STADSNIEUWS. schrijver was de heer J. Bakker te Obdam Voor 2595, de laagste de heeren A. Wij'te <en O. Commandeur al daar voor 1811), aan welke laats ten het werk was ge gund, ofschoon de raming 1750 bedroeg. Bestek en teekening waren gemaakt door den heer Vlaming' te Hoogwoud, aan wien tevens dloor het bestuur dezer vereeniging het opzicht bij den bouw werd opgedragen. Als leverancier van het electrisch mijntoestel met automatischen afslager- werd uit de verschillende aan biedingen gekozen dat van den hfeer 77. J. Vlaming-, electricien te Hoogwoud, voor 600. Hierna volgde bespreking over den aanvang der koolveilingen. Twee datums werden genoemd, waarna bij stemming- werd besloten ze te doen aanvangen op Dinsdag' 10 September en zoo vervolgens lederen Vrij dag- en Dinsdagnamiddag om half twee. Afslager is wederom de heer D. Stapel. Het volgende punt der agenda, de aankoop van kunstmeststoffen, lokte heel wat discussie uit. De voorzitter deelde n.l. mede, dat dit nieuwe arbeidsge bied heel wat drukte bezorgde aan de door de vereeni ging aangestelde personen, waarom het bestuur het niet onbillijk achtte dat door de leden, die op deze wij ze in de gelegenheid zijn goede en goedkoope kunst mest te verkrijgen, een commissieloon van 1 pet. wordt betaald. Sommige leden konden dit voorstel niet goedkeuren, immers worden de onkosten voor den gezamenlijken aankoop van manden ook uit de kas betaald. Ten slotte werd bot bestuursvoorstel aangenomen, rngekomon was bij den voorzitter een voorstel na mens de vereeniging „Eendracht" te Obdam, om te za- men kunstmest aan te koopen; besloten werd „Een dracht" daartoe in de gelegenheid 'te stellen, mits ook die leden 1 pet. commissieloon betalen. Opgaven van de verlangde hoeveelheid meststoffen worden tot 1 Oc tober ingewacht bij den secretaris. 77a de gebruikelijke rondvraag, die weinig belang rijks opleverde, sluiting met de gewone plichtplegin gen. drie jaar kreeg Grietje verlamming in het rechterbeen en werd ze opgenomen in het ziekenhuis, alwaar ze een jaar lang onder behandeling is geweest. In dien tijd schrok ze hevig voor een meisje, dat in het zie kenhuis een toeval kreeg. Deze nieuwe schrik heeft zoodanig op haar zenuwgestel gewerkt, dat ze hijna totaal verlamd1 werd; alleen het hoofd en den linker- De heeren Butter en Zwart verklaarden zich er voor wat meer te doendaar het kleine stuk dat nu gedaan zou worden, toch niet veel beteekende. De heer Bakker was er voor het raadsbesluit te handhaven. g. Ook de heer Maas Geesteranus was hier voor en stelde voor tot het aangaan van een leening van f 1500 NED. HERV. KERK. Bij de te Dordrecht gehouden verkiezing van 19 ge machtigden voor het kiescollege der Ned. Herv. ge meente zijn de candidaten van de vrijzinnige Vereeni ging Godsdienst en Leven en de Vereeniging voor Evenredige Vertegenwoordiging met ongeveer 400 stemmen meerderheid gekozen. Naar de Ned. verneemt, heeft de Vereen, tot Evangelisatie te Wormer zich tot den kerkeraad ge wend met het verzoek in de ontstane vacature een or thodox predikant te willen beroepen. Mocht hieraan geen gevolg worden gegeven, dan zal de vereeniging overgaan tot het stichten van een eigen lokaal. Tot dusver worden de godsdienstoefenin gen nog gehouden in een tooneeizaal. Uit Hoorn meldt men aan de N. R. Ct. dat gis teren het classicaal bestuur over de Urker zaak heeft vergaderd. Bepaald is, dat een commissie met d'e be trokken personen overleg zal plegen en tevens, dat daartoe niet naar Urk zal1 gaan. Ass. GEEN SOLI EDE MAATSCHAPPIJ j Eenigen tijd geleden kwam te Meppel, naar de Ct. meldt, in de bladen een advertentie voor, waarin personen werden gevraagd, genegen om op te treden als agenten eener maatschappij. Een paar reflectanten kwamen opzetten en werden beiden aangesteld als agenten eener spaarkas, waar van de zetel in Enschede gevestigd was. De houders van een spaarkasboekje konden daarop een wekelijksche storting doen, tot het bedrag was verkregen, waarvoor zij een of ander huismeubel, het zij tafel, stoel of deken enz., uit te zoeken uit een ca talogus, konden ontvangen. Spoedig waren eenige gegadigden gevonden, en de ontvangst der meubelen was geheel naar w-ensch. Al leen vond men het onprettig' dat de goederen niet franco werden toegezonden. Daarnaar geïnformeerd bleek, dat zulks wel kon geschieden, als er 10 boekjes tegelijk werden ingezonden. Alzoo geschiedde, maar nu laat. het bestelde goed nog steeds op zicli wachten. Op herhaald schrijven der agenten, waarin ook ge dreigd werd! de zaak in handen der politie te geven, ontvingen deze taal noch teeken. Ze hebben daarop de zaak werkelijk in handen gegeven der mnrechaus- scris, die een nader onderzoek zullen instellen. arm gedeeltelijk kon ze nog bewegen. Haar stemor- te besluiten, daar f 1200 wel eens te weinig kon zijn j. J,„i. >i_x en men jaQ we(jer moest leenen. Na eenige discussie werd hiertoe besloten en werd de aflossing bepaald op f 300 per jaar. Op voorstel van den Voorzitter werd besloten de aanbesteding onder de bepaling „behoudens goedkeu ring van Gedeputeerde Staten" direct te houden, op dat de weg met den a.s. winter verbeterd is. Bij de rondvraag vestigde de heer v. d. Molen de aan dacht op de overlading van de vuilnisbelt en stelde in verband daarmee voor, een deel op den Hondsbosschen weg te brengen, welk voorstel werd aangenomen. De noodzakelijkheid van het aanschaffen van een paar stukjes gereedschap voor den wegwerker wevd tevens door hem bepleit, Op den vuiltoestand in het Fnidsen, waardoor veel vuil in den dam bij den heer Frans wordt gegooid, vestigde de heer v. d. Molen de aandaoht. Nog deelde genoemde heer mede, dat de gemeente een 20 M3. puin kon aankoopen. Na discussie werd deze aankoop aan B. en W. overgelaten. De heer Zwart vestigde de aandacht op een weg vol iepenhout, waardoor het passeeren met een wagen met riet ondoenlijk was en zag gaarne dat er bij den schouw op zulke toestanden gelet werd. De heer Butter was van rr+eening, dat de schouw der wegen wel iets te wenscben overliet. De heer v. 't Veer deelde mede dat de school om dankg het nieuwe zink dat er opgekomen is, tooh lekte. De voorzitter, die den vorigen dag den heer Ruiter nog gesproken had, was hiervan niets bekend en zegde een onderzoek toe, waarna de openbare vergadering werd gesloten en de raad in comité ging. UIT ST. PANCRAS. Uitslag van de verkooping op 4 September 1.1., ten huize van Jn. Ruijs, ten overstaan van den Notaris J. van der Veen te Alkmaar. Ie Een perceel weiland aan den Boyenweg alhier, groot 58,60 A, eigendom van den heer J. Blom, veikl in 10 perceelen, elk groot 536 o.A. Perceel 1 tot en met 5 gekocht door J. Dirkmaat te Heerlmgowaard voor f 1005, perceel 6 en 7 door A. 0udes voor f 436, perceel 8 en 9 door J. Bruin voor f 460, perceel 10 door K. Lek voor f 230. 2e. Een perceel weiland, in den Westbeverkoog, groot 1.60 H.A., eigendom van Mevr. de Wed. Mr. A. P. de Lange te Bergen, geveild in 9 perceelen, gekocht door Jn. Blom voor f 3390. Naar wij vernemen heeft de heer A. Oudes on derhands verkocht aan den heer Jb. Schouten een perceel bouwland in de Vroonermeer, groot 71,20 A. voor 91 gulden per snees. gaan had zoodanig geleden, d'at ze in 't eerst geheel niet kon spreken; later slechts fluisterend. Grietje werd weer naar de ouderlijke woning vervoerd en bracht twee droeve jaren door, steeds liggende op een ledikant voor het raam. De medici stonden machteloos tegenover dit ziekte geval en de patiënte ging een droeve toekomst tege moet. Geheel machteloos lag ze daar, niets kunnen de doen dan alleen den linkerarm eenigszins bewegen, zonder vooruitzicht op beterschap. Geen wonder dan ook, dat de familie met haar terneergeslagen was en gebukt ging onder dit droef ziekteverschijnsel. Hieraan is nu plotseling een einde gekomen; blijd schap beersebt nu in de woning, waar leed l'ange jaren achtereen de heerschappij voerde, want Grietje geneest zegt het N. v. h. Noorden. Door schrik is ze ziek geworden, door schrik is be terschap gekomen. Maandagavond', toen het zulk noodweer was, schrok ze voor een hevige slag, een schok ging door haar lichaam' precies een electri- scbe zei ae en ze kon tot haar onuitsprekelijke vreugde haar rechterarpi weer bewegen. En het bleef niet alleen bij den arm, want ook beenen en rug ston den Weer onder haar macht. Nog niet heeieinaa! ech ter, want de spieren zijn nog te slap; de verlamming is echter geweken. De spraak beeft ze echter niet ge heel teruggekregen. Met de spieren komt het wel in orde beeft de dokter verklaard en Grietje is nu onuit sprekelijk gelukkig in het vooruitzicht, dat ze binnen afzienbaren tijd geheel hersteld zal zijn, GEMEENTERAADSLID TEGEN WIL EN DANK Ie Oosterbeek is de lieer G. Wolzak Gzn. onder ei' genaardige omstandigheden tot lid van den Raad ge kozen. Hij nam een candidatuur aan om te vöorko men, dat de zetel in handen der vrijzinnigen zou ko men. De vrijzinnige candidaat kwam niet in 'her stemming- en de heer Wolzak vroeg' toen zijn kiezer hun stem op den R. K, candidaat Campm'an uit brengen. De vrijzinnigen echterbeval'ep toen den beer Wolzak aan, die in allerijl nog een laatste aanbe veling voor den heer Campnian openbaar maakte, maar met 9 stemmen meerderheid' gekozen werd. De gekozene zal, naar de' „Tijd" meldt, tegen wil en dank zijn benoeming aanvaarden, daar de vrijzinnige kies verenigingen niet schriftelijk willen verklaren en be loven, wanneer hij voor de benoeming- bedankt ten gunste van den R. II. candidaat, dat zij geen tegen candidaat stellen, De h-eer Wolzak heeft thans zijn geloofsbrieven m gezonden en de Raad zal deze week over zijn toelating moeten beslissen. Feltz, re- Verdediger was WEER DE TEYLER-ERFENIS In de meermalen vermelde en besproken zaak be treffende de nalatenschap van P. Teyler van der Hulst, in 1778 te Haarlem overleden, is gisteren vol gens de N. Haarl. Ct. bij den president der Recht bank opnieuw eene klacht ingediend door den heer J, van Marlete Apeldoornnamens verschillende personen, die beweren als bloedverwanten van den erflater recht te hebben op diens nalatenschap. Hun eiseh is, dat de directeuren der bestaande Tey Ier Stichting als zoodanig zullen worden ontzet, en dat in overleg met de familie nieuwe executeuren zullen worden benoemd. Gelijk men weet, beweren de bedoelde requestran- ten, dat P. Teyler van der Hulst indertijd zonder te stament is overleden, en dat bjj de vorming van de bekende stichting te Haarlem gebruik gemaakt zou zijn van een valsch testament. TE LAN DB O U WTEN T OONSTELLIN G MEDEMBLIK. Ter gelegenheid van de algemeene vergadering- de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, heden morgen te half elf begonnen, wordt te Médemblik een landbouwtentoonstelling gehouden, welke gistermid dag 1 uur door den minister van Landbouw, Nijver heid en Handel, den lieer Talma, geopend is. Medemblik, het oudé historische stadje, eens de te] der Friesehe koningen, is in feestgewaad. Gistermorgen om elf uur had de ontvangst van het Hoofdbestuur dér Hollandsche Maatschappij op het: gemeentehuis plaats, waar de 'burgemeester, de beer J. J. W inkel, naméns liet gemeentebestuur allen wel kom heette, inzonderheid den voorzitter der Maat schappij, den heer hit. C. P. Zaayer. Nadat d'e eerewijn was aangeboden, dankte de beer mr. Zaayer voor de schitterende ontvangst. Precies om 1 uur kwam minister Talma cp liet tentoonstellingsterrein, verwelkomd' door liet hoofd- en afdeeiingsbestuur der Hollandsche Maatschappij van Landbouw, alsmede door de leden van den gemeente raad, terwijl vele burgemeesters van gemeenten uit de omgeving aanwezig waren. Eerst sprak de heer J. Zijp Hzu., voorzitter dér af- deeling Medemblik van de Hol1!. Maatschappij van Landbouw, waarna minister Talma een welsprekende rede hield, waarin hij er o.m. op wee.s, van hoe groote beteekenis de landbouw, zuivelbereiding, veeteelt enz. moet. worden geacht, voor de welvaart van land en volk. Door enkele voorbeelden toonde Z. Ex. dit na der aan. De minister zeid'e het houden van tentoon stellingen van verstrekkend belang te achten'en hij twijfelde er niet aan, of ook deze, te Medemblik, zal rijke vruchten afwerpen vöor de toekomst. Mét de beste wenschen voor haar welslagen, ver klaarde de Minister de tentoonstelling voor geopend, waarna Z.Exc., begeleid door de heeren J. Winkel en J. Zijp Hz., de verschillende inzendingen met een be zoek vereerde. Omstreeks half vier vertrok de Minister. Gistermiddag werd een harddraverij gehouden-, ter wijl de dag met een vuurwerk werd besloten. HET DRUKFOUTEN DUI VELT JE. Uit dé 's Hert. Crt, .Bij Kon. besluit is de bronzen eerepenning toege kend aan: E. W. II. Vreydenberger, electricien te Tilburg, we gens het met. levensgevaar tot staan brengen van een hollend paar in de Heuvelstraat aldaar, onder zooda nige omstandigheden, dat daardoor mensehen uit on middellijk levensgevaar zijn gered op 21 Juli 1912. HET NOODWEER GENEZEN. geleden werd .de toen 16-jarige DOOR Een 10-tal jaren Grietje S„ wonende in de Martenstraat te Groningen, op een avond aangerand door een persoon, die geen goede bedoelingen had. Doodverschrikt vluchtte Grietje de ouderlijke woning binnen en het gevolg hiervan was, dat ze aan toe-vallen begon té lijden, Voor UIT HEILOO. Gisteren vergaderde de Raad dezer gemeente Aanwezig waren alle leden. De voorzitterde heer N. v. Foreesttevens secretarislas de notulen welke onveranderd werden goedgekeurd. Ingekomen was een schrijven van Gedeputeerde Statenhoudende berichtdat de goedkeuring aan het raadsbesluit tot het sluiten van de geldleening moest worden onthouden. De voorzitter, deelde mede dat dit punt de aanlei ding tot de openbare vergadering was, opdat in_„ thans kon beslissen tot het aangaan van een leening, uitsluitend voor de wegen. Als eerste punt was op de agenda geplaatst „vaststelling rekening 1911." Op verzoek van den voorzitter deelde de heer Bakker, namens de commissie, belast met het nazien van deze rekening mede dat deze rekening volkomen in orde was bevonden, waarom de commissie tot goed keuring adviseerde. Het had de commissiezoo zeide de heer Bakkerwel wat bevreemddat de heer Blankenstijn er wat veel in voorkomt. De commissie wilde daarom gaarne weten hoe dit in elkander zit. Waar de heer Blankenstijn op de secretarie werk zaam isbegrijpt ze de vele postenwaarvoor hij extra betaald wordt, niet al te best. De voorzitter merkte op dat het schrijven van de kiezerslijsten extra betaald moet worden. De heer Bakker merkte op dat het bedrag heel wat meer is dan het loon voor de kiezerslijsten, daar het bedrag van alle postjes te zamen f 150 bedraagt Als dit zoo door gaat dan wordt dit spoedig een dubbel salaris. De lieer v. d. Molen vond het schrijfloon voor de kiezerslijsten van f 36 te hoog, daar deze vroeger, toen zij gedrukt werden, f 1 per stuk kosten, terwijl er maar een negental noodig zjjn. De Voorzitter merkte op dat de lijsten toen veel kleiner waren. Ook de heer Butter vond dat dit geen goede rege ling is. De heer v. 't Veer wees nog op een post van f 60 voor liet bevolkingsregister. De Voorzitter deelde mede, dat dit voor het aanleggen van het register was. Deze post kwam dus niet ieder jaar voor. De heer Butter was ervoor al die afzonderlijke beta lingen te laten vervallen en het salaris van den heer Blankenstijn indien deze te weinig salaris krijgt, te verhoogen. De voorzitter deed toezegging dit in overweging te nemen. De heer Bakker maakte nog een opmerking over een kwitantie van f 2.van een aanbesteding van sclioolbehoeften. Het heeft de commissie bevreemd, dat hiervan twee kwitanties waren. De voorzitter lichtte dit toewaarna de rekening werd goedgekeurd. De heer Maas Geesteranus achtte het in verband met de discussiën noodigdat het salaris van den heer Blankenstein geregeld werd en noodigde B. en W. uit daartoe eens een voorstel te doen. De voor zitter zegde dit bij het opmaken van de begrooting toe. De voorzitter deelde hierna mede, dat de geldleening niet was goedgekeurd, niet omdat Gedeputeerden een geldleening voor den weg niet goedkeurdenmaar omdat zij zich met de verhoogde leening voor onbe paalde doeleinden niet konden vereenigen. In verband hiermede stelde de voorzitter voor om tot het aan gaan van een leening van f 1200 voor het verbeteren der wegen te besluiten, UIT DE RIJP. Na afloop der „Floralia"-tentoonstelling werd Dins dagavond j.l. den 23en feestavond der vereeniging ge vierd. Als gewoonlijk werd daartoe medegewerkt door „Het Rijper Fanfarecorps", dat zeer verdienstelijk een 8-tal muziekstukken ten gehoore bracht, de Gemengde Zangvereeniging „Crescendo" die ons onthaalde op een 4-tal mooi gezongen liederen, de Gymnastiekvereeni- ging „Bato" met eenige flink afgewerkte vrije oefe ningen, een zeer goed uitgevoerd no. „Barren" en één van die bijna onberispelijk schoone tableaux (thans „Hulde aan Leeghwater"), die wij van „Bato" gewoon zijn, terwijl de heer A. Koster (een oude bekende, geen echte Floraliafeestavond zonder hem) en A. W. Klin kenberg den avond verder met eenige voordrachten aanvulden. Den heer Van Vloodorp, die den Voorzitter uit naam der aanwezigen dankte voor den aangenamen avond, voor geen gering deel verschuldigd aan de uitstekende leiding van den Voorzitter, viel, als bewijs van instemming aan de zijde van het publiek, een hartelijk applaus ten deel. KORTE BERICHTEN. Door den heer Lambert van Aubel te Amby, is een nieuw model hondenwagen vervaardigd, een twee wielige dogcart, waaraan van voren als derde rad een fietswiel was aangebracht, met langen stuurstang, juist als bij een driewielige automobiel. Het geheel wordt getrokken door 2 zwaar gebouwde, goed gedresseerde trekhonden, die geheel vrij loopen, geen druklast op schoft of schouders hebben. Te Nunen hebben onbekend gebleven daders den hond van een der bewoners den kop nagenoeg afge sneden, de konijnenkooi opengebroken en de konijnen allen bijna doodgeslagen, zoodat ze door den eigenaar zelf moesten worden afgemaakt. Op een kantoor in de Boompjes te Rotterdam is van e-en kantoorbediende een portefeuille met 300 gesto len. De familie M. B. te G-eldrop ontving- telegrafisch bericht, dat. haar in Duitschlandi wonende zoon sedfert Zaterdag- vermist wordt. Men vreest, d'at hem een ong-eluk is overkomen. Hij was gehuwd en vader van zes kinderen. - Een los wei-Eman, die in een goederenwagen op het emplacement te Deventer bezig was met het los sen van varkens, is- doodgevallen doordat een goede- renrangeertrein t'egen den goederenwagen opliep. De onbezoldigde rijksveldwachter L., uit Helmond, is Maandag, toen hij proces-verhaal wilde opmaken tegen drie stroopers, welke met dten lichtbak aan het jagen waren op het landgo-ed van jhr. Wesselman tus- schen Helmond en Staphorst, door één van de drie, zekeren v. d. H„ zoo ernstig' mishandeld, dat een van zijn ribben brak en hem in de longen drong, waardoor deze ernstig beschadigd) werden. De dader en zijn kornuiten zijn gearresteerd en hebben bekend. Te 's-G ravenhage is dte vorige week, terwijl de bewoners afwezig waren, ingebroken in het huis van mr. K„ aan den Scheveningschen Weg. De dieven verschaften zich door inklimming over het dak toe gang tot de woning en maakten zich meester van byouterieën, zilverwerk, wijn, sigaren, linnengoed ?enig schoeisel. Minister Colijn is voornemens een dag de oefe- ngen.der vloot langs een gedeelte der Noord-Hol- andsche kust bij te wonen. De verkoop van heidebloempjes in Den Haag heeft! volgens „het Vaderland" niet ruim 7000, maar m 4000 opgebracht, korporaal Makka en de korporaal Apol, beide infante risten, thuis behoorende te 's-Hertogenbosch. Verder zyn verdronken de milicien Lauwerse, thuis behoo- htt L ru ,"rg' eu de luilicien van Gorp. Naar u6t dc lijk wordt .nog* gezocht. AANVARING, T7IJMEGEN, 5 Sept.. Het riviervaartuig der Ne- derlandsche marine „Rhenus," dat te Nijmegen is ge stationeerd, is hedenmiddag 12 uur in d'e Waal ter iioogte van Altona, ongeveer een uur beneden de stad aangevaren door de vrachtboot „William Egan." Het marinevaartuig zonk, doch de bemanning kon zich red-den door op de vrachtboot over te springen VONNIS BEVESTIGD. AMSTERDAM, 5 September. Voor liet. gerechtshof alhier is heden m hooger beroep behandeld de zaak van den 40-jangen vrachtrijder A. L. van Sij'bekarspel. door de rechtbank te Alkmaar bij vonnis van 23 April 1,1. veroordeeld tot een week gevangenisstraf, terzake dat iuj te Benningbroek met een schop in de hand D R. heett gedreigd, dezen „den kop in te zullen sl-aan." De advocaat-generaal, mr. baron van der quireerde bevestiging van het vonnis, mr. A. Huizing» van Hoorn. LOUIS BOUWMEESTER, AMSTERDAM, 5 Sept. Louis Bouwmeester heeft heden ter gelegenheid van zijn zeventigsten verjaard»* van vele zijden ook uit zijn geboorteplaats- Middel' bamis gelukwenschen en blpegiéfl ontvangen. Bouwmeester vertrekt eiiqde dezer maand naar Lon- iic-n, waar hij in samenwerking met Eugelsche artisten in het» opvoeringen zal geven van Be Greep.". Daarna vertrekt hij naar Amerika-, waar hij even eens vertooningen van dit drama zal geven. Zijn tour nee aldaar omvat zoowel Noord- als Zuid-Amerika GROOTE SCHADE DOOR HET NATTE WEER! HAARLEM, 5 Sept. Volgens deskundige schatting bediaagt de schade, door het natte weer aan de land- bouwg'ewassen veroorzaakt, in de Haarlemmermeer reeds meer dau een millioen gulden. VERVOLGINGSWAANZIN. AMERSFOORT, 5 September. Gisteravond heeft de onderwijzer II., die lijdpuue is aan vervolgingswaan zin, op een zijner collega's geschoten, daarna sloof hii zicli in epn kamer yan een café op en richtte de revol ver op zichzelf. Dp toestand' yam den man is vrij ern stig. Dq colleg» kreeg slechts een schampschot VERDRONKEN. SCHIEDAM, 5 Sept, Hedennacht om 1 uur is in het Haringvliet de „Johanna geladen met aardappe- len» op weg van Middelbar.nis naar Schiedam door den it erken stroom omgeslagen. Aan boord bevonden zich de 49-jarige W. L. Leen- ders, eigenaar van het schip en wonende te Schiedam, benevens zijn zoon de 22-jarige J. Leenders, die zich met veel moeite wist te redden. De vader echter ver dronk. DE REVOLVER. GENUA, 4 Sept. Hedenavond schoten drie mannen met een revolver een tramcontroleur dood. Agenten van politie achtervolgden de moordenaars. Een gevecht ontstond, waarin een der aanvallers en twee agenten werden gedood, twee carabiniers en drie agenten werden gewond. De beide andere moorde naars, van wie een gewond is, werden gearresteerd, GYMNASIUM. De lessen aan het Gymnasium zijn heden morgen begonnen met 79 leerlingen en 2 toehoorders. HANDELSDAGSCHOOL. Na gehouden herexamen zijn bevorderd tot de 2de klasse J. Kistenmaker, J. v. dl Plas en H. Valk. HET CONFLICT AAN DE ALKMAARSCHE IJZER- EN METAALGIETERIJ. Het laatste voorstel der directie van de Alkmaarsche IJzer- en Metaalgieterij is, dat alle werklieden zonder onderscheid aangenomen worden, doch wegens onregel matigheden in de werkzaamheden ontstaan, niet allen tegelijk kunnen komen en naar gebleken goed gedrag en vlijt verhooging van loon ontvang'en. Het aanne men van het geheele personeel' zou plan. 2 of 3 weken duren. De loonsverhooging bovenbedoeld, zal, zoo deelde de directeur, de lieer van Spall, o-ns op een desbetreffende vraag mede, bij gebleken vlijt en goed gedrag na 2 a 3 weken worden gegeven. Betreffende het ziekenfonds deelde de directeur ons mede, dat de weder aangenomen werklieden zullen worden beschouwd als niét ontslagen te zijn geweest. Dit is niet. alleen het besluit van het directie-zieken fonds, maar ook van het werkliedenziekenfonds. Ver dere veranderingen in werktijd' -en in het reglement vvenscht de directie niet te brengen. Het reglement moet blijven, zooals het door de werklieden is aange nomen en dooi' de directie vastgesteld. Als ultimatum is gisteren in verband' met uitbeste dingen van werk aan anderen en verdere schikkingen gesteld, dat de werklieden zich om werk moeten aan melden voor a. s. Maandag. Na dien tijd bindt de di rectie zich tot niets. Nog werd ons door den directeur medegedeeld, dal hij als gevolg dezer staking, die nu 9 weken duurt, in dien tijd geen werk heeft kunnen aannemen, waardoor er een groote vermindering in het werk is ontstaan. STAATSLOTERIJ. Trekking van heden. 4e Klasse, 4e Lijst. Ns. 8052 en 9159 elk f 1000nr. 1931 f 100. Laatste berichten. NOODLOTTIG ONGELUK BIJ EEN LEGER- OEFENING. "TRECHT, 5 September. Hedenmorgen is bij de oefeningen met vlotten op het fort Voss-egat een vlot, waarop zich circa 16 man bevonden, onverwacht door midden gebroken. Zes militairen, allen behoorende tot le te Utrecht voor pioniers-oefeningen gedetacheerde nfanteriè van het 2e -en 3e regiment, verdronken. Vijf zijn reeds dood opgehaald. Verdronken zijn o.a. vol gens a«n opgave, di# #eht#r nog niet officieel is, de DE „VEREENIGDE ZANGERS". De „Vereenigde Zangers" behaalden d'en 18den Au gustus j.l. op den Nationalen Zangwedstrijd te Rotter dam met vier t'egten één stem den 2den prijs. Men ver zocht ons het rapport der jury dat- met de prijzen en het diploma morgen zal1 worden geëxposeerd in de uitstalkast van den rijwielhandel van den heer Kol lenberg, Langestraat', hoek Paygl-op op te nemen. De heer L. C. Keereweer oordeelde over het ver plichte koor („Goeden Nacht", van Bart Verhall'en) Op toon gezongen, klank goed, opvatting goed. Over het koor naar keuze (Psalm 84, van N, TT. An- driessen) Zeer goed, zuiver van toon. En merkte voorts nog op: Mooi koor, Het oordeel van den heer AJph. Vrancken luidt over aRytmi'ek zeer g'oedi, klankgehalte uitmuntend, into natie zeer goed, opvatting zeer mooi, uitspraak zeer mooi, over b.Rytmiek zeer goed, klankgëhalte uit muntend, intonatie zeer goed, opvatting zeer goed, uitspraak zeer goed, wijl hij voorts opmerkte: beide nummers zeer goed van klank en opvatting. De lieer Henry van Nieuwenhoven oordeelde over a.: Rytmiek zeer goed, klankgëhalte zeer mooi, intona tie in toon, opvatting' soms iets tam, uitspraak goed. Over .b: Rytmiek zeer goed, klankgehalte zeer mooi, intonatie in toon, opvatting goed, uitspraak goed. en merkte opOver het geheel een mooi koor, onder goe de muzikale leiding. De heer A. B. H. Verhei,; vatte zijn oordeel over a. aldus samen: Goed gezongen, en over b.uitvoering goed, mooi van klank, zéér muzikaal. En de uitspraak van het laatste jurylid, de heer Bart Verhallen, luidde aldus: Mooi klankgehalte, mooi gezongen, behoudens hier en daar iets te langzaam, éér goed gezongen. Z AGENDA. DONDERDAG. Zang en Vriendschap, repetitie 7— 9l/2 uur, Harmonie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2