DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. m Honderd en veertiende Jaargang. 1912. WOENSDAG 28 AUGUSTUS. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f 1,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Telefoonnummer 3. De Feesten der Letterkundigen te Antwerpen. BINNENLAND. Van onzen bijzonderen Correspondent.) Antwerpen, 24 Aug. De Conscience-eerepoort met het „Welkom" vóór het pronk-sehoone station staat nog opgericht. Want in dit feestrijke land! zal het jubeljaar 1812 nog' meer feestelijkheid voor de letterïievendén. brengen. Heden, Zaterdag, heeft de tweejivarlijksche Algemeene Verga dering; van den Bondl van Noord- en Zuid-Nedterla'nd- sche Letterkundigen pla'ats in die statige militiezaal vaai 't stadhuis. En hedenavond! zullen de deelnemers anu het 32o Nederiaridsche Taal- eni Letterkundig Congres in de gelagzaal van de Vlaamsche Opera aan de kunstlei elkaar kunnen begroeten. De vergadering van den Bo'ndl Noordl-Zulidl werd gedeeltelijk geleid door Rafael VerlhuÜbt, daarna door Victor de la: Montagne. Aanwezig waren buitendien: Herman Robbers, CL F. Haspels, Frans Bastlaunsè, Felix Timmermans, A. M. Thery, Reimond Kim,pen, mr. H. L. de Beaufort, Ary Delen, Hubert Melis, An- dré de Ridder, «1. v. dL Valk, J. Arras, Aug', v. Grau- welaert, F. R. Adrinensen, ntej. Verihuyek, dir. H. E. Greve, mej. Mine Minne ma, G. van Hulzen, Em. de Bom, T. Meunekens, A. de Cock, A. Sevens, M. To'us- saLnt, Bernard Canter. Besloten werd dat voortaan pogingen) zullen worden aangewend) om Vlaamsche voordrachthoudeirs in Ne derland en Nedorln mdsche in België te doeat uit,noo- djgen ten einde het wederzijdisch verstaan, begrijpen en waardeeren te bevorderen. Een beraadslaging' om trent het plan tot! uitgeven van Nedënlaindiseh werk in vreemd taaleigen bracht de wenschelijkheidl aan 't licht, van een lijst, détr reeds bestaande vertalingen van Nederlandsche letterkunde. Dr. Greve raaddie een zich in verbinding stellen met buitenltondische uitge vers van. handboekjes over de inter nation a lei letter kunde, opdat aldus de vreemdeling eien overzicht zou kunnen krijgen) van die Nederlandsche moderne letter kunde. Do heen" van Hulzen womschte een bloemie zing voorzien van een inleiding-. De heer Bernard Canter meende, dat de Bond) met de uitgave van zoo'n boek buiten zijn boekje zou gaan, daar in abstracte er geen artistieke smaak bestaat, eilk tijdschrift kntaers er een anderen smaak op nahoudt en hoogstwaar schijnlijk t beste werk van de huidige Nederlandsche literatuur zich bevindt in de portefeuilles met de ge weigerde bijdragen. Spir. meende, dat de natuurlijke weg was, dat de schrijvers i:nl hun eigen taal zulke goede werken zouden maken, dat de buitenlander zich gedrongen zou gevoelen Nederlandsch te gaan leeren om van de Nederlandsche literatuur te kunnen genie ten. Besloten werd dat -het hoofdbestuur zaïl trachten een uitgever te vinden, die een door met adviseur; aangewezen door een referendum samengestelde bloemlezing van vertalingen uit de huidige Neder landsche bellettrie wil in 't. licht zenden; de bloemie zing' zal voorzien worden van een inleiding, zoo mo gelijk opgesteld door een bekend bui tenia ndsoh letter kundige, die de Nederlamdlsche taal beheerscht en eveneens het voorstel Greve, betreffende de hulp van buitenlandse,lie uitgevers van buitenlandsche letter lui tule-o verzichten. Hr. de Beaufort, zette, de werking van 't Bureau voor Auteursrecht uiteen, dat ook er naar streeft Vlaam sche oaaigesloten schrijvers tegen) verminderd tarief te steunen bij commerci-eelei eni juridische acties. Gewaar schuwd werd door Alfons Sevens ten deze vooral niet zich te binden, daar men in! Vlaanderen slechte erva ringen heeft opgedaan met' d'e Fransc'he Société des gen» de lettres) te: Parijs.- Er is echter van geen bin den sprake, deelde mr. de Beaufort mede, slechts van gofdkoope rechtskundige hulp door het Noord'-Neder- landisch bureau, dat ook Zuid van dienst wil1 zijn. De heer Herman Robbers zette de plannen voor liet kunstenaarshuis te Amsterdam uiteen, waaraan, naar hij mededeelde, alle Nederlandsche kunstenaarsveree- nngingen wens-chen mede te werken, behalve de Mij. voor Bouwkunst en de Vereenigi.ng Art! et Ainicitiaë. De heer Canter: De Nederlandsche Journalisten kring is ten deze genegeerd'. De heer Robbers: Journalisten behooren niét tot de kunstenaars. De heer Canter: Naar dien zin heeft u in Nederland gehandeld'. In België zouden) de kunstVereenigi-mgen, die uw kunstenaanshuis- wensehen te steunen, wel eens van een andere meening kunnen zijn. De heer Robber» voortgaande, deelde verder mede, dat ook alle kun'stnijveren in Nederland! tot deelne ming aan de zaak vaar het K. H. zvaren uitgenoodigd. Bedoeld is een centrum te Amsterdam, door alle kun- Gemaiars op te richten, zoodat. harmonische wederzijd- »che betrekkingen kunnen worden aangeknoopt, voorts werd besloten dat voortaan de1 heide o-nder- euuiuigsfondlsien van Noord en Zuid subsidies zullen vér een en, onaflranke'lijk van de plaats der vestiging in Noord ot Zuid van den te -steunen schrijver. Alleen de verdienste of het wenschelijke zal den doorslag ge ven. - e Medegededd werd, dat voortaan de wetenschappelij ke acteurs in Noord'-Nedërland! tot den Bond worden toegelaten en in bijna alle gunsten deeleni en de wen- schelijkheid aangetoond, dat Zuid ten deze volge. Het laatste punt dér agenda,, medewerking van schrijvers aan bloemlezingen, lokte lange besprekingen uit. De nieuwe NecLerlamdsche Auteurswet staat de,n uit gever toe, zonder den auteur daarin te kennen, korte stukken van diens hand voor bloemlezingen te doen drukken. Schrijvers en groote uitgevers hebben te vergeefs tegen dit artikel geprotesteerd. Het hoofd bestuur sai onderhoeken, in hoeverre de werking van dit wetsartikel kan worden verzacht, o. ni. door even tueel© baten van bloemlezing-honoraria te dtoen stor ten in 't ondersteuningsfondls. Z!a t erdagavo nd'. In da gelagzaal van de Vlaamsche opera, waar Vlaamsche meiskens. in fandsdracht hoffelijk bedien den' kwamen tal' van deelnemers van: het 32sté Ned'. Taial- en Letterkundig Congres bijeen en bij een potte- ke bier en' de tonen van een orkest, welks aanvoerster, de „Steh-Geigeri-n," in) Vlaamsche landlsdraoht, cmp- perlijk dé conversatie m-elo-dramatisch maiakte, werden kennismakingen aangeknoopt en kennismakingen her nieuwd'. De deelneming a«n 't Congres is zoo groot, dat er voor de journalisten geen) besehrijvinigsbrieven overge bleven zijn. Er' zijn er 800 -gedrukt' en grootmoedig als ailleen Vlamingen zijn, zijn deze 500 verspreid). De pers moet zi'c'h nvf maar dloor overschrijven) en vragen helpen. De ploeg-paardjes, die d'e haver 't meest ver dienen, krijgen) ze 't minst, ook in dat vette Vlaande ren land Zondagmorgen. Gisteren stortregende het, motregende liet, plasre gende het, Maar vandaag ia 't diroog', dé barometer gnat vooruit. Men vlagt in) de vroolijk© stad van St. Jan en al om zeven uur worden wij aangenaam ge wekt door de optochten met fanfaremuziek, banieren en vaandels, die dit vrije, beminnelijke volk feestelijk organiseeren. Op lange staken) staan in de stad de kleurige vlaggen ter eere vau de letterlievendën. Onze eerste ontmoeting op straat i!s een groep Zo-ndagseh gekleed© vrouwen) en mannen, die. onder de opwekken de tonen van al wat t.usschen bombardon en piccolo muzikaal geruisch kan maken, fier een bord d'o.or dé goede stad! van) Antwerpen ronddragen, uitnoodigend tot de feestelijke gebeurtenis van. een algemeens werkstaking-! De muzikanten hebben schik in huu propaganda tocht. Ik verdenk ze, dat het minder de werkstaking dan de lust tot m uzi kalen Zondags-arbeid hun zoo da.pperlijk doet toeteren. Alleen de piccolo meent het werkelijk, vermoed ik. Want hij smokkelt alle loopjes en heeft dringend de algemeen© werksta king nood'ig om tijd te hebben tot oefening in bet ede le fluitspel. De bombardons echter hebben geen, a'lge- meene werkstaking noodig. Vlaanderenland kan trotseh zijn op zijn bombardons. In geen land1 wordt de bombardon met zooveel lust geblazen. In 't hart van eiken goeden Vlaming zult gij, zoo gij 't opende, een kleine bombardon vinden. Vroolijk, beminnelijk, goedhartig volk. Leerdet, gij nu ook wat op de piccolo spelengij waart vol maakt. In de groote zaal van het gebouw van) het Konink lijk Kunstverbond, groot© gehouwen, groote zalen zie- daiar een der vele: goedé gevolgen! van de Belgische gastvrijheid en Belgische fee&tliefde, werd te tien uur het 32e Congres geopend. De voorzitter, de dichter Pol de Mont, een uitstekend spreker -eai een vaardig leider, houdt de welkoms trede. Hij herdenkt met wee moed de velen) die sedert het laatste te Antwerpen gehouden Congres 1890) verscheiden zijn. Hij dankt de Nederlamdlsche regeering, die als vertegenwoordiger den heer Fabius, inspecteur van liet L. O. in Neder land, afvaardigde, en de Belgische, die prof. Frans van Cauwelaert zond. Hij schetst Antwerpen alls de Belgische stad bij uitnemendheid, die haar Vlaamsche traditie en) Vlaamsch karakter heeft weten te bewaren en verheugt zich dat Antwerpen thainsi voor de vierde maal het letterkundig' congres binnen haar muren mag ontvangen. (Lui'di applaus.)! De heer Eabius, officieel vertegenwoordiger der Nederlandsche regeering, zegt, dat hij, nu juist twee jaar geledén met groot genoegen, als officieel verte genwoordiger der Nederlandsche Ke-g'eealing op 't voor gaand Congres te Maastricht, voor 't eerst iu zijn le ven kennis maakte met de Vlaamsche broeders en de la-am-scho beweging. Het was hem toen een groot voorrecht zijn) Regeering' mededeeliaig' te kunnen doen van het daar behandelde. Toen spr. kindi was, waa%n alle Belgen) voor den Nederlander Franschen. Het „l'union fait la force" op de Brabant^ph© centen leer de dat reeds. Thans, met den vertegenwoordiger der Belgische Regeering, op 't oogenblik aanwezig, hoopt hij met denzelfden ijver en dezelfde belangstelling het Congres te vdlge.ni en aldus dé eenheid der beide rij ken te symboliseeren. (Applaus.) De voorzitter Pol' de Mont: Weivscht, een der aan wezigen nog het woord? De heer Bernard Canter: Mijnheer de voorzitter. Zooeveu verklaart de vertegenwoordiger der Neder landsche Regeerinig dat hij twee jaar geleden voor 't eerst kennis genomen heeft vaar den heldenstrij'd', dien de Vlaming voor zijn taal heeft volvoerd'. Ik meen u im overweging te mogen geven, het Congres uit te noo- digen tot, de Nederlandsche Regeering' het verzoek te richten, voortaan als officieel vertegenwoordiger uit het land) van Ilooft en Vondel naar Vlaanderen een NederiandSeh dichter af te vaardigen, wiens kennis van den Vlaiamschen taalstrijd van ouderen datum zij. (Benig applaus):. De openimgszitting was hiermede gesloten. Ver scheidene leden betuigden den heer Canter persoonlijk hun dank voor zijn opmerking. Thans trok men gezamenlijk naar het Koninklijk Athenaeum, ander gu-oot gebouw met heerlijke feest-, gehoor- en receptiezalen, waar de tentoonstelling van in Nederland en België uitgegeven schoolboeken en een overzicht van den arbeid van het Alg. Ned. Ver bond zou worden geopend. De tentoonstelling, uitstekend gerangschikt, maakte een hoogst gunstigen indruk. Op het podium had het bestuur van het Congres plaats genomen, benevens do negentigjarige maar nog altoo9 krass» gouverneur Pe ters Lneroix en de burgemeester van Antwerpen, de heer de Vos, De beer Pol de Mont zeide in zijn openingswoord als voorzitter der groep België van het Alg. Ned. Ver bond, de aanwezigen welkom. Hij wee's er op, ho© deze tentoonstelling een keer te meer het bewijs zal leveren, dat het NedeiilandBohe schoolboek volkomen op de hoogte van den tijd is, op onderwijsgebied vooraan staat. Ook op 't gebied vain 't Ilooger Onderwijs is 't vakboek im*t Nederlandseh, in d'e taal van het vclk, dat reeds vier Nobelprijzen op wetenschappelijk ge bied behaalde, vaiï uitstekende hoedanigheid. Er zal niet van kunnen getuigd worden, wat. de prof. Plato- en Mac Leod aan de hoogeschool te Gent moesten zeggen, dat het Eranscbe vakboek op kruidkundig' ge bied een halve eeuw ten achter was. De Vlaamsche hoogeschool zal over uitstekende vakboeken in 't Ne derlandseh kunnen beschikken. Hij wees met trots op de aanwezigheid van deui negentigjarigen' gouverneur Lacroix, afgevaardigde der Belgische Regeering, een man, die zeventig jaren voor de: Vlaamsche zaak heeft gestreden, die deni tijd van) Willem» en Conscience strijdend heeft medegemaakt, op het heugelijke feit van de toeneming vam de belangstelling de,r vrouwen voor de. Vlaamsche zaak, blijkend) uit haar opkomst tot het Congres (applaus) en) gaf daarna het, woord aan den vertegenwoordiger der Belgische Regeering op het Congres, prof. dr. van Canwelnert, dichterlijk letterkundige, aan wien de organisatie vam déze tem toonstelling zooveel dankt. Prof. van Cauwellaertl wees nu in een) rede ojp het groote succes, dat het Nedërlandsche vakboek in België heeft, voornamelijk bij den middenstand en den werkenden stand). Hij noemde verscheidene leer boeken op 't gebied dér mechanica en bedrijven, waarvan sommige tot fr. 40 per stuk kosten, die vol gens opgave van den Nederlandschen Boekhandel te Antwerpen' goed gekocht werden, enkele tot 1500 en 2000 exemplaren. Van) handhoeken int 't Vlaamsch op kunstgebied werden 90*10 exemplaren verkocht. Van het handboek voor de electriciteit van van den Bosch 1 werden tot 3000 exemplaren verkocht, toen de. inge nieurs der stnatswerkhuizen zich er tegen verzetten en dit- heek uitsloten als studie-boek voor examens. Te gen dezen maatregel zal spr. zich echter verzetten. Het Nederlandsche school- ein vakboek, deze ten toonstelling legt er schitterend getuigenis van) af, vol doet aan de hoogste eischen'. Vervolgens sprak dr. Schuyten, die een aantal grn- phische tabellen op opvoedkundig gebied verduidelijk te, aantoonende dat de aanklacht en de spierkracht van leerlingen der lagere school in overeenstemming is met de temperatuur. In koude maanden meer aan dacht, in warme maanden meer -spierkracht. Hierna werd de tentoonstelling door de leden be zichtigd. Hedenavond ontvangst ten stadhuize. TENTOONSTELLING DE VROUW 1813—101:1. Reeds vroeger werd melding gemaakt van de com missies voor maatschappelijk werk, vrouwenarbeid) en andere. Sinds kort is er ook een! commissie v-an huisinrich ting' gevormd, die zich ten doel stelt eenige moderne binnenhuizen uit verschillende maatschappelijke krin gen in te richten. Waarschijnlijk zJullen zoowel de plannen voor de vertrekken) als dé geheele meubiïe'e- i'ing door vrouwelijke arbeidskrachten worden uitge voerd. Een koloniale commissie zal' ook o.a. trachten een denkbeeld te geven van het geestelijk ontwaken der Indische vrouwen eni van' de middelen) die haar ten dienste staum om zich verder te ontwikkelen. De historische commissie, die ee'ne uitgebreide taak heeft, zal velen belang inboe'z'ttmenook hare afdeeling de Vrouw en de Kerk in 1813 eni 1913 zal aandacht trekken. Uit het buitenland) komt slechts, één inzending en wel die der Duitsche Vrouwen',-Voorschotbank. Deze bank zal door middel van lezingen propaganda, maken voor haar streven. Deze bank heeft haar bestaan te danken a,an de te genwoordig© sociale toestanden, die de vrouw hoe lan ger hoe meer dwingen zelve handelend! op te treden en zich een weg' door de wereld te banen. Vele vrouwen zijn deelgenooten in zaken en ondernemingen en deze handeldrijvende en zelfstandige vrouwlui stemden in tijden van nood of tegenspoed! vrij hulpeloo's. Zij kre gen geen geld-krediet om den tegenslag te overwinnen, die ieder wel eens, in zaken treft. Waar vaak een zaak met eenige honderden Marken te redden zou zijn geweest, ging zij nu ten gronde. De groei en bloei dezer bankinstelling geven bewijs dat, zij aam- eene maatschappelijke behoefte voldoet. Het eventueele batig' saldo, der tentoonstelling zal worden besteed aan) het oprichten van. een dergelijke coöperatieve Vrouwen-Voorschotbank in o-ns land, evenals het batig' saldo, der tentoonstelling' van Vrou wenarbeid im 1898 de oprichting van nationaal Bu reau v. Vrouwenarbeid ten gevolge had. Gemengd nieuwe. AANRANDING. Toen de fanfare St. Martinets van Urmoncl) verleden Zondagavond tegen halfnegem van Obbicht huiswaarts keerde, werd ze plotseling in het gehucht Berg' a. Maas overvallen door eeit groep lieden, welke zich achter heggen) en struikgewas verscholen had. Steen©n en stukken brikken werden op de leden dér fanfare- geslingerd. Dezen, d'oor de duisternis niet wetende waar hun belager» stelling hadden: genomen, zochten het lijf te bergen en namen de vlucht. Edéch, dit, was) slecht® een voorspel van) wat. do fanfare op haar verderen tocht te wachten stondl Gp nog vier plaat sen word d1» aanval, teilreut mat grooler» felheid, herhaald, en, telken® wareit de aanvaller!® verscholen opgesteld. Waagden de leden der fanfare het op -een boerenerf veiligheid te zoeken, dam werden ze onder bedreigingen weggedreven. Bij den laatsten aanval had de woestheid haar toppunt bereikt: een) hagelbili van allerhande projectielen, vergezeld van revolver schoten, kletterde neer op 't gezelschap. De vaandel drager werd tegen) den gronid geslingerd, het vaandel van den stok gerukt, over den groud gesleurd en be schadigd, de groote trom vernield, instrumenten: ge deukt, en) slechts drie leden' van het gezelschap moch ten ongekwetst, uit den) overvol te voorschijn komen. Zóó groot was bet, aantal belagers, dat slecht® weinig bewoners van het gehucht, vreemd kunnen zijn ge weest. aan dit lakenswaardig bedrijf. Twee Bergena- ren, M. lïouben en M. Worms, slaagden er ten slotte in, het verslagen gezelschap in bescherming te nemen en naai' IJrmoihdi te begeleiden. Dit is reed» de tweede maal, dat de fanfare St. Mar- t.inus in 't gehucht Berg a/Maas onverhoeds aange vallen is. Den eersten keer werd eveneens één per soon gekwetst, de groote trom vermeld en een rijtuig beschadigd. Heeft men toen alles blauw-blauw gela ten, dezen keer zal het zoo niet gaan. De politie heeft de zaak in onderzoek en reed's een aantal verdachten tot bekentenis gebracht. Het slot van dit treurspel letje zal zich wel voor do rechtbank afspelen. (N, L. K.) DE KRACHT VAN DEN STORM. Bij den storm van gisternacht is te dé Bildt gister Onder meer een windsnelheid van 29 nieter per seconde geregistreerd, nagenoeg zooveel als hij den bekenden storm op 30 September 1911. De barometer daalde van 1 uur tot half vijf ruim 100 millimeter, toen d# wind met orkaanfcracht van Zuid naar Noordwest, verschoot, ,en do barometer een laagéteni stand van 729.5 m.m. bereikte, ruim 10 m.m. lager dan tot dus verre in Augustus is voorgekomen. Ongeveer te half acht werd de luchtdruk van 1 uur weer geregistreerd. Van halt' twaalf tot half vijf viel een neerslag van 29 m.m. Hot geheele verloop van dén storm deed meer aan een tropischen cycloon denken dan aan1 een storru op onze breedte. DE STORM. Dat de storm gisternacht waarschijnlijk meer sohad# aangericht beeft, dan men) aanvankelijk zou denken, blijkt nog' uit) dé volgende berichten. In de Betuwe liggen hondenden loof- én' fruit- boomen ontworteld); het aantal beschadigde huizen be loopt alleen te Tiel meer dan 100. Persoonlijke onge lukken deden zich niet voor, alleen eeu vrouw is door dakpan'nen aan het hoofd' gewond'. De fruitoogst ii verwoest. Telegraaf- én telefoondraden liggen ver ward over de wegen. Het tramverkeer op de: lijn' Tiel-BurenOullem- boerg is van het station Tie! naar hét' veer gestremd, evenals dé dienst pier pont. Het zwembad i.s uiteenge rukt. Te Culemborg ligt het fruit gestrooid onder de b oomph. To Oudewater zijn-door den geweldigen winddruk verscheiden personen te water gewaaid, maar er is nie mand1 verdronken. Te Dordrecht bereikte het water -een hoogte van 2.50 M. bovem A. P., waardoor liet lage stadsgedeelte onderliep en enkele lage buitenpoldertje» onder Dub beldam en Papendreeht blank stonden. Al het vee kon echter gered worden. Aan dé Wolwevershavemi kreeg een werkman, die bezig was goederen te bergen, een boomtak op het lichaam en werd' ernstig gekwetst. Een groote driedekker, bésteimdl voor de A'rriazoneri- vier, die aian: dé Kalkhaven aan) de boeien lag, is door het breken' dér trossen, en' vainl dé ankerketting tegen den wal gedre'vén, en heeft eenige meerpalen, vernield en de beschoeiing beschadigd; twee schepen op de ri vier zijn losgeslagen en aan de Staart' gedreven, zon der groote' schade aan te richten. Te Goiinehem is een groote. hoorn tegen de wes telijke gevel van het, stadhui» gevalleru Twee reusachtige iepen hebben een paar voorgevels van hui zen op d'e Kalkhaven vernield. Ook het) Wilhelmina- park is deerlijk gehavend'. Het water op de. Met-wede steeg' tot- een verbazende hoogte. Te Delft woeien 80 en aan den Rot (erdam-schcn weg nabij Delft ong'eveer 100 bootnen om. Het stoom- tramverkeei* met den Haag was geruimen tijd' ge stremd. Te ITendirik-Ido-Ambacht zijn de buiteivpolders volgestroomd, waardoor eenige: schapen verdrenken. De veehouder® waren diep in den nacht bezig' om hun vee te redden. Im den Bommel is het schip van schipper Zwaan, van Stavoren, tegen de hazalt-glooiing' van het gom geslagen. De opvarenden, waaronder een kindje van eenige maanden, kwam slechts met groote moeite aan den wal. De storm heeft aan de halte Baanhoek te Slie- direcht het wachtlokaal voor reizigers der H. IJ. S. M. van den ongeveer 12 M. hoogen spoordijk naar beneden geslingerd. Eert fabrieksarbeider uit Ottersum, die zich gis terochtend! per rijwiel naar Goeh) begaf, is dicht bij leze stad door een1 neervallenden boom gedood. - De botter va ut II. vam de Grutter, te Volendam, a .gestormd' op het oostelijk havenhoofd aldaar en zwaar beschadigd). De schipper zelf stortte overboord, doch is met inspanning gered. Gisterochtend' is1 aan het Hoogezandl onder de gemeente Numansdorp tegen den zeedijk aangedreven het schip vam den' heer O. de Jong van Lag'e Zwalp we. Men vermoedt, dat de beide opvarenden schipper en knecht, verdronken zijn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1