STADSNIEUW S~ Op Maandag 2 September 1912, ËTÜ I T EN L ANdT van 43966.21%, uitgayen 45299.11%, nadeelig sal do 1332.90. Naar aanleiding der rekening maakte de commissie eenige opmerkingen: de ontvangsten van de school gelden zijn merkbaar minder, terwijl er eenige nalati g-en zijn ten opzichte van de betaling van H. O. Wat de uitgaven aangaat, kwam het der commissie voor, BDiU aausc,u™ mCl, uc UBl,a„us, Uai alsof de secretaris het werk deed van den ontvanger I privaten niet geledigd mogen worden des zomers tus- ^wel met betrekking tot de uitbetaling der posten. schen 's morgens 7 en 's avonds 9 uur. Des winters Do voorzitter bracht de commissie een woord dank voor het rapport. De heer Zwaan vroeg eenige inlichtingen in verband met de vermindering* der schoolgelden. De voorzitter merkte op, dat van 't voorjaar bij de toekenning van het rijkssubsidie gebleken was> dat er minder kinderen op school zijn. Misschien is er ook minder 'betaald, doordat er meer nalatigen zijn. Dit kan misschien worden verholpen, door er achter te zitten, maar dan worden groote gezinnen het meest getroffen. Will men het goed hebben, dan moet wor den overgegaan tot het instellen van een vervolging, hetgeen groote bezwaren meebrengt. De heer Zwaan wilde1 er ook niet op aandringen, hiertoe over te gaan. De voorzitter zeide in besloten vergadering de be raadslaging te zullen openen over de oninbare posten. Naar aanleiding van hetgeen de commissie op merkte omtrent de voorschotten, welke door den se (■rotans worden verstrekt, deelde de voorzitter mede, dat indertijd' aan den secretaris 'bij een hegrootings post, een voorschot is toegekend van 200, waaruit kleine betalingen voor kantoorbehoeften en ook de be taling van sommige arbeidsloonen geschieden. Er wordt meestal betaald op quitantie, wanneer er om gevraagd wordt, omdat het dan bezwaarlijk gaat een mandaat voor den ontvanger te geven, 'tIs een ge mak voor de menschen en ook voor den voorzitter en den secretaris, b. v. wanneer het zanders aangaat. El ders wordt hetzelfde ook wel' gedaan door gemeente opzichters naar daarvoor vastgestelde formulieren. De heer Snoeks wees er op, dat hetzelfde ook met eenige grootere posten was geschied. De voorzitter gaf te dezen nadere inlichtingen. Omtrent de nalatigen in den H. O. beloofde voorzitter in besloten zitting nadere inlichtingen. De rekening werd hierna vastgesteld. De voorzitter stelde voor de rekening- van den straat weg, een uittreksel van de gemeente-rekening, even eens vast te stellen. Dit geschiedde op een bedrag aan ontvangsten van 2158, ann uitgaven van 2654.99%. De rekening van het Burgerlijk Armbestuur werd vastgesteld op een bedrag van 4469.11% aan ont vangsten 4420.75 aan, uitgaven, batig saldo 44.365, die van het Gasthnisfonds op een bedrag van 1094.62 aan ontvangsten en 1069.86% aan uitgaven, batig saldo 24.75°. Nog werden vastgesteld de balans en winst- en ver liesrekening van de gasfabriek. In verhand met de kwestie omtrent dé huizen van' don heer Kockx, deelde de voorzitter mede, dat hij dé kwestie in d'e vergadering van B. en W. had ter sprake gobracht. B. en W. hebben met algemcene stemmen besloten, den raad' voor te stellen den heer Kockx met betrekking tot. die woningen de ontheffing te verleef nen, bedoeld bij art. 60 der Bouwverordening. De heer Kockx mag bepleisteren met cement, welke bepleistering moet worden goedgekeurd d'oor de bouw commissie.. De heer Snoeks vroeg, welke aanleiding er voor B. en W. was, om op het eens ingenomen standpunt terug te komen. B. en W. kunnen geen vergunning verlee- nen, dat ligt op den weg van den raad. De voorzitter zeide, dat het er niets toe doet bij dit voorstel, wat indertijd! geleid) heeft tot het vorige be sluit. De heer Snoeks meende, dat de raad hier slecht op kan ingaan. In art. 49 der verordening staat duide lijk, dat de wand moet worden opgetrokken van hard- grauw. Door bepleistering met. cement, komt men ei- niet. De voorzitter wees op art. 60 der verordening, welke den Raad het. recht geeft, van verschillende voorgaan de bepalingen ontheffing te verleenen. Als de raad het wil, kan hij een muur laten bouwen van bordpa pier. Als men de bouwverordening van art. 1 tot 80 punctueel wil naleven, kan ieder aan het. verbouwen gaan, de gemeente incluis. De heer Snoeks vond' de bouwverordening niet Zwaar, daar moet niet van worden afgeweken. Na nog eenige discussie, waarbij d'e heer Zwaan wees op art. 50 der verordening, dat het besmeren met portland toestaat, werd het voor.stel van B. en W. in stemming gebracht en aangenomen met de stemmen van de heeren Gul en Snoeks tegen. Bij de rondvraag wees de heer Gul op de slechte wijze, waarop het. aan- en uitdoen der lantaarns schiedt. De voorzitter beloofde, den gasdirecteur hierop t( zullen wijzen. Aangenomen werd' een voorstel van B. en W, tot ruiling van grond met Jan van der Plas, welke rui- ling, die reeds geschied is, noodig was voor de verbe tering van den Kurhnusweg. De openbare vergadering werd hierna gesloten waarna met gesloten deuren de oninbare posten be sproken werden. De heer R. Fischer werd' herbenoemd als lid der commissie tot wering van schoolverzuim. De gemeente-rekening- werd voorloopig vastgesteld op een batig saldo van 1198,61%. In ontvangst op 21524,66% en in uitgaaf op 20826,05. De verordening op de openbare orde en veiligheid in de gemeente werd aangevuld met de bepaling, dat t niet gel morgens tusschen 's morgens 9 en 's avonds 4 uur. Aangeboden werd de begrooting voor 1913, welke in handen werd gesteld eener commissie van onder zoek. Een verordening tot voorkoming van zandverstui vingen van landerijen op publieke wegen zal door bur gemeester en wethouders nader in overweging- worden genomen. Wijders niets meer te behandelen zijnde, werd de. vergadering- g-esloten. De padvinders en meisjes weerden zich druk met den verkoop van heidebloempjes voor de noodlijdenden te West-Ind'ië, terwijl we in d'a woning van, cfo. H. E. Yinke in de Langestraat; eenige meisjes zagen, die de voorbijgangers uitnoodigden tot het' koopen van een Oranjebloem. Zooals men weet, hebben B. en W. den verkoop der Oranjebloem langs de openbare straat geweigerd. UIT SCHOORL. De commissie tot wering van schoolverzuim, die in Juli de kinderen uit Groet met een rijtoer verblijdde, had gisteren voor de kinderen, op het terrein van den beer Dalenberg, ter herdenking van de Koninginne ag-, een feest georganiseerd'. Allereerst werden de kinderen in de school ont haald, waarna ze allen, 110 in getal, onder leiding van het onderwijzend! personeel en genoemde commissie, aangevuld met eenige heeren, naar het huis van den burgemeester wandelden, alwaar de oudste klassen on der leiding' van den heer Boon achtereenvolgens „het Wilhelmus," „IIou zee", „Een scheepje in de haven landt," „In T groene dhi," „Lieve Lente", ,,'s Heerens- huis" en „een lied van Nederland" zongen. Nadat een dochtertje van die burgemeester aan alle kinderen een reep chocolade gegeven had, zongen de kleinere klassen onder leiding van den onderwijzer .Glazen Piet," „Twee vogeltjes," „Hop, hop paardje in galop," „Het kopje in de veertjes" en „Het is Zater dag, morgen is het Zondag." Hierna wandelden de kleinen naar de pastorie, waar na ze, daar de pastoor niet in de gemeente vertoefde, weder naar de school terugkeerden, en opnieuw ont haald werden. De oudste leerlingen ontvingen als herinnering aan dezen dag een prijsje. Aanvankelijk was de commis sie van plan in samenwerking met „de vereeniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer" uitge breid-er feesten te organiseeren op 31 Augustus. Het slechte weer en het feit, dat 31 Augustus op den laats-ten Zaterdag van de Alkmaarsché kermis valt, een dag waarop velen uit het dprp deze kermis bezoeken, deed de commissie hiervan afzien. Het feest van het- vreemdelingenverkeer is dan ook tot het volgende jaar uitgesteld. De ouderen vermaakten zich des avondé met dansen in de verschillende herbergen, terwijl groot en klein van het vuurwerk dat bij de kerk werd afgestoken ge noten en de verlichting bewonderden. Het vuurwerk slaagde uitstekend, terwijl de ver lichting zeer geprezen werd'. Heel Groet was s avonds op de been en g-enoot van de uitvoering die door het fanfare-corps werd gegeven. Het was heel goedig te merken, dat het corps den laatsten tijd veel geoefend heeft, de muziek was werkelijk mooi. OPGEPAST. Men zij voorzichtig met het eten van z.g.n. „groen goed." Of het. is toe te schrijven aan het gebruiken van iet» dergelijks, men weet 't niet, maar een droe- vig^ feit is, dat een aanvallig, zevenjarig knaapje te Ruinen, den eenen dag gezond en wel spelende, des auderen daags was een lijk. UIT HENSBROEK. In verband* met den loonstandaardl in de verschil lende dorpen van West-Friesland' hebben de verschil-' lende patroons uit Hensbroek en Obdam deze week een gezamenlijke vergadering- gehouden bij den heer Bonekamp. Duidelijk bleek bij de vele besprekingen, dat men genoodzaakt was het loon der knechts met twee cent per uur te verhoogeu, waartoe ten slotte dan ook eenparig- werd besloten. UIT HEEK HUGO WAARD. oor den cursus iu paardenkennis, te houden van wege de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, hebben zich een twintigtal personen aangemeld, zoo dat de Rijkssubsidie kan worden aangevraagd. De commissie van toezicht bestaat uit de heeren W. van Slooten, burgemeester dezer gemeente, Jo. Met en P. Kostelijk. Het onderwijs zal worden gegeven door een Rijksveearts en den heer II. van Asperen. Vóór 15 September zullen de besturen van verschillende land en tuiribouw-corporaties zich uitspreken over een te houden la ndbou w-cursus, en elk een tweetal personen aanwijzen voor een commissie van toezicht. Door de commissie voor de landbouwtentoonstel ling werd! besloten de verpachting van het buffet op het terrein te doen plaatsi hebben op 6 September a.s., in het lokaal van den heer Pijper. Tot het gemeente bestuur en het bestuur der bijzondere school' zal het verzoek worden gericht 26 September vacantie te ge ven, ten einde de schooljeugd te doen profiteeren van een gratis bezoek aan de tentoonstelling op Donder dagmorgen en van de feestelijkheden '9 middags. Mede werd! nog besloten tot toelating- van eenige kramerij, kiosken en vermakelijkheden. KORTE BERICHTEN. Sedert Donderdag is de makelaar in diamant J. R., te Amsterdam, met een bedrag van ruim f14,000 aan diamanten voortvluchtig. Bij een schermutseling tusschen marechaussees en stroopers te Rucphen is een strooper doodgeschoten. Gisterochtend is te Breda in het diepe bassin van diens eigen zweminrichting gevonden het lijk van den heer H. De heer H., die zelf niet kon zwemmen, was gisteravond nog even naar de inrichting gegaan om er het een en ander te inspecteeren en is toen blijkbaar door een ongeluk te water geraakt en ver dronken. In aansluiting met het bericht aangaande den diefstal van behangers-artikelen bij een firma te Am sterdam, kunnen we nog melden, dat twee andere werkvrouwen thans eveneens gearresteerd zijn. 't Bleek, dat het klaverblad gemeenschappelijk goederen ver duisterde uit de magazijnen, waar ze ook buiten kan toortijd vanwege de schoonmaak toegang hadden. Het nationaal comité tegen gedwongen winkel sluiting te Haarlem heeft zich tot den raad gewend met het 'verzoek niet in te gaan op het adres van voorstanders der gedwongen winkelsluiting. Het ver zoek van het comité draagt 500 handteekeningen. Brutale dieven hebben bij nacht den boomgaard van den veldwachter te Oudega (O.) leeggeplunderd. KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN. Zooals wij gisteren nog in een deel onzer editie kon den vermelden, zijn benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau de heeren J. Klootsema, tot voor kort directeur van het Rijksopvoedingsgesticht alhier en A. J. T. Conijn, alhier, terwijl de eere-medaille der orde van Oranje-Nassau in zilver is toegekend aan den heer J. H. Habich, apothekersbediende alhier. De eere-medaille der orde van Oranje-Nassau in brons is toegekend aau den heer J. Jonker, beambte van den len rang in het Rijksopvoedingsgesticht voor jongens, alhier. Onze vroegere stadgenoot, de heer P. Keg, thans le luitenant van het 7e regiment infanterie, is be noemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. BENOEMD. In de plaats van den heer J. de Nobel is tot direc teur van het Doopsgezind zangkoor te Haarlem be noemd de heer H. Lindeboom te Haarlem, directeur van Nieuw Leven en Orpheus, alhier. PRIJZEN BEHAALD. Op de groote Friesche Landbouwtentoonstelling te Leeuwarden, welke gehouden wordt van 26 Aug.—1 Sept., behaalden onze stadgenooten de volgende prijzen in de afdeeling Konijnen De Heer J. P. Boom Jr. 3 eere- en 3 eerste prijzen. De Heer C. Bakker 1 eere-, 1 eersten en 1 derden prijs. De Heer B. R. Tonkink 1 derden prijs. OPDRACHT LEVERING. De levering van de ongeveer 800.000 Waalstraat- klinkers, benoodigd voor den Bergerweg, werd opge dragen aan de N.V. „Bouwstoffen", voorh. P. Messe- laar, alhier. ONGEVALLEN. Hedenmiddag' omstreeks twaalf uur stond de bestel ler Ruiter van de Haarlemsche tram met zijn bestel wagen in het Payglop, toen J. Kieft van Egmonder- meer met paard en wagen kwam aanrijden. Doordat de wagen in aanraking kwam met een kist, werd het paard schichtig en werd de bestelwagen aangereden, wel'ke een draai maakte, waardoor R. door een spiegel ruit van den meubelwinkel van den heer A. J. Elzas werd gedrukt. De ruit werd geheel vernield, terwijl R. vrij ernstige verwondingen aan beide handen bekwam. Ook een fietsrek werd vernield. K. verklaarde zich bereid de schade te vergoeden. Naar men ons mededeelde, is dit binnen korten tijd reeds de derde maal, dat op deze wijze in het nauwe Payglop een ruit werd gebroken. Door het schrikken van een paard, voor de fluit van de boterfabriek, werd door een wagen een winkel ruit van den heer O. Keppel, hoek Stationst raat inge drukt, welke spiegelruit niet was verzekerd. De Kermis. DE TOONEELVEREENIGING van Amsterdam had gisteravond een volle tent geen wonder waar „Het zevende gebod1" van Heyermans werd opgevoerd, dat hier ter stedé door beroepsspelers nog niet was vertoond. Ook in dit „burgerlijk too neelspel," dat in 1899 na Ghetto en vóór „Op Hoop van Zegen" verscheen, toont' Ileyermans zich een scherp waarnemer en scherp weergever, en bovendien iemand, die geboren regisseur is. Men moet zich dan ook bij hem in de allereerste plaats afvragen, hoe de dialoog is en hoe het het op het tooneel doet. Hij geeft brokjes leven. O ogenschijnlijk zou men zoo zeggen: wel, als ik in de Pijp de menschen beluisteren ga en ik schrijf stenografisch hun gesprekken op, dan lever ik precies hetzelfde. Wie dit zon willen probeere-n, zou ervaren hoe het bij „chosea vues^' juist op het „tempe rament d"un artiste" aankomt. De stof van dit „burgerlijk tooneelspel" is zeer een voudig. Op den 21-jarigen zoon van den Zeeuwschen graanhandelaar Samuel! Dobbe is- de hoop op een toekomstigen stamhouder gevestigd, daar er slechts drie kinderen uit het rijkgezegend'a huwelijk overble ven, van. wie een. dochter een noodlottige operatie heeft moeten ondergaan -ten gevolge van de zonden door haar man in zijn jeugd bedreven! en een zoön, die pastoor is geworden. De jonge Peter Dobbe is stu dent te Amsterdam en woont in de Pijp samen met Lotte Ricaudet, kind van hebzuchtige Vlaamsche ouders, dat. uit winstbejag al gauw het breede pad werd opgezonden. Als de oude heer Dobbe hier achter komt, wil hij Peter naar Groningen zenden, doch deze blijft bfj zijn jonge liefde. Verzoeningspogingen lei den slechts tot verdere verwijdering en Peter en Lotte, van alle middelen verstoken, lijden armoe en gebrek. Peter moet bloed opgeven, zijn toestand wordt al er ger en erger hij sterft. In het laatste bedrijf waarin de schraapzucht van de kamerverhuurster En gel prachtig- is geteekend zien we de Zeeuwsehe fa milie in het Amsterdamsche armoedige sterfhuis. Met uitzondering van de dochter, die door het harde leven gevoeliger is geworden, wordt de daad van Peter aan Lotte geweten. De oude Dobbe en zijn vrouw zijn radeloos, zij willen Lotte het huis uitjagen. Maar hoe wel haast wezenloos van smart is zij hiertoe niet te bewegen en fier werpt zij tenslotte het papiergeld weg, dat haar voor heur vertrek wordt geboden „Brokjes leven," nu eens droef dan weer humoris tisch leven geeft dit tooneelspel te over. Het verhaal van dochter Gaaike, wier leven verwoest ia door een man, die wist wat hem scheelde is aangrijpend1 in al zijn soberheid, dialogen als tusschen vader en zoon of tusschen de beide broers zijn meester lijk, de kamerverhuurster met haar platte ruzietjes en scheidpartijtjes en vooral met haar „poetipoet," de gemoedelijke nooit-afstudeerende student, de druk- doenerige Vlaming-, ze zijn allen uit t. leven gegrepen. Maar de afzonderlijke duigen zijn niet samenge bracht tot een hecht en dicht vat. Er is uit aparte tooneeltjes geen stevig drama gegroeid. Wij kunnen bijv. dien Dobbe heuseh niet zoo hardvochtig vinden als Heijermans hem ons wil doen voorkomen, hoog stens onbillijk. Ook is het geredeneer van een 21-ja rigen jongen over het vrije en het burgerlijke huwelijk weinig overtuigend noch zijn levensdaad erg aanneme lijk. Wij hebben het stuk vroeger eenige malen ge zien maar de conclusie, waartoe wij toen kwamen heeft geen wijziging ondergaan: als detail-werk prachtig, als geheel minder gelukt. De bezetting was destijds eeu geheel- andere als thans: slechts mevrouw de Boervan Rijk (de kamer verhuurster Engel) en de heer Schwab (de pastoor) zijn er van de oorspronkelijke spelers over. Lotte werd nu gegeven door mej. Tilly Lus, die natuurlijk geen mevrouw van der Horst is en niet alle nuances van de ze rol tot haar recht, kan doen komen. De heer Gil huis daarentegen b'leek uitnemend geschikt voor de rol van Peter, al wist hij niet zoo suggestief de ca tastrofe voor te bereiden als zijn te vroeg gestorven voorganger (Alex Faassen) dat deed. Ricaudet vroeger een geliefkoosde rol van Henri de Vries,* d'ie dan ook tegelijkertijd de rol van den ouden heer Dobbe vervulde werd uitnemend! gespeeld) door den heer Willem van dér Veer, die het tooneel geheel wist te vullen en een geheel andere atmosfeer wist te ver wekken. Louis de Vries was natuurlijk goed' als Sa muel Dobbe al gaf hij zelfs in deze rol iets1 te veel. Noemen we eindelijk nog- den heer Louis Bouwmees ter Jr. in de vroegere rol van den heer Ternooy Apèl (de student Bart). Het samenspel was zooals men dit van de Heijermans-spelers gewend was de tra ditie werd voortreffelijk gehandhaafd. I)e vele zakdoeken, welke er gebruikt werden, en de vele malen, dat er gehaald! moest worden, toonden, dat het publiek zeer genoot. In de HARMONIE was het gisteravond weer stampvol en de hartelijke toejuichingen bewezen weer de groote appreciatie voor het mooie programma. In de SCIIOUWBURGLOGE achter het Kerkplein gaf het niet zeer talrijk publiek door herhaald applaus te kennen, dat het genoot van het ten beste gegevene. Het CIRCUS CORTY ALTHOEF was gisteravond geheel bezet en alle nummers werden weer luide toegejuicht. Bij de hedenmiddag gegeven voorstelling waren in verband met den verjaardag van H. M. de Koningin in het circus de nationale kleuren aangebracht. Woudést.raat 63. M. Elte, bakker, n.i., Laat 105. C. G. Mooij, dienstbode, r.k., Lindengracht, 29. J. C. Groot, schilder, r.k., Molenbuurt 11. G. d'e Wit, paardensla- gei, n.h., Overdiestraat 74. J. Mosk, slagersknecht, geene, Schoutenstraat 5. Th. II. Roër, winkelbediende, n.h., Verdronkenoord 25, G. van den Brink, dienstbo de, r.k., Ramen 6. J. Buijs, dienstbode, r.k., Houttil 5. B. van der Wal, zonder beroep, n.h., Magdalenenstraat 19. O. A. Iranken, onderwijzer, r.k., Verdronkenoord 78. M. de Vries, slagersknecht, n.h., Spoorstraat 64. VERTROKKEN PERSONEN. A. C. van der Griendt, instrumentmaker, r.k., Vo gelzang 1, Rotterdam. M. Ooijevaar, dienstbode, r.k., Snaarmanslaan 9, Heer Hugo Waard. P. Wijbinga, bloemist, n.h., Varnébroek 37, Delfzijl. P. J. van den Tempel, instrumentmaker, r.k., Oudegracht 112. Rot terdam. J. R. Nijhoi', arbeider, n.h., Luttik-Oudorp 17, Haarlem. P. J. M. Jacohse, zonder 'beroep, r.k., Laat 119, Bussum, M. J. A. dé Vries, zonder beroep, r.k., Emmastraat 25, Soevabaija. A. Geel, zonder beroep, d.g., Westerweg 50, Wieringerwaard. O. O. Blom, on derwijzeres n.h., Langestraat 98, dén Haag. F. H. Gaarthuis, schoenmaker, r.k., Nieuwpoortslaan 67, Amsterdam. M. E. de Lange, winkeljuffrouw, n.h., Fnidsen 82, Haarlem. E. Klaver-Leijen, zonder be roep, n.h., Stuartstraat 16, Westwoud. S. Ham, zon der beroep, n.h., Stuartstraat, Koedijk. E. A. Coppens, winkeljuffrouw, r.k., Verdronkenoord 92, Amsterdam. P. J. Vonk, zonder beroep, rem., Steijnstraat 3, Am sterdam. C. J. Kramer, leerling machinist, n.h., Drui- venlaan 5, Haarlem. A. Vlaar, dienstbode, r.k., Kenne- merstraatweg 29, Beverwijk. L. Schotvanger, remmer II. S. H., n.h., Karnemelksbuurt 11, Zaandam. J. C. Conijn, zonder beroep, o.r., Snaarmanslaan 51, Amers foort. Verkortingen: n.h. Nederl. Hervormd, r.k. gel. Lutherseh. n.i. Nederlandsch Israëlitisch, w.h. Roomsch Katholiek, d.g. - Doopsgezind, l.d.h. Leger des Heils. geref. Gereformeerd, rem. Re- monstrantsch. h.l. Hersteld Lutherseh. e.l. Evan- Waalsch Hervormd, c. g. christelijk gerefor meerd, (v. g. vrije gemeente). INLIJVING MILITIE. De inlijving van de tot den dienst der militie aan gewezen lotelingen van de lichting 1912, die in het tijdvak van 16 tot 30 September a.s. ter volledige oefe ning moeten worden ingelijfd, is als volgt bepaald Te Helder, in het cantinegebouw van de vesting artillerie binnen het fort Erfprins. Dinsdag 17 September 1912, des voorm. 9'% uur, de manschappen, behoorende tot de gemeenten Akersloot, Alkmaar, Anna Paulowna, Barsingerhom, Broek op Langendijk, Callantsoog, Egmondbinnen, Harenkarspel, Heerhugowaard Heiloo, Helder, Koedijk, Limmen, St. Maarten, Noordscharwoude, Oterleek, Oude Niedorp, Oudkarspel, Oudorp, St. Pancras, Schagen, Schoorlen Petten, Texel, Warmenhuizen, Wieringen, Wieringer waard, Zuid-Scharwoude, Zijpe. Te Hoorn, in het lokaal „het Park." Woen-dag 18 September 1912, des voorm, 10 uur, de manschappen, behoorende tot de gemeenten Abbekerk, Andijk, Avenhorn, Beemster, Berkhout, Blokker, Bo- venkarspelEdamEnkhuizen Graft, Grootebroek, Hensbroek, Hoogkarspel, Hoogwoud, Hoorn, Jisp en Wijdewormer, Kwadijk, Medemblik, Middelie, Mid- woud, Nibbixwoud, Nieuwe Niedorp, Obdam, Oost huizen OpmeerOpperdoesPurmerend de Rijp, Schermerhorn, Spanbroek, Sijbekarspel, Terschelling, Twisk, Urk, Ursem, Venhuizen, Warder, Wervers- hcof, Westwoud, Winkel, Wognum, Wormer, Wjj deues en Schellinkhout, Zuid- en NoordscRermer, Zwaag. AGENDA. ZONDAG Zangr. „Nieuw Leven" met Mannenk. „Orpheua," repetitie voor heeren, 12 uur, lokaal' Mooij, Koorstraat. r UIT EGMOND BINNEN. Gisteren Vergaderde onze gemeenteraad'. Na voor lezing en goedkeuring- der notulen werd! opgemaakt de voordracht voor de aftredende leden van het col lege van zetters, zijnde de heeren J. Groot en J. de W it, die Wederom op do voordracht werden geplaatst. VERJAARDAG II. M. DE KONINGIN. Ier eere van den twee-en-dertigsten verjaardag van H. M. de Koningin wapperde heden van de openbare en zeer vele particuliere gebouwen de nationale drie kleur, terwijl ter verhooging van het feestelijk karak ter van den dag het carillon zich eenige malen deed hooran. GEVESTIGDE PERSONEN. G. Degenkamp, arbeider, r.k., Ilelderscheweg 19, Dinslaken. A. Neef, bakker, n.h., Ilelderscheweg 19, Dinslaken. W. J. Viëtor, arbeider, e.l., Liefdelaan 29, Marxloh. M. van Praag, koopman, n.i., Luttik-Oudorp 17, Maastricht. J. II. Schaeffer, slagersknecht, n.h., Fnidsen 109. P. van Leijen, zonder beroep, n.h., Kwee- renpad' 14. Wed. P. Kok, zonder beroep, geene, Blee- kerslaan 0. P. J. de Wit, lijnwerker, n.h., van dei- Gemengde mededeelingen. PADDESTOELEN-VERGIFTIGING. Een eigenaardig ziektegeval heeft zich voorgedaan bij een reizend tooneelgezelschap op de kermis te Bour- en-Bresse. De leden van het gezelschap, die allen voor den aanvang der vertooning vergiftige padde stoelen hadden gegeten, werdén op het tooneel te midden der vertoóning onwel. Zestien liggen er nu te bed. Verscheiden gevallen hebben zich, met dezelfde oor zaak, elders in Frankrijk voorgedaan. Het gezin van een boer te Corbeil,* uit vijf personen bestaande, leed na het eten van paddestoelen aan hevige pijnen, en twee hunner bezweken. Te Poitiers is een kind ge storven en een ander ligt gevaarlijk ziek. DE DURE LEVENSMIDDELEN IN DUITSCT1- LAND. De gemeenteraad van Neurenburg heeft met algo- rneene stemmen besloten, den Bondsraad! te verzoeken zoo spoedig mogelijk den Rijksdag bijeen te roepen, opdat déze maatregelen zal kunnen nemen om het. vleesch en andere levensmiddelen goedkooper te ma ken. Op voorstel van enkele invloedrijke leden van den' Berlijnschen gemeenteraad' zal' in een spoedeischende zitting ook deze raiadi zich met dit onderwerp bezig houden. De Berlijnsche kamer van koophandel heeft reeds eeu motie aangenomen, waarin dé bekende mid delen ter verbetering -tijdelijk openstellen van do grenzen voor slachtvee, tijdelijke opheffing van de in voerrechten, verlaging- van de spoorvraéht nogmaals worden bepleit. BIOSCOPE'-OPN AMEN. Te Boedapest zijn twee fotografen, vertegenwoordi gers van 'n Parijsche bioscoopfiltnfabi-iek gearresteerd wijl zij een 16-jarigen knaap tot een waagstuk hadden overgehaald, dat zijn dood! tengevolge had. De jongen in kwestie zou n.i. voor 250 kronen van de hooge St. Jozefsbrug springen, en de fotografen in de gelegen heid stellen sensationeele opname te doen voor da bioscope. De arme jongen waagde den sprong, doch kwam daarbij om het leven. DE ENGELSCHE VLOOTMANOEUVRES, Kapitein Persius, die in het Berliner Tageblatt over- vlootzaken schrijft, vertelt van hetgeen hij van En."- gelsche manoeuvres heeft gezien. Hij is er verbaasdj over, zoo gemakkelijk als het hem is gevallen in een Engelsche oorlogshaven forten, torped'obooten en 011- derzeesche manoeuvres te zien. „Mijn nieuwsgierigheid," zoo schrijft hij, „is ten- volle bevredigd." Een heele week lang kon hij er zon der eenige belemmering- aan voldoen. In zijn verslag komt het volgende voor: „Wat mij het meest interesseerde waren de bewa pende forten, die ik tot aan dé wallen toe kon naderen en waar ik ongehinderd om heen liep. Zij waren niet in zeer goeden staat. De prikkeldraadversperring was? geroest en op verschillende plaatsen gebroken. De op-.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2