SehoHwItitrgloge LAAT, De Familie Lehmann. (lilück Allf. Brandstoffen- handel. H. Göddeke Snaarman slaan. Anthraelet Lijnzaadkoeken, MERK (TC) Landbouwcrediet, Gummi Regenjassen Oliejassen Stofjassen Harkljassen E, W. VET, Mé Venter- tn SMI& enz. Brandkasten, Kluisdeuren. Openbare Verkooping Bouwterrein, Koelhuis I, Openbare Verkooping Openbare Verkooping T. CROK, GEBRs. SCHENKE, mient, alkmaar. 3H33Ö33) Nico van Vuure, Zuivere murwe SAFE DEPOSIT. Uitsluitend soiiede goederen. Muti-Y aBHefwet-Coinité. Specialiteit in Dassen, Linnen Boorden, Fronts en Manchetten. I r* pm De Eerste Nationale Arbeidscontract en Ziekte ver zekering*Mq. „Hef Runde Kruis" is de eenige Maatschappij, welke het algeheele risico der artikelen 1638 d en 1638 c B. W. overneemt. Vraagt gratis inlichtingen aan het Bijkantoor dier Mij. te Utrecht, Heerenstraat 26. Directeur C. F11ED. KLOKKE. Firma A. F. KERREBLTN, Behangen en StofFeeren Openbare Verkooping De Boerenplaats Zondag I Sept* 1982 T& Hp* NANKING'S KINADRUPPELS Poets uitsluitend met Het beste Metaal Poetsmiddel der wereld. K. ACKEMA, Tuindwarsstraat 27, ie Alkmaar, de snelvarende Stalen MOTORBOOT, «•BERGEN, «e ALKMAAR, öudkarspeische Brandwaarborg- Maatschappijen van 1816. Tarieven en inlichtingen verschaft J. H. ELFRING, Telefoon 567. De Tooneelvereeniging van Amsterdam. Zmtei»d«s|| 31 &ug* 1382 Aanvang 8 uur. BEKENDE PRIJZEN Doet nu uw Wintervoorraad op. Thans lever ik prima tegen de volgende zomerprijzen, franco thuis. Pibrlekamerk gedeponeerd van Koog a. d. Zaan. BEKROOND GOUDEN MEDAILLE. Wed. B. DE WIJS ZOON, DEPOSITO RENTE 3 ISSUES» verkrijgbaar in de grootste keuze Langestraat, Alkmaar. De PRENTBRIEFKAARTEN, welke vanwege het Comité worden verspreid, zijn alom verkrijgbaar in den BOEKHANDEL, alsmede bij den Uitgever W. DE HAAN te Utrecht. Z9uo o'ï, I KUNSTTANDEN. g Marmerglas voor naam- en reclameplaten Glazen deurplaten en etaleerplaten. Vergulden van lijsten. Opnieuw venilveren van Spiegelglazen. LIJSTEN, SPIEGELS, ENCADREMENTEN enz. Kinkhoestsmering Kinkhoestdrank Kinkhoestpleister bij ANSINGH MESMAN, Apothekers, Magdalenenstraat. Ontbiedt voor het uwer woning diverse afmetingen voorhanden, soiiede bewerking en daaraan even redig goedkoope prijzen. Fabriek en Magazijn, Zaadmarkt 5 0. op Dinsdag 3 September 1912, te ALKMAAR, de Boerenwoning met Schuur, Erf en Boomgaard, alsmede uit muntend Weiland Arbeiders woning en Erf, DNF* 113e en laatste «itroeriiig van: Mijnwerkersdrama in 4 bedrijven (7 tafereelen) van HERMAN HEIJERMANS. Zie verder de groote en kleine biijeften. 1Itang Schomvbnrgkaarten (klap- stoelen) jt 1 35 Op verzoek plaatsbespre king. Laat 137. A. v. d. MEULEN Ez Telefoon 254. i ZOKDAO OEül'EI». 30/50 t 1.50 per H L. 30/30 1.40 Sesoort 30/50 1.35 30/30 1.30 Naar bnlten w»rdt 5 et. per H I.. bezorg oon berekend. Verkoopers en gebruikers hebben op aanvrage steeds toagang tot mijne stoomfabriek „de Wachter", om zich van de zuiverheid te overtuigen. PORT-STEÜR. Hoogste onderscheiding Tentoonstelling Soerabayn 1011. Vertegenwoordigster de Firma Langestraat 44, Alkmaar. NüOBHHOL^illltlLH HOOFDKANTOOR ALKMAAR, Voordam C 11. Telefoon 73. Agentschappen: HOOHN, ENKHUIZEN, Kaasmarkt 16. Westerstraat 6. LEIDEN, 's-GRAYENHAGE, Kort Rapenburg, hoek Breestraat. Molenstraat 45. DELFT, ROTTERDAM, Koornmarkt 99. Leuvehaven 107. KapitaalTwee millioen Gulden, geheel geplaatst en volgestort. De VENNOOTSCHAP verleent Uredie ten, neemt gelden in deposito, belast zich met den aan- en Terkoop van elfeetcn en coupons, sluit belee ningen en prolongatiën en verricht verder alle werkzaamheden tot het kassiersvak behoorende, Staat op 30 Jimi 1912. Loopende Credieten 1' 6.150.634.51 Deposito's1.313.513.31 Reserve370.477.43 De Vice-Voorzitter De Directie, van CommissarissenJ. F. MOENS. Jhr. Mr. P. VAN FOREEST. Mr. M. MOENS. V"" -Mi - - s'fflV?-- Bestrijding van Rloedarmoede, Bleekzucht, Malaria (Binnenkoorts), Alge- meene zwakte, voortdurende Hoofdpijn en gebrek aan eetlnst, zijn alleen echt met den naam Dr. H. NANNING buiten op dë roode doos en nevenstaand fabrieksmerk. Volkomen Alkoholvrij. PRIJS I 0,75. Dr. H. NANNING's Pharm. Chemische Fabriek, den Haag. Verkrijgbaar te Alkmaar bij de Firma J. SCHOUTEN Co.) ANSINGH MESMAN, NIEROP SLOT- HOUBER, J, MEIJER, Apotheek, Mient 9, J. J. DE VRIES en A. H. TELJER, Apotheker. 0::-r .?Cï -t-fi--'-;-7rAV-iS-A, .V Il* 'S -■ J?-*. H.H. Aannemers! Speciale inrichting voor het plaatsen van KUNSTTANDEN volgens nieuwste vinding Czaar Peterstraat 77, Zaandam. Zitting te Alkmaar iederen Donderdag vaa 2 tot 4 uur bij den Heer L. DE ROVER, Sigarenwinkel, Ritsevoort 1. Letwel: Voor levering of herstelling van Kunstgebitten wordt alleen dan betaling gevor derd indien het volkomen naar genoegen is. Pijnlooze behandeling. D Sc >-+s <w» er o so E c2 SL pr S CS g B g- 3» 0C5 |3 2! <*3 et- O Cu er Zaadmarkt 61-63-65, Fnldsen 46-4S. TELEFOON 458. die zich als vakman tevens belast met de levering van alle benoodigdheden, tegen concurreerende prijzen. Voor het repareeren van MATRASSEN en het be- kleeden van STOELEN houdt hij zich tevens aanbe. vol en. Die iets te vorderen hebben van-, verschul digd zijn aan of onder hunne berusting hebben van de nalatenschap van wijlen Mejuffrouw PAULINA CORNELIA WILLEMS, in leven weduwe van den heer GERRIT DANIËL SIMON, gewoond heb bende te Castricum, en aldaar op 19 Mei 1912 over leden, gelieven daarvan vóór 15 SEPTEMBER 1912 opgave te doen ten kantore van den ondergeteekende. Keizersgracht 638 te Amsterdam. J. J. H. VERLOOP, Notaris. des namiddags 1 uur, in het Koffiehuis van den heer C. KOOPMAN, aan het Hofplein, ten overstaan van den Notaris Mr. A. P. H. DE LANGE te Alkmaar, van genaamd „EENDRACHT I", gebouwd in 1910, voor zien van een Deutzmotor van 1214 P.K., groot on geveer 24 ton, loopende met een snelheid van 12 K.M. per uur, ingericht voor het vervoer van groenten en fruit, doch ook geschikt voor alle andere doeleinden. Te bezichtigen van 30 Augustus tot en met 3 Sept. 1912 aan de ligplaats Kanaalkade, tegenover de Ge dempte Nieuwesloot te Alkmaar. De machine wordt 2 uur vóór den verkoop in wer king gesteld. Betaling 4 weken na de toewijzing. Aanvaarding na betaling. Eigendom van de Vennootschap „Fruithandel" te Utrecht. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van voor noemden Notaris, aan de Breedstraat A 10, te Alkmaar. op Woensdag 4 September 1913 bij opbod en op Woensdag 11 September 1913 bij afslag, telkens des avonds 7 nar. in het koffiehuis „Het Wapen van Haarlem" aan de Nieuwesloot, van den Heer C. VAN TWISK, ten overstaan van den Notaris Mr. A. P. H. DE LANGE, van groot 563 M2., waarop gestaan heeft het schouwburg lokaal „Diligentia", allergunstigst gelegen aan de Ge dempte Nieuwesloot en Achterstraat, in het centrum der gemeente Alkmaar, nabij de markten. Het terrein is breed aan de voorzijde 16 Meters en aan de achterzijde 91/2 Meters en diep ongeveer 45 'Meters, en is zeer geschikt voor het plaatsen van schouwburg, concertgebouw, bioscooptheater, waren huis, hotel, fabriek of anderszins. Te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen. Eigendom van den Heer J. HARP. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van voor noemden Notaris aan de Breedstraat A 10, te Alkmaar. op Donderdag 5 September 1913, des morgens te 9 uren (precies) in de GROOTE SCHOUWBURG ZAAL „HARMONIE" te ALKMAAR, van: als een 7 octaafs kruissnarige Pianino, Bureau Mi- nistre, Buffet, Schrijfbureau, Noten Ameublement, be staande uit 6 Stoelen, Crapeaud en Tafel, Canapé, Spie gel Gravures Speeltafels Pendules met Coupes Stoelen en Tafels, Waschtafels, Olieverfschilderijen, eene collectie oud Japansch Porcelein, een prachtige verzameling wetenschappelijke Boekwerken, Kristal-, Glas-, Aarde-, Koper-, Tin- en Blikwerk, eenige an tieke Meubelen, Gaskroon, Vitrage- en Overgordijnen, ZilverwerkenLedikantenMatrassen, Bedden met toebehooren, Kachels, enz. Een en ander 4 Sept. van 12 tot 4 uur te zien. Vooraf VERKOOPING op het HOF van grove Men beien. Deurw. KLEIN. in het lokqal HILBRAND op DONDERDAG 19 SEPTEMBER 1913 bij opbod en op DONDER DAG 36 SEPTEiMBER 1913 bij afslag en combinatiën, telkens 's voormiddags 10 UUR, ten overstaan van den Notaris L. TOP, van op Zanegeest te BERGEN, bestaande in een zoo goed als nieuwgebouwde HUISMANSWONING met boet, tnln, ert en uitmuntend WEILAND, te zamen groot 14 Hectaren 67 aren 30 centiaren, te veilen in 5 perceelen, zooals op de biljetten breeder is vermeld. Behoorende aan den Heer M. BALTUS en te aan vaarden de Huismanswoning met Boet, Tuin en Erf op 1 Mei 1913 en de Landerijen Kerstmis 1912. Op al de perceelen kan gevestigd blijven eene Hypo theek op nader overeen te komen voorwaarden. Inlichtingen te bekomen ten kantore van voor noemden Notaris te Bergen. in het koffiehuis Café „CENTRAL" aan de Nieuwe sloot, op Maandag den 33 September 1913 bij opbod en Maandag den 30 dier maand bij af- siag en combinatiën, beide dagen des voormiddags ten 11 ure, van aaneen gelegen aan den Straatweg, tevens tramweg, langs de zuidzijde van de Noordervaart in de SCHER- MEER nabij de halte STOMPETOREN, te zamen uit makende de kavels 5 en 6 in polder M, en groot 21 hectaren 89 aren 50 centiaren, bewoond door den Heer G. STAPEL en te aanvaarden het weiland den 25 December 1912 en het overige den 1 Mei 1913. Inlichtingen te bekomen ten kantore van den no taris C. DEKKER te Zaandam en ten kantore van den notaris P. A. DE GELDER te Stompetoren in de gemeente Oterleek. Druk N. V. v/h. HERMs. COSTER en Zn., Alkm&az.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4