"staatsloterij. Trekking van heden. 4e Klasse, 2e Ljjst. Nr. 9105 f 5000; nr. 11440 f 1500; ns. 3250 en 9842 elk f 1000; ns. 3026, 5470, 11259, 11512, 15006 en 20611 elk f 100. STADSNIEUWS. De vorige vergadering Rad de heer Breebaart be richt niet meer in aanmerking te willen komen voor een herbenoeming als zetter. Nu de lieer Breebaart aanwezig was, maakte de voorzitter van die gelegen heid gebruik om hem een woord van dank te brengen voor hetgeen gedurende vele jaren in die functie door hem is gedaan in het belang der gemeente. Door F. de Boer is voor het nagras van den Weere- weg geboden een bedrag van 3. Voor dit bedrag werd het grasgewas nog niet gegund en B. en W. ge machtigd het nagras te verpachten. Ingekomen was een mededteeling van Ged. Staten dat de goedkeuring der overeenkomst met Nieuwe Niedorp voor de oprichting van een gasfabriek is ver daagd. Een mededeeling van hetzelfde college hou dende goedkeuring van een besluit tot onderhandsche verhuring van een weg. Voor kennisgeving aangeno men. Verzoeken om subsidie van: Winkels Harmonie, de Vereeniging tot bevordering van het Vak-onderwijs in West-Friesland, de afd. Winkel dier vereeniging, den Nationalen Bond voor Vreemdeliugenverkeer. Aangehouden tot de behandeling der begrooting. Op advies der commissie van onderzoek wordt voor- loopig vastgesteld de gemeente-rekening over 1911, in ontvang op 34847,29, in uitgaaf op 34411.29%, met een batig saldo van 435,991/2. Wordt goedgekeurd' de rekening van het Algemeen Burgerlijk Armbestuur over 1911 in ontvang op 4227,32%, in^ uitgaaf op 4337,09%, met ten nadee- lig saldo van 109,77. De heer Meurs komt ter' vergadering. Aangeboden wordt: de gemeente-begrooting in ont vang en uitgaaf op 27930,91, de begrooting van het Algemeen Burgerlijk Armbestuur in ontvang en uit gaaf op 4099,55. Benoemd worden tot: lantaarnopsteker aan de Lan- gereis Jac. Kuiper Oz., tot idfem in de Weere G. Wai- boer, tot wegwerker P. Kleen. Door B. én W. werd voorgesteld om de ontruimings termijn van het onbewoonbaar verklaarde perceel D, 94, welke termijn is verstreken en het den bewoner niet is gelukt, een andere woning te vinden, te verlen gen met zes maanden. De Gezondheidscommissie te Hoorn heeft medegedeeld met dit voorstel accoord te kunnen gaan. Overeenkomstig dit voorstel werd be- floten. Bij de rondvraag informeerde de heer Meurs hoe het stond met het perceel B, 411, dat wordt, zeide hij, een wildernis. De voorzitter deelde mede, dat daarvoor een verkla ring van afstand tón behoeve d:er gemeente was te verwachten, en zoodra het eigendom der gemeente is, het onder handen zal wordien genomen. KORTE BERICHTEN. Gistermorgen zijn in Terwispel, gelegen bij Gov- i'edijk, tydens een kort maar hevig onweder, twee kinderen, die op weg naar school waren, door den bliksem getroffen, waardoor het eene gedood en het andere licht gewond werd. Zaterdag is een meisje uit Amsterdam per rij wiel van Het Kopje te Bloemendaal afgereden. Zij verloor de macht over haar stuur, viel en werd be wusteloos opgenomen en naar het gasthuis te Haarlem overgebracht. Zij mag nog niet vervoerd worden. Te Naarden is hij het hevige onweer, dat zich gistermiddag over de gemeente on'lastte, een koe van den veehouder Snoek aan het Zandpad door den blik sem doodgeslagen. Door het voor den nahooibouw te ongunstige weer, terwijl er over het algemeen nog veel gras is, wordt in het zuidelijk deel van Noord-Holland veel gras ingekuild om in den staltijd te worden gevoerd. Men is dan niet afhankelijk van het weer, terwijl het vee het ingekuilde gras met graagte eet. Zondagavond sprongen te Weurt drie jongens op de tram Maas en Waal. Terwijl de 14-jarige W. Jansen naar den conducteur uitzag, kwam hij met het hoofd in aanraking met een langs den weg staanden boom. Hij kreeg daarbij een zoo ernstige verwonding, dat hjj na enkele oogenblikken overleed. In een der mailtreinen naar Ylissingen is een reiziger, die een dutje deed, beroofd van f 500 aan bankpapier, zijn gouden horloge en enkele andere voor werpen van waarde. De afdeeling Leeuwarden van den Bond van handels- en kantoorbedienden heeft in verband met een eventueele vervroegde winkelsluiting een enquete ingesteld. Daaruit bleek, dat 587 winkeliers (ruim 70 pet.) zich als voorstander van een verordening op de winkelsluiting hebben verklaard. Gisterochtend is van een in afbraak zijnd huis in de Pastoorstraat te Arnhem een schoorsteenpijp op het hoofd van een voorbijfietsenden koperslager ge vallen. In zorgwekkenden toestand is de man naar het ziekenhuis gebracht, Van een onderwijzer is Zaterdagavond op de Veemarkt te Rotterdam een portefeuille met f 75 ge rold. De portefeuille, die in de binnenzak van het vest was geborgen, is er door den zakkenroller met een scherp mes uitgesneden, zonder d-at de onderwij zer er iets van gemerkt heeft. Alleen meent hij een stomp gevoeld te hebben. Zaterdag zijn op de staalgieterij van Keizer te Hoogezand 20 arbeiders, die het overwerk weigerden, op staanden voet ontslagen. Ofschoop de Koninginnedag te Rotterdam met de noodige opgewektheid gevierd is, ontbrak het toch ook niet aan wanklanken. Op verschillende plaatsen werd ruw te werk gegaan. Vooral op den Schiedam- schen dijk en in de Zandstraat werd gevochten, zoo dat men in het ziekenhuis de handen vol werk had om gekwetsten of gestekenen te verbinden. Ernstige messteken kreeg een machinist, die in een café op de Vlasmarkt geweigerd had, dat een onbekend zeeman met zjjn vrouw danste. Deze was hem daarop achter volgd en bracht hem op de Groote Markt met een mes verwondingen toe. Gisternamiddag is eene staking uitgebroken aan Philips Gloeilampenfabriek te Eindhoven. Een 50-tal jongens der afdeeling sterrenmakerij legde het werk neder, omdat een loonsverlaging van onderscheidenlijk 118 en 5 cent per honderd stuks was aangezegd. Een gedeelte der stakers is georganiseerd in den R K. Volksbond. ZEDELIJKHEIDS WET In de uitstalkast van een antiquair in de Molen straat te 's-Gravenhage lag' enkele dagen een pla quette, die, zeer oppervlakkig gezien, een mannenkop voorstelde, doch waarvan sommige deelen, eenigszins nauwkeurig beschouwd, een zeer onkuische voorstel ling te zien gaven. Voorbijgangers, die aan deZe plaquette aanstoot namen, maakten de zedenpolitie er opmerkzaam op, die het voorwerp in beslag nam en proces-verhaal op maakte wegens het tentoonstellen van afbeeldingen,, geschikt om de zinnelijkheid der jeugd te prikkelen. EEN GEHEIMZINNIGE DIAMANTEN- DIEFSTAL. In de Valkenburgerstraat 85 te Amsterdam Is ge vestigd de diamantslijperij Kimberley, In een der bovenverdiepingen vat), het perceel' wordt, de diamant zagerij van de Gebrs. Druk gedireven. Het! gebeurt dagelijks, dat zij ter opberging in de kluis van de Kim berley ijzeren trommels ter bewaring afgeven, waarin diamant geborgen is. Dit is ook Zondagavond ge beurd. Zij hebben aan den dagportier een ijzeren ef fectentrommel' in bewaring" gegeven, om, gedurende den nacht van Zondag op Maandag in de kluis van de Kimberley te worden geborgen. Toen gisterochtend die ijzeren trommel weer aan de Gebrs. Druk was te ruggegeven en zij den inhoud daarvan controleerden, gaven zij op, twee partijtjes diamant te vermissen, ter gezamenlijke waarde van 1000. Van die vermissing- is ook aan de politie kennis gegeven, die onmiddellijk een onderzoek instelde, doch vooralsnog zonder resul taat, wat trouwens begrijpelijk is. Immers de kluis van de Kimberley bevindt zich in den kelder, de deur, die tot den kelder toegang geeft, heeft een afzonder lijken sleutel. Zoodra die deur geopend' wordt, wordt tevens door een electrische geleiding een alarmklok bij een der naastwonenden in beweging gebracht. Die alarmklok is in den nacht' van Zondag op Maandag- niet gegaan, zoodat het onmogelijk is, dat langs dezen weg de trommel uit de kluis zou zijn gehaald en van een gedeelte van haar inhoud zou zijn ontdaan. Zooals reeds gezegd, tast de politie in het duister en zal het haar moeilijk vallen, eenig spoor van de daders te ontdekken. SNIPPERS UIT HET HBLD. Omdat het zoo heel hard) regende, bedacht één van het gezelschap der pensiongasten, door een ge meenschappelijk spelletje, de regen-verveling te ver drijven. Wie het zuurste gezicht trok zou als prijs winnaar wordten aangewezen. Nadat ieder van het gezelschap zijn zuurste gezicht getrokken heeft, wordt één met algemeen© stemmen als winnaar uitgeroepen. Maar die antwoordt: „Ik hou niet van zulke spelletjes. Ik heb niet eens meegedaan." Huwelijks-annonce: „Een Oom zoekt voor zijn nicht, flink voorkomend Meisje, 33 jaar oud en in 't bezit van 1200 en vrij uitzet, een netten Burgerjongen, teneinde het een of ander te beginnen." ROODVONK TE AMSTERDAM. De burgemeester van Amsterdam brengt ter alge- tneene kennis, dat in de week van Maandag- 26 Au gustus tot en met Zondag 1 dezer 146 gevallen van roodvonk in deze gemeente zijn aangegeven. Het. cij fer der overledenen is nihil. - De militieplichtigen, die heden bij de bataljons van het 7e Regiment Infanterie, te Amsterdam *in garnizoen, onder de wapens moeten komen, zullen ge schift worden naar gelang zij komen uit besmette stadswijken of uit niet-besmette wijken. De eersten zullen naar huis gezonden worden, de anderen, voor zoover zij behooren tot het 4e Bataljon, afmarcheeren naar het' kamp van Laren; degenen, die behooren tot de beide andere bataljons, betrekken de kazerne tot den datum, waarop liet geheele regiment naar genoemd kamp vertrekt tot het houden van ba taljons- en regimentsoefeningen. Het 4e Batljon gaat vooruit wegens plaatsgebrek in de kazerne. UIT STOMPETOREN. In de vergadering van de afdeeling Schenneer der Hollandsehe Maatschappij van Landbouw, gehouden den 2den dezer werdi in het openingswoord van den voorzitter, den heer D. de Boer, o.m. betreurd dat de leden zoo weinig belangstelling toondén in het bijwo nen der vergaderingen. O. m. was ingekomen een brochure van de vereeni ging tot ontwikkeling van den Landbouw in Hollands Noorderkwartier over het melken en de behandeling der melk. Besloten werd) aan de leden der afdeeling ieder een exemplaar toe te zenden. Als afgevaardigde naar de Algemeene Vergadering- te Medemblik werd benoemd de heer C. Kramer Glij- nis, den afgevaardigde werd opgedragen om voor de benoeming van een voorzitter der Maatschappij de enndidatuur te steunen van den heer jhr. mr. P. van Foreest te Heiloo. en voor lid van het hoofdbestuur die van J. H. Kaan te Wieringerwaard. In de plaats der aftredende, niet herkiesbare be stuursleden der afdeeling de heeren D. de Boer en J. Bruyn werden benoemd de heeren J. Rolff en W. Sehermerhorn. Besloten werd aan de afdeeling Alkmaar 5 subsi die te verleenen. Met dank aan de aanwezigen voor huil tegenwoordigheid en betoonde medewerking werd de vergadering gesloten. NED. HERV. KERK. In de Dordtr. Ct. vonden we de volgende adverten tie, welke doet zien hoe daar de partijen in de Ned. Herv. Kerk tegenover elkaar staan „De Kiesvereeniging „Onze Hulp is van den Heere", „raadt de stemgerechtigden dringend aan, bij de stem- „ming van a.s. Dinsdag 3 Septr. een stembiljet te nemen „met hare candidaten. „Het gaat niet om te winnen, want de Almachtige „wint altoos en zal eeuwig zegevieren. „Het gaat om getuigenis af te leggen, dat een rijk „als onze Herv. Gemeente, die in en tegen zichzelf ver- „deeld is door leugen en waarheid, tégen de Goddelijke „natuur van Christus en vóór Christus, niet bes*aan „kan. Op gedwongen samengaan van Modern en Gere formeerd rust alleen schijnzegen, en in den dag des „oordeels zal Jezus allen die de vrijzinnige leer, dat „Hij niet lichamelijk is opgestaan en ten hemel ge-- „v&ren, en allen die gemeenschap met deze dwaalleer „gehad hebben, voor eeuwig veroordeelen. „Hierom een iegelijk, „die zijne onsterfelijke ziel liefheeft, bekeerd of onbe- „keerd, die den Bijbel en de ware leer gelooft, die „God vreest, „make zijne ziele vrij „in deze zaak door te stemnen voor „Onze Hulp is van den Het re". „Namens voornoemde Kiesvereeniging, „Het Bestuur. „Aan hen, die het noodig hebben, zal de eensus „vergoed worden in het Gebouw „Calvijn" in het Lange „Kromhout op den dag der stemming." KAAS KEURING TE- MEDEMBLIK. Gisteren hadl te Medemblik op de tentoonstelling de keuring plaats van de kaas. De uitslag van de N. H. kaas kunnen we nu reeds meedeelen Kleine Edammer kaas, gemaakt in Mei of Juni 1912 op de boerderij. Ie pr. wed. C. Schuurman, Wervers- hoof. 2e pr. G. Stapel Jz., Lambertschaag. 3e pr. K. Slooves Az., Winkel. Kleine Edammer kaas, gemaakt op de 'boerderij in Aug. 1912. Ie pr. E. Koster, Hauwert. 2e pr. Wed. C. Schuurman, Wervershoof. 3e pr. G. Stapel Jz. Lambertschaag. Edammer kaas gemaakt in een fabriek in Mei of Juni 1912. Ie pr. Kaasfabr. „Juliana" te Koegras. 2e pr. Zuivelfabr. „Oostwoud" te Oostwoud. 3e prijs Zuivelfabr. „Eureka" te Binnenwijzend. KL Ed. gemaakt in een fabriek in Aug. 1912. Ie pr. Zuivelfabr. „Opperdoes" te Opperdoes. 2e pr. Kaasfa- briek „Ilensbroek" te Hensbroek, 3e prijs Kaas fabr. „Twisk" te Twisk. KI. Ed. Kruidkaas, gemaakt in Mei of Juni 1912 op boerderij of fabriek. Ie pr. Zuivelfabr. te Hoogkar- spel. 2e pr. E. Koster te Hauwert. 3e pr. J. Maars Nierop te Berkhout. Commissiekaas, gemaakt op de boerderij of in de fabriek in Mei of Juni 1912. Ie pr. Fabriek „Juliana" teKoegras. 2e pr. E. Koster te Hauwert. 3e pr. Fa briek te Oostwoud. Middelbare kaas gemaakt in Mei of Juni op boerde rij oi fabriek. Ie pr.. Fabriek „Juliana" te Koegras. Kaas in diverse modellen. Ie pr. Kaasfnbriek te Hensbroek UIT EGMOND AAN ZEE. Op 62-jarigen leeftijd is Zondag in het Elisabeth- gesticht te Alkmaar overleden de heer W. Tijsma, oud- onderwijzei' alhier. De overledene, die hier ongeveer 42 ja-ar als onderwijzer werkzaam was, heeft zich op maatschappelijk gebied zeer verdienstelijk gemaakt en was algemeen bemind door zijn vriendelijkheid' in den omgang. Hij was- penning-meester van de vereeniging voor Vreemdelingenverkeer, penningmeester van „Liefdadigheid naar Vermogen," penningmeester- boekhouder van de Nutsspaarbank, kerkvoogd' van de Ned. Herv. Gemeente, kerkelijk ontvanger en organist. De heer Tijsma was een warm voorstander van de vrij zinnige beginselen in de Ned'. Herv. kerk. Zijn nage dachtenis zal door velen in eere worden gehouden. UIT KOEDIJK. De heer K. Mol alhier behaalde op de groote Land bouwtentoonstelling" té Leeuwarden met 3 inzendingen konijnen 1 eersten prijs en eereprijs en 2 tweede prij zen. Laatste Berichten GRAAF v. BYLANDT. ZErST, 8 Sept. Graaf v. Bylandt, de oud-president der Tweede Kamer, die ongesteld uit het buitenland terugkeerde, is thans in zooverre hersteld, dat hij weer wandelingen en uitstapjes mag maken. 100.000 MARK VERDUISTERD. BERLIJN, 3 Sept. De „Tel." meldt, dat de 22-jarige Max Haase, die er met 100.000 mark van doorging, tot 2 jaar en de 32-jarige reeds herhaaldelijk ver oordeelde Alex Thomas, die hem tot de verduistering aanspoorde, tot 5 jaar gevangenisstraf en 5 jaar eer verlies veroordeeld is. HET JONG-TURKSCHE COMITÉ. BERLIJN, 3 Sept. Het Jong-Turksche Congres is eenige dagen uitgesteld, daar verschillende afgevaar- digden nog niet zijn aangekomen. GYMNASIUM. Bij het op den 2den en 3den September gehouden her-examens werden de volgende candidaten toegela tenTot de 6e klasse: B. v. d. Groot; tot die 4de klas se: E. v. Pelt; tot de 3d-e klasse: T. Sikkema en tot de lste klasse IT. J. J. Grevinck. RIJKS HOOGERE BURGERSCHOOL. De uitslag der gisteren gehouden her-examens is als vogt: Geslaagd voor de le klasse: O. Zaal; voor de 2e klasse: J. C. W. St-rick van Linschoten en H. Wijker; voor de 3e klasse: L. Molijn -en II. A. Verkuijl; voor de 4e klasse: W. P. de Frenne en H. D. van Mourik; voor de 5e klasse: F. El te en J. Houtsmuller. Voor het tweede toetatings-examen zijn geslaagd: voor de le klasse: J. II. M. J. Keijzer en W. H. G. Pompe; voor de 2e klasse: J. S. v. d'. Berg, J. W. van Houw-eninge, J. H. van Ilouweninge, W. H. Terstee- ge; voor de 3e klasse: F. H. van Hengelaar, J. J. C. Keijzer en W. Zwart; voor de 4e klasse: J. J. C. Ben- nik, F. v. d. Graaff, J. Moll, II. W. Tersteege, allen oud-leerlingen van andere Hoogere Burgerscholen. De lessen zijn heden begonnen met 200 leerlingen. DE KAMER VAN NAVRAAG. Men verzoekt ons mede te deelen, dat de „Kamer van Navraag", te beginnen met 4 September, weder geopend zal zijn Woensdag- en Zaterdagmiddag van 2—3 uur. BAD- EN ZWEMINRICHTING. In de week van 23 Aug. tot en met .30 Aug. zjjn geen baden genomen. Hoogste temperatuur van het water 600, laagste 580. BADHUIS WITTE KRUIS. In de week van 26 tot 31 Aug. zijn in het bad huis van het „Witte Kruis" genomen 58 kuipbaden, 72 regenbaden le klas, 116 regenbaden 2e klas, te zamen 246 baden. VEREENIGING VOOR GEZINSVERPLEGING. Gedurende de maanden Juni, Juli en Augustus heb ben de zusters als volgt hulp verleend In Juni werden verpleegd 39 patiënten, waarvan 12 fondspatiënten en 22 kosteloos geholpen werden. 708 bezoeken werden afgelegd, waarvan 234 aan fondspa tiënten en 386 kosteloos. 8 maal werd laatste hulp aan overledenen verleend, 1 patiënt werd naar elders vervoerd, 1 maal werd een docter bijgestaan. In Juli werden 35 patiënten verpleegd, waarvan 6 fondspatiënten en 17 gratis werden geholpen. Er wer den 688 bezoeken gebrachtwaarvan 83 aan fonds patiënten en 406 kosteloos. 4 maal werden H H. doctoren bijgestaan. In Augustus werden 38 patiënten verpleegd en wer den 825 bezoeken gebrachtwaarvan aan 3 fondspa tiënten 47 en aan 22 patiënten 427 kostelooze bezoeken. Eenmaal werd laatste hulp aan een overledene ver leend. OPENBARE LEESZAAL EN BOEKERIJ. Het bezoek aan de Openbare Leeszaal en Boekerij, hoek KaarsenmakersgrachtKanaalkade, bedroeg over de maand Aug. 1912 522 mannen en 29 vrouwen tegen 471 mannen en 29 vrouwen in dezelfde maand van het vorige jaar. LOTELINGEN MILITIE. Aan de loting' voor de nationale militie in de ge meente Alkmaar is deelgenomen dóór 95 lotelingen. De uitslag is aldus: Andriesen S. J. 13, Asjes D. J. 35, Asjes J. C. 81, Beeker C. 5, Benjamin P. 6, van Bentihem A. J. 22, Besteman J. J. 62, Blank A. J. 9, Blom H. 70, Booi C. M. 85, v. Broekhuizen G. 23, Bijl J. P. 27, Bijl C. K. 65, Daane C. A. 38, Dingerdis J. 26, v. Drunen II. 56, Eernee M. 49, Genevaas W. H. 53, de Groot P. 24, de Groot C. 79. Groothuizen A. N. 69, Harms, W. H. E. 8, Hartland P. G. 83, Iiartog C 15, Held G. II. 18, v. Helden J. 72, Huiberts C. D. 1, de Jager R. 47, Jon ker S. 25, Keese T. 66, Ket C. J. 2, Kluft L. 54, Kok F. 90, Kooijman P. 67, v. d. Kop S. 21, Korver T. 75, Kra mer W. N. 43, Langedijk J. 33, v. Lienen J. H. A. 50, Marten J. IJ. 60, Messelaar P. A. 89, Meijer J. T. 36, de Moei J. 63, Meulink G. J. 91, Meulink H. ,T. 77, Mus J. 45, Neef A. 74, Nolier W. J. 82, Peereboom W. 20, v. d. Pol D. 76, v. d. Pol' R. 11, Pol D. J. J. 87, v. d. Post J. F. 73, Postma P. A. 51, Pronk P. N. 52, Ranzijn A. H. 28, Roobeek J. 3, de Roover P. H. 84, Séhadenhorst J. 7, v. Schaik W. A. 40, Schoen G. 80, Scholten N. G. 59, Schoonhoven J. 92, Schoonhoven J. 17, Schouten T. 46, Schuit J. S. 93, Schuit P. 34, Smiers ,T. T. 14, Spaaus K. 94, Stikkel H. 12, Stroo- mer J. A. 29, Swart S. J. 78, Swier J. 10, Tesselaar P. C. 30, Tuijn S. C. 31, UI rich P. 41, Vaske C. J. 57, Vellinga T. 44, Verbeek A. J. 64, Verkuil J. W. 37, Verver J. 71, de Vet C. M. 19, Visser J. 42, v. Vliet G. 39, Vries C. 48, de Vries K. 4, Vrijburg L. A. 88, Wallaard A. 95, Weijmer P. J. W. 68, Wortel N. P. 58, IJpelaan D. 61, TJpma N. A. M. 86, Zaadnoord ijk L. 32, Zaadnoordijk W. 16, Zomerdijk W. N. 55. Van II e i 1 o moesten 13 lotelingen loten, n.l. J. Blokker 2, C. Dekker 4, Fr. Duinmeijer 11, W. de Graaf 6, P. J. Haker 12, N. Kossen 3, G. J. v. Maarle- veld 10, J. Margree 9, P. Oud 13, A. B. de Rooij 7, J. Spaan 1, C. Stejn 5, II. Wilbrink 8. En de uitslag van Akersloot (8 lotelingen) was aldus: J. Boon 6, J. Buur 5, W. Duin 8, P. Komen 3, G. Los 4, T. Schering-a 7, J. Vercluin 1, J. Volger 2. VOETBAL. Zondag werd het voetbalseizoen te Alkmaar geopend met den Bekerwedstrijd. Alcm. Victr.—V. F. C. (Vlaar- dingen). Het weer was goed en voor een eersten wed strijd was het aantal bezoekers vrij groot te noemen. Het terrein van Alcmaria was flink in orde. Er zijn enkele veranderingen aangebracht die naar wij ge- looven, zullen blijken verbeteringen te zijn. Als tweede rang is aangewezen het terrein achter de goal bij de Nieuwpoortslaan. De toegang tot die tweede rang is dan in 't vervolg ook steeds aan die zijde. Het clubhuis met het buffet (dit laatste is door de firma Witte en Co. weer uitstekend verzorgd) is nu geplaatst aan den Zuid-Oosthoek van het speelterrein. De wedstrijd eindigde met een 30 overwinning voor de gasten. Het elftal van Alcmaria was onge oefend en onvolledig, terwijl de Vlaardingers een aar dige stevige combinatie in 't veld brachten die Alc maria handen vol werk gaf. Voor rust wisten V. F. C. eenmaal te doelpunten, en na de rust zorgde haar uitstekende middenvoor voor twee onhoudbare goals. Hoezeer onze stadgenooten zich ook inspanden zij konden het niet tot doelpunten brengen. V. F. C. telde enkele uitstekende krachten, nl. mid denvoor en centre-half, doch ook de anderen speelden een goede partij. Over Alcmaria is thans nog weinig te zeggen. Er zal echter heel wat moeten veranderen als zij iu de aanstaande competitie-wedstrijden een eenigszins goed figuur wil slaan. A.s. Zondag zal Alcmaria te Amsterdam uitkomen in de seriewedstrjjden van R. A. P. DE ORANJEBLOEM. Men s-hrijft ons De Oranjebloem ten voordeele van de Christelijke Militaire Tehuizenwelke door H. M. de Koningin werd gesteund en aanbevolendoch waarvan de ver koop door B. en W. werd geweigerd, heeft opgebracht f 105 waaronder een extra gift bij Mevrouw Vinke van f 10.van een logée te Bergen. ARRONDISSEMENTS-RECHTBANK Uitspraken van heden. Jacob F., Wijdenes, mishandeling, f 15 boete subs 15 dagen hecht. Albert W. en Pieter R., Alkmaar, wederspannig- heid, de le 1 maand, de,2e 1 week gev. Gerardus B., Cornelis K. en Jan B. v. d. M., weder span nigheid, ieder 14 dagen gev. Nicolaas H., Heer Hugowaard, beleediging, f 10 boete subs. 10 dagen hecht. Cornelis B. en Willem S., te Bergen, diefstal, ieder 3 weken gev. Hendrik Jan B., Texel, diefstal, f 15 boete subs. 12 dagen hecht. KERMIS-0 N GEVAL. Zondagavond, is de sigarenmaker de W., die meer sterken drank moet hebben gebruikt, dan goed voor hem was, uit den luchtschommel, welke op de Paar denmarkt stond, gevallen, de W., die zich uit de tent verwijderde, werd door de politie gevonden, liggende achter de tent. Naar het politiebureau overgebracht, klaagde de W. over pijn in den buik. 's Nachts ging hij naar huis, waar dr. Straver, inmiddels ontboden, Maandagmorgen ernstige inwendige kneuzingen con stateerde. De toestand' van den man, die nog geen jaar gele den in het huwelijk trad, moet zeer ernstig zijn. In verband met een lRacht van een familielid over het optreden der politie in dezen wordt door den com missaris van politie, naar wij nader vernamen, een onderzoek ingesteld. KERKLSWEE. Een Noordl-Holland'sche schoone, die Zondag' met haar verloofde flink aan het kermisvieren was, raakte tot haar schrik in de schuitjes haar hoed met beur. haar kwijt, waardóór zij tot groote hilariteit van het publiek met een kaal hoofd' in de schuitjes bleef staan. Spoedig begaf zij zich achter de schuitjes om den we-ggewaaiden haardos weder op te zetten. Het bleek toen dat zij in sterke mate boven haar theewater was. Van den aanstaande, die op zulk een bijzondere wij ze achter een verborgen waarheid was gekomen, was na dit gebeuren geen spoor meer te ontdekken. DE KERMIS. (Een rondlvraag). Het weer was dit jaar lang niet zoo gunstig voor de kermisondernemers als het vorige jaar. Het aantal ondernemingen was niettemin grooter. Nieuw voor Alkmaar was de Rodelbaan, waarvan de eerste avonden een nog-al druk gebruik werd gemaakt. Daar deze inrichting niet overdekt is, had ze van alle ondernemingen wel het meest van de ongunstige weersgesteldheid te lijden. De ondernemer verzekerde ons dan ook, dat hij zijn onkosten niet had kunnen dekken. Beter maakte het ,,'t Vliegend Rad," eveneens nieuw voor de Alkmaarsche kermis. Het aantal' belangstel lenden was hier iederen avond groot. Hoewel Hommersons Bioscoop haar goeden naam handhaafde, ondervond deze inrichting nevens den in vloed van het slechte weer, ook de nadeelen van de bei de vaste Bioscooptheaters, zoodat voor deze onderne ming de kermis door bovengenoemde redenen naar de ondernemer ons verzekerde, een schadepost beteekent. De glijbaan begint sfeeds minder publiek te trekken. Voor deze inrichting was de Rodelbaan bovendien een onverwachte concurrent. Deze ondernemer verklaarde ons met verlies te hebben gewerkt en zeide een beroep op B. en W. te hebben gedaan, om restitutie van een deel der pachtsom, daar hij, wanneer het bekend1 ge weest was, dat er plaats aan die Rodelbaan verleend zou worden, stellig niet voor het hooge bedrag zou hebben ingeschreven. B. en W. hebben bereids bericht, dat er geen termen zijn dit verzoek in te willigen. Het Etablissement Porton van den heer Hoefnagel, mocht zich, evenals andere jaren in een druk bezoek verheugen. De goede kwaliteit van het daar gelever de is hieraan stellig niet vreemd. Ook de wafelbak kerij van v. d. Zee, een voor Alkmaar oude bekende, had niet te klagen. Vele Alkmaarders bleven dan ook de gewoonte ge trouw, om v. d. Zee in de kermisweek wafelen thuis te laten bezorgen. Door zijn goede reputatie was de omzet in „de Erie- sche Kap" van den heer Coppejans bevredigend, al oa-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2