Annie pascal vrijgesproken. STADSNIEUWS. invrijheidsstellina'. BUITENLAND. gebnann (hoofdbestuur Slagershond1), en W. Th. Ber gers (Leidsche varkcnsvereeniging) die een conferen tie met den directeur van den landbouw, den heer Yan Hoek zal aanvragen, ten einde te verzoeken dat de regeering tegen dit euvel, waardoor ook voor den uit voer naar het buitenland gevaar dreigt, maatregelen zal nemen. VLEESOHYEROLFTIGINGEN. Eindelijk dan heeft- de gezondheidscommissie te Eindhoven, krachtig ingegrepen in zake de vleeschver- giftiging'en die in den laatsten tijd zoo onrustbarend veelvuldig in het district Eindhoven voorkwamen. Het Centraal Laboratorium ten behoeve der volks gezondheid te Utrecht heeft monsters paardenvleesch, afkomstig van den paardlenslachter Yan Eseh uit 's-Hertogenboseh, en verkocht op de markt te Eindho ven onderzocht, en bevond deze monsters besmet met paratyphushaccillen, naar aanleiding waarvan de ge zondheidscommissie te Eindhoven, waarschuwt tegen het gebruiken, verhandelen of wegschenken van paar denvleesch, hetwelk van die firma in de laatste weken gekocht werd, terwijl tevens wordt aangeraden, dus danig vleesch, waar nog voorhanden, te vernietigen. HET GESCHIL BIJ DE FIRMA ASSCIIER. Gistermorgen zijn, op enkele uitzonderingen na, alle roosjeswerklieden der firma Asscher te Amsterdam, die vijf maanden geleden uitgesloten waren en wier aantal 130 bedraagt, weder aan den arbeid gegaan. EER SMIJTPARTIJ. Zondagavond ontstond! in een café in de St. Anto- niusatraat te Maastricht-een vechtpartij tusschen een zekeren Lebon en een zekeren Pieters. Lebon viel daarbij Pieters en diens echtgenoote met een mes aan en verwondde hen. Ook de broer van den kastelein werd gekwetst. Pieters werd zoo ernstig in den buik gewond, dat hij naar het gasthuis moest worden ver voerd. Zijn toestand is levensgevaarlijk. De Beide andere slachtoffers konden, na verbonden te zijn, naar hun woning terugkeeren. De dader is gear resteerd. DE BOSSCHE INBREKER. De Bossche inbreker A. O., is Zondag naar 's-Her- togenbosch overgebracht. Volgens- bericht uit Ant werpen had hij den diefstal gepleegd ten nadeele van den eigenaar en van dé vrouwelijke employé, mej. H. Van het gestol-ene is alleen op hem bevonden een gou den horloge met ketting, henevens 140. Te 's-Her- togenbosch had hij zich door inklimming schuldig ge maakt aan diefstal van 25, waarvoor hij gesigna leerd stond. URK—VASTE WAT, Vijftien jaar geleden werd het eiland Urk telepho- nisch met den vasten wal, verbonden, en dat toen in een dringende behoefte ia voorzien, blijkt uit het aan tal telegrammen, dat per jaar behandeld wordt: 5—6 duizend, waarvan de meeste tijdens de haring- en ansjovis visscherij. In de la ast e jaren is van verschillende zijden aan gedrongen op een intercommunale verbinding, waar voor de bestaande kabel niet geschikt was. Thans is aan dezen wensch voldaan. Nadat door een 16-tal ton netjes de richting in zee was afgebakend, is j.l. Zater dag bij vrij kalme zee de kabel via Schokiaud naar Kampen gelegd. De lengte ervan bedraagt 22.000 M. de kosten zijn 108.000. ITIT DE BËEMSTER. Morgen en Donderdag zal alhier wegens de feesten die gevierdi zullen worden ter gelegenheid: van het 300-jarig bestaan van den polder, geen afslagmarkt worden gehouden. BEEMSTERS GEDENKBOEK. Terwijl de regen- en windvlagen elke gedachte aan •en buitenfeest verdrijven, zijn de bewoners van den Beemster bezig hun herdenking van het driehonderd- urig bestaan van hun polder voor te bereiden, dat voornamelijk een buitenfeest zal zijn. Laat ons ho pen, dat het weer mild zal zijn en er toe zal medewer ken, om deze inderdaad grootsche feesten, waarvan we het programma feeds vermeldden, uitnemend te doeu slagen. Ter gelegenheid van deze herdenking is er een ge denkboek verschenen, dat zeer lezenswaard mag heeten en uitmuntend! is verzorgd, De lieer Jac. Krol is do uitgever, de heer T. van der Meer de bewerker. Als motto is gekozen: een groot boek is ecu groot kwaad. Aan die spreuk indachtig i® uit verschillende werken en tijdschrift-artikelen het belangrijkste betreffende de droogmaking en Leegwater in beknopten vorm sa mengevat en op smakelijke wijze opgediend. Nauwkeurig en boeiend wordt hier een stuk be langrijke geschiedenis- verhaald1 en wie er iets van we ten wil, kan aangeraden worden, zich dit werkje aan te schaffen. Door een reeks fraaie kiekjes en por tretten wordt dit Gedenkboek in albumformaat, dat voor matigen prijs verkrijgbaar is gesteld, verfraaid. UIT KOEDIJK. De heer P. L. J. Oreille, onderwijzer aan de openba re lagere school alhier is- als zoodanig benoemd te Zaandam. hadden behandeld en stelde voor eene jaarlijksche ver goeding te geven van 15 it 20. De heer Strijbis vond dat er niets tegen was. De heer J. Ligthart meende dat men het in den te- ganwoordigen tijd niet meer 2onder rijwiel kon doen. De heer Van der Oord zeide dat de veldwachter ook zijn fiets wel gebruikte voor andere diensten en wilde halveeren, dus 10 verleenen. De heer O. Over vond 20 ook hoog. De heer J. Ligthart vond dit zoo erg niet, want het onderhoud valt nooit1 mee van een rijwiel en dan is het salaris toch ook zoo hoog niet van den veldwach ter. De voorzitter bracht het voorstel van B. en W. in stemming en er werd aangenomen om J 15 vergoeding te verleenen met 5 stemmen; de heer J. v. d. Oord wilde 10 verleenen en de heer C. Over Klz. was er tegen. Hierna volgde de rekening over 1911. De heer J. v. d. Oord rapporteerde namens d'e commissie van onder zoek deze goed te keuren in ontvang op 13421.46 en in uitgaaf op 13508.71, alzoo een nadéelig saldo groot J 87.25. De voorzitter dankte de heeren voor hun gedane moeite in het onderzoek. De begrooting dienst 1913 werd door B. en W. aan geboden sluitende in ontvang en uitgaaf op 11507.99. Dezelve zal ter visie worden gelegd en in een volgende vergadering worden behandeld. Bij de rondvraag zeide de heer C. Rempt, dat ze te gen hem hadden geklaagd,dat. de wipbrug te Verlaat zoo moei el ijk dicht ging en of ex geen latten aan mogen worden gemaakt. De voorzitter zeide dat de klager dan maar eens bij B. en W. moesten komen. Daarna sluiting. KORTE BERICHTEN. Een pimpelmees te Terhorne heeft- haar nest ge bouwd en 9 eieren uitgebroed in eene pomp vlak boven den zuiger. De eigenaar heeft, den zwengel afgeno men, om verstoring te voorkomen en de boven-opening met een stuk blik afgezet, zoodat de vogel door de tuitopening naar binnen en naar buiten vliegt. Een fox-terrier te Zelhem wist eene moeder-bun- zing en vijf volwassen jongen te bemachtigen. Voor de vele kippenhouders, die in de heide menige kip en vele eieren kwijt raakten, zeker eene gewenschte op ruiming. Een schipper van Zaandam, die zich in een café aan het Damrak te Amsterdam ophield, miste plotse ling zijn portefeuille, inhoudend .1 500, plus wissels en kwitantiën. De man had nog betaald' en op dat oogenblik haalde hij een bankje uit de portefeuille. Buiten gekomen was hij de portefeuille kwijt. Men vermoedt, dat de portefeuille gerold is. Nit Rotterdam naar Amsterdam verzon den postpakket zijn twee gouden heerenkettingen ter waarde van ruim 100 gestolen. Zondag werd in verschillende kerken te Leeu warden medegedeeld, dat- door den burgemeester de toestemming tot den verkoop van de zoogenaamde „Oranjebloem", ten voordeele der christelijke militaire tehuizen, op 28 Augustus is geweigerd. Ook de burgemeester van Zaandam heeft de toe stemming tot den verkoop van de „Oranjebloem" ge- weigerd. Op een steenfabriek te Bruten is ongeveer 400 onbewerkt ijzer ontvreemd. De politie doet- ijve rig onderzoek. Een jongen te Ginneken brak Zaterdag voor de vierde maul een been, doordat, hij uitgleed. Voorwaar een pechvogel! De opgravingen te Riethoven zijn thans dtgd. Over de vondsten is men zeer tevreden dan twintig groote en kleine urnen heeft men graven, waaronder een zeer fraai exemplaar, in en grootte uitmuntend. De storm heeft gistermiddag eetn fraaien in het Malieveld te VGravenhage, die historische waarde had doordat Napoleon I tijdens de groote troepenschouwing aldaar onder dien boom zijn tent had doen opslaan, geveld. Te Sc-heveningen moest men gistermiddag maat regelen nemen tegen het te verwachten hooge water. De schutting, om het in aanbouw zijnd magazijn van Vroom en Dreesman in dte Kalverstraat te Am sterdam, werd gisteren door den wind omvergeworpen, wat een groote consternatie veroorzaakte. CORRESPONDENTIE. Te laat om nog in de advertentie te worden opge nomen, verzocht men ons mede te deelendat Vrijdag van 2 tot 5 uur in het „Gulden Vlies" een matinée gegeven wordt. VOOR ONZE ABONNé's. Gelijk te verwachten was, heeft het heden storm ge- loopen om kaartjes voor Benner's Stoomcaroussel wel ke tegen inwisseling van een bon voor onze abonné's tegen zéér verlaagden prijs beschikbaar zijln gesteld. Gelukkig zijn wij niet beperkt in het aantal der kaar tjes, zoodat hij diie nog, bons heeft déze alsnog kan in wisselen. Dat vele kindieren hun best doen zooveel mogelijk bons meester te worden spreekt wel van zelf! BRAND. Gisteravond omstreeks zes uur ontstond! b'rand in de kap van den korenmolen van den beer C. Piet nabij de Heilooërpo.oi't alhier. Met eenige emmers water J werd het begin van brand gebluscht. OMGEWAAID. Tijdens den hevigen storm van hedennacht is een groote boom -in het Kennemerpark voor de kracht van den wind bezweken. OPLICHTING. De Hooge Raad deed gisteren uitspraak in het cassatieberoep van A. de V., koopman, door de recht bank te Alkmaar en het gerechtshof te Amsterdam veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf, wegens op lichting ten nadeele yan firma's te Tiel en te Medem- blik, door welke hij zich goederen deed toezenden. Het cassatieberoep werd verworpen. EEN ONGELUK. De arbeider H. Poppen, werkzaam bij de II. IJ. S. M. alhier, geraakte vanmorgen omstreeks 8 uur, bij het dragen van -een kist, tusschen een goederenwagen en een muur van de goederenloods bekneld, waardoor zijn^ barst werd ingedrukt. Per brancard werd hij op advies van dr. Schroder, die de eerste hulp verleende, naar het El is a b e thgesticht vervoerd. Volgens den dokter bestaat er veel kans dat de patiënt behouden blijft. BADHUIS WITTE KRUIS. In de week van 19 tot 24 Aug. zijn in het bad huis van het „Witte Kruis" genomen80 kuipbaden, 87 regenbaden le klas137 regenbaden 2e klas, te zamen 304 baden. GEREFORMEERDE KERK. Bedankt is voor het beroep bjj de Geref. Kerk naar hier door ds. F. W. H. Bramer te Heinkenszand. GOEDKOOP GLIJDEN. Gaarne vestigen wij de aandacht op de in dit num mer geplaatste bon van Kunkels tobogan, welke tegen betaling van 2% ct. voor één persoon of 5 et. voor twee personen recht geeft op entree met rit in deze in richting. De kinderen van onze lezers kunnen dus voor weinig geld glijden. Daar dit niet van de courant uitgaat spreekt het van zelf dat men ter inwisseling \an deze bon zich bij de tobogan op de Paardenmarkt vervoegen moet. il men op iets ordelijker wijze de beeneu van den Vloer hebben, dan kan men zijn hart ophalen in DE SMET'S DANSTENT, waar de paartjes lustig zwieren, om hun dankbare hulde te betuigen aan Terpsichore. Eten ouderwetsche tent, welke ook thans niet ont breekt, is het KIJKSPEL, dat vroeger zeer druk bezocht werd, maar in den te- gemwoordigen tijd; met den greoten vooruitgang van IT1, '"ustratiepers een deel van baar oude aantrekke lijkheid heeft verloren. Toch kan men er nog Steeds actualiteiten bewonderen, de gruweldaden van den be- Tuchten Parij zenaar Bonnot en de schipbreuk van de „litanie vindt men er o. m. in beeld gebracht en op origineel# wijze dioor den eigenaar aangekondigd. Antoon Benner's mooie STOOMCAROUSSEL. waaraan de cake-walk met den slipslajpslinger als het nieuwste verhonden is, trekt druk bezoek. Ze genie ten weer, de talrijke liefhebbers van het draaivermaak .en maken bochten, die de meest stoutmoedige chauf- a-6UT met zou wagen te beschrijven. Tal van andere inrichtingen, het Palais dies beaux arts, Hoepla s America! n, waarzegger sten ten enz. bie den nog gelegenheid' om ieder naar zijn hist te verma ken. De menseh blijft onder alle omstandigheden epicu rist isch aangelegd en om zijn gehemelte te streden kan hij ook op de kermis alweer uitstekend terecht.. Inrichtingen als de beignetskraam van L. Hoefnagel, firma Porton, de bekende koek- en suikerkraam „de Iriestehe Kap van Coppejans, de nougat-kraam van l.auwers, de roomsoezen-kraam van Roukema en de wafelkraam van Van der Zee staan er borg voor dat men iets goeds1 krijgt. In „IIET KONING WILLEMHUIS" van den heer Nettenbreyers, treedt met veel succes op het bekende specialiteiten-gezelschap, directie de heer R. de Groot De medewerking van de Juliana Kapel, die ook de Lgmondsche Tentoonstelling op luisterde, verhoogde de gezelligheid zeer. De scène „de Amsterdamsche Vischvrouw" deed velen onbe daarlijk lachen, de voordracht „een medaille van goud" mag .een pleidooi voor Staatspensioneering genoemd worden. Het Variété en Operette-gezelschap Her ma,ui o Oo- pello, dat in het MAASTRICHTSCH BIERHUIS optreedt, weet ieder en avond zeer veel bezoekers te trekken. Dit gezelschap weet dan ook verdienstelijk te zor gen voor de afwisseling van ernst en luim, terwijl het muzikale Ensemble zeer goed! verzorgd is. Met aan dacht wordt door de aanwezigen naar de gegeven nummers geluisterd. Het gezelschap dat onder Directie van den heer Jos. G. de Munnik in geein- meer opge- vorrn beuk ge- Laatste Iierlchteu. UIT DE RIJP. Do aan het einde der schietoefeningen tot verhoo ging van 's Lands Weerkracht gehouden wedstrijd, had dén navolgenden uitslag: le prijs, de heer Kramer, de Beemster met 38 pun ten. 2e pr. de heer K. Kuiper, de Rijp, 37 p. 3e pr. de heer T. B run tink, de Rijp 37 p. 4 e pr. de heer A. W. Klinkenberg, Graft, 37 p. 5e pr. de heer E. Hoe- demaéker, de Rijp, 36 p. De 2e, 3e en 4e prijs werden na onderlingen kamp toegekend. De prijzen werden met een toepasselijk woord uitge reikt door den leider der oefening, den heer K. v. Veen, reserve le luitenant te de Rijp. Aan een 16-tal, deelnemers werd een Rijksdiploma uitgereikt. UIT OUDE-NIEDORP. De Raad dezer gemeente vergaderde gistermorgen. Alle leden waren tegenwoordig. Voorzitter was de heer A. Wonder Pz., burgemees ter. De vergadering werd met. het gewone welkom door den voorzitter geopend, waarna lezing en goed keuring der notulen volgde. Ingekomen was: Een schrijven van Mej. van Beij- nen te Haarlem dat zij de betrekking als onderwijzeres te Zijdewind aanneemt. Voor kennisgeving aange nomen. Een schrijven van C. Over Cz., verzoekende een half jatar afschrijving van zijne hondenbelasting verkoop van zijn hond. Werd' toegestaan. Een schrijven van M, Kooijman, gemeente-veld wachter, waarin hij den Raad1 beleefd verzoekt om eene tegemoetkoming te mogen ontvangen in het on- derhoud van zijn rijwiel. De voorzitter vroeg wie hierover het woord verlang de, „De heer C. Rempt vond dat, als men alle dagen een rijwiel gebruikt, die wel niet, goedkoop zal zijn. Do voorzitter zeido dat B. »u W. dit adres reeds wegens DE STORM. NIJMEGEN, 27 Aug. De storm van den afgeloo- pen nacht heeft te Nijmegen vreesdijk huis gehouden. In het bekende Kronenburgerpark zijn vele prachtige boomen geveld; maar de ergste verwoestingen, zijn aangericht op het boven-feesttefrein van de sportten- toonstelling. De kostbare nabootsing van de Heidel- berger slotgebouwen is totaal vernield. Het .stadje oud-Heidelberg' op het beneden-feestterrein en de ten toonstelling zelve hebben zoo goedj als geen .schade bekomen, zoodat de tentoonstellingsprét ongestoord haar gatng kan gaan. ROT TERDAM, 27 Augustus. De hevige storm richtte hedennacht groote verwoestingen aan op de ri vier en in de havens. Vele schepen zijn losgeslagen, waardoor velen averij bekwamen, liet kolenschip in de Maashaven volliep en zonk. Het klepperschip „Nooit Gedacht" werd door een zeeschip im den grond geboord. De opvarenden zijn gered. In de plantages van de diergaarde zijn vele hoornen omgewaaid. s-GRA\ ENIIAGE, 27 Aug. Hedennacht heeft een storm gewoed van ongeveer gelijke kracht als de vorige Septcmberstorm. Het Iïaagsche bosch, de Schevening- sche bosehjes en de Scheveningsche weg en plantsoe nen hebben ernstig geleden. Reeksen hoornen zijn ge veld. Telegraaf, telefoon en de tramnetten zijn ge deeltelijk vernietigd. Ilet. verkeer is daardoor beperkt. Het "aantal gebrokc-m vensters van particuliere wonin gen is legio. Het strandbedrijf te Scheveningen is tij- cug beveiligd, bommen, loggers en haven geen averij. HOORN, 21 Augustus. Door den hevigen storm is in den afgeloopen nacht een Harderwijksche botter in het Hoornscbe Hop tegen den steenen' glooiing van den dijk stukgeslagen. De opvarenden kondten zich redden. GOUDA, 27 Augustus. In het park en de plantsoe nen alhier zijn meer dan 100 boomeu ontworteld of afgeknapt. Een heerenhuis in aanbouw is ingestort. Veel schade werd veroorzaakt aan huizen en gebou wen. ARNHEM, 2i Aug. Op Sonsbeek zijn 60 boomen omgewaaid, op den Utrechtsehen weg 26. De Ooster- stoomtram kan' over de geheele lijn niet rijden, het electriseh verkeer naar Velp en Oosterheek 'staat, ge heel stil, AMSIERDAM, 27 Aug. Omstreeks vier uur den nacht werden twee leege goederenwagens van H. IJ. R. M. staiande bij den Overweg aan de Czaai 1 etersfcraat door den hevigen wind omgeworpen. Een der wagens kwam terecht op een wisselWachtershuisje. liet huisje werd' geheel vernield. Persoonlijke onge lukken hadden gelukkig niet plaats. De Kermis. De kermis kan er ook dit jaar weer zijn; er is legenheid tot vermaak in overvloed. Het blijft altijd' ©en genoegen te vertoeven in die isfeer van rumoerige gezelligheid!, die vooral 's avonds bij de verlichting van de al vrijwel uit den tijd' raken de petroleumlampen, de dansende gasvlammetjes, de moderne electris-che lampjes, de groote booglampen een stemming brengt, welke oud en jong aangenaam /aandoet. Wel liep bét weer tot dusverre niet mee, /maar het is te wenschen dat hetgeen de kermismen- Êchen en vele anderen, die „van de gelegenheid profi teer en zeer zeker hopen, verwezenlijkt zal worden, n.l. dat ze zullen komen de goede dagen van weleer. 1^ Het zijn vrijwel alle oude bekenden, welke ons dit jaar hun Augustus-bezoek brengen. Een uitzondering jrierop maakt de RODELBAAN, welker eigenaar met een bekenden Romeinschen veld heer kan uitroepen: Veni, vidi, vici. Het hart van [Velen, vooral onder die jongeren, schijnt te popelen voor het rodelvermaak, want onvermoeid) klauteren ze telkens weer naar boven, om van de flinke hhogte af te glijden en in een oogenblik tijd' moeder aarde weer te bereiken. Ook de omstaanders toonen voor dit nieuwe vermaak groote belangstelling. Om van een aanzienlijke hoogte neer te glijden, kan men ook te recht in de TOBOGAN, waarmee velen de oude kennismaking hernieuwen. Hier bereikt men zijn doel „langs een omweg" en ze ker is het genoegen, dat een echt Hollandsche jongen vindt in het recht-door-zee-gaan en voor een deel het ■aantrekkelijke van al wat nieuw is, de oorzaak van het succes der Rodelbaan. De Tobogan biedt echter het voordeel, dttb men zondér inspanning naar boven getrokken wordt en velen blijken dit o,p prijs te stel len. Op de Paardenmarkt is een mooie combinatie van kermiskasteelen verrezen. De Bioscoop van HOMMERSON verheugt er zich in een druk bezoek en is di't alleszins waard. Zeer mooie films worden hier gegeven en op uitstekende wijze door een uitnemenden pianist geac-> compagneerd. Het hoofdnummer is! een spannende film „Om het vervloekte geld", waarin Loui® Bouw meester do hoofdrol vervult. Eenige komische n urn - mers, als „De arendjach't" en „Het levende stand beeld", doen de lever danig schudden. Van de bios- •oop naar he- de I ARNHEM, 27 Aug. De rechtbank te Arnhem heeft hedenmorgen Gerritje Helder, zich noemende Annie nsoal, journaliste en aviiatrice. vrijgesproken van al het haar tenlaste gelegde met last- tot onmiddellijke I HET DUIVELSRAD is maar e.en stapje. Midden in den ronden vloer, door een met fluweel bewerkte barrière omgeven, een draai bare, naar den rand afloopende schijf, waarop met graagte eeai aantal jongens of meisjes plaats nemen, dicht oj> elkaar, zooveel mogelijk i<n het midden. Dan beg-int de schijf te draaien, sneller, steeds sneller. De toeschouwers stralen van genoegen, de rondgeslinger de jongens of meisjes lachen en gillen, de een na de ander glijdt weg' met een sierlijken zwemzwaai, mach teloos naar de barrière. Allen verliezen het evenwicht ien gehoorzamen lachend aan de middelpuntvliedende kracht. Aan deze inlichting is verbonden de vroegere Kai- serl. Hofjager Ohodaschewitz, de beroemde berendres- seur van weleer, wien het niet naar den vleeze is ge gaan en die veel, zeer veel tegenspoed in zijn lerven heeft ondervonden. Misschien zullen velen onzer le zers zich zijner nog herinneren en wellicht daarom er toe medewerken, dat zijn zeker niet ruime inkomsten wat vergroot worden. Er is een tijd geweest, dat Ohodaschewitz een der glansnummers van het circus Corty Aïthoff vormde, daarna echter verloor hij in een proces al zijn hebben €*n honden, werd veel later door dronken boerenjon gens op een vreesielijke wijze mishandeld, tengevolge waarvan hij het gebruik van zijn hand moest missen, zoodat hij niet meer voor zijn vak geschikt was. Men denke daar eens aan! „ITET WAPEN VAN HAARLEM" van dem lieer v. Twisk er naar streeft dat het publiek zich vermaakt, weet zulks evenals vorige jaren weder schitterend te doen en zijn reputatie te 'handhaven. Dat het er steeds vol is, behoeft dtis geen verwonde ring te wekken. Wat daar gegeven wordt, is mede door de wijze waarop het geschiedt, steeds in staat de menschen aangenaam bezig te houden. In 't „GULDEN VLIE'S" van den heer W. Mooy is het de geheele week onder directie van den heer en mevrouw Roselüe (het beken de Duo) grand concert varié. Zondag was het er zeer druk en het moet gezegd woiden dat men zich aldaar uitstekend kan veiimake-n De voordracht met zang „Ik reis voor het Warenhuis^ welke de heer Roselli ten beste geeft, kan een mooie reclame voor het Alkmaarsch Warenhuis genoemd worden en doet het komische, wanneer za op zulk een wijze gegeven wordt, wel uitkomen. DE TOONEELVEREENIGING had gisteravond1 wederom een volle' zaal, na ieder be drijf moest weer eenige keeren worden gehaald. IN DE HARMONIE vond het specialiteiten-gezelschap va,n het Casino va riété te Rotterdam een goed bezette zaal. Het publiek gaf herhaaldelijk door luide toejuichingen zijn in- stemming met het ten beste gegeveme te kennen. DE S CIIO UW B URGLO GE O P HET KERKPLEIN was gisteravond weer goed', gevuld. Wat daar gegeven werd deed de aanwezigen weer schaterlachen. De kluchten „de gebroken spiegel" ein „Het Wedtiwenbal" werden weer vlot gespeeld, terwijl ook de revue „Alk maar vooruit" verscheidene malen stof tot lachen gaf. HET CIRCUS OORTY ALTHOFF heeft met heel wat tegenspoed,1 te kampen gehad. Het noodweer van hedennacht heeft een aanzienlijke ver traging tengevolge gehad de extra! trein vertrok in ï>iaiats van om half drie eerst om zea uur uit Utrecht, waar onder regen, storm en hagelslag het afbreken der tenten moest geschieden. Niet voor half tien kon vanochtend! hier met het uitladen der pa-arden en het wegbrengen van de wagens worden begonnen. Maar klaar komt men voor de groote gala-pre mière van hedenavond. De heer Corty Altlioff is er de man niet naar, om het publiek van avond terug- to zenden. Zijn onderne ming breidt zich steeds uit, maar dé discipline, de organisatie, de arbéidWerdeeling blijven op den zelf den hoogem trap staan, terwijl er heden zeer veel hulp uit Alkmaar werd' gerecruteerd' om de verloren uren in te halen. „U zult zien, dat heit vanavond! alles in orde is," zei de directeur, die onder de ruin-gunstige omstan digheden het hoofd niet' verliest doch tusschen de kal me bevelen door nog wel een oogenblik tijd vindt te praten, en II zult merken, dat het programma, dit jaar nog^veel beter is dan twe© jaar geleden." Wij hopen het vanavond te merken en morgen te mogen constateeren! KORTE BERICHTEN. Engelsche bladen bevatten foto's uit verschillen- de streken, waar de. wegen een flink eind onder wafer staam Onder den aanhoudenden regen zijn verschei den rivieren overstroomd. Er zijn in Dui'tschland' ita een week tijds veertien personen gestorven ten gevolge van het eten van ver giftige paddestoelen. Verscheiden liggen er nog zwaar ziek. Een Oosten-rijksohe patrouille van 12 huzaren, die aan de oefeningen van het 10e legerkorps deelnam, is bij het oversteken van een rivier in het water geval- len. Al de ruiters verdronken volgens een telegram, terwijl een ander bericht zegt dat nieman-d omkwam. Naar verluid't heeft president Faillières, wiens diensttijd den 19en Februari 1913 afloopt, reeds te Versailles eert huis gehuurd. In het Parijsche Louvre is een vrouwenportret ernstig beschadigd. Er werd! een gat t-er grootte van een rijksdaalder in gemaakt, De bedrijver van- een vijfvoudigen moord te Lon den is gebleken te zijn Robert, Henry Money, broeder van mis® Money,die in 1897 onder geruchtmakende omstanddg-hedeox in een tunnel vermoord' werd gevon den. Er is alweer een zware brand! uitgebroken te Stam boni; 2,> huizon. 60 winkels on een moskee zijn in da as A golegd,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2