DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Hef Circuskind. Fo. 206. Honderd en veertiende Jaargang. 1912. ZATERDAG 31 AUGUSTUS. FECI L L E T O N. Marokkaansche Brieven. Kamer van Koophandel en Fabrieken SPROKKELINGEN. HET DUURSTE KLEED DER WERELD. BINNENLAND. ALKMAARSGHE COURANT Dit ii ii in ui er bestaat uit 3 bladen. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR 'brengen tar algemeen© kennis, dat ter secreta rie dezer gemeente van 2 September a.s. ,af gedurende acbfi dagen voor een ieder ter lezing zal zijn nederge- legdi de op 22 Augustus j.l. définitietf opgemaakte LIJST VAK KIESGERECHTIGDEN' VOOR LE DEN VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN ALHIER. Bezwaren tegen die lijst, hetzij d!ie den klager, hetzij die andera personen betreffen, kunnen binnen acht dagen na heden bij den Gemeenteraad! worden inge bracht. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, SecretarisL Allernaar, 31 Aug. 1912. DAZ DEBIBAGH. Het is weer Zondag geweest en) we zijn) weer op weg om achter de Marokkanen aan te jagen, olmdat ham het Fransche gezag nog niet schijnt te bevallen. Wel is waar hebben ze hunne onderwerping reeds l'atng aan geboden, doch dat heeft, volgens hen, niets met hun ne zaken op militair gebied! te maken, want! ae schij nen dat krijgertje spelen als zo.o'm soort vermaak te beschouwen, terwijl ik, ein veld lotgenooten met mij, het terecht als een straf gaan) bezien. Enfin, geen wonder dat die lieden! er vermaak in gaan scheppen, want het wordt steeds meer een kinderspelletje. De nieuwe generaals blijken al evenmin iet® van) de Ma rokkaansche toestanden af te weten alsi 'hunne voor gangers, en1 reedisi zijn zei ©enig© malen dloor het Fran sche gouvernement ter verantwoording geroepen en is hun aangezegd' wat meer haast bij dle zaak te maken. Want, de spoorweg LangerFez verei'scht in de eer ste plaats, dat. de wég veilig zij,. Die lijn is nog steeds in voorontwerp van aanleg, hoeiwel reedsi verscheidene malen „missions!" uit Frankrijk zijn gezonden om den aanleg wat te bespoedigen. Dei Spanjolen mogen niet gölooven, dat d'e Franstehen bij hen achterstaan op dit gebied. Reeds sinds 1900 beraadslaagt men in de Spaansch© Kamer over dienl aanleg van dien lijn door een aannemer, die er heslist niet op gerekend! had1, dat de Franschén nog eenmaal naar Fez zouden oprukken, nu de Spaamsche 'troepen reeds wie. weet hoeveel jaar overal in Marokko' rondispringen., van den hak op den tak, zooals men in Holland! zegt. Eettst probeerden ze door het Rif te dringen, daarna aan, Eiksaal, later van uit Mogad'ar, doch overal watten, de> inwoneT® in staat hen als vreemde indringers terug te wijzen. Zel'fs op plaatsen, waar de Spanjaarden, reedis waren gevestigd, trokken de Fransche troepen binnen, nestelden zich, evenals zij, op een veilig plaatB'jei en zonden weeir ver kenningen verder uit. Zij dtteven de inwoners, wel ver der terug met behulp van hunnen sterken arm, het veldgeschut. Ziet eens rond in CaerttBlamca,, in het groote mili taire kamp, da.ar waait de Fransche vlag broederlijk naast de Spaanschei en dies avonds ziet m,en de legio nairs in gezelschap van de Spaamsche infanterie in hun gestreepte jasjes onder een glas wijin hun beetje Frans,oh met wat Spaansch mengen om zich verstaan baar te maken. Zoo is het ook in Rabat en 'Saleh, doch niet in I ang,er, dat tot heden) nog neutraal isi gebleven,. Ieder kan begrijpen, dat zoo wat geheel Europa b'elang heeft bij dezen post aan den ingang der Middelandsehe, Zee, evengoed' als de Emgelsehen bij Gibraltar. De tijd komt wel, dat nog menig woordje daarover zal worden gewisseld', want d'e een wil voor den ander niet wijken ein, wat zal dei uitslag zijn? Denkelijk niet even vreed zaam als ',t verdkag van DuitSchl'and' met Frankrijk over Mogadof, ook niet .alsi het handelsverdrag der Spaans,ehe regeering meti Frankrijk. Doch lateru we dat, nog maia,r laten) rusten, want ik heb re-eds genoeg ,met mijn) zaken voor heden te doen Slechter dan vandaag geloof ik niet dat het mogelijk is; immers dezer dagen, in het warmste gedeelte van ROMAN VAN PAULA BUSCIL. *8) _o_ „Ga toch ook slapen'', zeide Fran'gois tot Mi,ra. „Neen, neep, ik moet nog iets anders doen", ant woordde zij snel en verliet haastig de kamer. Hoe had zij naar het oogenblik verlangd om nog eensi bij na,ar beschermster te komen. „Ik wacht reeds lang1 oip je!" JVLet deze woorden ontving juffrouw Kolbe het kind. Zij trok Mira bij zich op de sofa. „Ik was reedsi bang, dat gij in het geheel met mieer bij mij zoudt komen." v.."I,k k°.n niet eerder", zeide de kleine stamelend. Zij had juffrouw Kolbe zoo gaarne gezegd, hoezeer haar goedheid en liefdie haar goed' gedaan hadden, dat zij door haar zooveel geleerd! had ,en wat, zij voor deze nobele vrouw gevoelde, maar altijd, wannéér zij bij haar was scheen haar tong als verlamd te zijn. „Mijn kindje vergeet niet, w.at gij tot nu toe ge daan hebt, OT hebt goed en snel geleerd! en kent nu zooveel, dat gij je slechts behoeft t'e oefenen in lezen en schrijven Gij hebt je lei. Ook kunt, gij mij af en toe een brief schrijven. Erger je niet te veel aan die mensehen. Als gij groot zijt ein wat kent, ga, d'an je eigen weg en als het tie erg wordt, da,n weet gii toch, wie je liefheeft." Mira bleef stom naast juffrouw Kolbe zitten, vatte slechts^ haar dorre hand en drukte een kus van' dank baarheid daarop. Het afscheid viel' haar zeer zwaar. Zij brak in luid snikken uit en de oude dame trok het kind aan haar hart en _straek haar het haar vain het voorhoofd. „Nu zullen wij dadelijk het circus gaan zien", zeide Lewandowsky tot d'e zijnen, die zich gewass-clien ein het jaar, 'loopen! we reeds van af onzen opmarsch van uit Rabat maiar Fez van links naa'r rechts en weer te rug, met geern ander© gedachten) dan- „waar zouden we vainavond! weer kampeeren?" „Waar gaan we heen"? ■of de vr,a.ag „hoeveel' 'kilometerlsi moir,gen?" Gee,n wonder, dat velen niet al'leen den moed! laten zinken, ma,ar zelf® niet meer medtei willen) met zoo'n „colonne". Men' meldt zich ziek en zoekt allerhande krankheden bijeen. Menigeen, dii'e zich een onschade lijk ongesteldheidja bezorgde, is niettegenstaande de medicijnen den do ©dl ingegaan. Hedenmorgen, 5 Augustus), trokken wij wiedér op weg dé bergen im, ten Westen van Fez, om zoo moge lijk een „harkai", eetn leger, van opstandelingen te overvallen. Doch hoe we; ook zo'chiten, niéts werd ge vonden dan d'e plek waar ze gekampeerd! hadden. De generaal Gauraud, die onze kolonne komman- deerde, uitte zijn! 'boosheid! door al de gouirhi's in de omgeving te verbranden. Zoodoende was deis> avoinds in Fez reed® de ganseh© horizon rood! gekleurd door den gloed1 van het brandende ligstroo of ook wel door dat der strooien) daken vani de woningen. Tegenstand bij onze vernieling ondervonden wij niet, hoewel i k angstig zag dat wij zelfs in ons vernielingswerk door eenige Marokkaansche muzikanten met hun instru menten) werden begeleidt Uit hunne opmerkingen wa,s meer waar t© nemen dan uit hun donkere tronies, ae staarden aldoor onbewogen voor zich uit. Let er maar op, ajs de ooget aan den man is get- braeht zullen we weer rond' de muren van Eeiz vechten tegen de stammen, di'e niu rustig bezig zijn hunnen oogst binnen te halen) en zoo duur mogelijk te verhan delen. Van dat geld' worden dan wat meier patronen, gekocht en die zullen ons wel de pillen te slikken ge ven. v. d. V. GESCIflEDËNIS ONDERWIJS IN FRANKRIJK. Onlangs gaven we eenige vragen, in verband met het geschiedenist-onderwijs gedaan, en db mini-nauw keurige antwoorden, welk© hierop door sommige leer lingen werden gegeven. In een paedagogisch Eran'sch tijdschrift „l'Institu- teuir fraingais" deelt een onderwijs'-ima.n zijn ervarin gen mede, welke bij beeft opgedaan als examinator van leerlingen, die d'e lagere school: zouden verlaten. Enkele dér vragen en antwoorden laten we hier vol gen „Hoeveel Fransche Koningen dragen den naam Ka- rel Dat weet ik niet, wij zijn bij de revolutie begon- nen. „Wat weet u van Napoleon I?" I Hij was een eerzuchtig Korsikaan en een slecht Keizer. Hij heefti vete menschen laten ombrengen. „Vertel me eens iets van Jeanne dl'Arc." Zij was een gekke schapenhoedster van Dom- remy en geloofde aan spoken. Zij zeide, dat spoken des nachts tegen haar spraken en haar bevalen dén Koning op te zoeken. „Welke zijn de oorzaken van den oorlog van 1870 71?" De vrouw van Napoleon wou wel eens oorlog hébben. „Wat verstaat men onder kruistochten?" Oorlogen, welke de Katholieken tegen de men schen voerden, die niet dachten als zij en een anderen godsdienst hadden. „Wat weet ge van Napoleon III?" „Hij is beroemd door zijn ongelukkige regeering, zijn oorlogen en zijn misdaden. In 18 jaar tijd was er geen landbouw en geen handel. Zijn einde was dé ramp van Sedan. De examinator meent, dat deze antwoorden niet op rekening van de onwetendheid der kinderen moeten worden geschoven, doch het gevolg zijn van die me thode, welke bij het geschiedenis-onderwijs wordt ge volgd. HOE DE ZEDELIJKHEID IN GEVAAR GEBRACHT WERD. „Mante heeft gezegdl, dat hef mocht", was de eenige een weinig van de lange reis uitgerust hadden. „Mooi is deze woning juist niet", zeide madame Le- wamdowsky, terwijl zij de vochtige, sombere vertrek ken monsterde, welke zij zooeven gebuurd' hadden. „Dat moet nu parterre zijn ein; ligt toch 'haast in den kelder." „Ja, mooiere kamérs kan ik mij ook voorstellen," zeide hij. „Overigens zullen wij ook dadelijk de cos tumes voor hedenavond ïiiedeneinen. De directeur wilde ons heden reeds allen op het programma zetten, om te zien, wat wij kunnen." Madam© Lewandowsky pakte db costumes bijeen en gaf die aan dé kinderen om die te dragen. Zij be hoefden zich niet ver van déwoning te verwijderen, om het groote, statige circusgebouw voor zich te zien. „Ha," zeidé Frangois met eerlijke verbazing, „zulk een mooi circusi heb ik nog niet gezien En Mira kon slecht® met hem instemmen. Het ge'heéle gebouw was wit en boven aan de fa- gade was een relief, een Romeinsche wedren voor- -s tellend. Vol verbazing bleven db kinderen daarvoor staan, terwijl 'het echtpaar in de vestibule van het cir- cusi trad. „Mira1, mijn lieve, kleine Mira! Waiar komt gij dan vandaan?" klonk plotseling een welbekende stem. O, Mira kende déze stem, En voordat zij zieih nog kon omdraaien, hieven twee machtig© mansarmén haar hoog in d'e lucht» Zij wendde het hoofdje om en jubelde vol vreugde: a'ch), Tompsen, lieve, oude Tomipsen!" „Dat is éen verrassing-stamelde db oude man. j „Wij zijn hier thans geëngageerd!," mengde zich1 Erangois in het, gesprek en Schudde den ouden' man hartelijk de haind. In dit oogenblik traden ook reeds de Lewandowsky's uit het circus en ook hunne verba zing was niet gering, toen zij Tompisen temidden van de kinderen zagen staan. „Nu, beste, wat voert gij hier uit?" vroeg Lewan dowsky. „O, ik b.en hier portier geworden, ik was eerst bu reaulist en ben toen geavanceerd, omdat da vorige portier een deugniet was en ervan door is gegaan. verontschuldiging, welke onlangs de zesjarige Mary Sullivan te Nieuw-York voor db kindérrechtbank wist j aan te voeren en zij scheen van meening te zijn, d'at verder niemand! iets met de zaak noodig hadl Marie- tje moest terechtstaan omdat zij in da Haiarlemmer- j meer en vijver in het centrale park gebaad en j daardoor de openbaT© zedelijkheid im gevaar gebracht had! Haar moedér hadl toestemming gegeven dus mocht bet, meende het kind. Mevrouw Sullivan, als j getuige gehoord', verklaarde weenend, dat het meisje I haar om d'e ooren gezeurd had, terwijl zij het druk had, zood'at ze tenslotte: half-wanhopig had uitgeroe pen: „Nu, ga dan maar naar het park, maar neem de hond' mee!" Marietje ging baden» Achter een bosch- je trok ze de kteereru uit' en sprong in (het water, dat niet diep maar slijkerig was. Zij gleed uit en viel. De trouwe Nieuwfoundlandbr sprong 'echter dadelijk in bet water, pakte haar bij het linker armpje, vlak bij den schouder, doch daar ha-ar dit een beetje pijn deed', gaf zij een gil. De kreet werd door een politieagent gehoord' en hij snelde, gevolgd door een hoop straat jongens naiar d'eni vijver. „Kom er uit!" r'iep hij en toen de kleine Eva uit het water stapte, keerde hij zich rood' van schaamte om en snauwde tegen de jon gens: „wieg, jongens, hier isi nietsi te zien." Zoodra de jonge dame haiax toilet had' gemaakt, nam hij haar in hechtenis eni bracht haar naar het politiebureau. „De inspecteur zeidé - aldhs de beklaagde voor de rechtbank „men kan het de kleine eigenlijk niet kwalijk nemen, het is ook zoo verschrikkelijk niet." Maar de openbare zedelijkheid was in gevaar ge bracht en dus moe'st Marietje terechtstaan. De rech ter lachte smakelijk om het geval en Het moeder en dochter vrijuit gaan, nadat de eerste 'had beloofd in het vervolg wat beter op haar woorden te zullen let ten. EEN GEVAT VARIéTé-DIREOTEUR. De directeur van den 'bekenden Wintergarten te Berlijn, d'e heer Ju'lius Baron, zal in September zijn 25-jarig jubilé vieren. Het eerste seizoen in 1887, zoo verteld'© hij dezer dagen, was niet zeer voorspoedig. De dood van den ouden. Keizer had 'n slechten invloed op de zaak. De inrichting was overigen® zeer primitief: het tooneel mat slechts enkele meters in het vierkant. De gasten' van het hotel Centraal, die met' de sleutel in de hand ziéh moesten tegitiimeeren, haddén vrijen toegang. Maar reeds in het tweede seizoen werd het beter en! thansi moet ieder vreemdeling te Berlijn den Wintergarten gezien hebben. De directeur is bekend om zijn snedige gezegden en grappige invallen. Eens vroeg 'een bankier uit Haan- burg, Ebrlicb geheeten, hem„Is' u eigenlijk baron, of heet u zoo?" Het antwoord] luidde: „Nu, ik ben net zoo baron als u eerlijk is." Toen men een andteren keer geweldig pochte over een der opgetreden athleten, zeidé de heer Baron bij zijn neus weg: „Ik ben toch sterker*dan bij. Als ik wil, kan ik hem er uit gooien." IETS OVER DEN HANDEL IN TABAK. De republiek der Vereenigde Staten van Noottd1- Amerikai heeft in 1910 voor een waarde van 90,90 mil- lio'en gulden onbewerkte tabak uitgevoerd, terwijl voor 61,20 millioen gulden blad-tabak werdl ingevoerd. Bra zilië voerde in 1910 voor 33,66 millioen gulden tabak uit, tegen voor 7,20 millioen in' 1890, zoodiat. er tegen woordig heel wat meer tabak verbouwd! wordt dan voor twintig jaar. Duitschlandl verbruikt dé meeste tabak in 1911 voierde bet voor' 74,64 millioen gulden in, waarvan het over-over-groote deel uit Nederlandscb- Lndië afkomstig was. Engeland gaf in 1910 56,59 mil lioen voor 'buitenlandsche ta'bak uit. China had voor 10,01 millioen gulden sigaretten noodig. Egypte kreeg van het buitenland iin 1910 voor 13,86 millioen gulden tabak, terwijl de uitvoer van sigaretten en tabak slechts 4,68 millioen gulden bedroeg. IN PLAATS VAN DOODSTRAF THEE EN KOFFIE. Een aardige anecdote, welke een eigenaardig licht werpt op den stand! der medische wetenschap in het laatst der 18d'e eeuw, vertelt de „Figaro". Een dok ter wilde destijds e-ens den invloed' van koffie en thee op dén mensch nagaan. Om echter niet dén dood van een onschuldige tie veroorzaken, vroeg hij zijn proeven op een tweetal ter dood! veroordeelden te mogen ne men. Dat de beide dranken „gevaarlijke vergiften" waren, was 'bij hem niet aan' twijfel onderhevig. Al leen wildé hij slechte weten, welke der twee het snelst den dood ten gevolge 'had. Zijn wemsch werd' vervuld, beide veroordeelden mochten zich, zoo: zij wilden, aan deze proefneming onderwerpen. Natuurlijk kozen zij een onzekeren voor een wissen déod. De eeng kreeg dadelijk drie koppen koffie, dé anidere drie koppen thee en hun gewone voedsel. De theedrinker werd 79 jaar, de koffiedrinker 80 jaar. Of de dokter het re sultaat van zijn proef heeft 'beleefd1, wordt! niet ver haald. Een ding is echter zeker: dé bewering, d'at ben dien zonder koffie of thee te hebben gebruikt, ouder zijn geworden is totaal onjuist -daar ze immers: ter dooct veroordeeld waren. Het isi natuurlijk een Yankee-dame, die het draagt. En wel op baar bruiloftsdag. Miss' Jenny Crocker is haar naam en hij, wien ze haar kostbare hand reikte, heet Malcolm Whitman. Het bruiloftsgewaad heeft f 125.000 gekost, want het was geheel' met echte paar- len en diamanten bezet. Natuurlijk wa® de ge'heele bruiloft in overeenstemming met de kostbaarheid! van dit kleed. Deizie trouwpartij heefti ongeveer 300.000 gekost. Detectiven bewaakten de bnuid' en hare schat ten, want veel dreigbrieven had! ze tevoren ontvangen em men vreesde een daad van geweld. HET OVERLIJDENSUUR DER MEN SHEDEN. De ervaring leert, dat het overlijden van den mensch in zekeren zin afhankelijk i® van het uur van den dag en naar vrij algemeen geloo'fd wordt, moet het begin en het.eind! van dén dag, de tijd van de schemering dus, voor het menschenleven bijzonder ge vaarlijk zijn. Uit een onderzoek, dat een geneesheer met betrekking tot bet overlijdenisuur van bijna 3000 personen van verschillenden leeftijd heeft inge steld, bleek, dat de meeste sterf ge vallen tusschen 5 en 6 uur 's morgens voorkwamen, de minste tusschen 9 en 10 uur svoorm'idüags. Op hét eerstgenoemde1 tijd stip der verschillend© dagten stierf 40 procent, in het tweede 6Vs procent. Ook de tijd' van den dag tusischen tien en drie uur wees' een zeer laag percentage aan voor de sterfelijkheid, Over 't geheel genomen had den de meeste sterfgevallen plaiatsi tusschen 3 en 6 uur 's. morgens. Een ander geneesheer had sterfta'bellen van om streeks 3000 menschen samengesteld en ook hieruit bleek, dat de dood meestal tiusschen 1 ien 8 uur voot- middags intrad, veel minder vaak van 1 uur 's mid dags tot middernacht. De bekende physioloog Char les Feré heeft het o verlijdensuur van de in de twee grootste Parijsche ziekenhuizen overleden personen 10 jaar lang laten opteekenen, doch geen bevestiging ge vonden van het hierboven medegedeelde. Wel viiel liet hem op, dat de dood' tusschen 7 en 11 uur 's avonds niet zoo dikwijls intrad als op andere uren va.n den dag. Hij lag namelijk met dé kaïartopkoépers ondér één dé ken. L»en hebben zij mij, ouden man, dézen post ge geven. Er is menigmaal veel weirk en als hét 'buiten koud is, ril ik wel' eens, maar anders is hét goed' hieT." „En wat doet je vrouw?" vroeg madame verder. „Die is in de kleermakerij werkzaam. Di© hebben daabboven zeer veel voor de nieuwe pantomime te doen. De eenvoudige costuiums en alle voor de tweede acte worden hier in 'huis' gemaakt. Maar ik wil' haar dadelijk roepen die zal het niet! willen gélooven. Zij heeft reeds zoo' naar Mira verlangd en vooral' na het groote ongeluk.' En daarbij trof een blik van méde lijden uit zijn trouw© oogeu het kleine meisje. Dan liep hij zooi 'snel het zijne oud© beenen toeston den, naar de kleermakerij. liet duurde niet! lang of juffrouw Tompsen., door haar man gevolgd, kwam bij hen. 1 ra.nen liepen dé goedé vrouw over de wangen, toen zij Mira hartelijk kuste. „Nu zi.e ik je éindelijk weder!" was haar eerste woord. En Mira was overmatilg gélukkig e.n blij, ook hier weer .menschen gevonden te hebben, die bet goed met haar meenden. De reauisieten, welke Lewandowsky voor zijn ar beid en dien van zijn kinderen in het circus noodig had, waren reeds aangekomen. Hij onderzocht elk voorwerp afzonderlijk, of het niet op rieis beschadigd was. De directeur liet aan madam© door zijn secreta ris berichten, dat hij haar dien, namiddag op zijn paarden wildé laten repeteeren, om hare prestaties te kunnen beoordeelen. Beneden aan dén stalingang hing het glazen kastje, waarin het program van dézen avond wa® opgenomen. Mini: en frangois zouden in het vierde nummer hun koorddanserskunst vertoonen. Als achtste nummer stond Lewandowsky op het program. »Hu hebt gij ditmaal meer dan -o<oi? je best te doen', zeide hij tot de kinderen. „In zulk een groot circus hebt gij nog nooit gewerkt ik notabene ook niet", vulde hij in stilte aan. Voor het werk der kinderen was hij innerlijk niet zoo bang als voor het solo-rijden van zijn vrouw heden- Gemengd uienws. UIT HARENKARSPEL. Raadsvergadering, dén 29 Aug. 1912 n.m. 2y2 uur tegenwoordig alle leden. Na de opening der vergadering door d'en voorzitter worden de notulen v.an de vorige vastgesteld, waarna eenige mededeelingen voor kennisgeving wordén aan- genomen'. Een schrijven van de vereeniging voor schoolartsen om in afwachting van! dé wettelijke regeling allerlei bepalingen in de verordening op te nelnen tot wering 5 van besmettelijke ziekten in de scholen, wordt aange- f houden. Een verzoek van den bond) voor vreemdelingenver keer om subsidie en van den 'bond van gem. ambt om een abonnement te nemen op bet bond'sorgaan, worden voor kennisgeving aangenomen. middag. Hij wist niet, waarom 'hij eigenlijk zulk een geheim© angst daarvoor had, maar hij kon dien angst nu eenmaal niet van zich af zetten. Des te zekerder was madame van zi'cbzelve. Zij zou d'eiii ouden kerel want hoe oud de directeur was, wist zij al lang voor zich weten in te nemen. Al' kon zij ook nietl veel, zij w-asi te paard altijd nog,een verblindende verschijning, en wien deden hare Mé- phisto-oogen niet de een© of amd'era lacune in haar kunst over het hoofd zien? O, zij had zoovele direc teuren reeds in haar l'even een rad! voor de oogen ge draaid, dat zij den oudfen hier reed® na den eersten Spaanschen pa's, dien zij het liefste uitvoerde, voor zich wilde gewonnen hebben. Nadat rij in het circus-restaurant gegeten hadden, gingen zij weder naar huis. De bei de 'echtelieden hiel den hun namiddagslaapje, terwijl de kinderen in die zijkamer voorzichtig alle koffers, kisten en manden zorgvuldig uitpakten. Te half vier uur moesten zij de ouders wekken. Lloe gaarne was Mira ook een poosje gaan slapen Den geheelem nacht had zij in dé coupé op den .grond zonder dieken moeten zitten, omdat Lewandowsky ,en madame zich op de 'banken uitstrekten. Zij wa® zoo moede, maar er bleef geen tijd over, want om half vier moest dé koffie gereed zijn-, die Mira nu steeds zelfstandig moest zetten. Zoo begaf zij zich fluks aan den arbeid. Precies half vier klopte Frangois aam d'e slaapka mer der oudters en een kwartier later dronken zij kof fie. De kinderen waren met het uitpakken nog lang niet klaar en bleven voor dit doel in de woning, tér- wijl madame zich met haiar man, die steeds meer angst had, naar het circus 'begaf. Het paard stond reeds gezadeld in dé manege» Het vvas de oude, trouwe Ihukydrdes, het lievelingspaard va.n juffrouw Eavre. „Is het paard gewillig?" vroeg madame een rijder. „O zoo gewillig. Onze juffrouw rijdt eerst sedert een jaar hoogeschool en altijd op Thukydides. Zijwas namelijk eerst acrobate: té paard en ging tot het za delrijden over, omdat zij den enkel bij haar werk Ge broken bad." Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 5