- Columbus - Havermout JWAXINE i.jgf nachtlichten Bouwterrein English. Het Circuskind. Noordhollandsch s Landbouwcrediet. C H Q E S. J. BAK, ZAADMARKT. hoek KOOLTUIN Heeren Zangers! Gemeubil. Kamers Dienstregeling tot 15 September In pakken van 5 ons 15 cent. J)e Eerste Nationale Arbeidscontract en Ziekteverzekering-My. ijHef Hood© Krai**" is de eenige Maatschappij, welke het algeheele risico der artikelen 1638d en 1638c B. W. c Verheus,|0v.?rneemt- draagt gratis inlichtingen aan het Bijkantoor dier Mij. te Utrecht, Heerenstraat 26. Directeur C. FBED. KLOKKE. FEUILLETON. Onze geïllustreerde Premie I Sinds jaren Handels Venn. Anker-Maatschappij. bovenwoning of eenige kamers Glasbeschutting. Deksalon. Promenadedek. Oudkarspelsche Brandwaarborg- Maatschappijen van 1816. Tarieven en inlichtingen verschaft J. H. ELFRING, Telefoon 567. en nog is de beste van alle. Zonder knetteren, walmen of flikkeren brandt Ver- kade's WAXINE Nachtlicht rustig het aangegeven aantal uren. Het is een Nachtlicht waarop gij kunt vertrouwen. 6, 8 of 10 uur brandend. 30 cent per doos. E. O. VERKADE ZN, Zaandam. Schouten straat by de Laat. OPWINDEN BIJ ABON NEMENT. «an den Weder weg, Nassauiaan, NaasanplelnEgtnonderstraat Lamoraalstraat en Lindelaan. A. Q. DEN BOESTERD. Naasanpleln 41. Practice, Teacher's certificate Comm. Corresp. APPLY, Laat 187. Een Dame zoekt Te huur gevraagd soliede ijverige Agenten. ROMAN VAN PAULA BUSCH. 20) _0_ VERSCHIJNT ELKE WEEK IN 16 PAGINA'S. Boeiende tekst - Actueele illustraties Spannende romans. Rubriek van Redacteur X, met tal van prijsvragen en probleems, waaraan vele prijzen verbonden. 1 Kindernummer „ONS PRINSESJE" met leerrijke lectuur voor de Jeugd. Een jaargang bevat 832 pagina's met meer dan 2000 ILLUSTRATIES. Deze geHlustreerde Premie kost den lezers van dit blad slechts cents in plaats van 5 cents per Nummer. 1 Verkrijgbaar fojj H.H. Aannemers! Engros Uurwerkmaker, 8JOERD YPMA, Oudegracht 310. Magazijn Piano's, Orgels. Te bevragen bjj: Zij, die lust hebben tot medewerking in het oprich ten van een MAM WEK KOOR, worden beleefd uitgenoodigd Vrijdag O September, des avonds ten balt negen, de eerste repetitie bij te wonen, welke gehouden wordt in de bovenzaal van Café „de Graan handel", Luttik-Oudorp. Eenige leden van „Zanglust". met eenvondig goed PenMou op gezelligen stand, Langestraat of omtrek. Br. fr. letter D 248, Bur. van dit Blad. in het centrum der stad een (liefst on gemeubileerd) zonder pension. Brieven franco onder lett. G 248 bur. dezer courant De Hootri vertegenw. van een Duitsche automo bielfirma met beglittt 1ste klas wagens, zoekt Deze genieten 15 0/o l abat van den wagenprijs en 10 0/q vaji de toebehoordeelen. Zij moeten een modelwagm voorradig houden. Br. fr. met pers. beschr. en ge vraagd gebied onder lett. E 248. Een tot beden gehrnikte wagen aangeboden, niet v. bed. firma. Met hevige hoofdpijn, pijn over het geheel© lichaam, zoodat zij nauwelijks armen en beenen kon verroeren, ontwaakte de kleine Mira op den anderen morgen. Zij boorde binnen in de kamer de knapen reeds fluisteren. Zij stond langzaam op en sleepte zich naar de keuken, om het ontbijt gereedl te maken. O, het was heden reeds veel later dan anders, maar allen schenen nog moede te zijn en te slapen. Daar werdl plotseling aan d© deur gebeld, en Mira deed open. Een lang, mager heer wenschte den heer en madame Lewandowsky persoonlijk een brief te overhandigen. Mira klopte met een bang hart aan de slaapkamer deur, en in het volgende oogenblik keek ook reeds de vrouw om de deur. „Wat wenscht u?" vroeg zij barsch aan den jongen man. „Mijnheer de directeur zendt u dezen brief!" Daar bij naderde hij haar, gaf het schrijven over en verwij derde zich met korten groet*. Madame verdween weer achter de deur. Na een poos vernam het kleine meisje de opgewonden stem van de vrouw in d© zijkamer: „dat is toch ongehoord1!" „De kerel wil ons eenvoudig op straat zetten. ISTu, dat is mij nog nooit overkomen!" raasde Lewan dowsky. Nu liep madame Lewandowsky in haar oudste ge scheurde morgenjapon met losse haren uit de kamer en schreeuwde tot het kleine meisje: „spoedig, de kof fie! Ik ga dadelijk naar den directeur, naar zijn wo- tiing, om elf uur tref ik hem daar nog bepaald riep aij haar man toe. „Schuld van de geheele historie is d© kleine pad, die door haar niets kunnen onze oude renommee bederft!" .imir" Van ALKMAAR 0.—, 8.—, 10.—, 13.—, 3.80, 4.—, 6.-, 7.80 unr Van AMSTERDAM 0.8O, 8.—, 0.80, 11.80, 3.18, 4.—, 0—, 7.80 uur. i- t J **"*:•-* - -V - lt •"•jV'fa; ...V/I'- SPaft-me-Mee De Ondergeteekende wenscht geregeld bij zijne Courant te ontvangen, de geïllustreerde Premie „PAK ME MEE" tegen den verminderden prijs, ais hierboven vermeld. WOONPLAATSNAAM En zij gal het kind* een stomp, dat het een deel van do pas gezette koffie op den grond morste. Zou zij dan werkelijk schuld, alleen schuld aan de ontbinding van het engagement Jaebben? Want slechts zoo kon Mira de woorden uitleggen! Hoe vreeselijk zou dat zijn! Een groote schaamte steeg in haar op en tegelijk de verachting voor haar eigen kunnen. De wanhoop overviel haar en slechts in tranen kon zij daaraan uitdrukking geven. Au zat madame voor haar kleinen driedieeligen toi letspiegel en trachtte met alle zorgvuldigheid1 haar coiffure in orde te maken. Het wangenrood!, de lip- penpomade, het oogenzwart, alle middeltjes, waarmede zij zich anders eerst des avonds verfraaide, wendde zij heden op den morgen reeds aan. Lewando-waky mom pelde: „als je nu niets bewerkt bij den oude, dan weet I ik het niet," Zij wierp koket liet hoofd1 als een jong meisje ach terover en kwam zich zelf wonderschoon vooir. „Weet je, ik zal het zwarte aantrekken. Ik heb gisteravond gezien, dat hij van het eenvoudige houdt." Lewandowsky lacht© hardop. „Nu, dat hebt gij weer spoedig geroken!" Zij lachte triumfeerend en knoopte de zwarte taille dicht. Het was nu kwartier over tienen. Wanneer zij langzaam den hoed opzette, zou zij Lav re n,og juist tehuis treffen. l'ak de zaak nu verstandig' aan! Smeeken helpt altijd en zeggen, hoe arm men is. Wij hebben immers, ook niets, wat hebben wij dan? Die paar grosehen?" Dat was het laatste waarschuwend woord, diat haar man haar mede gaf. Buiten adem belde madame een half uur later aan de bei-étage van een zeer elegant huis aan. Zij had ïeed-, onderweg' nagedacht, welk een gezicht zij zou trekken. Zou zij het eerst probeeren ©p eea smeeken den toon? Of zou zij dadelijk haar recht vorderen? Zij weifelde nog, toen een net gekleed dienstmeisje de deur open maakte en vroeg wat) zij wenschte. „Ik zou mijnheer den directeur willen spreken", zei- de zij. „Mijnheer d® dir#et®ur is all^un in het aireus te spreken", zeide het meisje op beslisten toon, nadat zij de vrouw van boven tot onderen gemonsterd had. „Maar ik moet mijnheer den directeur in een zeer dringende aangelegenheid spreken." En daarbij hief madame Lewandowsky als ter bekrachtiging' de hand op. „Ja, het is goed," zeide het meisje en dacht bij zich zelf als ik al degenen, die dat zeggen, zou toelaten, kon de oude dag en nacht in zijn ontvangkamer op de sofa blijven zitten." „Mijnheer de directeur is nooit tehuis te spreken, nooit", zeide zij nogmaals, „maar alleen in het circus in zijn bureau." En nu deed het meisje met een lich ten hoofdknik de deur voor haar neps dicht en mada me bleef radeloos staan en zag de mooie deur van bui ten aan. Zij kon zich altijd! nog niet beheersehen en niet begrijpen, dat <1© deur nu werkelijk gesloten en de directeur hier niet te spreken was. Over een half uur was zij eindelijk in het circus aangekomen. Zij ging- dadelijk van den ingang de gang links in en bleef voor de deur, waarop met groo te letters „bureau" te lezen st-ond, staan. Schuchter klopte zij aan en op een luid „binnen" trad; zij meer resoluut binnen. Aan een dubbele schrijftafel' zat aan de eene zijde een man van ongeveer veertig jaar. Zijne waterblauwe oogen zagen geheel betraand door een bril, welke op den kleinen, dikken neus heen en weer wiegelde. Een roode volle baardl omlijstte het gezicht. Het merkwaardigste echter aan den gehee- len man was de roode lokkenkrans, die een spiegel- g'ladden kalen knikker omgaf. Madame Lewandowsky, die eenig' begrip voor man nenschoonheid! bezat, scheen op dat oogenblik geheel haar zaak vergeten te zijn. Als versteend bleef zij op den drempel staan en zag' den zonderling'en bureau man strak aan. „Ik ben dr. Schander, eerste boekhouder! wat ver langt u?" vroeg hij haar kortaf, terwijl hij haar met kennersblik opnam en kalm bleef zitten. „Ik zou mijnheer den directeur willen spreken", be gon zij. „Ja, ©Y«r w®lk® »aak?" rro#g kij v«rd#r ®n hij stak Gratis admissie der* Arrondissements-Rechtbank te J Alkmaar d.d. 9 Februari 1912. Heden den negen en twintigsten Augustus negen tien honderd en twaalf, ten verzq^ke van KNIERTJE IJKER, wonende te Egmondi aan Zee, ten deze do micilie kiezende te Alkmaar aan de Langestraat B 88, ten kantore van Mr. DIRK SLUIS, die door eische- resse tot procureur wordt gesteld' en als zoodanig voor haar zal occupeeren, heb ik GERARD SIMON AMOUREUS, deurwaar der bij de Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar, wonende aldaar VOOR DE TWEEDE' MAAL GEDAGVAARD ENGEL G R A V E MA K E11laatst gewoond hebbende te Egmond aan Zee, doch thans afwezig en zonder be kende woon- of verblijfplaats binnen het koninkrijk, mitsdien mijn exploit doende door aanplakking van een afschrift dezes aan de hoofddeur van de vergaderplaats der Arrondïssements-Reehtbank te Alkmaar en aan het gemeentehuis t© Egmond aan Zee, terwijl gelijk afschrift door mij deur waarder is overgegeven aan den E. A. Heer Officier van Justitie bij gemelde Rechtbank, door wien het origineel' van dit exploit' met „gezien" is geteekend, terwijl eindelijk dit exploit zal worden geplaatst in de Nederlandsche Staatscourant en in do Alkmaarsche Courant, OM op Donderdag' den twaalfden December 1900 en twaalf, des vóórmididags te elf uur te verschijnen, ter terechtzitting der arrondissements-reehtbank te Alk maar, gehouden wordende in het Gerechtsgebouw „Justitia,aan den Geestersingel aldaar TENEINDE aangezien gedaagde, met wien eischeresse op 13 Ja nuari 1894 te Egmond' aan, Zee is gehuwd, varende als matroos op den vischkotter IJ. M. 01, op den tienden December 1900 en één tijdens stormweer in de Noord zee over boord is geslagen; aangezien de schipper, die wegens den storm niet genoegzaam kon manoeuvreeren om haar echtgenoot te hulp te -kunnen komen, nog eeni- gen tijd met zijn schip bij de plaats des onheils is blij ven drijven, doch ten slotte, niets meer van d'en dren keling bespeurende, den koers naar IJmuiden heeft gericht; aangezien sedert geen bericht is ingekomen, waar uit van het aanwezen of overlijden van den gedaagde blijkt; aangezien alzoo sedert de laatste tijding van zijn bestaan meer dan tien jaren zijn verloopen; aangezien eischeresse belang heeft dat er ten aan zien van gedaagde rechtsvermoeden van overlijden worde uitgesproken en dat zij van de Rechtbank ver-' gunning bekome om een nieuw huwelijk aan te gaan Aangezien zij verlof gevraagd en bij de, bij dagvaar- ding- van 16 April 1912 boteokonde, boschikknig- van 9 Februari 1912 bekomen heeft om den gedaagde bij openbare dagvaarding op te roepen; Aangezien op de eerste dagvaarding (van 16 April 1912) noch de gedaagde noch iemand' van zijnentwege is verschenen, waarop bij vonnis van 30 Juli 1912 ver lof is verleend aan eischeresse om den gedaagde voor de tweede maal' bij openbare dagvaarding te doen op roepen, zulks op den voet en de wijze als voor d# eerste openbare dagvaarding Ls bepaald bij voor melde beschikking van 9 Februari 1912, MITSDIEN ten aangewezen dage in persoon of door iemand van zijnentwege van zijn aanwezen te dben blijken, bij gebreke waarvan dbor de eischeresse, na het vervullen der in deze voorgeschreven formalitei ten, zal worden geconcludeerd, dat bij vonnis worde verklaard dat ea- ten aanzien van den gedaagde sedert don tienden December 1900 en één rechtsvermoeden van overlijden bestaat; en dat aan eischeresse bij het zelfde vonnis vergunning worde verleend om een nieuw huwelijk aan te gaan; kosten rechtens. Gezien (get.) AMOUREUS, de Officier van Justitie Deurw. (get.) HANF.GRAAFF. In debet geregistreerd te Alkmaar den dertigsten Augustus 1900 twaalf deel 48 folio 176 recto vak 7 een blad geen renvooi. Te ontvangen voor récht één gul den twintig cent. De Ontvanger, (get.) K. WIERBÜM. den penhouder achter het oor in de roode lokjes, „Dat wilde ik mijnheer de directeur zelf zeggen", antwoordde zij. Hij trok de schouders op. „Dan moet u nog ongeveer een kwartier wachten tot hij komt." Madame Lewandowsky ging op een stoel zitten en staarde voor zich, terwijl zij nogmaals overwoog, wat zij zeggen en doen wilde. Eindelijk werd de deur heftig opengetrokken en de oude heer Favre trad haastig binnen. „Goeden mor gen", riep hij reeds op den drempel. „Is er nog' veel nieuws Dr. Schander stond op en hielp hem 'bij zijn mantel uittrekken. „.Ja, heden een groote post, directeur". Favre nam tegenover den boekhouder aan de groote schrijftafel plaats en scheen de in den hoek zittende vrouw in het geheel niet te bespeuren. „Hebt gij den brief aan d'e Lewandewsky's ook he den vroeg dadelijk laten bezorgen?" vroeg hij en toen hem van 's doctors lippen een „ja!" tegemoet klonk, ging hij voort: „Ja, de kinderen, die presteeren wat maar madame met haar hoogeschool en de man zijn niet veel waard. In elk geval is' de gage voor deze praestaties onevenredig hoog." „Mijnheer de dircteur, daar is een dame, die u wilde spreken waagde Schander den directeur thans in de rede te vallen, terwijl madame Lewandowsky, die vuurrood bij de woorden van Favre geworden was, op stond. Hij wendde zich om. „O, madiame Lewandows ky zelve! Wat verlangt u?" sprak hij haar een weinig verlegen aan, want het was hem toch onbehagelijk, dat de vrouw die onbarmhartige kritiek had! moeten hoo- ren. Madame ignoreerde natuurlijk het over haar „boogeschool" gevelde oordeel geheel en al en ging dadelijk op haar doel los. „Mijnheer de directeur, excuseer mij, dat ik u met mijne bede lastig val, maar u kunt ons toch niet zoo maar op straat zetten." Wordt vervolgd. Druk N. V. v/h. HERMs. COSTER en Zn., Alkmux.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4