Schou wburgloge, IJitJrand t% lachsucces. 1 BS „ALKMAAR VOORUIT." BB Bouwterrein ëngljshT J. DE LANGE Corns. Jok Zn., CACAO MUZIEK en DANS op de BOVENZAAL. Dansen vrij BenedenzaalGrand-Café-Chaiitant-ConGert, ■JTnSriïÏÏL, 1 iWAXINE Watertochtjes Café 't Wapen yan Haart Groot Café Concert Noordholiandsch Landbouwcrediet C. Verheus, BAND jVOEDSELWARMER- L1CHTEM PROLONGATIëN. TE KOOP: Vrfldag en Zaterdag 2 uur MIDDAGVOORSTELLING. Aanbevelend, C. KOOPMAN, Hofplein Een jwandei'haai*™geneesmiddei. HOOGLAND-SMIT, Laat 122. Heer zoekt KAMER vriendelijk tehuis aangeboden Standplaats KERKPLEIN. Een stampvolle schouwburg heeft het pro gramma spontaan toegejuicht. Kantoor: PASTOORSTEEG. PERSOMEELTgevraagd Timmerlieden gevraagd daalders tfariëté en Operette Gezelschap Vocale et Instrumentale Ensemble Internationale. Donderdag 29, Zaterdag 31 Aug, en Zondag 1 September a s Orkest CEBRs. DEKKER. zwakke maag - sngeregalde spijsvertering - verstoorde lever, Hef beste adres voor Ie soort Gt-ÏH/AÏXriD COKTCKR.T VARIÉ, Lissone's Zuiderzeetochtjes Rondreizen per boot en per Noord-Holl. Tram. C. van Twisk. Tablesau de la fpoupe* Joseph de Munnik, C. van Twisk, Zelfbinders, QschtBANO Oudkarspeische Brandwaarborg- Maatschappijen van 1816. Tarieven en inlichtingen verschaft J. H. ELFRING, Telefoon 567. Teakhouten KEGELPLANK, PLATEAU, 14 KEGELBALLEN, GOOT, DEKPLANKEN, W SlftEBD YPMA, Ondegl-aellt 318. 1 HagazDn Piano's, Orgels. aan den Westerweg, Nassaulaan, Nasianpleln t Egmonderstraat Lamoraabtraat en Lindelaan, I JL CS. DEN BOE8TERD. Nassaupleln 41. Teacher's certificate. Commercial correspondence. Transportverzekeringen voor het vervoer van inboedels en koopmans goederen. aan deJSTOOMZAGERIJ te OUD- K A RS PEL. Gedurende de Kermis treedt in het Maastrichtsch Bierhuis on het imn stig bekend staande 1 8 lederen avond OPVOERING van een SPIEGELGLADDE TEAKHOUTEN DANSVLOER. reu Dameskaarten 25 ets., doorloopende kaarten 50 ets. Benedenzaal gelegenheid tot het gebruiken van verversehingen. Aanbevelend, Wed. A. P. PEPERKAIV1P, Breedstraat. vy/ DERMIS H'lli ALKMAAR. Café ,,'t Gulden Vlies' Koorsiraat Alkmaar. Nette bediening. lederen avond variëerend Programma. Goede consumptie. Aanbevelend, W. MQQIJ, firma O. Pepping. Gedurende de Kermis vanaf Za terdag 24 Aug. onder directie van Jos. G. de Munnik de hier zoo gunstig bekende karakter komiek met geheel nieuw repertoire. lederen avond varieerend Pro gramma. Opvoering der nieuwste succes OPERETTE en SOLO's. W Er wordt niet gecollecteerd. AANBEVELEND, J. H. WILLERS, Schoutenstraat bij de Laat. OPWINDEN BIJ ABON NEMENT. H01LAND5CHE - CHOCÖLADEKAaS op Bus 1 ons 18 cent ^pond 42 1 80 2 150 L WEIGER NAMAAK. vo»r spotprijH. Adres J. HARP Alkmaar. LOUIS DAVIDS i i li i wmmmami n 'm Te bevragen bjj APPLY, Laat 187. bij N. LANDMAN RamenAlkmaar. Geen beter Kennis-Cadeaudan DdBKOPP Naaimachine, Kinbeimstr. 38. 9 uimr Hermanio Capello PT Entrée Vrij. Zeer goede consumptie. Entrée VrU. B LLC H AM S Pt LEEN Voor Galachtige en zenuwachtige Ongesteldheden, zooals Winden en Pijn in de maag, Hoofdpijn met misselijkheid, Duizeligheid, Volheid en Benauwdheid na het eten, Sufheid en dofheid in liet 00 j' *oude rlllln?en' koortsige gloeiïngen, verlies van eetlust, kortademigheid, verstopping, blaren en-/ I»VU:PFwrnmSii angstige droolIlen en allerlei zenuwachtige en beverige aandoeningen, enz. lHi ELK8TE BOSIS zal spoedige verzachting geven. Dit is geen inbeelding. Ieder lflder woidt ernstig uitgenoodigd om één doos van deze Pillen te probeeren en men zal bekennen, dat zij „een gomt Tientje per doos waard zijn". BEECHAM's PILLEN naar het voor- schrift ingenomen, zullen Vrouwelijke gestellen spoedig volmaakt gezond maken. Zij verwijderen direct elke opstopping of onregelmatigheid van het gestelvoor een werken zij als een tovermiddel - enkele weinige doses zullen wonderen doen voor de levens organen het spierstelsel verstel kend de lang verloren Gelaatskleur herstellend de echte gezonde ilk.vTr J.L teragbrengend on met de klos der gezondheid de geheele lichame lijke kracht van het menschelijk lichaam herstellende. Voor het verdrijven van koortsen in heete klimaten zijn zij speciaal beroemd. Dit zijn „feiten" door duizenden geconstateerd, in alle klassen dïïyvw£1J' 6I] eeD Van waarborgen voor Zenuw- en Gallijders is, dat BEECHAM's PILLLA het ruimste debiet hebben van eenig patent middel in de wereld. Bij iedere doos volledige aanwijzingen. J Uitsluitend vervaardigd door THOMAS BEECHAM, St. Helens, England. Mfiö iiVel-i fl-D--aal b!l Apothekers en Drogisten in doozen van 1 0,75 (56 pillen) en van 1 1,75 (168 pillen) Bij zes doozen tegelijk f 4,35 en f 10,- en bij den Vertegenwoordiger van Th Beecham; Amsterdam, Overtoom 341. - Telefoon 1318. Voor het verwarmen van baby's flesch dienf de doelmatige Voedselwarrner, door ons a 2.50 in den handel gebracht. In dit toestel moeten WAXINE Voedselwarmerlichten worden gebrand. JO cent per does. Indien niet bij Uw winkelier verkrijgbaar zenden wij deze lichten rechtstreeks. Geef ons dan tevens den naam van uw winkelier op. E. G. VERKADE ZN, Zaandam. is Uitspanning en Bergplaats voor RIJWIELEN, Tevens gelegenheid tot het gebruik van verversehingen- Vutiaï Zondag A»gnslns tot en met Zondag 1 September in de Tooneelzaal onder directie van den Heer en Mevrouw DUO ROSELIE. met de witte salonkooteu der Alkmnar-Packet van Alkmaar: 6-8-10—12—2.30-4—6-7.30 uur. naar MARKEN—HOORN—(ENKHUIZEN) VOLEND A.M vertrekt dagelijks, behalve Zondags, 's morgens 9.15 uur, van Amsterdam, steiger 10, de Mnyterkade. Vraagt dienstregelingen en geïll. gidsen. itmtrz Winkel naast de R, K. Kerk. Mejuffrouw MARIANNE, Holl. Chanteuse. De Heer LECON BONE, de Moderne Humorist (Genre Dumas). Nieuw Repertoire. Mejuffrouw MARGARETE, Holl. Soubrette). De Heer en Mevrouw BONEFANG, Holl. Zang- en Karakter-duettisten. De Heer BERNARDS, Holl. Humorist. Billijke prijzen. Beste consumptie. Zondag 25, Donderdag 29, Zaterdag 31 Augustus en Zondag 1 September 10 et. ENTREE. Kaarten den geheelen avond geldig. Verdr. Oord 117. Tel. 347, 2 maal bellen. ï»er sink stuks 1.35. 3,3o. ZIE HE ETALAGE. iÈ U urwerkmaker, met eenvoudigen, doch degelijken kost. Spoedige aan biedingen onder letter S 247, Bureau van dit Blad. In een klein beschaafd GEZIN wordt, met den aan vang van den nieuwen cursus, een aan een Jongen of Meisje, die een der Inrichtingen van Onderwijs te ALKMAAR volgt. Uitstekende aan bevelingen. Brieven onder letter R 247, bureau van dit blad. Drek N. V. v/h. HERM* GOSTER en Zn., Aiknxuu.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4