DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Het Circuskind. No. 204. Honderd en veertiende Jaargang. 1912. II (IN DER II AO 29 Al OISTI s. te Alkmaar, FEUILLETON. op Maandag 2 September 1912 De ter gemeente-secre tarie ingeleverde ZAK IOEKJES der militie kunnen worden TERUGGEHAALD. Het 32ste Ned. Taal- en Letterkundig Congres. BINNENLAND, ALRMAARS KKSSINfl»:VI3i«. Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te ALK- HAAR brengt, op grond van artikel 1 der Wet vau 22 Mei 1845 (Staatsblad No. 22) ter kennis der inge zetenen, dat bij hem ingekomen en aan den ontvan ger der Rijks directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is overgegeven: een kohier der Bedrijfsbelasting, No. 11, voor het dienstjaar 1912/1913, executoir verklaard door den Di recteur der directe belastingen in Noordholinnd te Amsterdam den 26 Augustus 1912; dat ieder verplicht is zijn aanslag, op den bij de Wet bepaalden voet, te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zes weken binnen welken daartegen bezwaarschriften kunnen worden ingediend. Alkmaar, den 28 Augustus 1912. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur voornoemd, G. RIPPING. Van onzen bijzonderen correspondent.) Antwerpen, Maandag. De ontvangst ten stadhuiz>e wae waardig. Het fraaie stadhuis, dagteekemend' uit de zestiende eeuw, buiten statig, maar toch geenszins strpng of ingetogen, in alles uit zich het Wijdere zuiden, binnen schoon be- ipromkt, Vlaamsch levendig, zooal niet overdadig dan toch rijk, was geheel ter beschikking vani de gasten. In een der groote zalen ontving burgemeester de Vos, bijgestaan door de schepenen Cools, Strauss, Albrecht, van Kuijck en leden van den gemeenteraad de gasten. Pol de Mont, de vaardige, de onvermoeide, de uiterst tactvolle tact is de eigenschap bij uitnemendheid die zich ontwikkelt, waar gestadig tegenstrijdige be langen moeten ontzien worden bedankte 'burge meester !de Vos, die trouw aan zijn belofte, bij alle .ambtelijke ontvangsten het Vlaamsch den voorrang geeft, De burgemeester, bedankend, was zichtbaar be wogen' bij deze erkenning van zijn trouw aan de VIaamsche zaak. Mevr. DieleBeersuians droeg ver volgens een stuk proza uit „Over Literatuur" Van van Deyssel voor. 't Stuk zelf leek me wel wat zwoel-ly- I'isch en de voordraagster, dit Nederlandsch in- Vlaam- schen tongval zeggend, gaf onzen Noord-Nederland- fiche n ooren geen volkom-en genot. Merkwaardig is het, dat men) hier van1 Deyssel zeer hoog schat. Het ietwat gezwollene, het gees-tdr i f tig- n a a r-.b u i t e-n-1 a a i cnde, pakt 'den Vlaming. Daarna begon een spel van beiaards. De Antwerpenaars, de Belgen over 't alge meen, zijn altoos meesters geweest in 't- carillon-gieten en bespelen. En toen nu van buiten, dat klaar-klin kend geluid' van Vlaamsch en) Neerlandsch volkslied klonk, was het of daar de oude eeuwen opleefden -en spraken met de oude stemmen. De beiaard is- Vlaan- deyen's poëzie. Later, bij de welvoorziene buffetten, waren wij in staat de gasten te loeren kennen. Langzaam-a an zijn deze congressen van ietwat- gemengde feestelijkheden, is-amenkomsten geworden van de uitaemendste geesten van beide landen. En n-aast die uitnemendst'en zijn de jongeren, de strevendeu en de belovendan. Laat ik 4?at namen noemen, Noord en Zuid' gemengd' zooal-s t ook in werkelijkheid -is. Want er heerscht- geen groepgeest, Er i s- hier werkelijk Oen éénheid, die op samensmelting duidt. Karei vau de Woestijne, Vlaanderen's grootste dichter, medewerker aan de ROMAN VAN PAULA BUSOII. 14) o—- Nogmaals tilde zij het been op, en nu danste zij door, kaarsrecht, in do rechterhand het Japamsche scherm houdend. Zij boOg weder lachend en wierp naar het publiek een paar kushanden, dat haar met luid applaus beantwoordde. Lewandowsky gaf haar de drie ballen, drie g-ouden ball.en en zéide: „Laat er geen vallen, hoor!" Zij nam ze 'haastig en, terwijl zij voorwaarts ging, jongleerde zij kalm met alle drie ballen en kwam daarbij niet eens uit de walsmaat. Kort voordat zij den laats ten pas naar het tegenoverliggend platform deed, verloor zij den eenen bal, die Lewandowsky juist op het hoofd vfloëg, omdat Hij heden voor de zekerheid nog dicht naast haar g-eloopen had. Dat zag er zeer grappig uit, zoodat de menschep hardop lachten en het voct een kleine truc van het kind hielden. En zoo oogstte zij voor de kleine onhandigheid nog dubbelen bijval in. Zij was met haar werk gereed en Mira, speet het bij na reeds te moeten ophouden. Ach, het- was, ondanks ■alle angst, die men gedurende d-e repetitie en het op treden had doorstaan, toch een heerlijk gevoel door zoovele menschen' aangegaapt te worden. De eerzucht, die tot nu toe slechts' met kleine- vlam in haar ge glommen had, werd! plotseling gebed in haar wakker. Dat. was haar eerste werkelijke, -succes. Zij voelde het wel. Ja, zij wilde arbeiden, onvermoeid, om eons een groote kunstenares te worden, Miira lag no,g in d» kouken in laan- kofferhek en beste Nederlandische tijdschriften, geniaal vertaler van den Ilias van Homerus-. Hij loerde ons J. J. de La.ngrée kennen, intelligent jong Vlaming-, die met mevrouw v. d. Woestijn© de drie gevoelige Parabelen uit Janus met het- dubbele voorhoofd) in 't Fransch heeft- vertaald verschenen in „La Masque" van 1 Juli; Carel schar ton, dichter, romanschrijver en criti cus met zijn trouwe levensvriendin en medewerkster mevr. Seharten-Antiuk; L. Simons, socioloog, philo- isoof, stichter van de Wereldbibliotheek met zijn echt- gienoote mevrouw Simons-Mees, tooneelschrijfster, een dier zeldzame vrouwe-figuren, bij wie intelligentie en kennis 't hart niet verdorde, maar dieper en liefde rijker maakte; Is>, Quérido, de on-evanwichtige, ruste loos werker gedreven door rusteloozer geest; Goers, heraut van 't herboren Nederlandische volkslied; Stijn Streuvels, hij aks Jac. van Looij, levend getuigenis van die altoos frissiche bron van gezonde volkskracht, de „heffe" die opheft -en verheft, Schepers, Germaansch poëet-; Haspels, de te weinig- gewaardeerde, een van de weinige Nederlandisidhe predikanten, die de glorie rijke traditie die do Ncderlandsc-ho predikant in- onze letterkunde voortzet maar talentvoller 'dan ooit één voor hem, hij, een dergenen, die aangewezen zouden geweest zijn, Nederland! officieel op dit congres te vertegenwoordigen. Emanuel de Bom, "blonde Vla ming, scherpzinnig helder, onbedorven te midden van zooveel boeken, die immers tot het vele lezen, de „ver moeienis des geesbes" verlokken de Bom, een dier weinigen welke geen Spa-ansdh bloed' hebben bewaard; Edmond van Offel, de gevoelige teekenaar; ILercken rath; Geerten Gossaert Gen-etsen dichter, pro zaïst, wetenschappelijk geschooid socioloog; Eerinand Toussaint, dichter; J. W. Mennakems. Paul Erédérieq, Victor de la Montaigne, Gustaaf Verriest, de meesters vaa.de oudere garde, zij', 'die het vuur lu-bben gek-end en nu de overwinning zien genaken, als straks België zijn- yiaams'dhe hoogeschool zal' hebbein. Jongeren als André dé Rid'dër, algëme-en secretaris; ex-redacteur van dat frissiche jong-Vlaamsobe Tijdschrift „De Boomgaard," te vroeg gestaakt; Ary Delen, jour-na list en s'di rijv-er; Marten Rudelslieim, keniner van boe- ken; L. II. Smeding, bestuurder van den Nederland- schen Boekhandel; dr. J. d-e Bois, letterkundige; dn. R. de Deck-er, A. Here,ken,rathdie componist van Praag, de componist Elor Bosnians, de schrijver Ed ward1 Leonard; de dichter Leo Bauohery, de letterkun dige Herman van Tuinbroek, dë dichter August van Caulaert; J. van der Valk, schrijver van „Onze Let terkunde" en Johanna Diepenhorst, hoofdredactrice van het drietalig maandschrift „Van en voor drie landen." Da-ar is ook van Roy, redenaar, Lodewijk de Vocht, componisten wij zouden voort kunnen gaan met net schrijven van namen. va.n ouderen. en jongeren en niet een enkel onbeduidend' mensoh behoeven te noemen noch zelfs een enkel middehnafig. In de beide gebieden van do Nederlandsche taal bloeit de letterkunde en de letterkunst, zooals- zelden te voren. In de zaal van 't Kunstverbond werd' het feest voortgezet. ^En daar kon men ze zien, kon men ze hooren de Vlamingen zingend hun forsche strijdliede ren, de klokke Roeland beierde en tusisehen dë Vlaam sch© liederen zongen ze, opstaande, de Vlamingen 't Wilhemus op den ouden wijs; En dronkendrom ken van leus' en lied, van vrijheid' en van vredes- vieugd togen! zij huiswaarts, dronken alleen va'n geest drift en gezonden levenslust. Want zij zijn verdraagzaam, de Vlamingen - zij kunnen véél verdragen. Te tien uur Maandagochtend opende Pol de Mont d-e eerste groote algemeens vergadering. Hij sprak oen uur, overtuigend, bezield, als vol maakt redenaar, herinnerend in plastiek© taal aan de mannen van 't verleden, van Rijswijck, Schaepman, Jan ten Brink, van Droogenbroeck, Peter Benoit, Burgersdijk, van Lee, Sabbe, Blockx, van Beers, de Ma ere Limnander, Co,remans, Sniedters, Vuylsteke en „de heerlijkste van alW' Guido Gezell©. Hij herdenkt Conscience, pleit voor de A 1 aamsche hoogeschool; be strijdt de sloheiding van de. besturen' in Vlaamsch en Waalsëh, omdat de Vlamingen trouwe Belgen zijn, die éénheid wens'chen (donderende toejuichingen van de volle zaal.) Nooitzal de Vlaming don Waal dwieg- landq opleggen, gelijk die, waiarond'er de Walen sedert kon geen oog sluiten. Ilèt moest toch reeds zeer laat zijn en morgen zou zij weer vroeg opstaan, om,, nog voordat madame Lewandowsky de keuken betrad, haar lei met de verschillende zinnen, die 2)ij zelve mocht be denken, voor juffrouw Kto-lbe vol te schrijven. Zij dacht aan -den! avond! van heden, aan de vele, \ele menschen, die allen met tooneelkijkers naar haar gezien hadden, die dan allen, nadat zij haar taak vol bracht had, bravo geroepen hadden. O, hoe zou het publiek haar later, wanneer zij nog veel, veel meer kende, bewonderen! Ook de directeur was over haar tevreden. Toen zij uit de kleedkamer trad, kwam juist. d!e directeur en zijn vrouw haar voorbij. Beiden waren blijven staan en haddon haar gezegd, dat zij in korten tijd zeer veel geleerd en haar taak nu zeer goed volbracht had. Zij moest zoo, voortgaan. O, dat. wilde zij ook. De beste koorddanseres op de Wereld wilde zij worden, want, zij bespeurde, dat zij liet koorddansen lief 11 ad gekregen. Het werd nu reeds lic-ht aan hot raam; zou dat reeds de morgen zijn? Zij stond op. Ja. het was reeds zoo nevelachtig- grijs daar buiten. Hoe leeg was de binnenplaats, waar zij dikwijls gespeeld hadAlle menschen sliepen nog, alleen zij niet. Mira bleef aan het raam staan on wachtte verlangend den' diag af. t, was hef licht. Zij kleedde zich snel aan. adelijk klauterde zij op het koord en begon zich te oefenep. -/lij wilde Francois evenaren en probeerde het kniebuigen en het nederzetten. Hoc diep kon zij zich reeds bukken, dat ging heden goed. Zij sprong van het koord af e-n legde bij gebrek aan een zakdoek, waarmede madame Lewandowsky zeer zuinig was en waarvoor zij meestal als vergoeding een stuk zijdepapier gaf, een poetsdoek over het koord. Au trachtte zij bij het buigen dien doek op to nemen. Dat zag er echter gemakkelijker uit dan het gedaan werd. Na vele vergeefsche pogingen hief zij hem tri- omfeerend op. Het gelukte haar nu een pa,ar maal achter elkaar en een weinig vermoeid sprong zij ein- ijk \an het koord af. Zij voelde langzamerhand, 1831 de Vlamingen deden zuchten. Het' Vlaamsche element bracht sedert '80 eer; nieuw geslacht van kunstenaars' op velerlei gebied; thans moet de Vlaam sche hoogeschool komen om ook het twijfelende em het aristocratische element te winnen. Dr. van Cauwela-ert, vertegenwoordiger der Belgi sche Regeering, herdenkt den steun dien de Koning en de Koning-in der Belgen aam dit Congres en de belan gen van dë Vlamingen in 't algemeen geven, aian ILun liefde voor kunsten! en wetenschappen. Hij wijst op de toeneming van den invoer van Nederlandsche uitgaven naar België (in 1910: invoer Nederland maar België ruim 1% mill.ioen francs; België naar Neder land ruim drie honderd' duizend frs.) De 'heer Fabius, vertegenwoordiger der Nederland sche Regeering, wenscht' nog iets' toe te voegen aan 't geen hij gisteren zeidë. Hij gevoelt zich, na de vurige rede van dr. va.n Cauwelaert, zooals hij zich dertig jaar geleden' in de Nederlandische Tweede Ka mer gevoelde, als dr. Schaepmani had' gesproken. Dan kwam, zegt spr. van zichzelf, het -klanklooze woord van Fabius. Mijn opvoeding viel tusstehen 1850'70, toen wij in Nederland in een tijd van inzinking leef den op letterkundig gebied. Met 'beschaamdheid moet ik zoggen, dat mijn opleiding in die jaren viel. Wij hebben veel te leeren gehad. Wij loeren nog voortdu rend. Wij leeren va.n u uw begeestering en terug in ons- land- zullen wij die verkonden om nieuw leven voor onze gemeenschappelijke stambëlangen te wekken. (Toejuichingen). De vergadering benoemt daarna, bij acclamatie Pol de Mont tot allgeimeen voorzitter en gaat daarna, tot de bestuursbenoemingeii over. 's Middags had' de eerste vergadering der letterkun dige afdeeling plaats. Prof. dr. Jan te, Winkel hield een improvisatie, waarin hij het leveni en de werken \an mevr. Bosboom-1 oussaint in den gewonen beken den eneyelopacdiestijl schetste. Slechte eventjes raak te prof. te Winkel uit de katheder-gemeenplaatsen toen hij naar aanleiding- van Majoor Frans or op wees dat mevr. Bosboom-Toussaint in dit boek voor 'teerst in Nederland de moderne vrouw met haar mannelijke ambities, inleidde. De voorzitter der afdeeling, prof. v. Kuijdk deelde mede, dat niet, zooals- prof. te Winkel- meende, mevr. Boslboom-Toussaint weinig i,n Vlaanderen gelezen wordt, maar enkele harer voornaamste werken vrijwel in België 'bekend zijn. De heer J. A. Vérkuyl, onder-voorzit ter van het Alk- maarselie comité dat 10 September door onthulling van -een monument te Alkmaar hulde zal brengen aan mevr. R-T. nagedachtenis, dankte -prof. te Winkel voor zijn- improvisatie. Daarna sprak dr. Hoogvliet, die in oen koddige rede een prozastuk van van Deyssel, allorkoddig'st voorge lezen, trachtte belachelijk te' maken. Hij zeide er o.m. van, dat. Hij niet wilde veronderstellen, dat de gekken het mooi zouden vinden, daar hij de gekken niet wilde beleediigen. Pol de Mont leverde toen een meesterstukje van voordrachtkunst. Hij las hetzelfde stuk proza Voor. legde d© schoonheid er van bloot en verwierf daardoor een krachtig applaus. Echter, velen bleven niet over tuigd. Mej. Annie Salomons hield nu ecu rede over de nieuwe Nederlandsche dichtkunst-, waarhij vooral haar persoonlijke gevoelens aan 't licht kwamen. Ver- wey trekt zij boven Klaus voor. Dr. Bautens, Karei van de Woestijne en de dichterLoeb een gym nasiast! noemde zij in één adem. Een heerlijke uitvoering van Beethoven's Sympho nic Pastorale, onder lei-ding van MorteHmans, besloot den dag. DE KONINGIN EN DE HEIDEBLOEM. Op hot Lo'o zijn do laatste dagen alle, handen druk aan het werk om heidebouquetjes voor Aruba, Bonaire cn Y-V,™200 vervaardigen, die o-p Koninginnedag tegelijk met die der padvinders en meisj'esgezellen door het geheel© land! verkocht zullen wordien. De Koningin bindt zelf aanhoudend mede, terwijl al het werk onde-r het persoonlijk© toezicht van H M plants heeft. In de vestibule van het Paleis zijn twee lange tafels. opgesJagen, waar de blo'eiend'e heidebessen liggen op- dat zij den geheelen nacht niet geslapen had. Daar viel haar in, dat' zij haar lei nog niet beschre ven liad. I)at wilde zij bij anderen arbeid' echt-er niet veizuimen. Haar eerzucht- was niet eenzijdig, neen, zij wilde ook hierin den lieden toonen, dat zij iets kende en geloerd had. Zij pakte behoedzaam d-e lei uit, welk© zij, in cou rantenpapier gewikkeld, steeds' in haasr -lompenhoofd kussen verborg. Da-n puntte zij den griffel' met het keukenmes, zette zich -op don hoogen keukenstoel en legde de lei op het raamkozijn. Wat zou zij nu schrij den? O, zij wist het al. Zij schreef langzaam, want het moest goed uitvallen; „het wordti licht. De zon komt,. De voigel begint te zingen." Zij was zoo- in haan werk verdiept, dat zij in het ge heel niet het binnentreden van madame Eewandb-wsky hoorde-. Plotseling- kreeg zij zulk een stoot in den lug, dat zij van haar hoogen stoel viel eu d-e griffe! brak. „Zoo, dat voert gij hier alle dagen in het geheim uit? Dat is wat fraais! Met zulk geknoei brengt gij den moo-ien tijd zoek." Daarbij greep de woedende rouw de lel, las de zinnen en da-n dan hief zij de lei hoog in de lucht en liet die met een smak op den moeite, die z.ij z-ich juist heden bij het opschrijven der splinterde. Mira zag dat zonder eeni woord te zeggen aan. Hoe sneed het ha air door het hart-, dat deze vrouw met eon ruwen greep haar kostbaar kleinood! brak! Em de vele moeite, die zij zich juist h-eden bij het opschrven der zinnen getroost had „Men moet toch kunnen lezen en schrijven", zeide zij zacht. „Wie beeft, je dat wijs igemiaiakt?" vroeg dé vrouw heftig en schudde ha,ar driftig aan den arm. „Van wien hebt gij die le.i?" vroeg zij verder. „Dus dat noemt gij op d© binnenplaats spelen? Welke blaag- gaf je de lei?" Mira zweeg. Het was oen verlossing voor haar. dat ha-ar lieve juffrouw Kolb» buiten «pel bleef. Welke getast, terwijl een 2.>-tal hofdames1 -en) leden- van hot vrouwelijk pea-Soneel bezig zijn dë bonquetjes te schik ken. waaraan! ook -de kleine Prinses spelend' nu -en dan haar jonge krachten oefent. Met geestdrift em ijver wordt! deze arbeid' verricht, GR AAP VAN BYLANDT. De Ned. verneemt, dat de heer Van Byiamdt, oud- voorzitter van de Tweede Kamer, terugkomende van zijn reis uit. Zwitserland, ziek is geworden. De heer A an By landt bevindt zich thans t© Zeist, waar zijn geneesheer hem absolute- rust heeft voorgeschreven. DE ROODE DINSDAG. Door de inspecteurs der posterijen en telegrafie is, naar het olk meedeelt, aan de directeuren in hun afdeeling de volgende circulaire gericht: „Evenals ten vorigen jnre- zal ingevolge do bevelen van den heer Directeur-Generaal voor het deelnamen j aan de eventueel© betooging- op den derden Dinsdag in September g-een bijzonder of extra verlof, noch dienstruiling kunnen worden! toegestaan. Gewoon reglementair verlof mag slechte worden verleend, als dit volgens rooster is vastgesteld, of we! indien geen rooster bestaaf, in dier voege dat de re glementaire verloven op dien dag beperkt moeten blij ven tol het normale aantal van andere dagen. Ruiling van verlof zal, voor zoover die -niet reeds plaats vond, achterwege beboeren te blijven. Ik heb de eer u op te dragen, dienovereenkomstig te handelen en tevens nadrukkelijk de aandacht, van wie liet aangaat er op te vestigen, dat het deelnomen aan de eventuoéle betooging- in dienstkleeding streng verboden is." Gemengd nienws. TE KOUD VOOR SCIIAPE'NWASSOHEN. Op de tentoonstel-Hing te Meppel had! -het veeartse- nijkundig staatstoezicht een toestel voor het wa.v eclien van schapen tentoongesteld, waarbij rijksveeop- ziebters uitlegging gaven- ,en eenige schapen waschten. Belanghebbenden werden nitgenood'igd dë inrichting te ziem. Ook hoo-ge autoriteiten) op landbouwgebied woonden de behandeling hij. Doch zie, wat gebeurt? De kapitein der marechaussee Mos, van Leeuwarden, toevallig- aanwezig, meende d-e vertoon'ing van het schapenwasschem in deze -gure Angust-usmaia-nd als mishandeling te moeten boschouwen en! gelastte eanig» marechaussees om proces-verbaal op to maken. LADELICHTERS, Tc Zaandam nam Dinsdagmiddag een Amsterdatn- -sche jongen, die d'e ZaUndamsohe kenmis een bezoek kwam brengen, in een ©ogenblik, waarin Hij zich onbe waakt geloofde oen ryks-daaldier uit een toonbanklade. 'Ui werd echt-er door de politie gearresteerd, tegelijk met -een kameraad, aam waan hij het gold ter bewaring had gegeven. GEEN ILLUMINATIE! Het vermoeden, dat de stormoverblijfsolen in het Ilnagsehe Bosch de illuminatie Zaterdagavond zouden verhinderen, is bevestigd. B. on W. hehbeai besloten wegens de verwoesting in het Bosch en de daardoor ontstane v-eTsperring der wegen, en mitsdien om onge lukken te vermijden, de verlichting op Zaterdagavond niet te laten doorgaan. JACOB HOLLANDER. Beklaagd van het op 14 Maart tijdens de weekmarkt te Gouda onbevoegd1 uitoefenen der geneeskunde word, zooals men zich wellicht- zal herinneren, Jaëo-b Hollan der van Amsterdam,, door den kantonrechter to Gouda den 26 Juni bij verstek veroordeeld tot oen geldboete van 75, subsidiair 00 dagen hechtenis' (de eisch was 150 subs. 60 dagen). Tegen dat vonnis' kwam Hollander in verzet, en gisteren werd de zaak opnieuw door den) karnton rechter t© Gouda behandeld. Holander verklaarde, in verzet te zijn gekotnen om dat hij was gedagvaard om op 12 Juni te verschijnen oor den kantonrechter te Rotterdam in -plaats van) t» Gouda. Nadat dé ambtenaar van het O. M. zich had overtuigd van de juistheid van' Hollander's verklaring, erkende hij dat een verkeerd! impi-imé was afgegeven, waardoor deze fout begaan is en vorderde dat de dag- scheldwoorden had zij over do goede daime moeten hoo- 'en. wanneer madame Lewandowsky ©enig vermoeden van haar omgang met deze gehad haidl Maar geluk kig was haar niema-ndl tot, nu toe op het spoor g.eko* me-n. Steeds wanneer zij verlof kreeg om te spelen, ging zij op een gunstig oogeiiblik telkens van de bin nenplaats weg. ,Daar hebt gij gelukkig gisteren je eerste pas voor het publiek gedaan en begint nu reeds je op deze wijze al te lei-den Ook hebt gij bij alles eerst, om wrlof te vragen em dergelijke geheimzinnigheden wil ik voor eens en voor al niet hebben. Als ik je nog eenmaal zoo vind, dan zult gij eens zien!" En zij gaf het kind een stomp. ..Zoo, ga nu koffie halen, eert half pond voor tachtig pfennig. De winkel' zal wel open zijn, anders moet gij er achter ingaan", zeide zij na een poos wat kalmer. Mira was een boodschap zeer welkom. Nu kon zij een oogenblik naar juffrouw Kolbes gaan en- haar hart. uitschudden. Zij sloeg een doek om cn liep d-e deur uit. Thans helde z.ij bij juffrouw KoÜbe -en in het volgende oogenblik werd ook reeds de deur geopend. De Oude juffrouw zag de kleine bezoekster met eenige verbazing aan. „Waar komt gij vandaan, kindje?" Mira zag vol vertrouwen tot haar op; het witte mutsje, da't de oude juffrouw heden in de vroegte, droeg en dat Mira nog- nooit gezien had, kalme&rde, haar bijzonder. Het kind vertelde tot in het kleinste, de voorvallen van dezen morgen en juffrouw Ivolbe beloofde haar een nieuwe lei. „Gisterenavond hebt gij het toch goed volbracht, kindje, ga zoo voort!" ,Zijt u in het circus geweest?" vroeg hel kleine meisje. „Ja en hoe zeer heb ik mij verheugd!" „Er zijn dus mensehen", dacht Mira, „wien mijn arbeid bevalt en ik zal steeds meer verrichten." Wordt vwvolg.l.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1