C, Verheus, Schaakrubriek. 1 iéX Damrubriek. SPAART TIJD, ARBEID EN GELD. m III Vraag en aanbod. Stremming verkeer» VERLAAT U OP BOEKAANKONDIGING. Eenige der aanvangs-verschijnselen, AD VERTE NTTeN. Schouten straat bij de Laat. OPWINDEN BIJ ABON NEMENT Wat gij doet, doe het goed! Burgemeester en Wethouders van Graft maken bekend, dat het verkeer voor rij - en voertuigen over de NOORDERBRUG te NOORD- EINDïï vaa GRAFT gestremd zal zijn van WOENSDAG 4 tot en met Z ATE D A G 7 SEPTEMBER a s. De gem. rekening voor 1911, nagezien door de leden (kuiten B. en W.) heeft geen aanleiding tot opmerkin gen gegeven. Ze wordt voorloopig vastgesteld in ont vangst op 20645.175, in uitgaaf op 20178.92°, batig saldo 1466.25. Volgt aanbieding begrooting' voor 1913, aanwijzende een ontvangst en uitgaaf van 25313.42 met 1796.09 ^fcor onvoorziene uitgaven, benevehsi de 'begroeting van het alg. armbestuur, met een ontvangst en uit gaaf van 4080, waarbij gerekend! is op 2500 subsi die uit de gemeentekas, zijnde 1 700 hoogeir dan voor 1912. Voorts nog een s-uppl. gem. begrooting voor 1912 tot een bedrag in ontv. en uitg. van 1000. Overeenkomstig het voorstel! van B. en W. wordt 'besloten tot invoering eener vleesehkeuring mede te werken, op den voet als door de Gezondheidscommissie is voorgesteld, doch op voorwaarde dat alle daartoe aangezochte gemeentebesturen daartoe willen meewer ken of althans een gelijk aantal gemeenten als daar voor eerst zijn aangezocht. Vaststelling der betrekke lijke verordeningen zal later volgen. ISTaar aanleiding" van een advies door den Inspecteur van de Volksgezondheid aan Ged. St. uitgebracht om trent de verordening' tot wijziging van de 'bouw- eu wo ningverordening dezer gemeente, wordt die verorde ning aangevuld met de 'bepaling dat reg'enbakken niet mo'gen zijn gelegen onder woonvertrekken en slaap plaatsen en wordt voorts bepaald dat de regenbak hij gebouwen met een afwaterend dakvlak van niet meer dan 60 M2. niet kleiner mag zijn dan 3 M3. en bij de overige gebouwen niet kleiner dan 4 M3. Nu de termijn van ontruiming van het onbewoon baar verklaarde perceel van J. Komen is verstreken en de bewoner geen andere woning heeft kunnen krijgen, wordt besloten de termijn van ontruiming met zes maanden verlengd te krijgen en daarvoor het advies van de Gezondheidscommissie in te winnen. Door de heeren Spruit en Bakker te Helder, aan wie de exploitatie van de Warmenhuizer gasfabriek is op gedragen is tot B. en W. een schrijven gericht waarin de mogelijkheid wordt betoogd van gaslevering aan de gem. Harenkarspel althans voor de dorpen Tuitjehora, Kerkbuurt, Kalverdijk en Dirkshorn. De voorzitter brengt die zaak thans ter sprake en stelt voor dat de Baad! zich in beginsel vóór aanslui ting verklaart, om du.arna door een commissie te doen oncferzoeken of bij de ingezetenen voldoende belang stelling bestaat. Dit voorstel wordt na eenige discussie aangenomen, waarna in de commissie van voor'bereidng worden be noemd de heeren Borat en Slot benevens de voorzit ter. De rondvraag niets opleverende, volgt sluiting. UIT KOEDIJK. In de gistermiddag gehouden raadsvergadering waren alle leden aanwezig; één vacature. Na opening door den voorzitter werden de notulen der vorige vergadering gelezen en onveranderd vast gesteld. Medegedeeld werd, dat den 13 Augustus de heer J Visser door den Commissaris der Koningin is be noemd tot lid van het college van zetters; dat den 23 Augustus is overleden A. Wetstein, die voor rekening der gemeente te Meeren-berg werd! verpleegd; dat is ingekomen een schrijven van de gezondheidscommissie te Beverwijk, waarin er op werd! gewezen, dat de wo ning van K. Trompetter niet voldoet aan de bouwver ordening. Naar aanleiding hiervan merkte de voor zitter op, dat de noodige veranderingen bereid® wa ren aangebracht. Medegedeeld werd verder, dat de rijksontvanger van Alkmaar ('buitengemeenten), 498.09 heeft overge dragen aan den gemeente-ontvanger. Ingekomen was een schrijven van de Ned. Vereen, van Schoolartsen met het bekende verzoek een veror dening vast te stellen. In verband hiermee werd: een wijziging aangebracht in art, 47 der Politie-verorde- ning, terwijl het schrijven van bovengenoemde veree- niging voor keninsgeving werd aangenomen. De heer Oreille, benoemd onderwijzer te Zaandam, verzocht eervol ontslag tegen een door den raad' te be palen datum. Besloten werd het gevraagde ontslag eervol te verleenen tegen 1 November. Door B. en werd! de begrooting aangeboden voor den dienst 1913, sluitende met een bedrag van ƒ14304,76 aan inkomsten en uitgaven en een post van 497,86 aan onvoorziene uitgaven. De 'begrooting werd' gesteld in handen van een com missie, bestaande uit de leden van den raad, die geen lid zijn van het Dagelijkac'h Bestuur, ter onderzoek. Een suppletoire begrooting voor den dienst 1912 werd aangeboden, sluitende met een 'bedrag van 20210 aan inkomsten en uitgaven en eveneens in handen gesteld van de bovenbedoelde commissie. Naar aanleiding- van met betrekking daartoe geuite wenschen werd! door B. en W. voorgesteld en door den raad vastgesteld een wijziging van de algejneene poli tieverordening. Uit de verordening betreffende de brandweer wordt het- bepaalde betreffende de loting weggelaten; de plaatsvervangers worden afgeschaft, terwijl de leden van den raad worden vrijgesteld van dienstplicht, waarbij wordt bepaald, dat alle dienst plichtigen bij brandl aanwezig moeten zijn. De voor zitter merkte op, dat bij den laats-te.n brand de nood zakelijkheid van aanvulling en verscherping te dezen opzichte gebleken was. Bij monde van den heer Kramer deelde de commis sie tot nazien der gemeente-rekening mede, dat de re kening in de beste orde bevonden was. Ze werd' vast gesteld, het bedrag aan oninbare posten is 49. De voorzitter deelde hierna mede, dat gebleken was, dat de toren, welke geverfd zou worden, in beden-ke- lijken toestand verkeert. Volgens opgave van een timmerman, waarmede de opzichter accoord gaat, zul len de kosten voor herstel een 500 bedragen, welk bedrag' niet uit de gewone middelen is te vinden. Na eenige discussie werden B. en W. gemachtigd, na een in te stellen onderzoek, tot de publieke aanbesteding over te gaan, gelijk met de aanbesteding van de abri, welke nog mufct plaats hebben. Daar de rondvraag niets opleverde, sloot de voorzit ter hierna de vergadering. Van de af deeling handel van het departement van landbouw, nijverheid en handtel ontvingen wij ter aan kondiging een twintigtal brochure®, welke ta zamen vormen „a general view of trade and industry in the Netherlands." Het is dezelfde serie alsi die, welke tij dens de Brusselsehe tentoonstelling in het Fransch verscheen onder den titel „Apergu du commerce et de l'Industrie des Pays-Bas." Ook nu weer is aan de uitvoering alle mogelijke zorg besteed, terwijl' de om slagen van d'e Engelsche boekjes heel wat voornamer zijn, dan dlie dér Fransche. Deze brochures welke afzonderlijk a 10 oentsi per stuk verkrijgbaar zijn geven een uitstekend denkbeeld van de b-eteekeni-s van onzen handel en nijverheid. Een klein beetje ge>- schied'enis, hier en daar een anecdote, verder aardige kiekjes en lezenswaardige statistieken en verdere bij zonderheden. Achtereenvolgens worden behandeld: de havens Amsterdam en Botterdam, -dte voornaamste stoomvaartlijnen, cacao en chocolade, thee, tabak eu sigaren, koffie koren, ert-s, hout-, papier, huiden,chemi sche prodheten, olie, vetten, levensmiddelen, machi nerieën, metaal industrie, diamantnijverheid! en goud smederij, pottenbakkerij, glas en bouwmaterialen, mijnbouw, textielindustrie. Wat Alkmaar betreft vin den we vermeld: twee chocoladefabrieken, machinefa briek, scheepsbouw, kachels en brandkasten, kerkor gels, koekfabriek, fabriek van verduurzaamde levens middelen (met een kiekje van Kennemerland)Tot onze bevreemding vonden we medegedeeld! dat te Lim- mem een „imposant factorie of preserved! milk!" bestaat -dit zal wel op een vergissing berusten! De afdeeling Handel zond ons ook weder het ver slag omtrent 'handel, nijverheid! en scheepvaart van Nederland! gedurende 1911 evenals altijd uitvoerig bewerkt en vele belangwekkende gegevens bevattende. Wij komen bij gelegenheid! hier nog wel eens op terug. De heer J. O. Auf der Helde, philatelist-expert te Amsterdam, schreef en gaf uit een handboek over alle postzegels van Nederland en koloniën, met vermelding van alle papier- tandeyij-type en nuance verschillen. Het boek, 140 'bladlzijd'en dik, bevat 93 afbeeldingen. En toch is de schrijver beknopt geweest! Pos-tzegellief hebber® zullen ongetwijfeld' met inge nomenheid' de verschijning van dit werk begroeten. De heeren C. H. Claassen en J. G. Hazeloop, rijks- landbouwleeraren resp. voor Zuid)- en Noord-IIolland, stelden een leerboek voor de Fruitteelt samen, dat verscheen bij den heer Tjeenk Willink te Zwolle. Zooals in het voorwoord wordt gezegd, is onze tuinbouwlitteratuur niet rijk aan geschikte leerboeken voor de fruitteelt. Daarom hebben de schrijvers er naar gestreefd! een boek te geven, dat voor de inrich tingen van onderwijs bruikbaar is en dat tevens voor de beoefenaren der practijk als richtsnoer dienen kan. Bij d'e behandeling der stof is getracht een onafhanke lijk standpunt in te nemen. Meeningen en opvattin gen, die bij de fruitteelt zoo menigmaal zonder nader onderzoek door den een van den ander worden overge nomen, zijn zooveel mogelijk vermeden, maar natuur lijk is wel rekening gehouden met d'e onderzoekingen en opvattingen der voornaamste 'binnen- en buiten- landsche schrijvers. Onder fruitteelt- verstaan de schrijvers de teelt van de eetbare vruchten, d'ie door houtgewassen wifrden voortgebracht. Door deze om schrijving hebben zij het gebied aangegeven, waar binnen het werk zich zal bewegen. Evenals de vele andere werkjes welke deze beide heeren deskundigen schreven, zal ook dit leerboek ze ker wel een gaarne en veelvuldig geraadpleegde en be studeerde handleiding worden. Bij den heer Morkt te Dordrecht is een beroeps bibliotheek verschenen, waarvan al-s eerste deel tje het licht heeft gezien: Posterijen en Telegrafie door J. C. Bondam, hoofd commies der posterijen. De bibliotheek staat onder redactie van dr. A. S. van Oven, leeraar bij het mid delbaar onderwijs. Doel is door mannen, die geheel op d'e hoogte zijn van hun taak a'lles te doen bespre ken, wat onze kinderen 'behooren te weten voordat zij een keuze doen, die voor hun leven beslissend! is. De serie zal uit 25 nummers bestaan. In het eerste num mer wo'rden de examens, de opleiding en de vooruit zichten besproken en wordt een beeld gegeven van de werkzaamheden van het hooger post- en telegraafper soneel. Voor een stil jongmensch van groote studie- begaafdheid acht- de schrijver het vak niet geschikt, maar een jonkman van levend'igen, opgewekten aard, die er niet van houdt, zijn leven door te brengen op een muf belasting- of koopmanskantoor of op een mi nisterieel bureau, kan er een werkkring vinden vol af wisseling en staande midden in de beweging onzer moderne maatschappij. Een drietal leringen, door den heer IT. P. Berlage in Amerika gehouden over kunst en gemeenschap, grondslagen en ontwikkeling der architectuur en mo derne architectuur, zijn bij de Botterdamsehe firma W. L. en J. Brusse in druk verschenen. De drie stu dies zijn geheel gezet uit de Hollandsche Mediaeval, ontworpen door den heer S. II. de Boos, welke hier haar eerste toepassing vindt in boekvorm. Van Sleeswijk's kaarten van de Provinciën van Ne derland (bewerkt naar officieel© gegevens) voor wan delaars en automobilisten, voor school, kantoor en huiskamer, ontvingen we Gelderland en Overijsel en Zuid-Nederland. Ondanks de groote volledigheid zijn deze aanbevelenswaardige- kaarten zeer duidelijk en dus ge-makkelijk te raadplegen. VOOR DAMES. Kijkjes in «Ie Mode-wereld. Wat de kleuren betreft, die in 'het k-otoende -najaar gedragen zullen worden, wit en zwart en hunne combi naties hebben den boventoon, daarnaa-st komt havan na- en cha-mpagneMeur, -d'an -mosgroen, viool-blauw en cerise. De nieuwe blouses zijn over 't algemeen tamelijk wijd en worden gedragen met -een. -eenvoudige soepele 1-ee- ren ceintuur, die zoo-wel v-an v-or-en als- van achteren versierd is met een k-operen gesp. Het diepe armsgat wordt met een biesje versi-erdl en de mouw -loopt, uit in een manchet -of in een geplis-seerde, volant, d'ie over de hand' valt. Alle® is echter geoorloofd! -bij d'e nieuwe mode en daardoor komt het, dat mem ook mouwen ziet, die v-an hoven gedrapeerd! zijn, e-n' dat men nog veel kimono-mouwen vervaardigt. Over het algemeen ziet men veel matrozenkragen dragen. Bij mousseline-blousesi worden ze van kant öf batist gekozen, bij zwaardere stoffen van fluweel of zijde. De punten van den kraag van vo-re-n zijn zoo groot dat zij eerst in bet middel bij e-lka-ar ko-men e,n daardoor ongeveer de ge'heele blouse bedekken. Soms zijn deze kragen van. een vreemd! model, van voren zeer groot, van achleren maar Hein, sommige bestaan, v-an achteren uit twee deelen -ze hebben dan eene scheiding van achteren in het mi-dlden andere zijn met de punten -a.au de 'blo-u-se bevestigd met een gtroo- ten knoop of een lintje. De matrozenkragen, d'ie ech ter vnn achteren wel groot zijn, hebben zoo'n omvang, dat ze tot onder de schouders- reiken, van voren wor den zij meermalen gedrapeerd, waarbij een kanten of lin-on -plissé'tje tot versie-ring dient. Modern is het ook om blouses- van een dunne stof t-e maken en ze t-e garneeren met bretels, kragen of revers van -dezelfde stof als- de rok. Wat de avondtoiletten en d'e haartooien der dames betreft, deze zullen beide in het komende seizoen kost baar versierd! worden. Paarlen, edelsteen, kostbare lcanf, met pailletten bezette tule zal in groote hoeveel heden gebruikt worden. Wel zijn echter de kapsels wat eenvoudiger geword-en. Na -de Assyrische en Egyptische kapsels, die we verleden winter zagen, zal men den volgenden winter kapsels: zien met paarlsnoe- ren of brill-anten kettingen, waara-an een juweel hangt, versierd. Jonge meisjes zullen echter de voorkeur blij ven geven aan bloetm-garneeringen voor het -ha-ar. De allernieuwste versiering voor kapsels bestaat echter uit ivoor, dat tot gespen verwerkt is. Na da brillan- ten is de meest geliefde versiering d-e smaragd', die in armbanden, kettingen en ringen gezet word't; meestal worden zij in goud! ge-vat. Opnieuw viert de marquis-e- ring, d'ie indertijd! zoo'n e-pgang ma-akte, omdat hij -aan de hand een zekeren chic verleent, hoogtij. Een schitterende prestatie. De Haas won, na zijn- twee r-emis-es- t-ege-n Hoogland, beide partijen tegen van den Broek en maakte de eerste partij tegen W-eis-s remise. I-n de tweede partij tegen d'en wereldkampioen raakte hij het. verkeerde -stuk aan, wat he-m- twee schijven deed) verliezen. Hij gaf toen dadelijk op. Er is zooal-9 o-nze lezers wel zullen: begrijpen nog heel veel over deze-n buitengewoon yjteress-anten strijd' te vertellen. Wij hopen dan ook i-n on-ze eerstvolgende rubrieken weer een en andter er ov-er te schrijven. Maandag- 2 September i® d-e la-atste dag. In onze volgende rubriek kunnen wij dus reedis die einduitslag mededeel-en -en bespreken. Ter oplossing voor deze week het volgen d-e: Probleem 198 van Joh. d'e Bree, Amsterdam. Bedacteur A. VAN EELDE, Bloemendaal. No. 35». L. A. Kuyers te Amsterdam. Schoonheidsprijs „Budapester Schaakclub" 1912. Zw. 4/10, 14, 15, 19/22-, 27, 36. W. 23, 29, 30, 34, 35, 37, 38, 40, 43/46, 48/50. Opl. voor -of op 5 September -b. v. d. blad. Ingezonden mededeelingen. Mat in 2 zett-en. Oplossing van No. 356 (E. E. Westbury). 1 T h6 h5 enz. Goede -oplossingen- ontvingen wij van: P. J. Boom, F. Böt-tge-r en G. Imhiilsen te Alkmaar G. v. Dort te Leusden, Mr. Ch. Enschedé en P. Fa briek te Haarlem, P. Bakker, Jos. de Koning en H. Weenink te Amsterdam, J. W. Le Comte en J. Vijze laar te 's-Gravenhage, J. Deuzeman te Frederiksoord, J. Beeser te Voorburg, Mr. A. van der Ven te Arn hem, W. Kortelin-g te Deventer, II. Strick van Lia- ■schoten. te- Rijswijk e-n O. Bo-omsma te Kampen-. Ad 359. Deze opgave vertrouwen wij, d-at onze l-e-zers wel zal bevallen. Het ischijnti ons e-en allerliefste) tweezet. toe, die o. i. een bijzondere- waarde- krijgt door de beide- ho rizontale mats-tellingen met de dame om de omstan digheden waa-rond'er dte zwart© kon-inlg dlan wordt mat gezet. Wij zoud-en wel durven wedden, dat Alain C. White er g-een 20 voorbeelden) van geven karn en dat is op de ettelijke duizenden tweezetten, door hem ver zameld en geclassificeerd, -een bitter klein beetje. Ook i-s er kans dati de componist van No. 359 een wereldrecord geslagen heeft. Ilij dong met 5 2zetten in deze afdeeling mede en be-haalde met alle vijf eene onderscheiding. Wij herinneren ons hoe Lad, Vetesnik voor eenige jaren wij mee-nen in den wedstrijd voor 3zetten „Wedro-wiec" voor' al' de- drie problemen doo-r hem ingezonden (m'eer we-rden er niet toegelaten) be kroond werd. Doch drie is nog geen vijf. En ten slot te, wereldrecord of niet, het blijft toch altijd een bij zonder kranige praestatie, nietwaar? die -op cle verschrikkelijk© nier- -en blaasaan-doening-en wijzen. Lijdt- gij aan pijn in deni rug? Zwakte -of gevoelightei-d in de 'lendenen, heupen of zijden? Is uw water bewolkt, -zamdterilg -of met n-ee-rsliag? Is dte afscheiding -e-rvani te groot -of te klein? ^Hebt- gij waterzuchtige zwellingen of rheu-matische pijnen Wanneer gij verschijnselen als- de bovenstaande kunt opmerken, moeten' -de nieren het misschien spoe diger afleggen dan gij, denikti, en- verliest 'd'e blaas misschien- plots-eling haar macht ohi de afscheiding -regelmatig te doen plaats hebben. Alleen -een nieren- geneesmiddel' kan- -dte nieren -heel-en. Foster's- Rugpijn Nieren Pillen dienen -enkel vo-or -d'e nieren -en blaas: zij Werken in overeenstemming met de natuur en ge ven op een zachte wijze de gezondheid! -aan die nieren terug. Zij zijn- beslist -onschadelijk, voor mannen zoo wel als vrouwen, voor oud! 'en jong. Olm u voo-r namaak te hoeden dient gij er op .te let ten, dat o:ns handelsmerk d'e man met -zijn handen in de lendenen op 'het etiket voorkomt. Eo-ster's Rugpijn Nieten Pillen zijn te Alkmaar verkrijgbaar bij d'e heeren Niero'p Slot'houber, Langestraiat 83. Toezending geschiedt: franco na ontvangst van post wissel a 1.75 voor één, of 10 voor zies- doozen. Van 15 regels 35 Cents, bij vooruitbetaling. KOOPMeubelen, Stoelen en Spiegels in ver schillende stjjlen, Kamermeubelen, ook solied Stof eerwerk te leveren. Aanbevelend, Firma P. J. C. NIEROP. Alkmaar. Fnidsen 113. Langestraat 58. B. L. SIMONAlkmaar. Steenhouwerij K o- ningsweg 46. Grafteekenen, Schoorsteen mantels enz. j^an('e' 'n nieuwe en gebruikte MachinerieënGe reedschappen, enz. Motoren ten alle tijde in wer king te zien. Werkplaats Koningsweg 65, Magazijn Kanaalkade 41. G. DOESCHOT en ZOON, Alkmaar. i t rafteekenen, Schoorsteenmantels enz., worden net en billijk geleverd door A. KALLANSEE, Steen houwerij, Korte Nieuwesloot BI. I-teer. heerlijker, zuiverder en smakelijker glas bier dan het beroemde TRAPPISTENBIER. Ook per halve flesch verkrijgbaar bij J. H. ALBEBS, in den Bierkelder Verdronkenoord, ingang Kapelplein. CORRESPONDENTIE. Aan eenige oplossers. Wat in het vat is, verzuurt niet. Doch, op het oogenblik zitten wij tot over de ooren in de bekroo-nde problemen. AAN DE DAMMERS. Met dank voo-r dte -ontvangen opl. van probleem 197. Stand'. Zw. 7, 8, 10, 12, 17, 18, 19, 21-, 22, 24, 35. W. 28, 30/33, 39, 42, 43, 44, 48, 50. Oplossing. 1. 22 3<1 2. 35 44 3. 24 35 4. 17 37 5. 37 28 6. 44 33 7. 33 42 4 angeboden een Studie-PIANO, billijken prijs. LANGESTRAAT 20. "ÏAHNKELMEISJE gevraagd in't Goedkoop Verkoop huis van Galanterieën, Huish. art., enz. „De Passage", Luttik Oudorp en Fnidsen b. d. Ap- pelsteeg. L, 31—27 Ü44—40 3. 42—38 4. 28—22 5. 38—32 6. 33 11 7. 43—38 8. 48 8 Wij ontvingen goede opl. van de- heeren W. Blokdijk, G. Cloeck, D. Gering, J. Houtkoo-per, J. K. G. van Nieuwkuyk te Alkmaar, P. Bakker te- Schagerwaiard-, S. IToman te Wijdte: Wornier, II. E. Lantinga te Haar lem en H. J. Toe-poel te Apeldoorn. WEDSTRIJD TE ROTTERDAM' OM HET WERELDKAMPIOENSCHAP. Op 't -oogenblik d'a-t wij dit schrijven is ons de uitr slag bekend van de eerste 6 ronden. De stand is thans: Hoogland1 10 p, M-olimardl 9, Bonnard' 8, d-e Ila-a-s, Battefel'dJ en Fabre 7 p., van Wageningen 5, Weis'S 4, Garonte 2 en van den Broek 1 punt. E'r zij-n -eenige -sipelers, die op verrassende wijze te voorschijn zijn -gekomen n.l. Hoogl-and, Bonnard en Fabre. Hoogland! speelde 2 remises m-et d'e Haas en won 4 pa-rtijen: 2 van Battefe-ld! en twee van van Wagenin gen. Bonnard! 'blijkt -een schitterend' speler. Tegen Weis-s behaalde -liij drie punten. Fabre is: uitstekend op dreef. Zijn mooiste partij was- -dl-e uit d-e: 6e ronde tegen Molimard. Fab-re kwam in d'i-e partij schijnbaar in een -slechte stelling, m-aa'r -op diat oogenblik kwam de -enorme oombina-tiespele-r voo-r d-en dag. De stand j was 14 om 14. Fabre deed! -een damsilag, d'i-e 18 s-chij- ven van het hord deed' gaan, 11 van hem zelf en 7 van j Molimard. De s-tand was- t-oen 1 dam -en 2 schijven tegen 7 schijven en in alle varianten remise. Fabre had die alle. berekend! toen de standl nog 14 om 14 was. ünrwerkmaker, 8JOJERD YPMA, Dndegraclit 216. Magna:ijl» Piano's, Orgels. Aan deze vermaning moest ieder kooper bij aan schaffing van een Naaimachine of Rijwiel denken, en in geen geval mag de lage prijs hierbij de door slag geven, al wat er aan den Alkmaarschen Naaima chinehandel gekocht wordt, is door en door gegaran deerd, ZjuMinmrkt 66. Beleefd aanbev., A. OII.- DEKÏNCl- Teietoon 236 Speciale inrichting voor reparatiën- Ook op termijn-betaling verkrijgbaar. Graft, 28 Augustus 1912. Burgemeester en We1 houders voornoemd; P. A. ROMIJN. De Secretaris, D. SMIT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 6