TOILETZEEP Alkraaarsche Crediat- en EllecteeM. CONCERT, CIRCUS 20 nummers, 20. ogo LAAT n üli Bioscoop-Theater. Li 112-4 lit H GROOTE MATINÉE. PT- GRATIS w, Hommersoti et fils Heden Dinsdag 27 en Woensdag 28 Ang.gelee! nieuw CORTY ALTHOFF. ALKMAAR-DOELEN VELD. Ket Dienstmeisje gevraagd WERKSTER. Oudegraeht 243, Ridderstraat 10, in FIJNE LEDERWAREN. op Woensdag 28 Augustus 1912, j Slecht® tof I Sep tomben Heden Dinsdag 27 Augustus 's avonds 8 uur: nset het meest eoneurrwemle Reuzen- Alkmaarsche Kermis. van Amsterdam. DINSDAG 27 AUG. 1912 Woensdag 28 Aug. 1912 Koningsweg. De intriges aan het Hof van Hendrik den 8sten van Engeland Alkmaar. HARMONIE. Kermis 1912. Faillissement K. VISSÉrT Kaasknecht gevraagd Hulshoudster Verzilvert Coupons. Entrée f 1.50. Ppogr>ammai Na aflöop Circus CGRTY ALTHOFF, Eiectrische Tobogan Trottoir Roulant Woensdag 28 Augustus De Tooneelvereeniging SENEM AAMERICItlll Gezelschap van het Casino-Variëté uit Rotterdam. Directeur SOESMAN. Impressario WILLIAM KOSTER. Woensdag 28 en Vrijdag 30 Augustus 1912 2 UUR: KINDER- en FAMILIE-VOORSTELLING HOMMERSOM ET FILS. Marktberichten FIJN,DUURZAAM,GEURIG ADVERTENTIE N. te Z IJ P E. i, P/ebonS Spoorwegleeningen. JM/i« TELEFOONNUMMERS 439 en 499. Grootste keuze in Keis-, Handkof fers en Citybags. Speciaal adres in alle REISBEN ÖODIGDHEDEN. Wat gij doet, doe het goed! „de Rustend© Jager" te Bergen De Pléijsl-Vleugel is uit het Magazijn van de Firma J. HESLENFELD, Rokin 86, Amsterdam. van Vertrek op Woensdag 28 Augustus van Alkmaar: Vertrek op Zondag 1 September van Alkmaar: Gebr. ZUR MüHLEN. recht gevende op entrée voor twee personen met rit of twee voor 1 persoon in Kunkel's op - van 2 tot 9 uur, tegen betaling van 5 cent. Toegang met rit tegen afgifte van deze bon kost dus slechts 2'|2 cent. 112e Opvoering van: WF" Aanvang 8 uur. BEKENDE PKIJZEN alsdan zal ook worden gegeven bet zoo boog geroemde drama in in 2 acten in de fijnste klenrenpracbt. De Directie. Programma uitsluitend voor Kinderen. Aanvang 2 uur. Prijzen (volwassenen) f l, 75 ct-, 50 ct., 30 et. Matiaée (Kinderen) «O ct., 40 ct. 30 et., 20ct Ieder volwassene heeft het recht op eiken Rang één kind mede te brengen. Zie voor Voorstellingen grootere Strooibiljetten. KERMIS TE ALKMAAR. Standplaats Paardenmarkt. (Koningen der Bioscopen) (AttentieWOBNSDAÖNAMiDDAÜ (Let op I) BROEK OP LANGENDIJK, 27 Aug. Heden werd besteed voorGraafjes f 0.a 0.gew. muizen f 0.a 0.aanvoer 63 zak, Julia muizen f 0.a 0.—, Schoolmeesters f 1.15 a 1.25, Blauwe f 0.85 a 0.123 baal zilveruien (nep) f 1.40 a 2.20, drielingen id. f 1,30 a 1,35, 750 kilo slaboonen f 2,a f 3,10 p. 50 K.G., 10500 bloemkool le soort f 9.— a 12.60, 2e soort f 2.10 a 3.6600 bos wortelen f 1.50 a 2,80, 33500 roode kool f 1.80 a 4.20, 9500 gele f 3,— a 4.50, 9500 witte f 2.60 a 4.10, 25 baal wortelen f 0,50 a 0,55. PURMEREND, 24 Aug. Afslag-vereeniging BEEM- STERPURMEREND en OMSTREKEN. Op de af- slagmarkt werd heden verhandeld Slaboonen f 0,28 a 0,32, Snijboonen f 0.50 a 1.20, Peren f 0.70 a 2.35, Appelen f 0,90 a f 2,80. Han del vlug. NOORDSCHARWOUDE, 26 Aug. Groote muizen f 1.a 1.10, drielingen f 0.50 a 0.60, kleine f 0.20 a 0.30, schotten f 0.— a 0.Eigenheimers f 0.90 a 1.blauwe f 0,70 a 1,per 35 Kg. Aanvoer 0 zak. Zilveruien f 2,60 a 3.20, Drielingen f 1,30 a 1,60, grove f 0,a 0,gele nep f 1.60 a 2.10, drielingen f 0,70 a 0,90, grove uien f 1,20 a 1,30 per 50 K.G. PURMEREND, 27 Aug. Aangevoerd 558 runderen, waaronder 346 vette 70 a 88 ct. per K.G. en212melke- en geldekoeien f 160 a 320prijshoud. mtg., 43 stieren f 0 a 0, 147 vette ka'veren f 0.85 a 1.05 per pond, mtg., 197 nuchtere f 14,a 28.mtg, 22 paarden f a 1173 schapen f 22,a 34.—, 587 overhouders f 13,a 18,prijshoud. mtg., 326 vette varkens 60 a 65 ct. per kilo, vlug, 126 magere id. a 20.a 35.stug, 231 biggen f 10 a 15, stug, 500 manden appelen f 1,a 3,2500 manden peren f 0.50 a 3.—. Kleine fabriekskaas f 33.kleine boerenkaas f 33.middelbare f commissie f 31.50, vol vette f aangev. 164 stapels, handel willig, 1664 kilo boter f 1.30 a 1.40, kipeieren f 4.25 a 4.75, eendeieren f 0,per 100. Mededelingen. De Rubheirmarkt was vast gestemd, voor Amsterdam Rubber Oliewaarden aanvankelijk luier dbch herstelden zich laatbeurs, Koninklijke sloten op 514, Geconsolideerde, op' 265%, Amerika, iets aan geboden. Mijnen) beter voor Redtjang' Lebong'. Cultu ren. onveranderd. sw Op den Hen September hopen onze geliefde ouders ADRIAMUS CORKELI3 DE BOEK en MARIA ATJIIARIAA ROS hunne 35-jarige Echtvereeniging te her denken. Hunne dankbare kinderen, behuwd- en kleinkinderen. W. P. DE BOER. M. M. C. DE BOERIIUIBERTS P. A. DE BOER. Alkmaar, Augustus 1912. Voor de talrijke bewijzen van deelneming en groote blijken van waardeering bij het overlijden van mijn geliefden Echtgenoot Ds. Albertns Jan Adrian! betuig ik mijn hartelijken dank. A. H. ADRIANI—Stiikeman. Warmenhuizen, Aug. 1912. DANKBETUIGING. Ondergeteekenden betuigen hiermede hun wel ge-, meenden dank aan allen, die hun. tijdens de langdurige ziekte en bij bet overlijden van hun geliefd' zoontje ANDREAS hulp en bijstand 'hebben verleend. B. EELTINK en Echtgenoote. Heiloo, 26 Augustus 1912. TELEORAEISCH WEERBERICHT. 27 Augustus. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bilt. Geldig tot den avond van 28 Augustus. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 762.0 te Comna. De laagste stand van den barometer 739.7 te De Bildt. VERWACHTING. Meest matige tijdelijk krachtige zuidelijke tot weste lijken wind, eerst gedeeltelijk daarna zwaarbewolkt tot betrokken, waarschijnlijk regenbuien, zelfde tempera tuur. Neerslag te Alkmaar: 27 Augustus 16.6 m.M. De eeuige uitdeelingslijst in opgemeld faillissement is heden gedeponeerd ter Griffie dei- Arrondissements- Rechtbank te Alkmaar en van het Kantongerecht te Scbagen en ligt aldaar gedurende 10 diagen ter koste- looze inzage van de crediteuren. Alkmaar, 27 Augustus 1912. Mr. A. M. DE LANGE, 'Curator. BIJ DAME-A1XEEK tc nielden Bazar „AIcinaria'% LANGE STRAAT, b/d STEENENBRUG. AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET. Voordam, O 11, Alkmaar. St aatsleeningen NEDERLAND. Ned, Werk. Scliuld BtJlïENLAN». Bulgarije Tabaksleening Brazilië Funding Mexioo biuneni. Japan Oostenrijk Jan. Jul. Rusland Hope Consol 1906 1894 6e Em. Iwang Dombr, Koers van pCt. 31/» 2V» pCt. 5 5 5 4 4 4 4 5 4 41/, pCt. 4 41/, 4 div. F'inanc. enlndustr. ondernomingen enz Nationale Hypotheek Bank Noordhollandsch Grondcrediet >1 II Ned. Handelmaatschappij resc, Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden WInstbew. Westersuiker aand. A'dam Deli Langkat Idem pref. A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia tJ Deli-Maatschappij Medan tabak ,j Rotterdam Deli t} Senembah Tabak-Mij. n n Arnst. Rubber Cult. n Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Dortsche Petroleum Moeara Enim Sumatra Palembang n' Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Ketahoen Gew. )t r P,ref* ^obar n Amalgamated Copper Cy. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Comm. Steels Car and Foundry Arnerik. Stoomv.-Mjj "t Common Marine Preferent lt Marinebonds pet. 41/, Comm. Peru aand. div. Preferent n van Staatsspoorw. Holl. IJz. Sp.-Mij. Mii. tot expl. Deli Spoorweg AMERIKA. Atch. Top. Cert. v. Convert pCt. 4 Denv. en R. Gr.Cert. aand. div. Eric Kansas City South. mi it nprcf Miss K. Texas C. v. N e w-York and Ontarie Norfolk Western C. v. Rock Island gew. Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert v. Wabash gew. RUSLAND. Wladikawkas 1886 pCt. 4 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterd. fl00 Gemeen te-cred. BELGIE Antwerpen 1887 HONGARIJE. Hongaarsche Hyp. igaarsi Idem OOSTENRIJK. Staatsleening 1860 RUSLAND. 1804 Koers van het geld. Prolongatie 41/* pOt. 3 3 2i/, 4 8 6 5 26Aug. 91'Vis 67% 963/8 1033/^ 46i,T 831/, 87% 871/2 100%, 861/2 97 9911/ie IOO1/4 96i/2 1753/4 107 159s/4 136 166 6781/a 3101/2 365 48i/s 911/4 578 587 244 409 578 230 2651/2 512 164 2151/2 187 751/s 64 30 441/4 257 90 881/4 27 27 73% 596/8 184 51/4 191/2 66 ll5/l6 491/8 87% 92 255 IIO1/2 103% 22% 868/4 271/2 611/4 2815/16 378/4 80 170i/2 86i/1(J lOÖVw 101 80n/]6 1197/s 1121/s 160 460 27 Aug 9U/4 661/2 108s/4 87 873/8 861/2 97 176 107 159 136 165 6741/2 365 48 91% 578 587 2431/2 407 578 242 2651/, 514 1633/4 1871/a 30 45 267 91 881/4 267/g 27 733/4 601/s 5% 198/4 66 H'Vie 49i/8 92 IIO1/2 227/8 363/a 271/4 60s/8 291/2 26 301/2 1701/4 48/4 I linke WERKSTER gevraagd. Zich aan te bieden FNIDSEN O 103, Alkmaar. goed met het vak bekend. Adres te bevragen bureau van dit blad. BIEDT ZICH Alli" middelbare leeftijd, P. G. Brieven onder lett. T 247 bureau van dit blad. Aan deze vermaning meest ieder kooper bij aan schaffing van een Naaimachine of Rijwiel denken, en in geen geval mag de lage prijs hierbij de door slag geven, al wat ex aan den Alkmaarschen Naaima chinehandel gekocht wordt, is door en door gegaran deerd, Zaadmarkt «8. Beleefd aanbev., A. HIE- RERIXG. Telefoon 338. Speciale inrichting voor reparatiën. Ook op termijn-betaling verkrijgbaar. I 'savonds 8 uur, in de groote "Zaal van het Hotel (binnen), te geve» door Mevr. J. MOSSEL—BEL1NFANTE, Piano, Amsterdam. Mej. LI ZETTE STEELINK, Zangeres uit Ber lijn en den Heer J. MOSSEL, Violoncel, Amsterdam. Kaarten verkrijgbaar in den Berger Boekhandel en des avonds aan de Zaal. Bon 'sJfadits 13 30, inpiaats avonds 7.30 nar 'sSaclits 12.30, iuplauts "s avonds 7.30 unr. N.V. Stoombootdienst van De TOONEELVEREENIGING van AMSTERDAM. Standplaats Laat. Abonnementskaarten (Klapstoelen) f 1.35 per stuk, aan den Schouwburg f 1.50. Verkrijgbaar Sigarenmagazijn LAAThoek HOF STRAAT. J. ROOS Az II Drama in 4 bedrijven en een voorspel van GERARD HAUPTMAN. Zie verder de groote en kleine biljetten. Bgg** le Rang Schonwbnrgkaarten (klap- stoelen) A i 1 35. Op verzoek plaatsbespre king. Laat 137. A. v. d. MEULEN Rz. Telefoon 254. geven het beste van het beste op het gebied der hedendaagache kino-techniekzijn be roemd door hunne stilstaande en glasheldere projecties. SENSATIE TRACHT- PROGRAMMA. (MOMOPOE -FILM MOJfOPOL-FILM. groote sensatie-levenstragedie in 2 afdeelingen, gespeeld door de Noorsche spelers te Kopenhagen. Voorts de komische creatie van MAX JLIKTDKR, En®. PRIJZEN DER PEAATSEX Ie Rang O» €t„ 2e Rang 4d CL, 3e RangjSS Ct. KINDEREN tot 's avonds 8 uurle Rang 4» Ct,, Se Rang 85 Ct., 3e Rang S5 CL met speciaal program voor het onderwijs. i&MBEVELEND, De DIRECTIE,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3