flinke dienstbode gevraagd, De Jaargetijden. de Nederlanden i84a Alkmaarsclig Cradiet- ec Elfectenbaak. Prolongation, Beleeningen. Levenspositie. NIET VOOR DE WASCH. ië¥t1en~tTë isT Net DAGMEISJE gevraagd HUISHOUDSTER ©Md®gg»aehi 245, ANSIINCH MESMAN, Ze maakt voor Mevrouw alles blinkend Ze maakt voor de meid alles blinkend Ze maakt voor iedereen alles blinkend Ze doet de potten blinken Ze maakt de koekepan als een spiegel0 Ze voldoet een ieder. B U I T ËuT~AN~Q. s 1 BHAND INBRAAK VERZEKERING Magdalenenstraat. Telef. 458. "ii/1/ ZE MA.AKT iedereen ALLES blinkendj (Apen-Zeep.) VRIJDAG. Zangvereeniging „Nieuw Leven" met mannenkoor „Orpheus", repe-titie voor heeren, 8Vz uur, lokaal Mooij, Koorstraat. Eerste repetitie, Nieuw Mannenkoor, 8% uur, café de -Graanhandel. FRANKRIJK. Volgens een officieele mededeeling, heeft de comm., aan welke min. Millerand hadopgedra- gen de kwestie van de soldij der Fransche troepen in Marokko te overweg-en, besloten dat van 1 Septem ber af alle in Marokko dienende soldaten dubbele sol dij zullen ontvangen. De heer Millerand heeft verder aan tien resident-generaal Lyautey medegedeeld, dat hij ten aanzien van andere*noodzakelijk geachte soldij- verhoogingen met den minister van financiën in over leg zal treden. De kosten voor het bezettingsleger zullen door deze maatregelen met 6 millioen francs 's jnars stijgen. ENGELAND. Te Londen is gisteren de nieuwe wet betreffende de gedwongen afzondering- van tering lijders voor het eerst toegepast, Het geval betrof e,en man, die ann tuberculose leed en in een klein huis met twee kinderen en vijf volwassenen samenwoonde. Hij had geweigerd om zich' in h!et werkhuis te laten opne men. De rechter beval zijn afzondering voor den tijd van drie maanden, nadat een geneeskundig ambtenaar had verklaard, dat de man gevaarlijk was voor zijn omge ving. OOSTENRIJK-HONGARIJE. Op verzoek van graaf Tisza is er een nieuwe afdeeling politieagenten gedrild voor. de parlementaire bewaking en orde- bewaring! Er komen ook nog veel meer militairen in Boedapest. ITet heet, dat de Kamer ontbonden zal worden, zoodra de oppositie het afdoen van de werk zaamheden belemmert. ZWITSERLAND. De „Matiu" heeft den presi dent Forrer gesproken over het bezoek van den Keizer Waarmede men natuurlijk in Frankrijk maar matig ingenomen is. Doch de president is een voorzichtig man en „de Matin" is weinig wijzer geworden. Op zijn vraag of de warme ontvangst vau den Keizer geen terugslag op economisch gebied zal oefenen waar voor men in Frankrijk zeer bevreesd is- luidde bijv. het antwoord: „Ik herhaal u, dat de Keizer ons een persoonlijk be zoek brengt. Onze economische ontwikkeling is onaf hankelijk van onze vriendschappelijke betrekkingen met onze Duitsche, Fransche of Italiaansche buren." AMERIKA. In den staat Vermont hebben de he- publikeinen bij de verkiezing van een gouverneur geen meerderheid gekregen, wat in geen jaren is voorgeko men. Deze verkiezing' werd als een toetssteen voor de preside nts-verkiezi ng' in November beschouwd en in verband hiermede achten velen de kansen ^a 11 den heer Ta ft zoo goed als geheel verkeken. De regeering der Vereenigde Staten heeft voor den tijd van tien jaar de jacht op zeehonden in Ame rikaansche wateren verboden. Ook deze maatregel was noodig, om de dieren voor uitsterven te behoeden. AI RIKA. Er komen hoe langer hoe meer inciden ten in Marokko voor. Nu weer meldt een telegram, dat oen Fransch beschermeling, de sjeik Laitoer, toen hij een dief in hechtenis wilde nemen, door de partij gangers van den Spaanschen beschermeling Erroeigi, wien de Spaansch-Marokkaansch© politie hulp verleen de, aangevallen is. De Spanjaardten overschreden de grens van de betwiste en verboden zone. Laitoer werd gewond, een van zijn neven werd gedood, zijn have ge roofd en zijn huis in brand gestoken. Een directeur van een dagblad te Tang-er en een Tunes isch officier zijn gevangen gteno-nien beschuldigd van het verspreiden van een oproeping tot een alge- meenen opstand. Gemengde wededeellngen. TELEGRAFISCHE ILLUSTRATIE, u de Berl. Lok. Anz. van heden treffen we een tweetal telegrafisch overgeseinde moment-opnamen van het keizerlijk bezoek aan Zwitserland aan. Het is nog lang* niet volmaakt, meer merkwaardig dan fraai oor zoover we weten is dit een eerste proeve vau .le actueelste couranten-illustratie. Het overbrengen van elk beeld via de telefoon draden duurde ongeveer een kwartier. Het blad stelt m het vooruitzicht, ook in de toekomst dergelijke illustraties te leveren. EEN HONDEN-CLUB. Ie Londen is een club opgericht in welker vereeni- gmgslokaal hondjes van millionnairs zoo aangenaam mogelijk worden behandeld. Ze krijgen verplegers ^benden, zelfs kindermeisjes en gouvernantes, dié mot hen uit wandelen gaan. In de stad worden filia len opgelicht met speelballen voor de jongen en lan- behoeve i V001' 1 °Uden' ZOOdat de bec3ten zich "iet beboeren te vervelen indien de eigenar(es)en bood schappen doen. De Daily Mail meldt, dat Ce^ar de hond van koning Eduard, de club zal openen, indien .le koningin-weduwe daartegenl geen bezwaar maakt. PARIJSCHE POLITIE. Ten overstaan van een aantal journalisten, die 00 het redactie-bureau van de Parijsche Guerre Sociale bijeen waren, heeft een jongeman, genaamd Verneuil mondeling en schriftelijk verklaard* dat hij, daartoe overgehaald door de Parijsche politie, in de kringen van het koningsgezinde blad Action Frangaise en van amelot<s du Roy was binnengedrongen, om deze tot een samenspanning tegen de veiligheid van den staat op te zetten. Ilij heeft aan de Liga van de Action rancaise pistolen en een karabijn verschaft en aan de yn..vfa che vereenigiitig verteld, dat de wapens uit l>elgie binnengesmokkeld waren, terwijl de politie ze hem ter hand had gesteld. De redacteur van de Acti on Frangaise en het hoofd van de Camelbts du Roy be vestigden, dat de Action Frangaise van Vernieifil twaalf revolvers had' gekocht, om zich in hare vereeaii- gingSilokalen tegen aanvallen te kunnen verdedigen. Een redacteur van de Guerre Socialte beweert, dat de commissaris van politie Borde door de zaak deerlijk gecompromitteerd, is. VLIEGENPLAAG. In de algemeene vergadering van de Duitsche ver- eeniging tot bevordering- van de openbare gezondheid is te Breslau door een hoogleer a ar een belangrijke re devoering gehouden over de vliegenplaag'. Broedplaat sen dienen in den zomer te worden weggenomen door regularisatie, kunstmatige beweging, bedekking' of verwijdering van stilstaand water, door chemische praeparaten, door bescherming en aankweeking van vliegen-verdelg-ende water- en landdieren en -planten. De winterbestrijding dient te geschieden door bespui ten met chemische praeparaten en uitrooken van ge sloten vertrekken. Publiek, pers en overheid moesten op dit gebied samengaan* meent de hoogleeraar. Twee wintermaanden en vier zomermaanden dient de bestrij ding te geschieden en wel jaren achtereen. Hiermede moesten vooral gemeentewerklieden worden belast. Eindelijk beval de spreker voor liet vangen van vliegen een apparaat aan, waardoor de door electrisch licht aangelokte vliegen door een ventilator in een trechter worden gedreven. KORTE BERICHTEN. Ten gevolge van de aanhoudende regens zijn graan- en aardappeloogst in de Eng-elsche venen totaal mislukt. In België is het al niet veel beter. De boeren van Samber en Maas moeten wanhopig zijn. Voor velen is de ondergang nabij. In een groote bank te Berlijn nam iemand 23.000 mark in ontvangst en gaf tegelijkertijd een keurig gekleed heer eenige gevraagde inlichtingen. Toen de vreemdeling weg was, waren er ook 3000 Mk. aan bankbiljeten verdwenen, blijkbaar meegeno men door handlangers van den vreemden heer. Thans is er uitspraak gedaan in een Spaansch pioces, dat een eeuw aanhanging is geweest. Het ging over twee prachtige kasteelen met fraaie tuinen hon derd jaar geleden door den burgemeester van Granada toegewezen aan de voorvaderen van den tegenwoordi- gen markies de Campotejar. Het hoogste gerechtshof veroordeelde den Markies de bezittingen onverwijld terug te geven aan de Koninklijke familie, overeen komstig haar eisch, en tevens tot betaling van de kosten van het geding en van de algeheels opbrengst van de vruchtenoogsten, die sedert honderd jaar ver kregen zijn. Er moeten 60 menschen zijn omgekomen bij het ongeluk in de Clarence-mijn. Ift het kamp van Öerkeny (Hongarije) werden 3 artilleristen, die een militair vliegtoestel tegenhiel den, door den wind medegesleept. Zij werden"gedood bij een val van een hoogte van 100 meter. Uit het Musée Cluny is den 2den Augustus een miniatuur van onberekenbare waarde, deel uitmakende van de collectie van baron Adolf Rothschild ontvreemd. De diefstal werd geheim gehouden. Van den dief tot dusverre nog geen spoor. Te Parijs vond men Dinsdag, na de aankomst van den Keulsehen trein, bij het schoonmaken van de rijtuigen, in^ een slaapwagen een vrouw van ongeveer dertig jaar in zwijm liggen. Zij was bijna geheel ont kleed en met bloemen omringd. Vlak bij haar stonden een glas water en een pillendoos. De onbekende werd naar een ziekenhuis gebracht en is daar denzelfden avond nog gestorven. Zij had blijkbaar vergif genomen. In tegenwoordigheid van den prefect van politie, Lépine, zijn te Parijs proeven genomen met een pro jectiel, dat een vinding is van Kling, den directeur van het Parijsche gemeentelaboratorium. Het zal dienst d?.en..bÜ b belegeren van bandieten, het ontwikkelt bij zijn ontploffing vergiftige gassen, die de belegerden bedwelmen. De proeven moeten zeer opmerkelijke uit- konisten opgeleverd hebben. Ingezonden Stokken. Mijnheer de Redacteur, In uw bladl van gisteravond) staat, dat het vrouwen kiesrecht in Ohio verworpen is. Waarschijnlijk is dit zoo, hoewel de Europeescbe pers voor een jaar hetzelf de omtrent California meedeelde en den volgenden dag het bericht moest herroepten. Ue wijze waarop de stemming plaats had is echter niet zoo als in uw blad onder „Buitenland" werd mee gedeeld. Het wetgevend lichaam (legislature) van Ohio nam eenige maanden geleden een wijziging' van de grondwet aan met het vereischte meer dan twee derde der uitgebrachte geldig© stemmen, waarbij aan alle volwassen vrouwen het volledig kiesrecht wordt gegeven. Drie September was de dag, waarop een re ferendum der kiezers hierover uitspraak moest doen. In alle zes Amerikaansche vrouwenkiesrechtstaten is op deze wijze aan de vrouwen het kiesrecht gegeven. Er is hard gewerkt door de Amerikaansche suffra gists om de kiezers voor hun zaak te winnen en een groot deel van de pers te Ohio was op hun hand. Zij besteedden ook veel geld aan propaganda-lectuur, die met automobielen tot op de meest afgelegen farms werd bezorgd. Over meer kapitaal beschikte echter de dranktrust, die vliegende blaadjes van een gefingeerde geheekmthoudersvereeniging juist de laatste dagen door geheel Ohio verspreidde, met de verzekering dat de vrouwen den staat „droog" zouden maken. De dranktrust ontzag geen middelen om het 'gevreesde vrouwenkiesrecht te doen vallen. The Grange (de georganiseerde landbouwers) en de georganiseerde arbeiders waren echter het vrouwen kiesrecht gunstig gezind. Op de in November te hou den stemming der kiezers in Michigan, Kansas, Wis consin, Missouri en Oregon, van welke staten de wet gevende lichamen ook reed« het vrouwenkiesrecht atui- iiainen, zal de uitslag van Ohio zeker grooteu invloed hebben. Met dank voor de veuleende plaatsruimte, E. VAN DER HOEVEN. [Het telegram, waarnaar het door mej. van der Hoeven bedoelde bericht is gemaakt, luidde aldus: I.K SUFFRAGE DES E EMM ES. OOLOMBI S (Ohio). Les tentative» faites pour introduire dans la Constitution de l'Etat le droit de vote pour les femmes 0111. été repoussées a une grand© majorité aux elections de l'Etat. V ij erkennen gaarne ten opzichte van den stand der vrouwenkiesrechtkwesti© in den staat Ohio bij lange na niet zoo goed geïnformeerd te zijn als de geachte inzendster, ©11 daar wij heden noch in de bui- tenlandsche, noch in de binnenland.scho bladen nadere bijzonderheden over dezen kies rechts trijd! vonden, kun nen we weinig anders doen, dan bovenstaande aan vullende en verbeterende inlichtingen te plaatsen, zon der commentaar, maar met betuiging van dank. Red. Alkm. Ct.] Burgerlijke Stand. GETROUWD: 5 Sept. Simon. Visser en Rika Lingeman. Jan Goedhart en Elisabeth van Beekurn. Hen drik Blaauw en Cornelia Geertruida Pannevis, wed. Franciscus Becker. GEBOREN 5 Sept. Pieter Jacobus Anthonius, z. van Christiaan Anthonius Ris en Maria Margaretha Tamis. OVERLEDEN 3 Sept. Wilhelmus Lambertus Gotmer, 75 j. 4 Catharina Wilhelmina Smit, gehuwd met Bernard us Antonius Kolkman, 38 j. Ingezonden Mededeeliugen. De wisselingen veroorzaken onvermijdelijk storingen in de organismen van den mensch, die, om deze sto ringen te bestrijden, een inwendige schoonmaak moet houden. Om dit te bereiken neme men iederen mor gen, op de nuchtere maag, een wjjnglas van het on- s«hadelijke, natuurlijke Mnnyadl Jrtuos-Bitterwater (let op den juisten naam). TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 5 September. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Geldig tot den avond van 6 September. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 769.3 te Coruna. De laagste „stand van dten barometer 741.2 te Ler wick. VERWACHTING. Krachtige tot matige westelijke tot zuidwestelijken wind, zwaar tot half bewolkt, waarschijnlijk nog regen- bnien, overdag iets warmer. AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCII LANDBOUWCREDIET. Voordam, C 11, Alkmaar. Staatsleeningen. NEDERLAND. Ned. Werk. Schuld BÜITENLAN». Bulgarije Tabaksleening Brazilië Funding Mexico binnenl. Japan Oostenrijk Jan. Jul. Rusland Hope Consol 190G 1894 6e Em. Iwang Dombr, Koers van pCt. 3i/j 21/» pCt. 5 5 4 4 4V» Financ. enlndustr. ondernemingen enz. Nationale Hypotheek Bank Noordhollandsch Grondcrediet II Ned. Handelmaatschappij resc. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winsthew. pCt. 4 41/, 4 div. Westersuiker A'dam Deli Langkat Idem pref. A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatscliappij Medan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Dortsche Petroleum Moeara Enim Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mii. Zuid-Perlak Ketahoen Gew. pref. Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Gy. Amer. Hide and Leather aand. •pCt. 41/, «.and. div. II pCt. pCt. 3 3 21/, 4 8 6 5 871-4 92 255 110 108 6/s 221/4 361/8 271/4 011/4 291/4 61/4 1178/4 268/4 110®/* 301/s 170 51/8 871/2 106»/),, 1017/w 801/s I2OI4 113 160 462 5Vs 2OV4 66s/8 121/4 511/4 871/4 92 Anglo Amer. Telegraph Comm. Steels Car and Foundry Amerik. Stoomv.-Mij Common Marine Preferent Marinebonds Comm. Peru Preferent Spoorwogleemngen. Holl. IJz. Sp.-Mij. Mij. tot expl. van Staafespoorw, Deli Spoorweg AMERIKA. Atch. Top. Cert. v. Convert Denv. en R. Gr. Cert, aand.div. Eric Kansas City South. m n 11 pref Miss K. Texas C, v. h ew-York and Ontarie Norfolk Western C. v. Rock Island gew. Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert v. Wabash gew. RUSLAND. Wladikawkas 1885 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterd. fl00 Gemeente-cred. BELGIE Antwerpen 1887 HONGARIJE. Hongaarscbe Hyp. Idem OOSTENRIJK. Staatsleening 1860 RUSLAND. 1814 Koers van het geld. Prolongatie 4 pCt. Mededeelingen. De Oliemar.kt was wederom flauwer voor Schibaief eu Bibi Eybat; maar Koninklijke en Geconsolideerde waren vast, en sloten op 52:1% en 269. In Amerikaansche waardten ging weinig om. Ta bakken vast voor de groote sporten. Rubbers lager. Culturen onveranderd. 4 Sept 918, 97'Vi6 IO31/4 46 3U/4 87is/u 869/kj 87i/s 1003/4 865/ig 963/m 997/18 IOO1/4 961/3 1761/g 1071/2 161 136 170 670 316 370 49 93i:„ 584 598 247 411 584 255 266 5181/s I601/4 2171/2 1891/4 761/4 64 32 9/je 42 247 1001/2 86I/4 268/s 27 731/2 601/s 1851/2 5®/is 201/s 66V4 12 503/4 5 Sept. 913/8 663/4 1031/4 878/4 861/2 871/s 957,/g 991/3 I6O1/2 1351/0 1701/2 680 318 372 50 941/4 585 600 250 409 588 235 269 5211/2 165 2198/4 1911/2 301/2 251 1081/4 27 27 7311/.1C 6L-1/8 110 221/4 36]/io 2,1/4 611/4 283/4 37 263,8 301/2 170 51/8 1011/a DEN HAAG (vroeger Zutphen) D.rectie HENNY KAPITAAL 4.Ü00000ÜÜ RESERVEFONDS ruim- 1.500.000 ÜO Marktberichten. BROEK OP LANGENDIJK, 5 Sept. Heden werd besteed voorGraafjes f 0.75 a 0.- gew. muizen f 0.— a 0.— aanvoer 120 zak, Julia muizen f 0.a 0.Schoolmeesters f 1.15 a 1.30, Blauwe f 1.20 a 1.30, 243 baal zilveruien (nep) f 0.70 a 0.—, drielingen id. f 0,90 a 1,80, 800 kilo slaboonen f 2,20 a f 2,80 p. 50 K.G., 8100 bloemkool le soort f 11.— a 15.—, 2e soort f 2.70 a 3.—, 50 bos wortelen f 0.45 a 0,60, 48000 roode kool f 1.80 a 4.20, 15000 gele f 3,—a 5.20, 15600 witte f 1.70 a 4.30, baal wortelen f 0,— a 0,—, 110 baal uien f 1,— a 1,20 per baal. 2000 kilo augurken, fijn fijn f 10.— a 11.90, fijn f 5. a 6.40, basterd f 3.50 a 5.70, grof f 1.50 a 2.—, bommen f 0.a 0. PURMEREND, 4 Sept. Afelag-vereeniging BEEM- STER, PURMEREND en OMSTREKEN. Op de af- slagmarkt werd heden verhandeld Slaboonen f 0,21 a 0,27, Snijboonen f 0.45 a 1.—, Peren f 0.75 a 2.-, Appelen f 0,85 a f 1,95. Han del vlug. 31 Aug. Aangevoerd 5707 manden augurken. Grof fijn f 1,20 a 125, fijn basterd f 0,52 a 0 63, grof basterd f 0,31 a 0.36, grof f 0,23 a 0.26, stek f 0,15 a 0,19, bommen f 0.04 a 0,08 per mand van 6 K.G. Handel vlug. NOORDSCHARWOUDE, 4 Sept. Groote muizen f 1.— a 1.10, drielingen f 0.60 a 0.70, kleine f 0.— a 0.schotten f 0.a 0.Eigenheimers f 1. a 1.10, blauwe f 0,65 a 1,10 per 35 Kg. Aanvoer 0 zak. Zilveruien f 1,30 a 1.70, Drielingen f 0,70 a 0,80, grove f 1,— a 1,10, gele nep f 1 10 a 1.20, drielingen f 0,70 a 0,80, grove uien f 1,— a 1,10 per 50 K.G. Roode kool f 2.50 a 3 10. BO VENKARSPEL, 3 Sept. Groote muizen f 2.30 a 2.40, kleine id. f 0.80 a 0.90, ronde f 0.— a 0.—, blauwe f 1.80 a 2.Aanvoer zak. Bloemkool (le soort) f 12.75 a f 18.—, 2e soort f 7,50 a 10.50, Roode kool f 2.50 a f 3.50, witte kool f 2.50 a 3.gele f 3,a 4.25, bieten f 0.a 0. uien f 0.50 a 0.60. SCHAGEN, 5 Sept. Aangevoerd 12 paarden f 85 a 250,—, stieren en ossen f a f 19 stieren f 130 a 350, 20 magere geldekoeien f 140 a 210, 78 vette id. f 180.— a 330, 71 kalfkoeien f 220 a 300, 7 vaarzen f 100 a 175, 0 pinken f 0 gras- kalveren f a 30. nucht. id. f 7 a 24, —0 lam meren f a 120 magere schapen f 16 a 21.780 vette id f 24.— a 32.—, —0 overh. f a 280 lammeren f 18 a 22.—, veulens f a —0. magere varkens f a 50 vette id. 58 a 66 ct, per kilo, 100 biggen f 10 a 16, 50 konijnen f 0.30 a 1.—, 100 kippen f 0.50 a 1.50, 50 eenden f 0.40 a 1.50, ganzen f 0.— a 0.—, - duiven f 0. - a 0.—, 400 kg. boter f 1.30 a f 1.40, 100 kg. kaas f 0.50 a 0.60, 2000 kipeieren f 4.a 5.per 100, 2C0 emideierin f4.— 8 veulens f 80 a 160. HOORN 5 Sept. Kleine kaas f 33.commissie f 32.50, fabriekskaas f 32,aangevoerd 211 stapels, wegende 76573 K.G., handel vlug. UITSLAG VEILING, gehouden bjj opbod op Woensdag, 4 September 1912 ten overstaan van den notaris Mr. A. P. H. de Lange, van Het bouwterrein, aan de Nieuwesloot en Achter straat te Alkmaar, groot 5 aren 63 centiaren (563 M7) waarop gestaan heeft het Schouwburglokaal „Dili- gentia." Str. de heer T. Luijckx, te den Helder f 13600.— De afslag en eindtoewijzing zal plaats hebben Woensdag, 11 September aanstaande, des avonds 7 uur, in het koffiehuis „Het Wapen van Haarlem" van den heer C. van Twisk, san tie Nieuwesloot. Geboren: Am COMELIA MARIA, dochter van J. W. BEUDEKER en M. BEUDEKER -TEGEL. Alkmaar, 4 September 1912. bij J. G. SCHAAF, Spoorstraat 88. In de Apotheek LANGESTRAAT 1 wordt voor direct of later een roer dag en nacht. Een MEISJE van buiten, zag zich gaarne ge plaatst als in een netten stand of op eene nette boerderij, P.G. Br. fr. lett. K 248, bureau dezer courant. TELEFOONNUMMERS 439 en 499. Gezocht kapitaalkrachtig, energiek JONGMENSCH, pl.m. 26 jaar oud, algemeen ontwikkeld, van goede lamilie, om als mede-Directeur van een in Nederland te vestigen soliede Handelsonderneming met overzee sclie Bijkantoren, toe te treden. Aanbiedingen onder letter W aan Adv.-Bur. D. J. ALTA, Rotterdam, Wijnhaven. I Sf 1, KGIAHIIBKN, I V K(iAZII>, IiKlIBFAAZIJN, FLE88CHENLAK, PERK MENTPAPIER, KIKKEN, verkrijgbaar bij

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3