Ulsters Demisaisons Regenjassen Capes Groote Sorteering alle prijzen II HESLOO. L I! „BoschIust MEIJER PELS, LANGESTRAAT 11, ALKMAAR, HUIDEN en LEDER worden steeds DUURDER, Intercommunale Hypotheekbank Heerengr. Uitgifte van IDE 8AKKBR Dl BonHig itH{d lila tl laiitn sJ, BAAN's ALCMAR1A CACAO STAM toomt. STAM verft. te Amsterdam. Indien U prijs stelt op KWALITEIT zult U voor Uwe schoe nen een HOOGEREN PRIJS moeten besteden. LAAT. boek BOTERSTRAAT, Firma H. 8. CLOECK, LAAT, koek BOTERSTRAAT. Ml jrfnru) 0/yrrhmz Wil Afd. Gemaakte Kleeding. Afd. Kleeding naar Maat, in Onze Werkplaatsen aan het Magazijn. te Heep- Huge waard op Woensdag 25 en Donderdag 26 September v©rl@tisi| allerlei feestelijkheden. Zomer en Winter geopend. Frissche Kamers. Aanbev., F. L. DE VRIES Jr., Cuisinier. Donderdags 9-10]|2 uur Hotel Langenegger te SCHAGEN. Alkmaarsche Stoom- Steenhouwerij. Hypotheekbank voor Nederland A. GOEDE Dz., dertig ffsaal bekroond. Breed 28, Hoorn. Gang der werkzaamheden Breed 28, Hoorn. Depêts s Firma H. S. CLQECK, Alkmaar, Tel. 212. Alkmaar, Tel. 212. Utile cftwu BlÉlilllll i BilMHIl Donderdag 26 Sept. PRIMA WIJNEN. Hebban beschikbaar kapitaal voor le hypotheken, bij voorkeur op lande rijen, tegen zeer billijke rente en voorwaarden, w.o. particulier geld, geld van levensverz.-maatschappijen en spaarbanken, benevens Belgisch kapitaal; zijn correspondenten der Utrechtsche Hypotheekbank te Utrecht; bezorgen credieten belasten zich met aan- en verkoop van landerijen; administreeren kapitalen en vaste goederen; sluiten verzekeringen op allerlei gebied. ook het ARBEIDSLOON stijgt. 01 Pandbrieven in stukken van f 1000.—, f 500.— en 1100.—. |0 verkrijgbaar bij den Heer 1). A. WISSE LINK tegen öötll Stftvöï van vaste goederen. Agent der Veendaajmer Hypotheekbank te Veendsm, plaatst en bezorgt geld onder Hypothecair verband op landerijen en huizen. Kantoor Lnttik-Oudorp 23. Verstrekt GELD op Eerste Hypotheek op billijke voorwaarden zonder vooruitbetaling van rente en geeft 4 Pandbrieven uit in stukken van f 1000, f 500 en f 100. Kennemerpark 18 Alkmaar. BRAAD- en SOEPKIPPEN, KUI KENS en EENDVOGELS. Gestoomd wordt iederen werkdag. KARPETTEN, VLOERKLEEDEN, DEKENS, BEDDEN worden 1 k 2 maal per week gestoomd. GORDIJNEN alle dagen en opnieuw geapprêteerd, ook lancastergordijnen. Zwart wordt iederen werkdag geverfd. Alle kleuren blauw worden 's Maandags geverfd. rood 's Woensdags bruin en groen Donderdags en Vrijdags geverfd. andere klouren en zijde Zaterdags en Dinsdags te Alkmaar, Gez. KAAN. te Bergen, J. VRASDONK. te Limmen, J. H. WILLERS. te Castrioum, v. BEN THEMLiite. te Heiloo, P. DE GROOT, te Egmond aan Zee, G. FOOR. te Dirkshorn, P. WINK, te Warmenkuizon, A.SöTEMANN. te Heer Hugowaard, P. LODDER, Kleedermakers, Eigen werkplaatsen a-U. magazijn. HET WITTE HUIS Kleedermakers, Eigen werkplaatsen a.b. magazijn. C-ENTRfthl' O.CLOcC 1UUW1 en waaraan bij bet bekomen ran koninklijke goedkenring een zal worden verbonden. Aangifte bij den heer A. BORST Cz. en bij de leden der Commissie vrför 13 September. Programma'» op aanvrage verkrijgbaar. Zie het programma. Piftt du jour 12—3 nar. Diner 5—7 uur. |HBb> Het BESTUURderLIJNZAADKOEKEN- VEKEENIGING voor ALKMAAR en OM STREKEN brengt bij deze ter kennis, dat de lijst voor het komende seizoen ter teekening zal liggen vanaf heden tot en met Vriidag u September in het Café „CENTRAL", alhier. Tevens kan aan den administrateur opgave worden gedaan. Namens het Bestuur, D. H. VAN REENEN Cz., Voorzitter. D. J. GOVERS, Administrateur. t 1.800.876.77 1.800.200.— Hypotheken op 30 .Irani 1012 Pandbrieven Reserves rnlra 18.50©.— KERKPIlEIN 4, ALKMAAR. Groote keuze. Nette bewerkinu. Teekeningen en Fotografische af beeldingen op aanvraag. Inlichtingen voor Hypotheken en Pandbrie ven bij den AGENT, den Heer Hoenderpark, METIUSSTRAAT 8. Stoomgoederen en zwart te verven rouwgoederen dus desverlangd binnen 24 Uren. De laatste uitgebreide verbeteringen maken de vlugste aflevering mogelijk, zooala ele.ht» de beste en modernst ingerichte fabrieken vermogen. v Aanbevelend, Uw dw. dur,, SUE.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 10