SWEET MAY TOILETZEEP Ondergoederen.] F. W. J. DROGE, MIRANDA, voor het Najaar. Kousen, Sokken. Breigarens, enz. Creole Keuze DOKKEN. Alkmaarsohe Met- en EllectunM. eenvoudige Dienstbode normaal Onderkleeding Uitvoering van beursorders. LAAT 133. Telefoon 532. FIJN,DUURZAAM,GEURIG BUITENLAND. Goede Raad. t„ïï0,g zijn reeds meer dan zestig jaren het meest gebruikte huismiddel van de geheele wereld. 5 >o< ie w w ia io MWMidiflieig ADVERTENTIE N. NERGENS W. BUERS, Houttil.; Er biedt zich aan een net BURGERMEISJE, Net DAGMEISJE gevraagd aankomend SLAGERSKNECHT zit- en slaapkamer. wollen, katoenen,| gebreide, tricot 2t>.Q'- en witte gemaakte [DeECHTE Prof. Dr. G. JAEGER voor HEEREN, DAMES en KINDEREN. Witte en Gekleurde Sporttruien. ALKMAAR LEEUWARDEN Langestraat A 17. o/d Kelders C 214. Koningsweg Van heden tot a.s. Vrijdag B NUMMERS, De leugen van Jan Eenarm. ÜHidegpaeiht 245, VERLOREN 8EL00NING EERLIJKE VINDER H. JBOSSEKT ZOON, berichten de ontvangst van hervond men ook- hier de nadeelen ran het. slechte weer. Dat de draaimolen van Schoenmaker weder op de Laat stond verheugde vele kinderen. Ditmaal kwam het niet voor, dat hij, zooals het vorige jaar, ter vie ring van den Koninginnedag' in de Haarlemmermeer liet niet voor, dat h zooak het vorige jaar, ter vie ring van de Koninginnedag' in de Haarlemmermeer een paar dagen op de kermis gemist moest worden. Er is in dezen molen door de jengd1 druk gedraaid. Ook van den draaimolen op de Korte-Nieuwesloot, die dit jaar wat dichter bij den stoommolen stond, is veelvuldig gebruik gemaakt. De schuitjesondernemer op de Paardenmarkt, die dit jaar niet evenals het vorige voor een te hooge pachtsom stond, was hierdoor beter dan het vorige jaar te spreken, terwijl de ondernemers van het- Pa lais des Beaux Arts, dank zij hun volhardende „para demakerij," steeds veel publiek wisten te trekken. Dit jaar is de mogelijkheid om den stoomcaroussel en de cake walk zonder hinder voor de in de. nabijheid liggende café's, aaneen te plaatsen, ten duidelijkste gebleken. Wel moesten hierdbor de wagens op de Ka naalkade geplaatst, worden, maar dit kon zonder hin der geschieden. Voor deii ondernemer is deze rege ling meer gewenscht, terwijl' ze den bezoekers meer vreugde verschaft, daar déze hierdoor, in den molen draaiende, tevens het vermakelijke van de cake walk en de slipslapslingerdans konden waarnemen, zonder daarvoor extra te moeten betalen. De gelegenheid om paling te koopen was dit jaar bijzonder groot. Naast de twaalf verpachte plaatsen waren er minstens een gelijk aantal, andere tijdelijke gelegenheden, voor het koopen van paling ingericht Als ook in dit opzicht geldt „hoe meer gelegenheid, d-es te meer nering", dan zal de verkoop dit jaar bij zonder -groot zijn geweest. Geldt hier echter het spreekwoord van de varkens -en de spoeling, dan. Voor hen die Alkmaar met hun kramen bezochten, was de kermis door het slechte weder allesbehalve g-unstig. De lust om, na het circus- of schouw burgbezoek -eens kalm rond t-e löopen en iets mede te nemen, werd in letterlijken zin te veel bekoeld. Men bepaalde zich dan ook te veel tot het koopen van dat gene wat men zusje of broertje beloofd had. Vele eigenaren van kramen zullen dus met leedwe zen moeten getuigen, dat ze van een koude kermis thuis gekomen zijn. De zwaarste persoon, die door onzen stadgenoot Boogh op zijn oud-Hoilandsche weegschalen is gewo gen, woog 236 pond; de dikke dame die 440 pond woog heeft hij dus niet op de schaal gehad. Het circus droeg er mede toe hij, dat zij, die and-ers waarschijnlijk niet waren gekomen, toch de stad be zochten, hoewel zich hierdoor in de vooravonden min der menschen op de straten bewogen. Waar er in dit circus bijna 3800 personen geborgen kunnen worden en dit bijna iederen avond vol was, be hoeft het ook niet te verwonderen. De Tooneelvereeniging heeft desondanks goede za ken gemaakt. De „Familie Lehmann" was voor haar een succes-stuk. Met „Voerman Henschel" was het minder goed 'bezet, overigens was het vrijwel iederen avond vol. Ook de Schouwburgloge had geen klagen, terwijl 't bezoek aan de „Harmonie" dit jaar grooter was dan andere jaren, wat, gezien hetgeen daar gegeven werd, niet behoeft te bevreemden. Ook de nougat-kraam Van den heer Lauwers, die zijn product, ondanks de stijging van de grondstoffen, voor de oude prijzen leverde, heeft het hier goed ge had. Tenslotte zij medegedeeld dat gedurende de kermis 25 personen terzake openbare dronkenschap in bewa ring g'esteld werden tegen 32 personen gedurende de kermis van het vorig jaar. "aGENDaI WOENSDAG. Zang'vereeniging „Nieuw Leven" met mannenkoor „Orpheus," repetitie voor heeren, 8y% uur precies, lo kaal Mooij, Koorstraat. Liedertafel „De Vereenigde Zangers", repetitie 73/^ uurHarmonie. Qem. Koor Zanglust," repetitie, 8 uur, café de Graanhandel, VRIJDAG. Zangvereeniging „Nieuw Leven" met mannenkoor „Orpheus", repetitie voor heeren, 8Va uur, lokaal Mooij, Koorstraat. Eerste repetitie, Nieuw Mannenkoor, 8V2 uur, café de Graanhandel. BELGIë. Te Antwerpen zijn de zoogenaamde vrou wenstudiedagen geopend. Na een plechtige H. Mis vingen de werkzaamheden aan. De vergadering telt bij de 4.00 deelneemsters. De groote zaal, waar de bij eenkomst plaats had, was eivol. Vertegenwoordigsters van verschillende vrouwenverenigingen uit vele plaatsen van België woonden de openingszitting bij. Ook priesters waren in grooten getale opgekomen. Verschillende geestelijken en dames voerden 't woord. i RANKBIJK. Generaal Lyautey heeft in een ge sprek met een Fransch journalist verklaard1, dat de toestand in Marokko ernstig was*. Hij uitte het ver moeden, dat hij binnen -enkele dagen nog ernstiger zou word-en. Intusscheu verwachtte hij de versterkingen, die de regeering hem toegezegd had. Hij zou twee bataljons Alpenjagers best kunnen gebruiken, omdat de troepen tusschen Fez en Mekinez een zeer afmat- tenden dienst hadden te doen en hij gaarne troepen voor aflossing beschikbaar zou willen hebben. „Wat onze landgenooten, die te Marrakesj zijn op gesloten, betreft", besloot de generaal, „hun toestand is stellig hachelijk, maar geenszins- hopeloos. Invloed rijke inboorlingen hebben zich met groote offervaar digheid! hun lot aangetrokken. Laten wij hopen, dat hun pogingen een gunstigen uitslag zullen hebben." ENGELAND. Het congres van Engelsche vakver enigingen is Zondag to Nieuwport, in Monmouths hire, geopend met een godsdienstoefening, waarbij bisschop Weldon in zijn preek den leden aanried, het vakvereenigingswezen niet te verwarren met, half ver teerde socialistische leeringen. De heer Thorne, lid van het- Lagerhuis, kwam later in een volksvergadering tegen de verklaring van den bisschop scherp in verzet en zeide, dat socialisme en vakvereenigingswezen in oeconomisch opzicht on scheidbaar waren. DUITSOITLAND. Naar de avondbladen melden, zal de draadlooze telegrafie van 1 October af op Duit- sc-he^ zeeschepen verplicht ingevoerd worden. Het voor schrift zou alle passagiersschepen betreffen, die 75 personen met inbegrip van de bemanning aan boord hebben. Als passagiers-booten worden beschouwd alle Schepen, die er op ingericht zijn om ten minute 28 per sonen te vervoeren. Ook de Duitsche vraehtbooten op de Noord-, Oost-, Middellandsche en Zwarte Zee. Men wil in het algemeen vermijden te veel dwang op de reederijen uit te oef-enen, daar men verwacht, dat zij zich vrijwillig aan die bepalingen zullen onderwerpen. ITALIë. De minister-president Giolitti is Zon dagavond naar Anticoli vertrokken om zijn jaarlijk- sche kumi te doen. Markies Di San Guiliano, de mi nister van bui tenia ndsche zaken, is eveneens naar An ticoli vertrokken zeker ook voor een kuur! OOSTENRIJK. Volgens het „Neue Wiener Tage- blatt' zijn er aan de Oostenrijksehe gezanten uitvoe rige lastgevingen verzonden met betrekking tot de ge- dachtenwisseling' over het voorstel' van den minister president Berchtold met de mogendheden. BALKAN-SCHIEREILAND. Nu weer is er in de streek van Kastania, district' Katerina, gevochten tus schen Turksche gendarmen en een Grieksche bende. Twee Grieken werden gedood, een gendarme werd ge wond. Een militaire patrouille viel nabij Manovie, dis triet Tachkedsja in een hinderlaag, gelegd door een Servische bende. Een soldaat sneuvelde, een andere werd gewond. De overigen konden ontkomen. De Parijsche Liberté heeft een telegram uit Athene ontvangen, meldende dat alle te Parijs verblijf houdende officieren bevel gekregen hebben onmiddel lijk naar Athene terug te keeren; dit staat in verband met de jongste voorvallen aan de Turksche grens. Gemengde mededeelingen, HET WEER IN AMERIKA. Uit, de Vereenigde Staten komen berichten over een verzengende hitte. Bij een g-ymnastiekfeest op het plein voor de hoogeschool' te Columbus in Ohio werden 60 kinderen en 40 volwassenen door de hitte overvallen, zoodat de vertooning moest afgebroken worden. Te Chicago wees de themometer Vrijdag 40 graden Celsius; het was daar de warmste dag van den zomer. Vier menschen bezweken aan zonnesteek. Te Xieuw-York was het daarentegen guur en herfst achtig. Burgerlijke Stand. GETROUWD. 8 Sept. Jacobus Hubertus Sloothaak en Antoinette Maria Blaauw. GEBOREN. 2 Sept. Adrianus Hubertus, z. v. Petius van Diepen en Alida Geertruida Korn. 3 Sept. Willem Jacobus, z. v. Jan Pijper en Cornelia Petronella Kramer. OVERLEDEN. 1 Sept. Wijbe Tijsma 62., wonende te Egmond aan Zee. 2 Sept. Johannes Dominicus Schouten 44 j. Ingezonden Mededeelingen. Indien gij niet voldoende purgeert, koop een flesch llnnyadl J&nos (let op den naam) en neem eiken morgen, op Uw nuchtere maag, een wijnglas van dit water. De resultaten zijn uitstekend en gij behoeft in geen enkel opzicht Uw levenswijze te veranderen. AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET. Voordam, O 11, Alkmaar. Staatsleeningen. NEDERLAND. Ned. Werk. Schuld pCt. 3i/j h 2 Vs BUITENLAN», Bulgarije Tahaksleening pCt. 5 Brazilië Funding u 5 Mexico binnenL 5 Japan 4 Oostenrijk Jan. Jul. 4 Rusland Hope 4 Consol 4 1906 5 1894 6e Em, 4 Iwang Dombr. 41/j Finano, enlndustr. ondernemingen enz. Koers van pCt. 4 41 4 div. Nationale Hypotheek Bank Noordhollandsch Grondcrediet TT Ned. Handelmaatschappij resc. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. Westersuiker aand. A'dam Deli Langkat Idem pref. A'dam Serdang H Bindjey Deli Batavia n Deli-Maatschappij Medan tabak n Rotterdam Deli n Senembah Tabak-Mij. n Amst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Kon, Mij. t. expl. v. Petroleum Dortsche Petroleum Moeara Enim n Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid- Perlak Ketahoen Gew. (1 f) t puefl Amalgamated Copper By. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Comm. Steels Car and Foundry Amerik. Stoomv.-Mij Common Marine Preferent u Marinebonds pCt. 41/j Comm. Peru aand. div. Preferent n Spoorwegleeningen. Holl. IJz. Sp.-Mij. n n Mii. tot expl. van Staatsspoorw. Deli Spoorweg AMERIKA. Atch. Top. Cert. v. Convert pCt. 4 Denv. en R. Gr.Cert. aand. div. Eric Kansas City South. rJ' »lPr6^ 1» >1 Miss K. Texas C. v. New-York and Ontario Norfolk Western C, v. Rock Island gew Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert v. Wabash gew. RUSLAND. Wladikawkas 1886 pCt. 4 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterd. f 100 3 Geineente-cred. 3 BELGIE Antwerpen 1887 2ty« HONGARIJE. Hongaarsche Hyp. 4 Idem 8 OOSTENRIJK, Staatsleening I860 5 RUSLAND. 18„4 5 2 Sept 911/g 66 96*8 103 B/g 46 841/, 877/g 87i/3 1007/g 861/3 96Vl6 3 Sept. 91 Va 661/2 46 841/, 877/g 861/2 871/2 1007/8 99i/2 99 1001/4, öuj/2 1761/j 108 160 162 186 137 168 171 670 810 314 365 471/4 49 92 93 575 579 592 596 2441/a 247 4021/2 408 580 582 239 2341/2 264 2641/2 515 518 1651/4 2171/2" 189 8/4 1883/4 74 64 80 30 40 40 245 246 110 108 871/4 87% 271/s 271/8 27 27 7416/m 751/8 605/g 61 1851/2 55/s 53/4 207/8 207/8 661/2 661/2 123/4 127/16 5D/2 5D/4 87 87 92 255 1103/4 1103/4 1085/8 228/4 227/8 868/4 861/2 28 275/8 6U/8 617/s 2913/ij 295/8 365/8 371/8 1173/4 27 27 112 307', 31 1711/2 171 5 51/s 87 1061/8 1011/ia 801/3 1197/g 1121/2 160 468 Koer» van bet geld. Prolongatie*. 41 a pOt. Mededeelingen. Op de Olie-markt- was de stemming iets minder vast voor Aandeelen S-chibaieff. Konink lijke noteerden op den hoogs ten koers van gisteren. Amerika iets beter maar de handel was van weinig beteekenis. Rubbèrwaarden luier. Tabakken op cir ca vorige prijzen. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 3 September. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bilt. Geldig tot den avond! van 4 September. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 768.9 te St. Mathieu. De laagste stand van den barometer 750.2 te Vest- manoer. VERWACHTING. Toenemende tot matige of krachtige zuidwestelijke tot westelijken wind, zwaar bewolkt, tot betrokken, waarschijnlijk regenbuien, iets koeler. Neerslag te Alkmaar: 2 September 5.1 m.M.; 3 Sep tember 9.4 m.M. Ingezonden Mededeelingen. -5 Marktberichten BROEK OP LANGENDIJK, 3 Sept. Heden werd besteed voorGraafjes f 0.80 a 0.— gew. muizen f 0.a 0.—aanvoer 94 zak, Julia muizen f 0.— a 0.—, Schoolmeesters f 1.10 a 1.30, Blauwe f 0.a 0.325 baal zilveruien (nep) f 0.— a 1.90, drielingen id. f 1,20 a 1,30, 290 kilo slaboonen 1' 2,10 a f 2,60 p. 50 K.G., 11200 bloemkool le soort f 9.— a 16.30, 2e soort f 2.50 a 3.70, 4300 bos wortelen f 2.10 a 2,90, 34600 roode kool f 2.80 a 6.15600 gele f 3,a 5.11200 witte f 2.10 a 4.50, 50 baal wortelen f 0,45 a 0,-—, 146 baal uien f 1,— a 1,20 per baal. PURMEREND, 2 Sept. Afslag-vereeniging BEEM- STER, PURMEREND en OMSTREKEN. Op de af- slagmarkt werd heden verhandeld Slaboonen f 0,15 a 0,18, Snijboonen f 0.25 a 0.50, Peren f 0.50 a 1.50, Appelen f 0,45 a f 2,Han del matig. NOORDSCHARWOUDE, 2 Sept. Groote muizen f 0.90 a 1.—, drielingen f 0.60 a 0.80, kleine f 0.20 a 0.30, schotten f 0.a 0.—, Eigenheimers f 0.80 a 1.10, blauwe f 0,70 a 1,05 per 35 Kg. Aanvoer 0— zak. Zilveruien f 0,90 a 2.30, Drielingen f 0,90 a 1,30, grove f 0,— a 0,—, gele nep f 1 a 1.80, drielingen f 1,20 a 1,40, grove uien f 1,05 a 1,25 per 50 K.G. BOVENKARSPEL, 2 Sept. Grcote muizen f 2.20 a 2.30, kleine id. f 0.70 a 0.80, ronde f 0.a 0.- blauwe f 1.80 a 2.—. Aanvoer zak. Bloemkool (le soort) f 11.-- a f 16.25, 2e soort f 5,50 a 11.50, Roode kool f 2.a f 4.—, witte kooi f 3.50 a 3.75, gele f 3,a 4.bieten f 3.a 4. uien f 0.50 a 0.65. PURMEREND, 3 Sept. Aangevoerd 694 runderen, waaronder 434 vette 72 a 88 ct. per K.G. en 260 melke- en geldekoeien f 150 a 320, prijshoud. mtg., 53 stieren f 0 a 0, 131 vette ka'veren f 0.85 a 1.05 per pond, mtg., 251 nuchtere f 14,— a 28.—, mtg, 23 paarden f a 1610 schapen f 22,a 35.910 lammeren f 14,— a 19,—, prijshoud. mtg., 375 vette varkens 57 a 63 ct. per kilo, vlug, 50 magere id. a 18.— a 36.—, vlug, 272 biggen f 10 a 15, mtg, 700 manden appelen f 0,75 a 2,—, 2000 manden peren f 0.50 a 2,50. Kleine fabriekskaas f 32.— kleine boerenkaas f 33.—, middelbare f 31.50, commissie f 32.—, vol vette t aangev. 172 stapels, handel prijsh, 1460 kilo boter f 1.35 a 1.40, kipeieren f 4.50 a 5.—, eendeieren f 0,per 100. grooter keuze KINDERMANTELS in wit en ge kleurd met bijpassende Mutsjes, MEISJESJUR- KEN"in de allernieuwste soorten, als in den beken den spe«ialen winkel voor Kindergoederen. Mooie Manieli!) vanaf f 1.35. Mooie Jurkjes vanaf 65 ct. Eene DAME alléén, vraagt te 's-Hage met Nov P.G., goed kunnende koken en netjes werken. Loon t 130, wascligeld f 26, v.g.g.v. Br. adresseeren Mej. KRANS, Breèlaan, Bergen P. G., als assistente in de huishouding of iets dergelijks. Br. fr. bur. v. cl. blad onder lett. II 248. bij J. G. SCHAAF, Spoorstraat 88. GEVRAAG» een bij C. H. NOOME, Heerenstraat, Alkmaar. Te ALKMAAR wordt voor dadelijk gevra: gil, voot' DAME-alleen, gemeubileerde Brieven met opgaaf van prijs onder letter L 250 aan den Boekhandelaar BIJL, te Alkmaar. Bioscoop-Theater, Dramatisch Schouwspel in 2 actes. Verder: waaronder zeer fraai gekleurde, zooals cultuurs van Dalia's, Chineesche Trucs, Mevrouw Taillein. En als toegift het Drama W Van 8 tof 11 uur één Voorstelllug. m DE DIRECTIE. Het ia met zeggen niet gedaan maar doen is een ding. Wij doen wat wij zeggen, wij leveren U een naaimachine met 8 jaar garantie en men mag haar alle jaren geheel gratis laten schoon maken, 8 jaren lang. Voor 35 gld. een hagel nieuwe Handnaaimachine, het nieuwste model, met rond kokertje, ook op condities verkrijgbaar. Aan de Alk- maarscUe Naaimachinehandel van A. HIL.UE. RING, Zaadmarkt 66, Telef. 236. Speciale inrichting voor reparatie. De machines worden gehaald en weder thuis bezorgd. TELEFOONNUMMERS 439 en 499. een diamanten broche, gouden armband, zilveren hor logeketting, doublé collier en fantasie hoedspeld, hand- tascbje met geld, een wordt uitgeloofd, waarom dat alles? Men wist toch reeds lang dat het voorwerp niet goed meer sloot of repareerde zelf met een draadje; nu is men het door eigen onachtzaamheid kwijt, want och, de brengt het wel eens niet terug. U kunt dit voorkomen door Uwe gebroken of op breken staande gouden, zil veren, fantasie lijfsieraden en huishoudelijke voorwer pen te doen repareeren bij Huigbron werstraat, Alkmaar. Imhülsen Hoijer IUUJHSTI

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3