bouwland J. van der Veen, J. van der Veen, Sandalen Molières. Groote Internationale op Woensdag 4 Sept. a.s. J. DE LANGE Corns, Johs. Zn,, Rosmolens. Wanmolens Ploegen, Cultivators, Fahr's Gierpompen, Medemblikker Tenloonslellingsloten. HERMs. COSTER ZOON, mimi TUINGROND, si- tl li v|h. HERMs. COSTER ZOON, N.V. Het Landbouwhuis, Japongarneering. Handschoenen. Dorschgereedschap Herbesteding. H. W. Schiphorst, Bericht van Inzet. Tien perceelen bouwterrein, Harddraverij-Vereenïging „PRINS HENDRIK" Voor den Graanbouw. Hot meest gesorteerde adres in Alkmaar. Dageiijksche ontvangst van nieuwe artikelen Dienstregeling tot 15 September. ongeveer 5 HA WEILAND, 't liefst zonder huis en in den omtrek van Bergen of Heiloo, 't liefst kort bij spoor of tram. WEDER ONTVANGEN de nieuwste AM ERIK A AN SCHE en ENGELSCHE MOMELLEN. voor Hand- en Paardenkracht le prijs: Tien Vette Koeien, waarde i 3ÖÜ0. BOSBOOM TOUSSAINT, Majoor FRANS uit9%iunknd Vader en Moeder in het Dia coniehuis te Rustenburg, TE HOOP gevraagd J. van der Meen, notaris te ALKMAAR, in het openbaarte verkoopen De kadastrale perceelen der ge meente SINT PANCRAS, 9 perceelen Rietgewas van de aan dat Waterschap toe- behoorende vaarten en sloo- ten, voor het seizoen 1912. WAARBORGT degelijk, sierlijk en netpassend H O U TT I L 17.Telefoon 59. te MEDEMBLIK. HET BESTUUR. in gebruik op de KIJKS HOOGERE BURGERSCHOOL,HANDELSDAG- SCHOOL en het GYMNASIUM, zoomede voor de andere inrichtingen van onderwijs», zijn voorhanden bij de N V. Boek- en Handelsdrukkerij VOORDAM C 9, Telef. No. 3, ALKMAAR. De boeken worden gekaft en van met naam bedrukte etiketten voorzien, afgeleverd. Bij contante betaling 5 pCt. korting. Alkmaar, Zaadmarkt. KantoorPASTG0RSTEEG. EFFECTENCOUPONS Incasseerine: van Rente Grootboek Dorschmachines, (voor hand- en paardenkracht). Rosmolens, Wanmolens, Graanschoppen, Warmen, Zeéften, Dorschknuppels, enz. Aanbevelend, N.V. HET LANDBOUWHUIS. VertegenwoordigerJ. WONDER Pz. Graanmaten, Schoppen, Wannen, Zeven, Bascules, Kookpotten, en verdere Gereedschappen voor den Graan- en Zaadoogst, Tuin-, Akker- en Landbouw. Land bouw-werkt ui gen. Oijk« Alkmaar, Dijk, Vraagt prijscouranten. Terschellinger Veulens op MAANDAG 2 SEPTEMBER a.s. P. KEIZER. Trekking zonder uitstel Dinsdag 24 September 1912. Uitgegeven ter gelegenheid der Groote Landbouwtentoonstelling der Afd. Medemblik en Omstreken van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, te houden te MEDEMBLIK, 4—8 SEPTEMBER 1912. Het uitvoeren van grond-, straat-, rioleeringswerken, enz. voor het terrein behoorende bij en om de Ambachtsschool aan den Berger- weg. M«j. W. S. 8CHILUK6, GEVESTIGD te ALKMAAR Rijksveearts. Dijk 2 en 4. Prijs per lot 50 ct. Prijs per lot 50 ct. Ingenaaid f 0.40. In trnaien stempel band f 0.70. Vcordam C 9, Alkmaar, Int. Tel. no. 3. Glasbeschutting. Deksalon. Promenadedek. GEHUWDE LIEDEN P. G., zonder kinderen, die tegen 1 November a.s. in aanmerking willen komen voor de betrekking van geven zich op aan den Kerkeraad der Hervormde Gre- meente te Ursem. Brieven fr. bureau van dit blad onder lett. P 247. is voornemens op WOENSDAG 4 SEPTEMBER 1912, des avonds te 6 uur, in het café van den heer J. RUIJS te Siat-Pancra», in het openbaar te verkoopen een perceel te KOEDIJK, kadaster Sectie C no. 510 groot 71 aren 20 centiaren, liggende in de Yroonermeer. Eigenaar de heer A. Oudes te Sint-Pancras. Iiiuii<l«lelt4 uit de liand te koop. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van No taris J. VAN DER VEEN, aan de Oudegracht. 291 te Alkmaar. notaris te ALKMAAR, is voornemens I. Op Woensdag 4 September 1912, des avonds te 6 uur, in het café van den heer J, RUIJS te Sint Pancras sectie A. nummers 1147, WEILAND, groot 1.60.00 Hectaren en 584, WATER, groot 07.60 Aren. Te veilen in 9 perceelen. In huur tot Kerstmis 1912, bij den heer J. BLOM Jz. II. Op Donderdag 5 September 1918, des avonds te 6 uur, in het café „de Zwaan" van den heer S. PIJPER, te Heer Hugowaard, Een perceel WEIL AND te HEER-HUGOWAARD, groot 2.05.30 Hectaren. Kl ,,rTTTT In huur tot Kerstmis 1912, bij den heer J. NIEUW- Eigendom van Mevrouw de Wed. Mr. A. P. DE LANGE te Bergen. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van No taris J. VAN DER VEEN, aan de Oudegracht 291 te Alkmaar. notaris te Alkmaar, is voornemens op Woensdag 4 September 1918, des avonds te 6 uur, in het café van den heer J. RUIJS te SINT PANCRAS, in het openbaar te verkoopen liggende tusschen den boven- en den benedenweg te Sint Pancras, gemeente Koedijk, uitmakende het ge- heele kadastrale perceel, Sectie C nr. 571, BOUW LAND, groot 58,60 Aren. Eigenaar de heer J. Blom Jz. te Sint Pancras. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van No taris J. VAN DER VEEN, aan de Oudegracht 291 te Alkmaar. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van de NIEDOR- PERKOGGE STRIJKMOLENS te Winkel zullen op Zaterdag 7 September 1913, des namiddags uur, ten huize van P. SMIT te Lutje Winkel bij in schrijving verpachten: Het Riet moet geschoren en weggevoerd worden tusschen 1 Januari en 15 Maart 1913. Inschrijvingsbiljetten in te leveren voor 7 Septem ber 1912 bii den Dijkgraaf. Inlichtingen met omschrijving der Perceelen zijn te bekomen bij den Secretaris. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, J. KOOMEN Hz Dijkgraaf S. OVER, Secretaris. Van Nieuwkuyk HARDDRAVERIJ B ELER Dircikvirktiign J. LIND Hz., MIENT 1-21 De verkoop van Handschoenen is uitsluitend MIENT 31. over de Rteenenbrtig. Prijzen zeer conourreerend. Ohmstede Evenals vorige jaren eeu prachtige collectie in de staKcn van „HET PAARDSHOOFD", Dijk, te Alkmaar. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 29 Februari 1912, No. 64. Aantal uit te geven loten 100,000. Aantal prachtige prijzen 1000. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR zullen op Donderdag 13 Sept. a.s., des nam. 11/2 ure ten Stadhuize, in het openbaar eene lierbesteding houden van De gezegelde inschrijvingsbiljetten, door aannemer en twee solide borgen persoonlijk onderteekend, moeten op dien dag vóór des nam. 1 uur ter gemeente-secre tarie bezorgd zijn. Verder wordt medegedeeld, dat 39 van het bestek. Is vervallen. Inlichtingen geeft, desverlangd, de Directeur der Gemee utewerken Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. L. van der VEGT, 10. Secretaris. Diploma N. T. V. GEESTERSINGEL E 32. beveelt zich aan tot het geven van PIANO-ONDERWIJS. - HÖOFDPRI JZEN 2e prijs: Een BREAK met 2 PAARDEN, waarde f 1800. 3e Een TILBURY met 1 PAARD, f 1000. 4e TWEE KOEIEN, f 600. Verder prijzen ter waarde van f 400, f 300, f 200, f 150, f 100 enz. LOTEN te verkrijgen bij de Depothouders en tegen toezending van PosUegels met 5 cent verhooging bij den Administrateur der Verloting. J. T. SWARTSENBURG, K eiweg 39, Gouda. iwirr1- (Jubileum Uitgave). Verkrijgbaar in den Boekhandel van de N.V. Boek- en Handelsdrntekerij v.h. Bij de op 27 Angnstns 1912 ten overstaan van den plaatsv. Notaris F. BAKKER SCHUT te Uitgeest gehouden veiling van W t I 1 I 8 en de daarbij behoorende diverse perceelen Van ALRMAAB 8 -, 10.—, 12 -, 3.39, 4 -, 7.39 nnr. Van AMSTERDAM 6.S9, 8.—, 9.39, 11 39, a.lR. 4.«-, 7.3© nnr. i genaamd de „BAKKEB8VEN", UIfT" 1 GEEST aan den LAGENDIJK en het Uitgeester Meer, te zamen groot ongeveer 4i/2 Hectare zijn de perceelen in bod gebracht, als volgt Perceel 1, f 1550; 2, f 1250; 3, f 1300; 4, f1440 5 f 1475 6, f 6657, f 655 8, f 5309, f 610 10 f 540 11, f 550; 12, f 530; 13, f 600; 14, f375 15 f 445; 16. f 440; 17, f 445; 18, f 465; 19, f500 j 20, f 53021, f 790 22, f 370 23, f 455 24, f 450 2ö' f 42526, f 40027, f 40528, f 700. De afslag blijft bepaald op DINSDAG 3 SEP- TEHBF.B 1912, des namiddags 6 uur, inmt Hotel „DE OOIEVAAR" te Uitgeest.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 8