DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 206. Honderd en veertiende Jaargang. 1912. ZAT EfRDjA'G 31 AUGUSTUS. Uit den Raad. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl,— Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Handelsavondschool. Aangifte van Leerlingen. bï7Tnë~n land. Telefoonnummer 3. ALRMAARSCHE COURANT. DU nummer bestaat uit 3 bladen. De INSCHRIJVING van LEERLINGEN voor de H ANDELS AVONDSCHOOL zal geschieden op Maan dag 2 en Dinsdag 3 September des avonds van 7—9 uur, aan het gebouw der Handelsdagschool in het Victoriepark. Als Leerlingen worden toegelaten zij, die den leef tijd van 12 jaren bereikt en het toelatingsexamen met goed gevolg hebben afgelegd. De jaarcursus duurt van 1 September- ultimo Maart. Leerlingen die het vorig jaar den Handelsavondcur sus hebben gevolgd en thans de handelsavondschool wenschen te bezoeken moeten zich opnieuw aanmelden. De Directeur der Handelsavondschool, A. VERSTEEGE. Alkmaar, 30 Augustus 1912. Woensdag- kwam er alweer een verzoek bij den Raad in om de verordening- op het gemeente-werkloozen- fonds te wijzigen. In Juni was het de Nationale. Bond van Handels- en Kantoorbedienden „Mereurius," wel ke verzocht deze verordening te herzien, nu was het de Alkmaarsche Bestuurdersbond, die die wenschelij-kheid van wijziging betoogde. Ging de Raad in Juni mede met het voorstel van den voorzitter, om adressant te berichten „dat er voor een herziening- der verordening voorshands geen aanleiding bestaat'' hij kon er zich thans ook mede vereenigen, dat het laatst ingekomen adres werd! gezonden naar Burgemeester en Wethou ders om bericht en raad. Dit wijst op een kentering, welke, gezien de manier waarop deze verordening tot stand gekomen is, wel te verwachten viel. Tot dus verre gaven slechts vier vereenigingen,. die rechtsper soonlijkheid bezitten en aan hare alhier wonende werklooze leden uitkeeringen doen, zich voor het fonds op. Het zijn d!e afdeeling Alkmaar van den Nederl. Schildersgezel)enboiid met 13 leden, de afdeeling van den Nederl. R. K. Ivalk- en Steenbewerkors-bondi met 11 leden, de Timmerliedenvereeniging „Verbetering door Eendracht" met als onderaf deeling- de Werkloo" zen-verzekering-- „Onderlinge Hulp" met 50 leden, en de Timmerlieden v-eree.nigi.ng St. Joseph, onder-afd-ee ling van den Nederl. R. K. Volksbond1 afdeeling Alk maar met 30 leden.. Uit deze geringe deelneming blijkt reeds, dat de verordening, zooals zij in die nood lottige avondzitting van 15 Mei is samengesteld, niet aan de verwachting beantwoordt. In het adres van den Bestuurdersbond wordt dan ook verklaard „dat de verordening op het gemeentelijk werkloozenfonds vele bezwaren oplevert voor het meer-endeel der vak organisaties En niet waar? een dergelijke verordening moet niet belemmerend, doch juist aan moedigend werken! Adressant heeft in liet bijzonder een wijziging op het oog, waardoor het mogelijk wordt, dat afdeel ingen van nationale bonden, die een gemeenschappelijke werkloozenkas hebben, ook tot de werkloozen-yerzekering kunnen toetreden, zonder dat zij plaatselijk een afzonderlijke kas behoeven te bezit ten, waaraan een bepaald aantal, leden een bepaalde contributie moeten betalen. Zal de Raa.d daarvoor te vinden zijn? Het kan soms zoo wonderlijk loopen Een jaar geleden werd! zonder een woord van dis cussie en zonder hoofdelijke stemming- besloten de ar tikelen 1638 c en dl van het Burgerlijk Wetboek toe passelijk-te verklaren in bestekken voor gemeentewer ken. zooals door dien Ned. R. K. Volksbond, afdeeling Alkmaar was gevraagd. Dienvolgens zou de arbeider zijn aanspraak op loon voor betrekkelijk korten tijd, wanneer hij tengevolge van ziekte of ongeval verhin derd was geweest zijn arbeid1 te verrichten, behouden en ook zijn aanspraak op loon niet verliezen, indien hij bereid was den bedongen arbeid' te verrichten, doch de werkgever daarvan geen gebruik hééft' gemaakt, hetzij 'oor eigen schukl of zelfs tengevolge van, hem per soonlijk betreffende, toevallige verhinderingen. "schillende aanbestedingen (stadhuis, Sehapen- nig-, ijsfabriek) hadden ondèr deze'toepassing plaats, zonder dat zij eenig bezwaar opleverde.' Bij de aanbesteding van liet uitvoeren van grondS straat- en rioleringswerken enz. voor het terrein behoorend'e bij en om de Ambachtsschool aan den Bergerweg bleek dat er geen biljet was ingekomen en 27 aannemers bezwaar maakten in te schrijven, daar zij het risico van de artt. 1638 c en d niet konden overdragen aan een sohede verzekeringsmaatschappij. a+ ea W- besloten onmiddellijk den Raad voor t stellen op het besluit van 1911 terug te komen. Hoewel B. en een onderzoek toezegden naar maatregelen, die er toe kunnen leiden, dat eene bevre digende oplossing- voor werkgevers en werknemers wordt verkregen mag gevraagd' worden of men inder daad met. wat al te spoedig het vroegere besluit on gedaan heeft gemaakt. Men wist immers- niet zeker of er geen maatschappij bekend' is, welke het risico op zich wil nemen een advertentie i-n het nummer van heden zou tot t tegendeel doen besluiten. En wanneer de annonceerenda Maatschappij blijkt solide te zijn en de aannemers dus -niet meer voor onzekerheden voor risico's, welke niet onder bepaalde getallen kun nen worden gebracht, worden gesteld, wat is er dan tegen, om de toepasselijkheid te handhaven? Wie weet of het onderzoek van B. en W. leidt tenslotte logisch weer op een terugkomen op een besluit, waarbij men op een juist en terecht genomen besluit terugkwam! Het adres d.d. 22 Augustus van dé commissie tot huldiging van de nagedachtenis van mevr. A. L. G. Bosboomloussaint, mededeelendè, dat zij voorne mens is het te onthullen monument op 16 September a.s. aan de gemeente over te dragen en aanwijzing van de plaats vragende, waar de Raadl bet gedenkteeken wenschte te zien opgericht, werd' dadelijk behandeld. In deze zaak was de noodige spoed gemaakt, immers twee da-gen nadat het adres, geschreven was, beraad slaagde de commissie van bijstand voor de plantsoe nen er over, twee dagen later verscheen haar geargu menteerd pra-eadvies -en twee dagen daarna werd de zaak in den Raad behandeld. Zooals uit het verslag is gebleken gaf de huldigings-commissie de voorkeur aan plaatsing in den Hout, B. en W. minus den heer Boel-mans ter S-pill deelden die voorkeur, terwijl de geraadpleegde deskundige, de heer Falise, een zelfde meening was toegedaan. De plantsoen-commissie daarentegen vond het Kennemerpark het meest ge schikt en de heeren gaven geen kamp zij stemden allen voor het Kennemerpark en kregen den heer van der leen de Lille aan hun zijde. De heer van den Bosch verdedigde nog even de opinie der minderheid, maar kon aan de argumenten van het rapport der plantsoen-commissie geen nieuwe toevoegen. Vermoe delijk ging het^ den wethouder Boelmans ter Spill niet anders. Ware het tegenovergestelde het geval geweest, hij zou als minderheid van het college van B. en W. zeker niet hebben gezwegen. Waar de prac- tisch-e kant der kwestie ongetwijfeld meer naar den Hout dan naar -heb park gericht was en er aldus de a esthetische kant overbleef, ligt liet trouwens voor de hand' dat men het advies opvolgde van den eenigen geraadpleegden aestheticus, den heer Ealise tenzij men aesthetischer dan de aestheticus wil' zijn. Deskundiger dan de deskundige wij denken on- wi ekeuiig aan de commissie van onderzoek naar het beleid bij de afdeeling publieke werken, meer populair de zaak PotLooman genoemd1. Daar hielp verleden jaar geen praten en schrijven tegen: dat moest en zou een raadscommissie zijn. Wij hebben indertijd uitvoe rig betoogd, dat wij ons niet. konden voorstellen, welke taak zulk een raadscommissie eigenlijk zou hebben, omdat moeielijk kon worden verwacht, dat een raads commissie' bet' beter zou willen weten dan een -com missie van bekwame, eerlijke en onpartijdige deskun digen, JYLaar een raadscommissie heette toen onpartijdiger en zij zou het onderzoek. spoediger ten einde brengen dan een commissie van deskundi gen. In de raadsvergadering van 28 Juni 1911 werd de raadscommissie benoemd, in de raadsvergadering- van 15 Mei 1912 werd' door twee leden der Commissie toegezegd, dat er spoed zou worden gemaakt en eenige raadsleden zagen toen reeds „binnen enkele weken" het rapport tegemoet. Thans is September reeds in het land en nog- heeft zuster Anna niets zien ko men. Moet het niet bevreemden dat nu dè weken maanden zijn geworden, geen enkel raadslid' Woens dag- de vraag- gesteld! heeft wanneer nu eigenlijk het rapport te wachten is? Wij hebben getracht die vraag beantwoord te krijgen. Het 'bleek ons, dat er sinds Mei, natuurlijk m verband met- de vacantie-s, vrijwel n).eta aan de zaak is gedaan en dat er niet onwaar schijnlijk verder ook weinig zal geschieden. Onze in druk is, dat in den boezem der commissie thans ook reeds wordt ingezien, dat zij weinig anders kan doen, dan zich niet het rapport van den des-kundige-Cool te vereenigen. Gaat de- geheele commissie welke nu naar ons verzekerd werd, inderdaad -spoedig bijeen zal komen met deze opvatting mede, dan kan de zaak natuurlijk gauw afgehandeld! worden en eindigen zoo als elk vuurwerk doet, dat met veel oogverblinding- en oorverdooving begonnen is. Een der voornaamste vra gen welke er dan nog overblijft is dan deze, wat er met het lijvige rapport des heeren Cool geschieden moet Het spreekt wel van zelf na hetgeen er voor gevallen is, dat de hoofdinhoud van d'it rapport pu bliek domein behoort te worden. In Zutfen— waai men in een soortgelijk geval als hier zoo verstand!»- was een commissie van deskundigen te benoemen werd een bescheiden rapport uitgebracht, dat geheel were gepubliceerd, in Dordrecht daarentegen werden, vergissen we om niet, alleen dè conclusies gepubli' ceerd, terwijl het zeer uitvoerige rapport met de bij lagen voor de raadsleden ter visie werd gelegd Zou ook dit Dordts-che voorbeeld te Alkmaar geen navol ging- verdienen? Ovei de vergadering valt verder niet veel te zeggen. Het aardige denkbeeld, door den voorzitter der veree- nrging voor Volkshuisvesting bij de eerste steenleg ging voor de woningen geopperd, om n.l. den heer tipping tot peet te maken van de nieuwe straat, is ni^i 1 elwezenlijkt. In plaats van een naam te kiezen, welke de straat zou releveeren, heeft men haar er een gegeven welke enkel zegt, dat zij in het Oosten der stad ligt. Gelukkiger keuze werd) in het Westen ge daan waar door de Van der Meijstraat en Cabeljau- stra-at do herinnering wordt verlevendigd aan twee Alkmaarsche helden. Verder werd! Alkmaar Woens dag tegenover den Hout een Juliana van Stoliberglaan rijker zouden we het nog beleven, d'at daar huizen komen te staan? liet hoofdbestuur vau Nosokpmos, N-ed. Vereeni- ging tot bevordering- der belangen van verpleegsters CrS' met verzoek tot den Raad ïicntte, om aan de inwonende verpleegsters in ge meente-inrichtingen voor ziekenverpleging 1 daags voor kost en inwoning te vergoeden tijdens -haar va- cantie kreeg nul op het rekwest. En liet hoofd.be- !!r wel,varl een „recht op geldelijke vergoeding" gesproken 9<|GTelrkMSei' Wc?ren de noodhulp-kaasdragcre, die zich u j. tot den raad wendden om hooger loon, en toegekend^een niaanr' daarna e«n verhooging zagen De benoemingen liepen vlug van stapel. Enkele daar van waren noodig in verband met de scheiding, o,ok administratief, welke tusschen den Handelsavondcur- sus en de Burgeravondschool op verlangen van den inspecteur voor het handelsonderwijs" tot stand geko men is. Het warme woord van hulde, door den voor zitter aan den heer van der Heij gebracht, die tenge volge van deze scheiding moest ophouden directeur van den hnndelsnvondteursus te zijn en die met ijver en talent de inrichting heeft bestuurd, werd door den Raad met applaus bezegeld. n. M. DE KONINGIN. II. M. de Koningin heeft het- voornemen te kennen gegeven om met Prinses Juliana hedenochtend om hal'feïf een bezoek te brengen aan het Oranjepark te Apeldoorn, waar 5000 schoolkinderen opgesteld zullen staan. Nu zijn er te Katwijk aan Zee ook twee haringsche pen met den naam „Vrouw Johanna" (K.W. 130 en K.W. 38). Onverantwoordelijk is het dus, maar dadelijk be paald namen te noemen, vooral nu gaat blijken, dat men misschien met een misplaatste grap te doen heeft. Men was zelfs al verder gegaan, en heeft vastgesteld dat de mast met het wrak bij het vuurschip „Haaks," vermoedelijk de logger, bedoeld in het briefje, wal zal kunnen zijn. Beseft men wel, hoe men heel wat fa- miliën noodeloos in angst kan brengen? Want de mast met het wrak bij het vuurschip „Haaks" kan nooit da genoemde logger zijn, omdat deze, volgens het. briefje in de flesch, de masten kwijt was. MEISJESGBZELLEN OP HET LOO. Omtrent de ontvangst van de Haagsche Meisjesge zellen op het Loo wordt uit Eerbeek geschreven: Een van de M. G. had de Koningin een brief ge schreven'of het der M, G. vergund zou worden H. M. te zien uitrijden en zich dan dicht nabij het Paleis té mogen opstellen. In antwoord daarop werd een tele- giam ontvangen van den particulieren secretaris van H. M„ dat de Koningin met belangstelling- van den ift- lioud' van liet schrijven had kennis genomen, maar dat Zij met liet gure weder niet uitreed. Wekte d'it ant woord- aanvankelijk teleurstelling, spo-pdig keerde de vroolijke stemming in het Kamphuis weer terug. En die stemming nam nog toe toen Maandagmiddag tij dens^ het rustuur een telegram inkwam, dat de Ko ningin, nu het weer mooier was, zou uitrijden en dat het verzoek der M. O. voor inwilliging- vatbaar was. De M. G. trokken den volgenden dag, ofschoon het regende, naar Apeldoorn. Opnieuw kwam daar het teleurstellend' bericht dat de weersgesteldheid H. M. belette uit te rijden. Reeds waren dè M. G. weer op weg naar bet station toen de boodschap kwam dat de koningin de meisjes- gezellen in het Paleis zou ontvangen, -een tijding wel ke met gejuich werd begroet. Door de zorgen van-jhr Boreel werden de M, G. bij het bordes vóór de vestibu le opgesteld en na eenige minuten verscheen de Ko- ningin met het Prinsesje aan de hand1 van freule V. I d. Poll. Prinses Juliana wuifde de meisjes herhaalde- S lijk toe. Jhr. Boreel stelde de presidente der M. G. V. aan Hare Majesteit voor. De Koningin informeerde met veel belangstelling na-ar de Yereeniging, sprak ook d-e meisjes toe en nam van die kleinste M. G. met eenige vriendelijke woorden een heidèbouquet in ontvangst. Bij het vertrek van de Koningin werd een driewerf hoera voor II. M. en het Prinsesje aangeheven. De M. G. werden daarna ten Paleize onthaald op thee, limonade en gebakjes, waarna de terugtocht werd aanvaard, i Teruggekeerd in het Kamphuis werd nogmaals een 1 driewerf hoera aangeheven voor de Koningin, die den 1 M. O. zulk een heerlijken dag had bezorgd."- CONCURRENTIE! 1 e Sas van Gent is Zondag 15 September de laatste en voornaamste dag van de kennis. In het naburigs Selzaete zal dien dag een vliegvertooning worden ge geven en nu was men te Sas van Gent bang, dat de kermis daar veel nadeel van zal ondervinden. Daarom heeft een aantal Sassenaars, o. w. de vroede vaderen, dè hoofden bij elkaar gestoken om plannen te bera men, waardoor dit zou kunnen voorkomen worden. Dinsdagavond is er een vergadering gehouden, waar in^ besloten is te trachten op 15 September ook een vliegvertooning- te houden. Jan Olieslagers werd daarvóór als vlieger geëngageerd. Er werd gedurende de vergadering- al een aardig bedrag bijeengebracht, tot dekking van de onkosten. Iedereen zal van deze vliegvertooning kunnen g-e- meten, want er zal geen entree worden geheven. Daardoor hoopt men de vliegerij van Selzaete de loef af te steken. In de gisteren gehouden gemeenteraadsvergadering- is besloten het plan met een bijdrage van 300 t» steunen. KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN. Bevorderd zijn' bij Kon. Besl. van 27 dezer- tot commandeur in de orde van den Nederlandschen Leeuw: jhr. mr. S. Lainan Trip, president van den i Ho ogen Raad der Nederlanden, te 's-Gravenhage; mr. J. Noyon, procureur-generaal bij den Hooge.n Raad der -Nederlanden, te 's-Gravenhage. Benoefhd zijn: tot ridder in de orde vtn den Neder landschen Leeuw: mr. Th. de Haan Hugenholtz, deken orde jan advocaten, te Haarlem; L. Wagenaar, opperrabbijn der Nederlandsch Israëlietische gemeen te, te Arnhem; de genera al-majoors A. N. J. Eabius en W. F. K. Bischoff van Heemskerck, onderscheiden lijk van den grooten staf, commandant der Stelling van Amsterdam, tevens bevelhebber in de Ie militaire afdeeling en van den staf der infanterie, inspecteur van het wapen; de kolonels W. H. van Terwisga en W. J. H. de Veer, -onderscheidenlijk van den generaleii stat, belast met de waarneming van de functie van sous-chef van dien staf, en commandant van het 3de regiment veld-artillerie; H. J. Balfoort, referendaris bij het Departement van Oorlog. Benoemd is- tot officier in de orde van Oranje-Nas- sau dr. A. L. Veen-enbos, voorzitter van het college van regenten over de rijkswerkinrichting te Hoorn. EEN LUCHTVERSCHIJNSEL. Men schrijft aan het IIbid: In de laatste nummers' van uw blad vond ik, tot mijn teleurstelling, geenerlei melding gemaakt van het schitterend' hemelverschijnsel 't welk zich ver toonde in den stormnacht van Maandag op Dinsdag 1.1. Aangezien, naar ik verneem, enkelen wel een lichtschijnsel hebben waargenomen, doch niet in de gelegenheid! waren dè lichtbron te zien, acht ik het wel de moeite waard alsnog mede te deelen, wat' door mij is waargenomen; wellicht ia een. uwer lezers bereid eenige verklaring te geven of althans mede te deelen o1 dergelijk verschijnsel zich meer voordoet. In den bewust en nacht dan, te ca. 1.25 uur, ver scheen plotseling- aan d.e horizon, vrijwel zuiver in het Westen, een schitterende, lichtgroene, halve bol, ter- grootte van de ondergaande zon. De omtrek van dien halven bol was eenigszins gesluierd door een in helfti- ge beweging zij mien nevel. Van uit het centrum sloe gen eenige vlammen naar buiten. De hemel ter plaat se was tijdens den duur van het verschijnsel door mij geschat op 6 a 8 seconden hel verlicht alsof groen Bengaalsjch vuur werii afgestoken. Zinsbedrog is 'buitengesloten, daar schrijver dezes klaar wakker was, juist in de richting staande waar het verschijnsel zich vertoonde en onmiddellijk zichzel- ve divong een juiste beschrijving te geven van hep g-een door hem gezien werd. Aan af- of toenemen van de intensiteit van het licht was geen sprake: het verdween even plotseling als het verscheen. EIGENAARDIGE BESLAGLEGGING. Een vrouw te IJmuiden, die een eisch tot echtschei ding instelde, heeft van den president der Rechtbank te Haarlem toestemming verkregen tot beslaglegging op de waterschuit van haren echtgenoot, teneinde ze kerheid te hebben voor de uitbetaling van het haar cloor de Rechtbank toe te kennen bedrag. Donderdagmiddag is het vaartuig van de visschers- haven naar de binnenhaven versleept en onder toe zicht van de havenpolitie gesteld. liet eigenaardige is dat de waterverkoop evengoed mag doorgaan als de schepen in dit geval slechts naar de waterschuit willen toekomen. UIT DEN BEEMSTER. De zilveren medaille, uitgeloofd door H. M. de Ko ningin voor de mooiste koe is toegekend- aan den heer P. Jongens Dzn., alhier. Oeiueugil nieuw». MISPLAATSTE GRAP OF DROEVE WERKE LIJ KHEID De berichtgever van het Ilbld. te IJmuiden meldt-: Zooals men weet was te Sbhevenïngen een flesch aangespoeld, waarin een briefje zat met het- bericht, dat de logger „Vrouw Johanna" tusschen IJmuiden en Zandvoort masten en zeilen verloren had. De sleepboot „Cycloop", die er op uittoog om den logger op te sporen, vond niets. Reedsi dadelijk stelden wij aan verschillende zeeva renden de vraag- of een flesch, die tusschen Zandvoort en IJmuiden in het water g-eworpeii wordt, bij Scheve- ningen zou kunnen aandrijven. Dit werd vrijwel on mogelijk geacht. De vloed! zal dè flesch naar het noor den meenemen: d-e eb trekt wel zuidover, maar ver oorzaakt ook een strooming zeewaarts. Dat blijkt bij voorbeeld ook wel uit verschillende goederen van het gezonken stoomschip „Petrel," welke hij Egmond en noordelijker zijn aangespoeld. Bovendien bleek ons, dat men maar geconcludeerd heeft, dat het de Scheveningache logger „Vrouw Jo- banna Sch. 427" was. Op het briefje in de flesch kwam het nummer van het visschewvaartuig niet roor. UIT DE RIJP. De heer Verwer van de Rijp naar Indië ver trokken, in dienst bij het N. 1. leger, legde te Batavia met goed gevolg examen in de Javaansche taal af, waardoor hij een Rijkssubsidie van 1000 verkrijgt. UIT EGMOND AAN ZEE. In de gisteravond gehouden voltallige raadsverga dering- deed' de voorzitter, nadat de notulen der beide laatste vergaderingen waren'gelezen en goedgekeurd, mededeeling van de volgende ingekomen stukken: een dankbetuiging van den heer J. J. A. Wisse, te Haar lem, nieuwbenoemd onderwijzer, voor zijn benoeming, en hot bekende schrijven van de Ned. Vereen, van Schoolartsen met het verzoek een verordening vast to stellen. Hierna werd door B. en W. de begrooting van den dienst 1913 aangeboden, sluitende in ontvangsten en uitgaven met een bedrag van 44666.41. De voorzitter zeicle, dat de ontwerp-begrootiug ge- ruimen tijd ter inzage zal liggen en noodigde de leden uit hiervan gebruik te maken. Bij monde van den heer Zwaan deelde de commissie tot nazien der rekening mede, dat de rekening- in orde was bevonden en sloot met een bedrag .aan ontvangsten

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1