DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN No. 212. Honderd en veertiende Jaargang. 1912 ZATERDAd 7 SEPTEMBER. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. De Alkmaarsche Courant voor honderd jaar. Telefoonnummer 3. BINNENLAND. EEN KOE OP EEN HALVEN CENT GESCHAT. kniAVü Dit nummer bestaat uit 3 bladen. (Slot.) ALKMAAR, 7 September 191A Lenigen tijcl geleden schreven we twee artikelen naar aanleiding van de Alkmaarsche Courant van 1812, welke als advertentieblad onder het Fransche gouvernement was mogen blijven bestaan. De lozer wil zich wellicht nog herinneren, hoe de pers destijds in kluisters geslagen was en hoe uit de aankondiging-en bleek welk een dwang er op de Alkmaarders van dien tijd werd uitgeoefend. Als een bijzonder sprekend staaltje van overheidsbe moeiing haalden we o:.m. de wijze aan, waarop het gou vernement de nienschen uit Alkmaars omgeving er toe wilde brengen tot de teelt van mangelwortelen over te gaan. in het artikel van heden, het laatste over het bo venstaande onderwerp, willen wij allereerst nog iets mededeelen over de verregaande overheadsbemoeiïng' en den druk, die daarbij op de bevolking werd uitge oefend. Tot de „heilzame oogmerken van het gouvernement," waarop de officieele aankondigingen voortdurend de aandacht vestigden, behoorde ook de zorg- voor den ge zondheidstoestand. Inderdaad werd er op dit gebied heel wat gedaan, al is hetgeen er gebeurde en de wij ze waarop dit geschiedde niet naar den twintigstc- eeuwschen smaak. Er was een „nieuw systema van medicinale politie" ingevoerd', dat blijkens een aankondiging „noch uit zonderingen, noch eenige verdraagzaamheid in het stuktoestond. Er werden door een „geneeskundige jury" in het burger-weeshuis examens afgenomen ter verkrijging van den titel van „officieren van gezond heid, kruidmengers, vroedvrouwen en kruidkenners." En wat de regeering wilde, dat wilde zij ook goed en ter bereiking van het beoogde doel waren haar geen middelen te kras. Ontevreden bijv. over de trage wij ze, waarop ten aanzien van de inenting met de koe pokstof gehandeld werd, schreef ze eenvoudig voor dat niet de minste steun mocht worden verleend aan behoeftige», die zich of hun kinderen niet hadden la ten inenten, dat ambtenaren en officieren der stad vóór een bepaalden datum ter secretarie door behoor lijke certificaten moesten bewijzen, dat zij en hunne huisgezinnen de kinderziekte gehad hadden of zich hadden laten inenten „op poene van, zonder verder uit stel, hunne posten te verliezen." In het belang der gezondheid en veiligheid werden alle losloopende honden dadelijk doodgeslagen een asphyxiatie-toestel hield men er toen nog niet op na. Bepaald grappig is de zorg der overheid voor de ge zondheid, welke blijkt uit een aankondiging, die over 2 nummers der courant is verdeeld. Tiet is een „Be- rigt, omtrent de middelen, tot voorkoming der aan stekende ziekte, en om er de voortgangen van te stui ten." Aanbevolen wordt het gebruik van luchtzuive rende zakflacons, gevuld met zee-zout, manganesium en zwavelzuur het „pestverdrijvend gaz," dat hier door ontwikkeld wordt is natuurlijk het desinfecteeren- de chloor. In het groot werd deze methode door pro fessor Chaussier aldus toegepast: „Deze (handelwijze) bestaat daarin, om eene pot, in welke men het mengsel van het zout en de manganesi um gedaan heeft, in de zalen te doen ronddragen. Een dienstbode houdt het, aan het einde van een stut, met de eene hand vast; in de andere houdt hij eene flesch, waarin ontbonden zwavelzuur is, waarvan hij van tijd tot tijd eenige. droppels in de pot werpt. Het gevoel, dat hem zulks verwekt, doet hem zeker oordeelen, wan neer die dampen verminderen of wanneer zij buiten sporig worden." En dit alles is een aankondiging van den „rekwest- meester, rijksgraaf, lid van het legioen van eer en van de keizerlijke orde der Reünie, prefekt des departe- ments van de Zuiderzee, die „het berigt" ontving „van Z. E. monseigneur den minister van binnenlandsche zaken." Doch zacht wat wie weet hoe er in 2012 zal wor den geoordeeld over de hygiënische maatregelen en Voorschriften uit onzen tijd, immers zoo verlicht maar desondanks ook nog zoo rijk aan kwakzalverij Kwakzalvers schijnen een eeuw geleden niet zooveel couranten-reclame te hebben gemaakt als tegenwoor dig geschiedt. Wij vonden althans slechts één adver tentie. In het nummer van 13 Mei meldde zekere Eooze „Na in Amsterdam veel eer en roem verkregen te hebben zig ten dien einde alhier aan, dat hij van Pa rijs heeft medegebragt Veritable Pomade, om het haar te doen groeijen, namentlijk de kaale vlekken op de kruin, al was er in jaren geen haar op geweest (waar van reeds de uitwerkselen in Alkmaar, door ondervin ding bekend zijn) komt het weder tot vollen wasdom het is ook goed voor de secten, om Bakkebaarden te doen groeijen en dat het haar niet uitvald, door ziek ten of ouderdom van 80 a 90 jaren; heeft ook bij sig, Poeder, om grijs en rood haar in een nagt bruin' en van een vasten koleur te maken; is te bekomen bij Heidenreieh in de Kalverstraat te Amsterdam en bij Gijsbert Kieuwenhof op de Laat te Alkmaar, wijk A no. 263; de prijs der Pomade 1 5 en de Poeder 1 Iloe er met de weezen werd gehandeld leert een ad vertentie van regenten van het almoezeniers-huis, waarbij alle inwoners van Alkmaar en omliggende dor pen worden uitgenoodigd om een of meer bestedelin gen in hun dienst te nemen tegen voorwaarden „welke naar mate van de voorwerpen zoo favorabel mooglijk zullen worden gemaakt," leert ook de uitnoo- diging van den Mei re, N'. van Foreest van Petten aan de ingezetenen om weeskinderen aan te nemen. Veel beteekenend staat in dit laatste stuk: „waardoor zij billijke aanspraak verkrijgen op die zelfde zorg voor hunne kinderen, indien zij zelve ongelukkiglijk in eenen behoeftigen staat mogten geraken, hetgeen de dagelijksche ondervinding leert, dat ook voor den meest bemiddelden geenszins onmogelijk is." Overi gens werpt op de hooggeroemde edelmoedigheid dei- burgerij een eigenaardig licht het slotzinnetje met de uitnoodiging' „zoodanige kinderen te verkiezen als een ieder begrijpen zal het best geschikt te zijn, om in zijn beroep onderwezen te worden, of buiten dien hem van nut kunnen zijn." Indien een éigen .taal als de afspiegeling van een eigen volkskarakter mag worden aangemerkt, dan geeft de Alkmaarsche Gourant van 1812 ook in dit opzicht een bedroevend beeld. De taal uit dien tijd toch is zoozeer doorspekt van verfranschte Holland sche of ver ho 11 andsche Fran'sche woorden, dat men zich haast niet kan begrijpen, hoe zij later nog betrek kelijk zoo goed' „van vreemde smetten" gelouterd is. De Fransche wind had vreemde zaden in onze taal gevoerd, die de oorspronkelijke planten deden verster ven. De nieuwe woorden vormden geen taalverrijking, maar taalverbastering, welke stelselmatig scheen te worden bevorderd. Wel mocht Bilderdijk de taal van Nederland later vergelijken bij- een «vlam, die in het d u i s t e r flikkert. Wat zegt men bijv. wel van de volgende aankondi ging", waarbij de Fransche vertaling er naast een sa- tyre lijkt: „De ondergeteekenden A. P. de Lange Keizerlijk Notaris en J. Schoehuizen, wonende te Alkmaar, aan gestelde curators in den g-ecedeerden boedel van Jo hannes van der Vliet en Cecilia Brandstedenaar bij appoinctementrespective crediteuren.... jud gement van de Rechtbank ter eerster instantie ordonnantie van den Regter-Commissarisgecom- mileerdgeïnteresseerdenAvouéoccupe ren...." Misschien vindt men dit voorbeeld van juristen-stijl weinig overtuigend hij is ook in «onzen tijd niet precies onberispelijk^ Maar de „stadhuiswoorden" vonden gereede navolging, zooals de volgende bekend making bewijst van een bakkersweduwe „die van voor nemen zijnde de Brood-Bakkers Affaire door wijle ha re Man geëxerceerd te blijven eontinueeren, zich re commandeert en een civiele bediening belooft". Dikwijls treft men in den Ilollandschen tekst Fransch-klinkende woorden en uitdrukkingen aan, welke in de Fransche vertaling geheel anders luiden. Wij lazen bijv. van een huis en erve „geapproprieerd tot een boerenwoning," van papieren of gelden „dien boedel concernerende," van „geassocieerden" die doen „insinueeren," van menschen die „fustineeren erfge namen te zijn," of die „genereus" beloond zullen wor den. Echt-Hollandsche vergeten woorden als „romme ling voor oud huisraad, „kusting" voor hypotheek, „splitzer voor loten-debitant, treft men weinig aan. De toestand der burgerij, de beteekenis der welvaart zij blijken het best uit de tallooze malen, waarop werd vermeld „verkoping op regterlijk gezag". Een tijd voor feestelijkheden was het zeker niet. Toch moest er feestgevierd worden zooals alles werd be- heersclit door „imperatieven" dwang. De verjaring „Zijner Majesteit den Keizer der Franschen en Ko ning van Italië" 15 Augustus was een der gele genheden van officieele feestviering'. Eén andere was vastgesteld bij keizerlijk decreet van 19 Februari 1806, bepalende, dat „het Feest der Kroniing van Zijne Ma jesteit den Keizer en Koning gevierd moet worden door de geheelo uitgestrektheid van het Fransche rijk." In alle kerken moesten plechtige Lofzangen en Dankzeg-gingen aan den allerhoogsten (met een kleine ietter, terwijl men overigens in de aankondigingen heusch niet zuinig was met de hoofdletters!) worden opgezongen, moesten van de Torens, Openbare Ge stichten en Schepen vlaggen wapperen met 's Rijks couleuren versierd. „Des avonds van agt tot elf uren zal er binnen de stad eu hare Juridictie eene algemeene illuminatie plaats hebben en zullen dienvolgens alle ingezetenen de voorgevels hunner woningen, gedurende dien tijd, moeten verlichten en deze illuminatie precies ten elf uren moeten uitdoen." Men ziet het het was alles dwangbevel. Het jaar 1812 kennen leert men uit dien jaargang- van onze courant niet daarvoor zijn andere bronnen noodig. Maar toch indien men in het oude boek bladert, stuit men voortdurend op mededeelingen, die nis duidelijke en betrouwbare illustraties van dien rampspoedigen tijd kunnen gelden, als zoodanig' te denken geven en spreken van de zware „schuld van den overweldiger, die nog steeds met verborgen haat De Keizer werd' genoemd." Zoo schreef indertijd mevrouw Bosboom-Toussaint, die Napoleon onder meer verweet, dat zij geen suiker in de pap kreeg, wijl die ondanks de beetwortels! destijds 40 het kilo kostte. Haar geboorte vonden we natuurlijk ook in het oude couranten-boek vermeld. Het is wel eigen aardig in de aangiften van geboorten in het nummer van Woensdag' 23 September zoo tusschen een Pieter en een Arie in té zien staan: Anna Louisa Geertruyda, dochtertje van Hendrik Toussaint en Cornelia M'agda- lona Cecilia Roquette. Toen we dit berichtje vonden, moesten we onwille keurig deuken aan het woord van een Russisch schrij ver „Tn het bijzonder moeten wc eerbied hebben voor de kinderen. Wij weten immers niet waartoe zij geboren zijn en wat zij nog' volbrengen zullen. Misschien wer den zij geboren voor ons geluk, ten onzen nutte. Daar om eerbied voor de kinderen". Dat dit teere dochtertje, van wie de buren de moe der verzekerden, dat deze het wel niet lang" zou mogen behouden, over wie werd gesproken als een „minlijk spruitje" en later als een „klein nietig ding" eens zou komen te staan in de voorste gelederen der kloeke strijders, die de wedergeboorte van onze letteren heb ben bewerkt! Dat- zij zou worden de begaafde, gevier de en geëerde romanschrijfster, aan wie het nage slacht van een eeuw later over enkele dagen een open bare en blijvende hulde in haar geboortestad brengen gaat Misschien is dit wel het eenige lichtpunt, dat „de Alkmaarsche Courant van 3812" ons biedt de ge boorte van Truitje Bosboom, ile „verschijning van groot vernuft." SLUITING VAN DE ZITTING STAT F X- GENERAAL. Bij Kon. Besl. van 5 Sept. is bepaald: Art. 1. De tegenwoordige zitting der Staten-Gene- raal zal worden gesloten op Zaterdag 14 Sept., des na middags te drie uren. Art. 2. Onze Minister van Binnenlandsche Zaken wordt gemachtigd zich op het in art, 1 vermelde tijd stip te begeven naar de vergadering der Staten-Gene- raal, ten einde in eene vereenigde vergadering der bei de Kamers de zitting- in Onzen naam te sluiten. (St.-Ct.) VOORZITTER EERSTE KAMER. Bij Kon. besl. van 5 Sept. is benoemd tot voorzitter van de Eerste Kamer der Sta ten-Generaal, gedurende de zitting- die zal aanvangen op den derden Dinsdag- in September 1912, J. E. N. baron Schimmelpenninck van der Oije van Hoevelaken, lid van die Kamer. (St.-Ct.) ROOD E KRUIS-OEFENING TE 1JMUIDEN. Z. K. H. Prins Hendrik zal op 26 dezer een oefening- van de Haarlemsche colonne van het Roode Kruis bij wonen. Naar de N. R. Ct. verneemt, stelt men zich het ver loop van deze oefening ongeveer als volgt voor: Onverwachte zal er tijding komen van lJmuiden, dat daar aan boord van een schip een ketelontploffing heeft plaats gehad en de leden van de colonne zullen zich, ieder op zichzelf, zooveel mogelijk met eigen hulpmiddelen en verder per extra trein daarheen he geven, voorzien van alle materiaal voor hulpverleS- ning waarover de colonne beschikt. Te IJ muiden zullen de „gewonden" verbonden, ver volgens zullen zij naar het hospitaal te Haarlem ver voerd worden per trein, per brancard, als anderszins. Van het spoorweg-magazijn te Haarlem zal de over brenging verder te water plaats hebben. steld; het lijk van Lauwerse wordt naar Domburg' ver voerd, dat van Dalfing naar Ravensheim. De Minister van Oorlog' zal zich bij de begrafenis j doen vertegenwoordigen door den generaal-majoor Bischoff van Heemskerck, inspecteur van het wapen der infanterie te 's-Gravenhag*e. De begrafenis zal met militaire eer en muziek ge schieden. In het Utr. Dagblad vonden we een ingezonden stuk van de onderofficieren der Iufanterie-detachementeu bij dc Genietroepen, waarbij hartelijken en welgemeen- den dank gébracht wordt aan de officieren, die hun leven waagden tot redding" van anderen. VALSCIIE REISPAS. Maandag a.s zal voor de. rechtbank te Haarlem te rechtstaan jhr. mr. C. A. Elias, burgemeester van Zaandam. Bij dagvaarding is hem ten laste gelegd dat hij iu de eerste helft van 1911 heeft doen valachelijlt opma ken een reispas, door als burgemeester bij een door hem ouderteekende missive gericht aan den Commis saris der Koningin iu de provincie Noord-ITolland ten behoeve van jhr. Jan Maurits Elias, aan de Neder- landsche Regeering een buitenlandsche reispas voor een reis naar Rusland aan te VTagen, bij welke missive, zooals hij wist, een verklaring was overgelégd, die val- schelijk opgaf dat de leeftijd van den bedoelden per soon 21 jaar was inplaats van 17 jaar. Dat deze opgave in strijd met de waarheid was, was aan beklaagde bekend. Afgaande op zijn goede trouw was hem de reispas verstrekt. VAC AN TIE-GEVOLGEN. Een vader bespreekt met zijn zoon diens toekomst plannen: „En wat zou je nu 't liefst willen worden?" „Naar de kolonies" antwoordt zonder aarzelen de zoon. i -f- „En welke kolonies?" „De vacantie-kolonies.'' (Hbld.) Gemengd nieuws. HET ONGELUK TE UTRECHT. Maandagmorgen half elf zal de begrafenis der ver dronken militairen plaats hebben; vier der overledenen zullen waarschijnlijk te Utrecht worden ter aarde be- EEN NIEUWE OPLICHTERSTRUC, Verschillende bewoners van den N. Z. Voorburgwal te Amsterdam zijn dezer dagen opgelicht door een handig- heer. Ei- werd namelijk aangebeld door den oplichter en als hem was opengedaan, vroeg hij of een pakket, dat hij zóó maar op de stoep had zien liggen, ook soms behoorde aan de bewoners uit het perceel waar hij zich vervoegd had. 't Pakket werd geïnspec teerd, en netjes getypt, bleek de juiste naam en adres op de adreskaart te staan. Groote consternatie hoe kwam het pakket zoo maar op de stoep? Enfin, met vreugde werd 't binnengehaald en de eerlijke vin der beloond met een dubbeltje of een kwartje. Maar. bij t openmaken van 't pakket kwam de ontnuchte ring. Want inplaats van eenigen waardevollen in houd, kwamen niets dan oude kranten te voorschijn. De oplichter was intusschén een paar huizen verder al weer bezig' met dezelfde true en haalde op zoo'n ma nier een daggeldje bij elkaar. EEN SCHADEPOSTJE. Te Wageningen bracht Donderdag de knecht vaü den graanhandelaar, den heer A. Looyen, een vracht meel, ongeveer 3000 pond, naar de Betuwe. Toen de kar op de pont bij het Lekskesveer stond, schrikte het paard en liep van de pont af, den Rijn in, waar het verdronk. Paard en kar zijn later opgevischt. Niets was verzekerd; de schade beloopt ongeveer 750. HUN SLAG GESLAGEN. Eenige leden van het edele inbrekersgilde hebben weer eens geprofiteerd van het feit, dat eeu huis te Amsterdam tijdelijk onbewoond stond. Dézen keer werd dr. Delprat 't slachtoffer. Toen dc familie gis terochtend na een verblijf buiten de stad naar hare haardstede, Heerengracht 256, terug keerde, bleek, dat ongenoode g-asten zich met een valschen sleutel toe gang- hadden weten te verschaffen om beladen met zilverwerk het 'huis weder te verlaten. Het vermiste^ tafelzilver en de sieraden, waaronder bloed-koralen, kettingen met gouden sloten, armbanden etc.., verte genwoordigen een waarde van ongeveer 240. Dr. Delprat is bij de maatschappij „Mercurius" tegen in braak verzekerd. TREIN ONTSPOORD. Vermoedelijk door verkeerden wissclstand is Don derdagavond onder Axel de trein die daarom 8.20 uit Sint Nicolaas aankomt, ontspoord. De stoker werd gedood, de machinist brak een been en bekwam inwen dig- ernstige kneuzingen. De materieele schade aan trein en weg is belangrijk. EEN VRIENDELIJK MENSOH. In de Donderdag gehouden Raadszitting- van Schier monnikoog" zeide de wethouder Karst naar aanleiding' van de herbenoeming van den burgemeester: „Ik hoop, dat u voortaan met meer ernst uw taak zult op vatten, opdat de band! tusschen u en de gemeente hechter en inniger mag" worden, dat u de sympathie van de gemeente mogen verwerven." Het „Handelsblad" ontleent aan het verslag van de Algemeene Rekenkamer het volgende over de eigen aardige berekeningen die vaak bleken te z n gemaakt van de waarde van afgemaakt vee. Voor een koe, die aan mond- en klauwzeer lijdt, en die afgemaakt moet worden, betaalt het Rijk 90 vap de waarde, die het dier zou hebben als het gezond was. Natuurlijk zal men deze laatste waarde gemeenlijk op een rond be drag schapen, maar liet gevolg moet dan bok wezen, dat de uitgekeerde schadevergoeding, immers °/io> gewoonlijk geen rond bedrag vormt. Doch ziet, dit

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1