DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Het Circuskind. No 202. Honderd en veertiende Jaargang 1912. DINSDAG 27 AUGUSTUS. FEUILLETON. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Telefoonnummer 3. ROMAN VAN PAULA BUSCH. 14) _0_ BINNENLAND. KENNISGEVING. Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te ALK- HAAR brengt, op grond van artikel 1 der Wet van 22 Hei 1845 (Staatsblad No. 22) ter kennis der inge zetenen, dat bij hem ingekomen en aan den ontvan ger der Rijks directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is overgegeven: het kohier de,r Bedrijfsbelasting No. 10, voor het dienstjaar 1912/13 executoir verklaard door den Direc teur der directe belastingen in Noordholland te Am sterdam den 23 Augustus 1912; dat ieder verplicht is zijn aanslag', op den bij de Wet bepaalden voet, te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zes weken binnen welken daartegen bezwaarschriften kunnen worden ingediend. Alkmaar, den 26 Augustus 1912. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur voornoemd, G. RIPPING. ALKMAAR, 27 Augustus. Telken jare na afloop van het msseizoen komen óver het fooienstelsel de tongen los en de pennen in beweging', daar men dan de nadeelen daarvan pas in het hoofd, in het gemoed! en in do portemonnaie heeft waargenomen. Het fooienstelsel wordt een verouder de instelling, een vernederend instituut, een hooge: personeele belasting en wat al niet meer genoemd. De tegen-argumenten liggen voor heb grijpen en de voor standers schijnen alleen te worden gevonden onder de kelners.... in Amerika. Het is waarlijk niet, wijl zij zoo „goedkoop" is, dat het fooienstelsel zooveel be strijding ondervindt. Vrijwel alles1 toch pleit er te gen. Is het geen dwaasheid) dat ik een kelner, die niets anders deed dan in opdracht yan zijn chef mij te brengen wat ik bestelde, een man, die mij totaal on bekend is, dien ik nimmer to voren heb gezien en waarschijnlijk daarna nimmer zal1 terugzien, vijf cents geef, indien ik voor een dubbeltje spuitwater of iets anders koop? Wordt de dwaasheid niet des te grooter bij de zekerheid, dat tenslotte nog niet eens deze man, maar zijn patroon dit geld! in den zak (steekt? En is het niet totaal in strijd met den de moera tischen tijdgeest, dat ik vlugger en onderdaniger wordt bediend dan mijn buurman, omdat ik op iets royaler schaal den bediende geef wat hem niet toe komt? Ja, strijdt het niet tegen elk commercieel begrip, dat mijn; buurman, die niets extra's wenscht te geven, doch volstaat met hetgeen van hem gevraagd wordt, niet of stuursch wordt bediend? Eu dan de last, dien men heeft om de hoegrootheid van een fooi te bepalenMet de klassieke 5 a 10 pro cent komt men er tegenwoordig al lang' niet meer, als men tenminste geen norsche gezichten, laat staan on hebbelijke, bejegingen wil ontmoeten en wanneer men na een vacantiereisje eens nagaat welk percentage der uitgaven men aan fooien heeft besteed, dan merkt men dat deze extrabelasting een vrij aardig- bedrag eischt. Wij gelooven niet, dat er tegen deze en dergelijke argumenten iets steekhoudends is in te brengen, dat een fooi anders kan worden verdedigd, dan wanneer zij „Ik heb honger. Kan ik dadelijk eten? Wat is er?" vroeg* een kwartier later Le.wandowsky, terwijl hij aan de keukendeur klopte. „Gij moet nog een öogenblik wachten. Ik moest- voor het nieuwe costuum naar de st'ad," loog de vrouw. Een vloed van «scheldwoorden drong van buiten, zoo dat Mi ra beefde. Madame Lewandowsky echter lach te slechts- en ging haastig met potten en pannen te werk. Gedurende den middagmaaltijd was de stemming verder zeer onverkwikkelijk, Mi ra beet in de half gare aardappels, van de braadworst kreeg' zij ternauwernood iets te zien. Ach, hoe zou zij het leven bij deze ver schrikkelijke men ach en no-g langer verdragen? Of ma dame Lewandowsky misschien niet beter geluimd zou zün,_ wanneer zij, Mira, zich in het vervolg' dubbel vlijtig toonde. Ja, zij wilde het probeeren. Zoo liep de kleine na het eten dadelijk naar de keu ken. Eerst wiescb zij het vaatwerk af en droogde het, dan begaf zij zich dadelijk aan het koorddansen. Daar in had zij zich vroeger reeds eens geoefend en zoo duurde het niet lang of zij kon heen en terugi loopen. Zij was druk aan den arbeid, toen Frangois om de deur keek en haar een „bravo" toeriep. Hoe verheugde Mi- ra dat! Hoe goed deed haar een beetje lof en waar deering Zij wilde dus niet trager worden —neen in het tegendeel. Beneden op de binnenplaats hoorde zij de kinderen lachen en schreeuwen. Zij speelden verstoppertje, zij hoorde het geheel duidelijk. Frangois en Eugène wa ren ook naar het spelen naar beneden gegaan, zij ech ter wilde vlijtig zijn. O, hoe goed ging' het heden! .luist was zij reeds driemaal, "zonder te vallen, heen en weer geloopen en morgen reeds wilde zij het koord inderdaad is, wat zij moet zijn: een bewijs van erkente lijkheid, een belooning voor metterdaad bewezen extra- diensten. En t-och bestaat, in het algemeen gespro ken, het fooienstels-el nog altijd'. Sporadisch zijn de ge vallen, waarin uit eigen initiatief door hotel- en festauranteigena-ars tot afschaffing werd besloten. Er zijn enkele z-. g. n. reformhotels en tehuizen, waar geen fooien worden aangenomen. Maar van een grootsche anti-fooien-beweging' is geen sprake. Ook /lier is het gemakkelijker het kwaad! aan te toonen, dan middelen ter bestrijding op te geven Men heeft gesproken van een grooten internationalen bond, waarvan de leden insignes zouden dragen, maar. het Ls bij spreken gebleven, vermoedelijk omdat men voor de consequentie terugdeinsde, zich niet gaarne door een lüterlijk teeken zou blootstellen aan de waar schijnlijkheid, dat men door kelners werd gemeden of onheusch werd bejegend. Het fooienstelsel zal dan ook wel ondanks- de jaar lijks terugkeerende klachten in standi blijven zoo er niet plotseling' een nog niet voorziene omstandigheid komt, welke er een einde aan maakt. Zulk een om standigheid zou misschien kunnen zijn het moderne t-aféltje-dekje, waa-rover in het laatste nummer van Strand Magazine wordt gesproken. Daar is een Pa- rijsch electro-technicus, Georgia Knap geheeten, aan het woord, die interessante mededeelingen doet over een „hotel der toekomst," het „Electra-Feria hotel," dat binnenkort als een wonder dèr techniek in de Fra.nsche hoofdstad zal verrijzen. Personeel zal ook in dit hotel aanwezig moeten zijn, maar het zal veel minder talrijk wezen dan thans en voor de bezoekers onzichtbaar blijven. De grootste rust zal er in deze inrichting heerschen. De eleetriciteit vindt er de uitgebreidste toepassing. Er zullen steedis-bewegende patent-vloermatten zijn, welke het stof van de schoe nen verwijderen, een onafgebroken op en neer gaande lift, die de bezoekers naar de gewenschte verdieping en een trottoir roulant, dat hen- naar de voor hen be stemde kamérs brengt. Elk vertrek staat in directe verbinding met de restauratie- en keukenvertrekken, vandaar uit brengen liften de spijzen en dranken naar de logeerkamers. Een logeergast wenscht bijv. 's och tends een ontbijt. Hij drukt op een knopje, dat bij zijii hoofdkussen is aangebracht en dadelijk antwoordt van de electrische lichtkroon uiit een stem, die vraagt wat mijnheer verlangt, want in de lamp bevindt zich een sprekende telefoon, welke door den heer Knap is uitgevonden. Zonder voor de telefoon te moeten spreken, geeft de gast met gewone stem o.p hetgeen hij verlangt en dit wordt door een onzichltbar-en bediende verstaan. De gaist wenscbt, dat de gordijnen openge trokken en de vensters geopend! worden alles ge schiedt electrisch van de centrale uit. De particuliere eetzalen staan even-een-s in directe verbinding met de keuken. Rondom de tafel loopt een klein spoortrein- tje, langs welks rails de spijzen na een druk op een knopje heen en weer geschoven worden. Men behoeft slechts op een bepaald knopje te drukken om een ge- hooger spannen. Plotseling moest zij geeuwen, hoe moede w-erd zij, zij kon ternauwernood op de beenen staan. Slechts een oogenblik wilde zij gaan zitten, om wat te rusten; daarna1 zou het dan des1 te beter gaan. Zij ging' op den keukenstoel zitten aan het raam en zag op de binnen plaats uit. Daar spechten de kinderen met groote drukte. Ach, rIs zij maar een oogenblik daarbij kon zijn! Zij voelde, dat de vermoeidheid steeds groot-er bij haar werd, dat de kinderen daar beneden nog slechts als schimmen voor hare oogen heen en1 weer dansten en toen sloten de oogleden zich van zelf. Plotseling schrikte haar de scherpe stem van madame Lewan dowsky uit hare dommeling op. „Nu, wist ik het niet, dat deze luilak weer zou sla pen, wanneer men er niét achterheen zit! Neen, dat. wordt mij toch te kras!" Zij pakte het verschrikte meisje bij den arm, schudde het heftig heen en weer en sloeg toen op de kl-eine los. Mira schreide luide. Acli het deedi zoo'n pijn en bo venal deed het haar zooveel verdriet, dat zij zoo on rechtvaardig gestraft werd. Maar zij had) reeds haar ervaring opgedaan en daarom zweeg zij, droogde lang zaam hare tranen en hervatte het koorddansen. Madame Lewandowsky maalde koffie en wierp zoo nu en dan een blik op het kind. Nu was Mira vier maal, zonder een misstap te doen, heen en weer ge loopen; een weinig had zij de laatste maal gewankeld, maar toch scheen madam© Lewandowsky's gezicht een meer tevreden uitdrukking te toonen. Hoe klopte het kind het hart van vreugde, toeu hare pijmigster einde lijk gedwongen zeide: „Nu, dat gaat beter dan ik ge dacht had!" Terwijl zij nu den avondmaaltijd gereed maakte, scheen de opgewondenheid geheel van haar te wijken. Zij schoof het kind -een groeten kop koffie toe, bene vens een stukje brood en zonder do gewone scheld woorden verliet zij de keuken en ging naar Lewan dowsky. De knapen waren intussehen schreeuwend boven ge komen en vertelden aan Mira stralend rap vreugde, wenscht gerecht vóór zich te krijgen. De bediening' is prompt en eenvoudig, dank zij de inrichting van het schakelbord. En nu de groote eetzaal in het hotel! De spijzen ko men met behulp van een electrische lift in het midden van een dor vele kleine tafeltjes. Aan deii rand van elke tafel bevindt zich een sierlijke bronzen -standaard, welke een electrische lamp, een eleetrofoon en een microfoon bevat, terwijl een electrische knop binnen het bereik van de hand is gevestigd. Men helt, dade lijk hoort men een stem uit het scherm van de lamp, welko naar de bestelling vraagt. Men bestelt het geen men wenscht en na vijf minuten wordt het mid den van de tafel geopend -en verschijnen de verlangde spijzen. Is men gereed dan verdwijnen na een druk op het knopje de schotels. De betaling geschiedt ook langs electrischen weg. Iets zeer bijzonders moet- ook de electrische winter tuin van het hotel „Electra Eeria;' worden; hij is 40 meter lang en 45 meter breed en bevalt de prachtigste bloemen en planten. Een aantal grotten zijn rondom aangebracht, men wordt natuurlijk ook hier electrisch bediend en het electrisch licht schijnt in bonte kleuren in dezen sprookjestuin, terwijl een onzichtbaar elec trisch orkest allerlei wijsjes speelt;. Dit alles is zeer mooi. Het zal moeten blijken of dit wonder der moderne techniek rendabel is. Mocht dit echter het geval zijn, dan zal hiervan natuurlijk een aanzienlijke vermindering van kelners, dus ook een van fooien, het gevolg zijn en is men op onver wachte wijze een groote schrede nader tot afschaffing' van het fooien,stelsel gekomen. Trouwens, door de in voering van automatische restaurants werd reeds een bescheiden stap in deze richting gedaan, zoodat het eigenlijk niet zoo erg te verwonderen zou zijn, indien do oplossing van het lastige fooien-vraagstuk ton slotte door de techniek werd gegeven. PRINS HENDRIK. Het iö thans zeker dat de Prins voornemens is, in September de Koloniale Landbouwschool1 te Deventer te openen. Z. K. II. zal Zaterdag 21 September, te 1 uur des namiddags, te Rotterdam bijwonen de verga dering van het Bataafsche Genootschap. De opening van het congres der godsdiensten te Leiden op 9 Sep tember zal door Prins1 Hendrik worden bijgewoond. DE OOGST EN DE REGEN. Naar aanleiding van de. verontrustende berichten, uit het buitenland omtrent het mislukken van den oogst, heeft het Hhld. geïnformeerd! naar den stand der gewassen in ons land. Prof. dr. J. Ritzema Bos, de directeur van het Phy- topaithol-og'isch Instituut tie Wageningen, deelde op verzoek telephonisch het volgende mede aan. het blad:, „Over het algemeen kan het weder van de laatste dagen zeer zeker nog een nadeeligen invloed op den oogst oefenen. Alleen de koolgewassen loopen voor eerst geen gevaar. Juist ten gevolge van den regen groeien deze als. kool. Yoor bieten en knolrapen wordt het gevaarlijk om dat deze niet bestand zijn tegen een kouden en natten dat zij thans Indianen speelden. „De jongens wilden alsi gewoonlijk Indianen spelen", zeide de kleine Eugène. „Wij hebben hun evenwel ge zegd, dat wij alles zoo wilden1 geven, als nu voor de nieuwe pantomime in het circus gerepeteerd wordt, met farmers en blokhuizen. Daar hebben wij evenwel een bruid voor nood'ig, die geroofd moet worden maar geen meisje daar beneden is daar knap genoeg voor. Die kunnen hoogstens dei oude vrouwen in den wigwam voorstellen." „Daarom moet g-ij mede naar beneden komen en de bruid zijn", viel Erangois- in. „Wanneer je mama het maar toestaat!" zei Mira. „O, laat mij daarvoor zorgen", antwoordde de oud ste op overtuigenden toon, en hij liep naar de zijka mer. Angstig, zwijgend] wachtten de twee anderen op zijn terugkomst. En hij kwam spoedig' terug, veel eerder dan zij het verwacht hadden, met hoogroode wangen en stralende oogen. „Gij moog't medegaan", jubelde hij. „Mama en papa schijnen wat met elkaar te bespreken en toen ik hun vroeg', of wij mochten gaan spelen, hebben zij eenvou dig' gezegd: „Maak, dat je wegkomt! Ja, ja, g-aat allen maarNu, meer kunnen wij toch niet verlan gen." En in haast ging het de trap af. Met een waar hoerageroep werden zij op de binnen plaats begroet. Alle kinderen uit de buurt kwamen hier eiken namiddag bijeen, nadat het huiswerk was afgemaakt en iedere nieuwe gast werd met vreugde verwelkomd'. Zoo ook Mira, die zij met spanning ver wacht hadden, want de kinderen van het circus ston den bij hen reeds lang in het middelpunt der belang stelling. Die waren toch anders dan zij en, al verboden de ou ders het soms ook met de wilde cireuskinderen te spe len, zij deden het toch eiken namiddag met hetzelfde genoegen weder. Op den volgenden dag zat Mira des namiddags op de trap en snikte luide. Madame Lewandowsky, die T*jj dug tot dag asnuwnsktigei' »ela»en t# werden, had bodem. In de gegeven omstandigheden hangt echter veel af van de ligging van den grond1 en de afwate ring. Indien het weder spoedig verandert, kunnen deze producten nog wel meevallen. Voor de aardappelen die nog in den grond zitten is de toestand gevaarlijk. Door de droge warmte van den voorzomer zijn. deze weliswaar klein gebleven, doch ze zijn uitgegroeid. Bij dezen regenval schieten de knoppen dan uit en verwekken nieuwe knollen die groeien ten koste van den aardappel. Van de haver die nog te velde staat, zal weinig te rechtkomen. Ook aangaande het ooftgewas deelde prof. Bos ons als zijn meening mede, dat de regen nog zeer veel na deel kan brengen en reeds gebracht heeft De kleins wondjes op appelen en peren, veroorzaakt door de in secten, zetten zich uit, de vrucht barst en d» verrot ting treedt in. Wanneer er niet spoedig verandering' in de weersgesteldheid komt, zal er geen sprake zijn van een overvloed] van mooie vruchten zooals alge meen werd verwacht. Gemengd Nleaws. NOG EEN GEWEIGERDE OPTOCHT. Naar het Ilbld. verneemt heeft! de waarnemend bur gemeester van Deventer vergunning geweigerd voor het houden van den optocht op Zondag 1 September, ter gelegenheid van de provinciale meeting voor anar chisme, geheelonthouding en vakorganisatie. Het feit, dat ook voor anarchisme wordt betoogd, mowt tot dc-r* weigering hebben geleid! ZIEN! Een 80-jarige weduwe te Middelburg, die sedert 10 jaar blind was, heeft na een gelukkig' geslaagds opéra tie het gezicht in een barer oogen weder gekrege*. D» vreugde van het oudje Laat' zich! begrijpen. ONTSPOORD. De Westlandsche stoomtram, die Zondagmorgen te ongeveer 7 uur van Naaldwijk naar Vlaardingeii ver trok, is een half uur voorbij de eerste plaats uit d« rails geloopen. Het eerste personenrijtuig derailleer!» ook en zakte opzij. De reizigers kregen lichte verwon dingen. Door den regen der laatste dagen ia dez» nieuwe lijn aldaar verzakt. De dienst leed natuurlijk vertraging. Nadat een hulptrein uit Loasduinen wa.« gezonden, kon men, dóór op die plaats over te stappen, weer geregeld! rijden. Een paar ploegen en het perso neel der werkplaats van Loosduinen zijn terstond1 be gonnen alles weer te herstellen. VARKENS EN HARING. In een druk bezochte vergadering, gistervoormiddag door de Leiclsche Varkensslagersvereenig'ing in Zo- merzorg bijeengeroepen, die ook werdi bijgewoond door afgevaardigden uit Amsterdam en Haarlem en waarbij het hoofdbestuur van den Varkensslagersbondl was ver tegenwoordigd, werd de vraag overwogen hoe men het kwaad dat wordt veroorzaakt door het voederen van varkens met haring kan beteugelen. Uit. de besprekin gen bleek dat duizenden vaten haring,'die vroeger ala mest werden gebruikt, thans voor varkensvoer dienen. In vele gevallen wordt het vleesch d'aardóor ongeniet baar. Zelfs wanneer de jonge varkens er mee wordeD gevoed, wreekt dit zich op de gemeste varkens. Het resultaat der langdurige bespreking' was dat er een commissie werd1 benoemd] bestaande uit de heeren mr. A. J. Fokker (afd. Leiden, Holl. Maatsch. van Land bouw), A. van Leeuwen (Ned. Boerenbond), A. Dun- 'het kind wegens een kleinigheid na tafel zoo hard naar buiten gestooten, dat zij eenige treden omlaag was gevallen. Hongerig en doodsibedroefd zat zij nu daar en schreide. Ach, als haar goede vader eens wist, hoe men haar hier kwelde! Daar werd de deur van de tweede étage geopend en juffrouw Kolbe trad naar buiten. „Maar, kind, wat is er?" vroeg zij zacht en streelde de kleine. „Ik ga juist over den corridor en daar hoor ik iemand zoo schreien; ik dacht dadelijk aan mijn kleine Mira. en zie, zij is het. Kindje, gij zoudt toch bij mij komen, als gij treurig zijt!" Als een licht ver wijt hadden de laatste woorden geklonken en Mira stond' nu naast haar beschermster en zag smeekend tot haar op. Ach, meer dan eens had zij naar de deur gezien en daarvoor gestaan en den vinger op de bel gehad; snel echter was zij dan teruggedeinsd en zich weder op de trappen gelegd-. „Ja, ik wikte komen", zeide zij einde lijk schuchter. „Nu, kom mede en schrei niet meer, kind'", zeide d# oude juffrouw zacht en Mira liet zich willoos bij de hand nemen en in de nette, kleine woning voeren. Hoe klopte haar het hart! Wanneer nu madam» Lewandowsky eens de deur opende, om naar haar om te zien! O, dat was haar thans onverschillig! Men had haar onrecht gedaan en altijd onrecht wilde zij niet verdragen. Het kleine meisje zag' schuw in den netten, gewit- ten corridor om; geen onnut stuk meubel stond hier, slechts een enkele kast, dicht aan den wand. Hoe zag het, er daarentegen op den corridor bij de Lewandows ky's uit! Koffers en kisten, oude manden stonden hier en daar op en door elkaar; aan de wanden waren spijkers ingeslagen, om daaraan costuum» eu kleerett op te hangen en daarover had de vrouw oen oud bedde laken gedekt. Maar hoe groot werden hare oogen, toen zij do be koorlijke, vriendelijke woonkatnpr van het oudje be trad! Het kind had tot nu toe nog nooit een echte burgerwoning gezien. Zij 9eheen zich in een waar paradijs te bevinden en gaf aan haar vreugde onverho len uitdrukking. t! (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1