DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 215. Honderd en veertiende Jaargang. 1912 WOENSDAG 11 SEPTEMBER. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Qroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Het Kind en de School. Telefoonnummer 3. BINNENLAND. lAVli HET SPEL IN DE OPVOEDING. II. John Stratchan M. D. schreef in 1877 een werkje, waarvan in 190" een Hollandsche Vertaling' het licht zag met den titel: „Wat la het spel1 der Kinderen?" In dit interessante hoekje, dat ik niet genoeg- ter lezing kan aanbevelen, geeft dé schrijver de volgende definitie van het spel'. Spel is iedere, dh'or een natuurlijke neiging veroor zaakte, vrijwillige oefening van het kind, welke genet verschaft. Hij zegt dns allereerst dat het spel oefening is, een vrijwillige oefening van het kind. Oefening sluit ontwikkeling in zich. Als ik mij oefen in het pianospel doe. ,ik dit met de bedoeling door dit oefenen meerdere vaardigheid in' het piano spel te Verkrijgen, meerdere, beheersching te krijgen over de spieren van hand, pols eri arm, die bij het pi anospel in werking zijn. Wanneer iemand zich oefent in schoonschrijven is di't om d'oor die oefening z'n schrift te verbeteren. Ook het Spel is oefening, zegt Stratchan nu, wei geen oefening, die het kind! doet in de bewustheid van 't ontwikkelende gevolg ervan, maar toch in ieder geval oefening-, die ontwikkeling tengevolge heeft, Ontwikkeling van lichaam en geest. En deze ontwikkeling is niet alleen een gevolg van de oefening, maa*r zonder dïe oefening zou zelfs' alle ont wikkeling haast zijn buitengesloten. Het tweejarige kind, dat al zoo handig een speldt van den vloer kan oprapen met de kleine vingertjes, heeft met die kleine vingertjes heel wat grijpbewegingen moeten uitvoeren, alvore-ns het die fijne beweging met juistheid' kon vol voeren. De dreumes, die daar al zoo rustig in de ka mer ro'nddribbelt, of hij al jaren niet anders ge-wend is, beeft heel wat geduldige eni herhaalde oefening ach ter de rug eer hij het gebracht heeft van liggend wie- igekindje t-ot de rechtopgaande jonge wereldburger, die hij nu isi En zoo gaat het met alle lichamelijke en geestelijke functies die de mensch langzamerhand leert verrichten. In dit licht verschijnt li-et spel der kinderen als- van ontzaglijke beteekenis. In dit licht- 'beschouwd' is het spel der kinderen: hoofdvoorwaarde voor alle mensche lijke. ontwikkeling. Nu zou het moeilijk zijn het kind) aan deze voor waarde te laten voldoen, d.w.z. het te laten spelen, als de na-tuur niet zelf in het kind) een' drang, een1 neiging daartoe gelegd1 had. Zooals het kind van nature ge neigd ik tot eten, drinken e-n slapen, alle voorwaarden voor z'n bestaan en z'nl groei, zoo is het ook van na ture geneigd tot beweging, tot lichamelijke en geést-e lijke. beweging, tot spel. En evenzcö als d'e ouders hef zich tot. -een' plicht re kenen aan d'ie behoefte aan rust, eten en. drinken te voldoen, evenzoo moeten ze het zich tot plicht rekenen het kind in staat te stellen te voldoen aan' z'n behoefte aan speL V.eel is daartoe niet: eens n-oodig. Al® men maar breekt met de in-pak-methodei, doet men al veel. Dc in-pak-methode, die het kleine kind) spelt en spelt in luiers en wikkels-en wat dies meer zij, waardoor alie lichaamsbeweging hem moeilijk valt en waartegen Rousseau al zoo té velde trok, de in-pak-methode, die het g.rootere kind) ook spelt en spelt, wel niet in luiers van wol of flanel), maar in luiers van stil zijn en zoet zijn én netjes loo-pen en) wat dies meer zij, waardoor veel lichamelijke -en geestelijke beweging hem moeilijk valt en waartegen Rousseau ook al zoo te velde trok. Het kind wil het spel', zijn natuur drijft hem er toe en omdat zijn natuur er hem toe drijft, geeft de vol doening- er van hem genot en daarom, wil hij het nog meer. En otmd'at bet voldoen aan die, drang niet an ders dau het kind! tot zegen kan zijn, dalarom is- het zoon gunstig teeken van dezen tijd, dat men, oudereen opvoeders, al meer en meer de beteekenis van het spel voor de opvoeding gaiat inzien. En daarom luisteren we te gereeder naar opvoeders uit het verleden, naar mannen als Fröbel en' Jean Paul, die toén die beteeke nis al duidelijk gevoeld! hebben, en van dit gevoelen hebben getuigd in daden en woorden. 00 duidelijk gedefinieerd! als Stratchan heeft Jean Paul het. spel dus niet, maar hij zegt er daarom niet minder goede en mooie dingen over. Zoo wijst hij al dadelijk in het begin van paragraaf 47 (het tweede -over het spel) op den ongunstigen invloed der school, waar hij zeg-t„In den beginne is' het: spel tegelijk het verwerkte overschot van dé- geestelijke en lichame lijke krachten beide, later, wanneer de schoolscepter de geestelijke tot regenen® toe van alle vuur ontladen heeft, leiden nog slechts de ledematen ,door lo-ppen, gooien en dragen, dé levenso. verwlo ed' af." Het staat er maar zoo eenvoudig en verder wijdt hij er ook niet over uit, maar me dunkt, deze aanklacht tegen de school, die intellectueel alles (tot regen,ens toe) van de kinderen vraagt en lichamelijk niets of zoo goed' als mets, 1© ernstig. En ernstig- genoegi, 0111 te onderzo-e ken, ot ze tegen 011-ze tegenwoordige school ook nog met recht gericht kan worden. Wat we later ook zullen doen. In de eerste maanden van zijn jonge leven, zegt hij verder, dragen de spelen van het kind! geen scheppend' maar eeni opnemend) karakter. Snel groeit het jeug dige lichaam en duizenden indrukken stroomen 'tuit de buitenwereld toe. En voor het opnemen, en verwer ken daarvan heeft het alle kracht noodig. Eerst later, als de zintuigen genoeg ontwikkeld zijn en die zintui gen hebben doen kennen, als; langzamerhand met ieder nieuw woord! de geest Zich meer en. meer uit z'n om- windselen bevrijdt, eerst dan krijgt' z'n spel een meer handelend karakter. De. fantasie heft het hoofd op en de taal geeft haar vleugels-. Slechts door middel van de taal kan zich in het kind een innerlijke wereld ont wikkelen, waarvan de uiterlijk© «911 r«fle«ti© i«. Hierop maakt hij een verdeeling van de spelen, in die met speelgoed en die met en onder menschen. En dan zou ik d'e volgende paragraaf wel' in z'n ge heel1 willen overnemen, als de ruimte het mij toeliet Daarin heeft hij het over de fantasie, waarmee het kind z'n spelen beleeft'. Weet ge dan niet, vraagt hij1, dat er ;e.en tijd' is, dat de fantasie nog sterker dan in dé jongelingsleeftijd scheppend' werkt, namelijk in de kindsheid, de tijd, waarin ook vo-lkeren hun goden scheppen en slechts door middel van de dichtkunst spreken? Daarom, zegt hij, en het opvolgen vair z'11 raad' kan nu nog na, mee,r dan honderd1 ja,ar de speelgoed-geven de gemeente ten dringendste worden' a'anbevolen, geef uw kind zulk speelgoed, dat -d'e fantasie nog wat te doen heeft. Geef het. eeni eenvoudige pop, zonder al te veel moois er aan, geef het blokken, waarmee, het o,p honderderlei manier werken kan, geef het water er geef het zand. En wij, menschen van dezen) tijd', wij onderwijzers van dezen tijd', zeggen: geef ze-^rok in de school gelegenheid! tot scheppende: arbeid. Geef ze ge legenheid tot- vrij teekenen, tot ldeiarbeidj, tot hame ren, zagen, schaven en tot wat er al meer met goed gevolg in de school in d'i.e richting gedaan kan worden En dan wagen we het er op met! een minachtend1 of spottend glimlachje door velen belaas nog ontvangen te worden, want we weten, met Jean' Paul, met, Rous seau en Fröbel, dat de d'rang tot do-en een van de meest, waarachtige elementen van de mcnschelijke. dus van de kinderlijke, geest is, en dat het kind en de maatschappij er wel bij zullen varen als de opvoeding en het, onderwijs- daarmee wat meer rekening gn'an houden. COR BRUIJN. AAN VERKEERD ADRES. Dr. A. Kuyper heeft, aldus de Chr. Amsterdammer, in zijn brief man de kies vore en i g i n g- te O-muien mee gedeeld, dat hij van zijn ontslagneming als Kamerlid bericht gezonden heeft aan den minister van Binnen- landsebe Zaken. Als dat juist is, is de brief aan ver keerd adres bezorgd!. De Kieswet zegt in art. 143 dat de brief aan de Tweede Kamer moet worden gezonden, en deze brengt h-et ontslag' ter kennis van den Minis ter. Gevolg van dat verkeerd adres kn.n zijn, dat dr. Kuyper dus- nog eenigen tijd Kamerlid' blijft. Iet® dergelijks is destijds ook geibeurd' met mr. Z. van den Bergh. Die, meldde, toen hij wethouder ge- worden was,, zijn ontslag als Kamerlid aan den voor zitter van de kiesvereeniging in Den Helder. Gevolg daarvan is geweest, dat hij een jaar te lang Kamerlid geweest is. Gemeugd nieuw». TEGEN DE' NACIITSOCIëTElTEN. Zoo als men zich herinnert, heeft de heer F. J. II. Fleissig, hotelhouder in- de Warmoesstraat te Am sterdam, een adres aan den Ra-ad gezonden-, houdende verzoek, de alg-emeene politieverordening aan te vullen met een© bepaling ter voorkoming- van de bezwaren, die nachtsociëteiten.: thans veroorzaken. Re-eds- her haaldelijk heeft de heer Fleissig met zijne mede-War- moesisfra-tersi getracht, de overlast, die men) van de nachtsociëteiten ondervindt, te beperken, doch tever- jgeefsch. Naar de heea- Fleissig o-ns- -mededeelde, gaan de hotelhouder-s der Warmoesstraat hun ondergang- te gemoet, wanneer geen paal en- perk gesteld) wordt aTan het nachtrumoer, dat door die nachtsociëteiten wordt veToorza-akt. Vooreerst is- de muziek tegen woordig zoo geplaatst dat' men die in de straat goed hooren kan. Wie zoo tegen 3 uur in den nacht door de Warmoesstra-ati wandelt, denkt, dat het kermis1 is. Overal is 't feest! Do'ch de sociëteiten zelve zijn voor de huren nog zoo lastig- niet. Het i-s meer -dé aan hang, die maakt, dat buren tegen wil en dank mee fe-est moeten) vieren. Daar heeft m-en de nachtportiers met hunne, „Da mes en de anpjesko-etisi-ersi, die een leven maken als een oordeel. Terwijl ten slotte de bezoekers en be zoeksters meestal niet op de meest kalme wijze den terugtocht aanvaarden. Dezeu nacht nog is de War- mo-eisstraat in rep en roer gebracht, door twee schel dende jo-nge dames, die alles wat 'sliep op de been brachten, wijl men dacht aan moord en brand'. De gevolgen, laten zich denken. Gasten der War- moesstraat-hotels breken eerder op, dan hun aanvan kelijk plan wast, terwijl die buurt bovendien een slech ten reuk krijgt en reizigers elkaar waarschuwen, toch vooral niet in een Warmoess'traat-hotel1 te gaan logee- ren. Zeer terecht merkte de heer Fleissig op, dat hij zijn strijd niet richtte tege-n de nachtsociëteiten zelve, wèl tegen het rumoer, dat liet. uitvloeisel i® van deze instellingen. Wanneer d-e so-ciëteiten hun muziek dem pen en de, heeren, musici achter in de lokalen plaatsten, wanneer da-n, bovendien voldoende en krachtig politie toezicht er voor z-orgti, dat de „heeren" portiers en aapjes-koetsiers, hun zaken op minder rumoerige wijze afdoen, dan wordt re-eds- een heel eind tegemoet geko men aan de klachten van de heeren Fl-eiss'ig c.s. De heer Fleissig is deze week bij den' burgemeester geweest, en jhr. Röel heeft hem beloofd, dat hij zich persoonlijk op de hoogte zal komen stellen van de ge grondheid der klachten -en het zijn voornemen was, des nachts de. Warmoes-straat- eens met een bezoek te vereer en. Als Z. E. A. dan malar niet vooraf kennis geeft van zijn) ko-mst). Want tien te-gen één, dat hij bij een officieel bezoek het waardige gezelschap zoo stil als muizekens' zal aantreffen.(Tel.) HET DéFILé OP SOESTDIJK. Gistermorgen kwamen per trein te Baarn 4 batal jons van het: 10de- regiment infanterie uit Haarlem, Hoorn en Helder. Ond©r «ornmando van kolonel jhr. J F. van Spengler, marcheerde de troep naar Soest dijk, alwaar te 11 uur onder het spelen, der s-tnfmuziek jwcirdi gedefileerd) voor de; Koningin-Moeder. II. M -bevond zich tijdens het voorbijtrekken der troepen met ha-re zuster. Hertogin van Albany, en eenige dames en heeren der hofhouding op het bordes' van het paleis De commandant Spengler wer-dl bij 11. Mi. o-ntboden en Koningin Emma onderhield! zich tijdens her défilé niet dezen hoofdsofficier. Na afloop vaV liet. défilé marcheerde de troep naar de legerplaats bij Zeist, al waar zal worden gekampeerd. Ondanks het regenach tige weder was er veel belangstelling van de zijde van het publiek. DE A. S. FORT MANOEUVRES. De geruchten uit Amsterdam, betreffend1© het. niet doorgaan van de oefeningen in het zuidfront dei- Stelling wegens- den natten toestand' der terreinen ontvingen tot dusver g-een officieel e bevestiging. In verband hiermede wordt teven® vermeld1, dat ook nog' geen verandering is gekomen in het plan van den Minister van Oorlog om tussehen 20 en 27 dézer a.s-. de manoeuvres in de Amsterdamsche Stelling in per soon bij te wonen en daartoe ieder,e-n dag na afloop in Den Haag terug te keeren. EEN ECHTELIJK DRAMA. I11 zeer overspannen toestand! is in het ziekenhuis te Rotterdam opgenomen ©en vrouw wonende op het Bp ui water alda-ar. In dien toestand) is de vrouw ge raakt door een haar aangedane ernstige mishandeling en het met geweld uit hare woning haten van haar vier kinderen van 8 maanden tot 8 jaren oud'. Dit geschiedde doo-r haar man, een vleeschrijder, van wien zij gescheiden lééft, die met zijn aanhang' haar wo ning binnendrong. Het verblijf van de kinderen, die in een wo-ning in de Slachthuisstraat werden onder gebracht, is opgespoord. WORSTVERGIFTIGING. In een drietal gezinnen te Steemvijk deden zich bij verschillende personen meerder of minder ernstige ziekteverschijnselen voor. Allen hadden gegeten van leverworst, bij eeuzelfden slager gehaald Op advies van den behandelenden .geneesheer werd de verkochte en de in den winkel voorradig© worst door de politie in beslag genomen, en ter onderzoek naar Utrecht ge zonden. 1 EEN ONTSLAG. De heer Lauer heeft, naar het Centrum meldt, gis teren ontslalg aangevraagd) als 'schoolopziener van het .arrondissement Rheden. De nu voor, mijne gezondheid) levensgevaarlijk ge worden kwellingen en beleedigingen ald'us heet het -in het verzoekschrift -mij nog- in de laatste dagen aangedaan door den schoolopziener in het district Arnhem, den heer v. Rennesse, verplichten) o'p drin gend advies van mijn geneesheeren ont'slag aJan te vra gen op 1 Dec. 1912 uit mijn ambt als arro-ndissements- schoolopziener, dat ik o-p dien dag 19 jaar zal hebben bekleed. De bijzonderheden dier kwellingen en belee digingen, zullen tevens als bijdragen van de geschie denis van het Rijks-school toezicht en schoolwezen in het district Arnihelm. na, mijn ontslag' door mij ge- Schetst worden in een Open Brief aan de leden der S t a ten-Generaial. UIT HEER-HUGOWAARD. M ederom zal het Vivia.-ko-or zich doen hooren. Waar dit koor (bestaande uit een predikantsgezin) 't vorig- jaar veel belangstelling mocht- ondervinden, mag verwacht worden dat weder, velen va-n deze gele genheid o-ni de kennismaking- te hernieuwen gebruik zullen maken. UIT URSE'M. De, Raad dezer Gemeente vergaderde, gistermiddag 'ten 2 ure in voltallige) zitting. Als oud's-te lid van' de commissie, belast met het na zien der begroot'mg', stelde de beer Oudt voor om het presentiegeld! van de raadsleden in het' vervolg- op .1 1.50 per lid en per zitting tel bepalen. Het thans daarvoor uitgetrokken bed,rag- van 35.zal hierdoor wel wat overschreden wordenmaar do commissie meent dit voorstel te moeten doen, da-ar zij v'an mee ning is', dat aan het ambt geen -nadeelen verbonden -mogen zijn, opdat het ook voor een a'rbeider mogelijk is lid van den raad) té- worden, wat thans- door tijd-s- verzuiim niet wel mogelijk is. De secretaris wee-s er op dat het presentiegeldin J leer-II ugo,waard op 1.is gebracht. I);' voorzitter stelde hierop voor hét presentiegeld' op 1.te bepalen, welk voorstel met vier tegen drie stemmen werd) aangenomen. Vóór stamden de voor zitter en de- heeren Tes-sel, Stam en- Ko-ppes. De commissie zag ook gaarne de post schrijf- en kan toiorbenoodigdheden, waarvoor thans 300 wordt uitgetrokken, evenals vroeger op 250 gebracht. De secretaris- deelde mede dat d'it stellig te- kort zal zijn -en wee® op bet groot aantal modellen noodig voor de militiewet. Goedgevonden; werd) de post- op 300 te laten. Voor het onderhoud en schoonmaken van de secre tarie wilde de commissie in plaats Van 150 ook weder 100 uittrekken. De secretaris merkte op dat hierbij zijn inbegrepen de kosten voor den timmerman en den schild-er. De heer de Geu's dacht-, dat het wanneer er her stellingen nood'ig zijn, toöh meer zal kosten' en bleef er op aandringen deze post) op 100 te stellen. Hiertoe werd) besloten. De heer Schaap verklaarde het bedrag van 600 dat door de gemeente gezamenlijk met den polder voor het onderhoud' van den halven Dijkenweg -en) den Uitgang betaald wordt in verband met hetgeen wal er voor ge daan wordt, wat hoog te vinden. Spreker wiilde dit 'bedrag niet verminderen), maiar had er gaiarne wat meer werk voor. Waar het d'oor de gemeente- en door den polder betaald wordt, vond hij een regeling die de uitvoering aan den polder lalat, niet billijk. Hij deed hierom het voorstel om 'te trachten met den polder overeen te komen, dat ook d© uitvoering gezamenlijk geschiedt. De voorzitter zeide dat- deze kwestie reed1® een jaar of drie- geleden ten sprak -kwam, maar d'at de raad toen het voorstel van den polder om den weg te deelen niet aanvaardde. Spreker wist niet, of de polder diit 'thans nog wil, maar geloofde niet dat zij voor samenwer king te vinden zal zijn. Zoolang de weg bestaat is het onderhoud bij den- Polder geweest, spreker vond het eigenaardig dat er nu pas de laatste jaren over ge klaagd wordt. Wanneer er besloten werd om geza menlijk voor de uitvoering van het onderhoud! te zor gen, dan blameerde, men daarmede den polder. De voorzitter verzocht tenslotte- de wethouder Kop- pefe, als voorzitter van den polder, aan het polderbe stuur te vragen of dit genegen is hét onderhoud in samenwerking met de gemeente te regelen. De heer Oudt vroeg of cla gezondheids-commissia zich met- de plaats en dé inrichting van het huisje, bestemd voor lijders aan besmet tel ijkte ziekten, kon vereenigen. De secretaris deelde mede, de commissie te hebben bericht, dat de gemeente het weder had) ingehuurd' en adviés wenschte over de geschiktheid1! waar de com missie d'e inrichting' kende, had ze het overbodig ge oordeeld antwoord' te zenden. De voorzitter was van meening dat dat- al® een goed keuring beschouwd kon wordep, daar bij n-iet-goedkeu- ring- de commissie stellig wel geschreven zou hebben. De heeren de Geus en- Schaap waren/ hét hiermede niet ééns. De secretaris zeide het vertrek destijds aan de ge meente, te hebben verhuurd om de gemeente te helpen, de J 39 konden hem niet veel schelen, als de heeren wat anders wisten was hét hem goed Da heer de Geus wilde, dat er nog eens aan de Ge zondheids-commissie zou worden geschreven. De .secretaris zeide dit -niet te zullen dloén. De heer d'e Geus merkte oj> dat de secretaris wan neer de raad daartoe besluit, dit heeft te doen. De secretaris verklaarde dat de raad) heirn hiertoe niet, kan verplichten. Op voorstel van den heer Schaap werd besloten de zaak te laten zooal's zei is en' af te wachten tot zich -een geval van besmettelijke ziekte voordoet, opdat als dan zal blijken: of het gebouwtje voldoet. Dé heer Oudt zeide gemerkt te hebben, dat het sa laris van dé openbare onderwijzers aanmerkelijk lager js, dan dat van de leerkrachten aan de bijzondere school. Spreker zou daarom het aanvangsalari® van het hoofd' met 100 en- dat- van de onderwijzer® met 1/ 50 willen verlioogen. Na vijf jaar wilde 'spreker het salaris van het hoofd) op 1050, na 10 jaar op 1100, ,11a 15 jaar op 1150 en 11a 20 jaar op 1200 bepaald zien -en dat voor de onderwijzeres na, 5 jaar op 675, na 10 jaar op 750, na 15 jaar op 825 en na 20 jaar pp J 900 gebracht zien. Maar hét salarisi van! een hoofd! bij d-e Katholieke school door de Bisschoppelijke regeling na 18 jaar op J 1400 wordt gebracht, hoopte spreker dat, ook zijn katholieke medeleden hot billijke van hét voorstel in zagen. De secretaris las, hierop de in 1908 vastgestelde ver ordening voor, waaruit bleek dat het aanvangsalaris voor een hoofd) op 850 is- bepaald! en voor een onder wijzeres- op 550. De heer Oud'ti zeide wel te weten da,t er reed!® een verordening- i® en het wel aardig te vinden dat deze nog eens- gerepeteerd) i®, ma-ar het doel van de com missie i'a, hierin verandering te brengen. De secretaris zeide de bestaande verordening te hebben voorgelezen o-pdat de raad' wet© hoe het thans is. Spreker wee® er op dat dé periodieke verlioogih- ge-n volgens wettelijk voorschrift in vijfjaarlijksche termijnen moet geregeld worden, daiar men geen lan ger of korter termijnen mag vaststellen. De heer Oudt trok dit: in twijfel, maar hij had deze vijfjaarlijksche verhooging overgenomen en handhaaf de daarom zij-n voorstel. De voorzitter mprkte op dat 'het- hoofd bo-ven zijn salaris vrij wonen heeft, wat op 200 gerekend kan worden. De heer Oudt deed uitkomen, dat ook een hoofd bij de Bisschoppelijke, regeling vrij wonen heeft en ook dit kan op J 200 gerekend) wo-rden, bo,vendien ontvangt die nog 2 <0 bijdrage voor zij'n pensioenfonds, welke bijdrage door het. hoofd van de openbare school zelf geheel betaald moet worden. lie heer Stam was er voor om met de vergelijkingen bij hot openbaar onderwijs te blijven en aich niet op particuliere instellingen te beroepen. De heer de Geus wees- in dit verband op het salaris van het hoofd bij het openbaar onderwijs in de Deem ster. De heer Oudt zeide dé billijkheid van» de salarisre- g.eling op het oog te hebben. De secretaris verklaarde hier niets tegen te hebben. Met vier tegen drie stemmen werd de voorgestelde verhooging aangenomen. Tegen stemde de voorzitter en de wethouders. „Hij Inrijgt nu met Januari 100 meer" zegt de se cretaris, „dit gaat nu wel goedi, maar voor dit besluit is de goedkeuring van Gedeputeerde Staten nood'ig." De heer Schaap zeide het loon nog- niet zoo hoog te vinden. Sprekers broei- was ook onderwijzer en als men rekening houdt met het aanschaffen van de K-e ken, dan is het nog armoe lijden. Vooral voor jongere onderwijzers vond spreker dit het geval. (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1