DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No.1208. Honderd en veertiende Jaargang. 1912. DINSDAG 3 SEPTEMBER. MILITIE? MIL 1 T l""ËI Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Wenschen met betrekking tot de inlijving. HERHALINGSOEFENINGEN. Het 32ste Ned. Taal- en Letterkundig Congres. BINNENLAND. ALKMAAR XV KEJfJfISGEVIÏ G. Het 1IOOFD van het Plaatselijk Bestuur te ALK- MAAK brengt, op grond van artikel 1 der Wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad No. 22) ter kennis der inge zetenen, dat bij hem ingekomen en aan den ontvan ger der Rijks directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering- zijn overg'egeven vijf kohieren der Bedrijfsbelasting No». 12, 13, 14, 15 en 16, voor het dienstjaar 1912/13, executoir "verklaard door den Directeur der directe belastingen in Noord holland te Amsterdam den 28, 30 en 31 Augustus 1912; - dat ieder verplicht is zijn aanslag, op den bij de Wet bepaalden voet, te voldoen en dat beden ingaat de termijn van zes weken binnen welken daartegen bezwaarschriften kunnen worden ingediend. Alkmaar, den 2 September 1912. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur voornoemd, G. RIPPING. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR brengt ter kennis van belanghebbenden dat het be paalde in het 1ste lid' van art. 32 der Militie-Instruc tie 1909 en in het le lid van 66 der Land'weer-in «tractie I ten aanzien van de heerschend'e roodivonk- epidemie te AMSTERDAM buiten werking wordt ge steld. DE MILITIE- EN LANDWEERPLICHTIGÊN MOETEN DUS OP DEN VAST GE S TELDEN TTJD EN DE VASTGESTELDE PLAATS OPKO MEN. Alkmaar, 2 September 1912. De Burgemeester voornoemd, G. RIPPING Do BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR brengt ter kennis van de lotelingen der militie voor de lichting 1913 dezer gemeente, die niet bij den keu- ringsraad: of ter gelegenheid' van het in art. 76 van het Militie-besluit bedoelde onderzoek hunne wenschen met betrekknJf'tot de inlijving hebben kenbaar ge maakt, dat zij alsnog ter gemeente-secretarie alhier, \óoi 10 OCTOBER a.s. van bedoelde wenschen kun- nea doen blijken. Alkmaar, 2 September 1912. De Burgemeester voornoemd, G. RIPPING. POSTKANTOOR TE AT,KM A AT?' Lijst van de aan dit kantoor ter post bezorgde brie ven en briefkaarten, welke wegens onbekendheid van geadresseerden niet zijn kunnen worden uitgereikt. 2e helft der maand' Augustus 1912. Brieven. J. de Wind, Amsterdam. van Wonderen, Bergen. H. de Boer, 's Hage. Gebr. van Bergen, Heiliger!»». Mej. Cammin, Hoorn. C. E. Wolft', Ma arseen. Briefkaarten. C. Rus, Amsterdam. Mej. M. v. d. Hai't, A'dam. T. Kloppenburg, Schoten. Mej. A. Verploegh, Zandvoort S. Foletti, Buitenland. Corry de ries, Algiers. J. II. Kramer, Altena. j T. Davis, Blankenbergh. Mevr. TI. A. Meijerdirck, Scdiwarzwald. Van onzen lij zonderen Correspondent.) Antwerpen, Vrijdag. Het Gongres is geëindigd. Voor ons ligt een sta pel aanteekeningen. Gelukkiger dan de collega's, die met de vliegende pen dadelijk kolommen verslag- had den te zenden, kunnen wij rustig een bondig overzicht van enkele der voornaamste gebeurtenissen geven. oor mij is Dr. Engelenburg, Nederlander van g-( boorte, die uit Pretoria naar Antwerpen is gekomen om ons over „De Nederlandsche Stambëlangen in Zuid-Atrika" in te lichten, de meest belangrijke spre ker van het Congres geweest, Ziethier de openbaring die hij ons in 't kort gedaan heeft. Dank zij de En- gelsehe wijsheid en grootmoedigheid en dank zij de volharding en liet bewust optreden van Nedërlandseh sprekend Zuid-Atrika is Zuidl-Afrika alleen naar de politiek voor ons verloren. Men heeft er thans een schoolwet voor de drie groote provinciën, welke het mogelijk maakt en waarborgt, dat. de beide talen, die van Shakespeare en die van Vondel, op volkomen ge lijken voet worden behandeld. En een der stille krach ten in het ras-leven, mej. Adriaans, hoofdonderwijzeres uit Zuid-Afrika, was medegekomen om na Dr. Enge lenburg- uit dë praktijk te getuigen, dat bet tweetalig onderwijs zonder bezwaar kon gegeven worden, .sedert twee jaar door haar gegeven werd. Ziedaar een feit voor Nederland om te vlaggen. Want het ligt nu maar aan onze eigen Nederliand'sche volkskracht, om die g-roote halve werelddeelen voor de Nederlandsche taal t-e behouden. Zuidl-Afrika onder Lngelsch bestuur is niet voor Nederland verloren, zoomin als Voor-Indivoor Boeddha verloren is ge gaan. En wij hopen, dat Koningin Wilhehnina, die eens de „Gelderland" zond, met weder dienzelfden fie ren moed, welke haar groot geslacht kenmerkt, te Lon den Neerland's hulde zal gaan brengen aan deze En gelsehe grootmoedigheid. Hoe verademend deze krachtig, pittig en echt-Nederlandsch eenvoudig uit gesproken rede van Dl'. Eng'el-enburg na al deze Vlaaihsch-Fransche kibbelarijen, waarhij de tegenstan der wederzijds wordt beleedig'd, waar leden van één na tie in vijandelijke kampen zijn verdeeld en beiden over de grens naar een andere natie scheeloogen. De Spaansche Brabanter, de man van het woord, het ui terlijk gebaar en de uiterlijke geestdrift, heerscht nog in België. Dat bleek uit de tweede belangrijke rede op dit Congres, die van Lodewijk de Raet, ingenieur- dienstoverste aan het ministerie van Nijverheid. Zijn onderwerp was: „Waarom is de Vervlaamsehing van de Hoogeschool van Gent de eenig- mogelijke oplos sing Men wenscht voor Vlaanderen een Vlaamsche hoo geschool en meent op grond van traditie, afkomst, plaatsing, op grond van tal van cijfers, de thans Fran- sche hoogeschool te Gent tot een Vlaamsche te ma ken. Zooals men in Zuil-Afrika een analoog geval gehad beeft van een tweetalige natie, die thans in vrede en vriendschap en met wederzijdsche achting ook twee talig- wordt opgeleid, zoo heeft men in Nederland eea analoog geval gehad van den strijd om een eigen universiteit. In Nederland sloeg- men, toen men be boette aan een „Vrije Universiteit" gevoelde, den weg van de stille, de inwendige geestdrift in, d'ie uit daden van opoffering bestaat. Men begon met scholen met den bijbel voor lager en middelbaar onderwijs! uit eigen fondsen te stichten. Richtte daarna uit eigen fond sen de Vrije Universiteit op. En na aldus de overtui ging te hebben geschonken van werkelijke verdienste werd het jus promovendi .en wat daar verder volgde verkregen. Wij stellen ons hier geen partij. Wij wij zen alleen op den gezonden weg-, die daar ingeslagen werd. Niets kan de achting naar buiten meer verhoo gen, dan wederzijdsche achting onderling. Hoe echter doet men nu in Vlaanderen? Men wil opeens de kip met' de gouden eieren in 't. leghok jagen. Men wijst er op, dat Vlamingen belasting betalen moet voor een universiteit, waarin 'tFransch gedo ceerd wordt, alsof die universiteit- daarom toch niet Belgisch bleef. Men verheft de Nederlamfeché cultuur en vernedert de Fransche. Maar met allen eerbied voor onze Nederlands'che vier Nobelprijzen, de Fran sche cultuur mag er ook wezen. Wij sommen hier niet hare verdiensten op. Men kan bij zoo edelen wedijver niet de eene beschaving' uitspelen tegenover de andere. Daarbij is voor de meeste faculteiten de cultuur te genwoordig vrijwel internationaal. Berlijn onderzoekt de X-stralen, Parijs de radium-stralen en Leiden ver dicht- helium tot- een vloeistof. De draad'looze telegra fie is tot. stand! gekomen door den gemeenschappelijke:! arbeid' van wellicht tien verschillende nationaliteiten. Al de mathematische wetenschappen zou men in na volging van de A-strale-n, de X-wetenschappen kunnen noemen onder mathesis .nu alles in den ruimsten zin des woords samenvattend, wat er ©enigszins onder gebracht kan worden. Het recht begint ook hoe lan ger hoe meer internationaal te worden en ons Vredes paleis is er het symbool' in steen van. En wat nu de letterkunde betreft, zie ten eerste is het beste wat. onze JN ederlandsoh en Vlaamsche letterkunde sedert 1880 voortbracht er gekomen zonder en helaas vaak ook in weerwil van de universiteit, Streuvels, Brusse, Heyer- mans, v. Dijyssel, Louis Couperus, Jac. van Looy, Fred, v. Léden, Helene Swarth, Albert Verwey, mevr. Ro- land-Holst e.a. hebben nooit letterkundig college geloo- pen. Kloos heeft tegen de professoren een strijd ge voerd, die nog heden wordt voortgezet, Het is op dit congres gebeurdi, dat in de letterkundige' afd'eeling na een rede met debat van Care! Scharte-n, prof. dr. Jan te Winkel alléén stond. Hij zocht met de oogen onder al da* role jongeren naar een enkel», die hem de hand kwam drukken.'... Ons sneed het door het hart, den grijsaard zoo te zien staan. Want ondanks alles. hij heeft toch véél gearbeid. En wij richtten ons tot 1 een der meest intelligente jonge doctoren in d© lette- ren, ter vergadering aanwezig, zeggende: „Zie daar j die verlatenheid van prof. te Winkel. Ik zou hem 1 gaarne van die verlegenheid bevrijden, maar ik heb de vraag, die hij met «zijn oog-én tot mij richtte, niet mo gen verstaan. Ik kan niet hier naar hem toegaan, om dat ik zijn leerling niet ben geweest. „....En ik," luidde het antwoord, „kan niet naar hem toeg-aan, omdat ik zijn leerling wèl ben ge weest. Ten tweede echter is veel van wat dan goed is in die nieuwere letterkunde van Nederland en Vlaanderen juist indirect of direct aan de Fransche cultuur te danken aan de Balzac, Flaubert, de Goncburt, Zo- la, Verlaine juist zooals onze nieuwe Nederlandsche schilderschool geïnspireerd werd' door de Fransche. De Vlamingen zeggen nu wel dat zij geen vijanden zijn van de Fransche cultuur. het zou hun trouwens weinig baten. Tiet Fransche genie zal zich toch wel blijven ontwikkelen! De heer do Raet zegt woorde lijk: „De Fransche cultuur is machteloos om iets te verrichten voor d'e overgroot© meerderheid, voor wie het Nederlandsch het eenigi middel van verdere ont wikkeling' is." Mag' daarop niet geantwoord worden, dat degeen die niet ©enigszins met de Fransche taal bekend is, ook ongeschikt voor liooger onderwijs is? De Spaanscbe Brabanter, die op wèlbezoldige pro fessoren-plaatsen tel is, verscheurt zijn eigen vader land op grond van zulke phrases. Het offer van een universiteit uit eigen middelen wordt niet eens ge vergd: men wil hem van Waalsche zijde een nieuwe Vlaamsche hoogeschool geven. Dat is te duur zeggen d© Vlamingen. Gent moeten wij hebben. Verdubbe ling' van leergangen dan te Gent. Neen al wéér te duur. De Walen uit Gent en de Vlamingen ei- De Walen kunnen naar Luik staatshooge Te ruim 12 uur verlieten de Prins en minister Heemskerk het Concertgebouw. Omstreeks 1 uur vertrok Z. K. H. van Amsterdam naar s-Gravenhage, waar hij te 2 uur arriveerde, van daar keerde de Prins te 6 uur weer naar het Loo te- EIOEN VERTEGENWOORDIGING INDIë. In zijn rede, ter gelegenheid der openbare audiëntie op Koninginnedag door den gouverneur-generaal Idenburg te Batavia gehouden, deelde deze o.a. mede dat binnenkort een eerste stap zal worden gedaan om Indië een eigen vertegenwoordiging te geven. JUBILEUM Dr. A. KUYPER. Het zal 20 September a.s. vijftig jaar geleden zijn, dat dr. A. Kuyper aan de Groningscbe Hoogeschool promoveerde tot doctor in de theologie op proefschrift „Joannis Calvini et. Joannis a Lasco de Ecclesia Sin- tentiaram inter se Compositie". Hij was toen 25 jaar en hadl kort te voren zijn antwoord op een door d» Groningsche faculteit uitgeschreven prijsvraag over „Het kerkelijk vraagstuk in de dagen van Calvijn en A. Lasco reeds met g-oud zien bekronen. Ongeveer een jaar na zijn promotie, n.l. op 7 Aug. 1863, deed- dr. Kuyper zijn intrede als predikant te Beesd. Vandaar vertrok hij in 1867 naar Utrecht, om in 1870 predikant te worden in Amsterdam, wat hij tot 1874 bleef, in welk jaar hij voor 't eerst, tot lid der Tweede Kamer werd gekozen. In 1880 trad hij op als hoogleeraar aan de door hein gestichte Vrije Universiteit. Op 29 October a.s. wordt dr. Kuyper 75 jaar oud. Leuven en Brussel gaan. (vrije hoogescho- school len). Let nu wel op. Te duur. Maar niet te dluui' is het, voor de Conseiencefeesten eon half millioen te offeren binnen een week, terwijl toch dë verspreiding- van het uitnemend essay van den algemeenen secretaris van hét Congres, André de Ridder gepubliceerd in dt Aug.-aflev. van dfen „Nieuwe Gids" minder snor kend en minder jolijtig en minde roptocht-metJbom- bardon-muziekachtig, oneindig' veel meer zou bijge dragen hebben, tot kennis van de werkelijke waarde van Conscience voor het Nederlandsch sprekende volk in beide landen. Niet te duur is het, een Benoit-mu- ziekfeest te organiseeren met over de duizend voca listen en instrumentalisten, die elk alweder toch min stens gemiddeld twee duizend guldens lessengeld heb beu gekost, dat is 1000 maal 2000 is twee millioen gul den, voor wat Amerikaansch-achtige feestmuziek, sen satie naar buiten-mpziek, die op deze wijze uitge voerd, aan Wilhelm Busch' uitspraak herinnert. Wèl echter te duur is voor deze Vlaamsche feeste lingen het abonnement op tijdschriften als „Van nu en straks,' „Vlaanderen," „De Boomgaard," die voor een tientje 's jaars het beste en edelste aanboden, wat de jonge Vlaamsche literaire kunst maar kon bieden. En Vlaanderen's grootste dichter, Karei van de Woeètijne, moest in Noord-Nederland zijn uitgever zoeken, Is het dan niet te begrijpen, dat een man als Maeterlinck, zijn Nobelprijs voor literatuur in een an dere taal te midden van een ander volk dan het Vlaam sche ging behalen? De heer de Raet hield een lange rede, vol met cij fer cijfers die immers alleen voor de hoeveelheid, nooit voor de hoedanigheid' der dingen bewijzen kun nen zijn. Niet tegen de oprichting van een Vlaamsche hoogeschool worde hier gestreden. Maar uit Noord- Nederland mag wel eens een stem opgaan, die de Vla mingen in Zuid-Nederland er nog eens op wijst, dat zij, op deze wijze voor hun idealen strijdend, de eigen zaak schaden en hun edelen Koning, die rechtvaar digheid als regeeringsdevies koos, een verdeeld in stede van een eensgezind volk aanbiedend, zouden te rug-dringen naar ééne zijde. Als men geld beschikbaar heeft voor zooveel feesten als de Vlamingen vieren, zooveel gelagen als in Vlaanderen gezet worden, mist men het recht om, zooals de heer de Raet zegt, te be weren, dat verdubbeling der leergangen op het bestaan van twee hoogescholen te Gent, vervreemding zou brengen„fils a papa," „parvenu's" en „Vlaamsche jongens," minbegoeden." Drink een pint minder; koop een bombardon min der; houdt een optocht minder en besteed uw geld voor zaken van werkelijke waardekanaliseer uw gelden beter," zooals Pol de Mont u toeriep. Want zoo alleen kunt gij Uw Koning door daden loonen, dat gij met al uw sympathie voor Noord-N derland, oprechte vaderlanders zijt en wilt blijven. Z. K. H. DE PRINS IN AMSTERDAM. Gistermorgen is Prins Hendrik der Nederlanden te Amsterdam gearriveerd, ter bijwoning van het Inter nationaal Verzekeringscongres. Te elf uur arriveerde de Prins in gezelschap van den minister van binnen- lanclsche Zaken, mr. Th. Heemskerk. Door den presi dent van het Permanent Comité voor de internationale congressen, den heer Amedée Bégault en d'oor den pre sident van het congres, prof. dr. J. J. A. Muller, werd Z. K. II. welkom geheet-en en hem' er voor d'ank ge bracht. dat hij het beschermheerschap van het congres wel had' willen aanvaarden. Eveneens hartelijke be groetingswoorden zijn gericht tot den minister van Binnenlandsehe Zaken en de overige aanwezige over heidspersonen. Aainens de Regeermg heeft miniate* Heemskerk hat «ongres welkom geheeten. Gemengd nieuws. EEN MOORDAANSLAG. Het echtpaar B„ wonende Anjelierstraat 191 te Amsterdam, had Zondagavond een aantal drankgela gen heden 'bezocht en geraakte in de ruziestemming. Man en vrouw deden elkaar over -en weer verwijten omtrent hun abnormalen toestand, met dit gevolg, dat do man zijn echtgonoote op straat een paar slagen toebracht. De vrouw zette het toen op een loopen en kwam eerst te eén uur 's nachts in de echtelijke woning. Daar gekomen begon de ruzie opnieuw. De man maakte zich daarbij zoo kwaad, dat hij zijn vtouw met 'n pennemes iu den buik stak. De 40-jarige vrouw bloedde hevig. Door bemoeienis van de buren werd' de gewonde per auto-ziekenwagen naar- het Withelminagasthuis gebracht en daar opge nomen. De man heeft zich bij de politie van het bureau Wes terstraat aangemeld. De toestand van dë vrouw is zoodanig, dat zij nog niet door de politie kon worden gehoord. Ofschoon het tweetal in de buurt bekend staat eea hooge vereering voor Bacchus te koesteren, had men zulk een tragischen afloop toch niet verwacht. ONTPLOFFING. Zaterdag had te Enschede in een. machinefabriek aan de Zwanensteeg eene ontploffing plaats ten ge volge van het springen eener deur van den smeltketei. Een begin van brand ontstond' en in de fabriek spron gen alle ruiten. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. EEN OPLICHTER. 1 e V ageningen en omgeving werd door een als veldwachter gekleed persoon, die zich Spelder noemde en voorgaf gemeente-veldwachter te Westzaan te zijn, g_eld ingezameld, onder het voorwendsel, dat hij een kind had op een Chr. gymnasium, doch de daaruit voortvloeiende kosten niet geheel kon bestrijden. Bij een van politiewege ingesteld onderzoek is ge bleken, dat iemand van genoemden naam te West-zaad onbekend is, zoodat men hier blijkbaar te doen heeft met een oplichter, van wiens practijken reeds» enkel» liehtgeloovigen het slachtoffer geworden zijn. DADERS ONTDEKT. Eenigen tijd geleden werd op het sebietterrein Oe- kenburg te Loosduin-en ingebroken en werd daar eea aantal vuurwapens gestolen, in verband waarmede een geldelijke belooning werd uitgeloofd voor de aanhou ding der daders en het terugkrijgen van de gestolen revolvers en geweren. De Haagsche recherche heeft i ezei dagen een drietal jeugdige Hagenaars gear resteerd, in wier woning, gedeeltelijk onder den vloer geborgen, al het gestolene werd gevonden. De wapens werden in beslag genomen en de verdachten, na ge hoord te zijn, weder op vrije voeten gesteld. VAX DEN LANGENDTJK. In de week van 26-31 Augustus werd ter veiliug te Broek op Langendijk aangevoerd 781 zak aardappelen, 1335 baal zilveruien, 12960 pond slaboonen, 20300 pond augurken, 55700 bloemkool, 279000 roode kool, 66200 gele kool. 87900 witte kool, 73800 bos en 290 baal wor telen. en 778 baal uien. _l>(?'uren^e niaand Augustus bedroeg de aanvoer 17717 zak aardappelen, 8171 baal zilveruien, 60130 pond slaboonen, 194485 pond augurken, 303000 bloem kool. 1282500 roode kool, 247100 gele kool, 219700 wit te kool. 552200 bos en 809 baal wortelen en 813 baal uien. UIT WINKEL. Raadsvergadering op Vrijdagavond' 30 Augustus. Tegenwoordig waren alle leden met uitzondering van don heer G. Meurs. Met een woord1 van welkom opende de voorzitter d» ergadcring, waarna de notulen der vorige vergade ring werden gelezen sin onveranderd goedgekeurd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1