varensgezel, n.h., St. Annastraat 20. A. Meijers, zonder beroep, n.h., Stationsweg 130. H. Timmer, kantoorbediende, geref., Snaarmanslaan 143. H. de Velde Harsenhorst, smid, geref., Oude gracht 112. G. Klein, liefdezuster, r.c., Emaastraat 12. J. Femer, huisknecht, n.h., Koningsweg 32. VERTROKKEN PERSONEN. M. E. Haakman, leerling-modiste, r.c., Huigbrou- werstraat 8, Texel. M. Knol, boerenknecht, n.h., Om val 64, Venhuizen. J. E. T. A. K. Cohen, bakker, n.i., Nieuwlan$lersingel 35, Amsterdam. G. J. Evers, gla-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 9