Gemeenteraad van Alkmaar BUITENLAND. STADSNIEUWS. VERGADERING van den UIT URSEM. Te negen uur was de schooljeugd dezer gemeente in de hoofdlierberg aanwezig. Elk der scholieren ont ving vijftien centen van den Voorzitter der Commissie, een aardig sommetje voor het jonge volkje. Daaren boven had ieder verlof zoo dikwijls in den mallemolen te gaan, als men verkoos. De regen viel bij stroomen, maar daaraan is men sedert dagen gewoon, wat geeft een jongen om een nat pakje De verloting voor het ringsteken op versierde kar retjes nam daarop een aanvang. Een vrij groot aan tal deelnemers. Voor de daarop volgende volksverma- kelijkheden, prijsschieten en potslaan was eveneens heel wat animo, terwijl het Fanfarecorps uit Scher- merhoin de feesten opluisterde, 's Avonds kegelen op het versierde plein voor het Raadhuis en na afloop vuurwerk. UIT RUSTENBURG. Van de grauwe lucht zwiepte hedenmorgen met fel heid eein fijne regen en het geheele landschap bood een somberen! aanblik. Voor de feesten ter vie ring van dein Koninginne-verjaswdag- beloofde dit al les niet veel goeds. Tegen negen uur echter werd] het wa,t- lichter in het Voord-Oosten en 'hield de regen op. Aanstonds maak ten de bewoners zich op voor den gtecoistumeerden op tocht. Lang duurdiet de vreugde evenwel niet! Spoedig begoin de regen met vernieuwde kracht neer te valilen. Zij die zich reeds hadden opgesteld! begaven zich, in dei hoop dat er veramdiering zou komen, maar naar het lokaial van den heer Kok. In korten tijd] waren daar dan ook bijeen eenige leden van de feestcommis sie, een drietal jonge) dames, het hoofd! bedekt met heereinhoeden, steeds getrouw blijvend!, aan het bord, waarop om vrouwenkiesrecht werd gevraagd, een mis maakt groen ton ve n t er, een landedelman en vele an dere deelnemers, benevens een groOt aantal belang stellenden. Spoedig verscheen eefa muziekgezelschap uit Zaan dijk van zes personen en) dit wist de geestdrift door goede muziek gaande te hooiden. De dames, die een humoristische feestcouraut verkochten, hadden het dan ook dVuk met den verkoop. Een wagen waarop een zestal schoonen, een symboli sche voorstelling van; de muziekgevendle,, stonde gedu rende dien tijd1 in d'en stal. Met Jdbs gedulld hadden deze meisjes in dezelfde houding reeds een paar uur op dezen wagen gezeten. Zulk enthousiasme moest tem slotte wel beloond wor den en waarlijk, om half elf werd het droog' en kon de optocht worden opgesteld. Voorop een drietal rijtuigen van de commissie, daarachter een versierde wagen voor de muzikahten, welke gevolgd werdi door een bakwagen, buiten mede dinging, waarin een! zestal kaartende heeren de s,oci- tei't „Ons Genoegen" voorstelde. Hierop volgde een) dogkarretje voorstellende de oude en nieuwe Scheirineer-bewomei's; dan een wagen waarin een) drietal allerliefst gekleed.ei meisjes.^geloof, hoop en liefdie. Een wagen waarop een molen ge naamd „Stehermeers Belang", aan' den voet een drie jarige visseher gekleed! in het costuum van een vis- schermaö, met zijn vrouw, een vijfjarig meisje, terwijl achter den! wagen een visSehersschuit getrokken werd', welk geheel een beeld gaf van de brontalen van bestaan van die\ Schei-meer voor de droogmaking en thans, ont lokte veel bewondering. De ridder te paard was mede voor het Rustenbur- gerfeest een nieuw nummer. Algemeen werd de opstelling- van den wagérf „Mu ziek" keurig genoemd, maar o'ok werden, met het oog op de lichte kleeding en het slechte weer de meisjes beklaagd. Dit waai eveneens1 het geval met de dames, die zich in Odtol reclamep^kjes hadden gestoken, maar in dichte rijtuigen hadden plaats genomen. Een nummer do Zigeuners voorstellende, was zeer goed1, terwijl een komische groep zeer den lachlust op wekte. Ook de voor vrouwenkiesrecht strijdenden trok ken mede op. Een versierde fiets, waarop een kind' in winterkleedimg, met een! ijsbeer op eeta - sneeuwveld voor zich tirok medel zeer de a,andaidht. Na, de opstelling opende de; voorzitter, de heer Won der, het feest) met een toespralak, waarin hij er aan herinnerde, dat de gemeentel Ursém ondanks weer en wind feestviert. Dank braieht hij aan) alle hoofden, harten en' handen, die voor het slagen van het feest hebben medegewerkt en wilde vooral niet vergeten dapk te brengen alan' degenen, die hum portemonnaie hebben geopend! en dalardoor het feest hebben gemaakt tot wat het. thans is. Na een „lang leve onze Koningin" zette de stoet, zich in beweging en 'keerde na. eent half uur terug, waarna de tocht evenals vorige jaren verder werd voortgezet. Int'usschen vermaakten de achterblijvenden zich in het lokaal van den heer Vredenburg' met d'ansen op de muziek van1 Gebr. Manshanden, een paar muzikale exentrieken, terwijl ook in het lokaal van den heer Kok van d!e dansgelegenheid gebruik gemaakt werd'. Van de verdere feestelijkheden melden wij .morgen wel een en ander. UIT SCHERMERHORN. In de vergadering van cle afdeeling' Schermerhorn en Mijzen" van de vereeniging „Het, Witte Kruis" werdi op eene van het hoofdbestuur ontvangen missive, tot aanschaffing van een! vaiartiuiig voor vervoer van zieken besloten, den afgevaardigde in dezen vrij man daat te yerleenen. Tot afgevaardigden werden be noemd voor de algemeene vergadering de heeren R. de Boer en P. Blokker, tot plaatsvervangende de heeren J. de Groot en II. J. Friedt; voor de districtsvergade- ring de heer J. Kuilman, tot plaatsvervanger de heer T. J. Natzijl. Medegedeeld! werd dat. het verplcglingsmateriaal zich in goeden, staat bevindt en besloten werd' twee draaibare ligstoelen aan te 'schaffen. Verder werdi nog besproken de; wensckelijkheid van een bad! en zweminrichting, e'n werd eene commissie, bestaaude uit de heeren P. Alblas, R. de Boer en T. J. Natzijl benoemd, ten einde in dezen een voorloopig onderzoek in te stellen. KORTE BERICHTEN. Bij de leerlingen van de Koloniale Landbouw school te Deventer bestaat, volgens het Centr., het plan, lïniforni-kleeding' te dragen, grijs'-groen van kleur, afgezet met groen laken. Op de linkermouw is .een wapen aangebracht. Het twee-jarige dochtertje van een inwoner van Amersfoort, is bij het spelen, met lucifers in brand ge raakt en kort daarop overleden. j Te N.-Weerd'inge is' een bind overleden aan brandwonden, die het, had opgeloopen doordien het in een pot met kokendi water was gevallen. Gisteren) is een stoker van de electrische centrale te Leeuwarden, doordat hij struikelde, in aanraking gekomen met een hoogspanningskabel'. De man is •ernstig gewond, o. a. aan de borst, en opgenomen i'n het, Diaconesseiuhuis. In het Ziekenhuis te Rotterdam is overleden, zonder tot bewustzijn gekomen te zijn, een tremmer uit Zwolle, die in eein kamer van het Zeemanshuis door gas bedwelmd, bewusteloos gevonden was. -—Te Sloten en te Stavoren1 zullen geen Ito tingen voor de militie plaats hebben, daar er in elk dier ge meenten Hechts. één loteling is. Op de Pluimveeteintoonstellijng te Bergen-op- Zoom had de heer Geera, uit Halsteren, Zaterdag, ter opluistering, een broedmachine ingezonden met 100 eieren, die volgens zijn' berekening' alle den volgenden dag' moesten uitkomen. En ziet, Zoindag waren wer kelijk 98 kuikens uit den dop gekropen! Bij het afbikk'en van het stucadoorswerk Van het plafond in een der gangen van het igebouw der Nuts- gipaarbank, eertijds een der Voorname heerenhuizen, iaan het oude Delft te Delft, heeft men onder eenige Lagen kalk, sfcucadooFswerk gevonden van een bijzon der fraaie soort, uit die 3e| helft der 18e eeuw, wa.arin de familiewapens van D. H. Graswinckel, in 1782 én '83, burgemeester van Delft, en diens eöhtgenoote Eli sabeth Christina, van1 SlÜngeland't, welke familie des tijds dit huis bewoonde. Het raadslid Verstegen (S. D. A. P.) heeft aan den Raad van den Heldler verlof gevraagd1 in de eerst volgende zitting de volgende vraag tot d'en burge meester te mogen) richten en mondeling' toe te 'lich ten „Is de burg emoe® ter bereid1, a;an) den Raad in lichtingen te geven, welke redenen hem hebben geleid tot liet geven van een afwijzend antwoord aan de afd. Helder der S. D. A. P. op, een schriftelijk verzoek dier afdeeling' om een optodht te mogen honden op 15 Sep tember 's middags, welk verzoek ingevolge artikel 157 der Politieverordening voor de gemeente Helder tot hem werd' gericht," De marechaussees te Ulft hebben gisteren aange houden een juffrouw uit Arnhem, die bij verschillende landbouwers in den omtrek geneesmiddelen had ver kocht. Onder Rozendaal is een boerenarbeider van het dak van een schuur gevallen en kort daarop over leden. De man laat een vrouw met 3 kinderen on verzorgd achter. Gistermorgen is een wissellooperin dienst van de Coöperatieve Centrale Middenstands-credietbank kantoor houdende op het Van Hogendorpsplein, op de Leuvehaven te Rotterdamwaar hij voor de ge opende Nieuwe Leuvebrug stond te wachten, een por tefeuille met f 150 ontrold. Aan boord van een in het Noordhollandsch ka naal te Amsterdam liggende tjalk, zijn drie kinderen, waarvan het oudste 6 jaar, door het .omtrekken van een brandend petroleumtoestel in brand geraakt. Nadat de vader de vlammen had gedoofd, is door een ver pleger van den Gern. Geneeskundigen dienst de noo- dige hulp verleend. Gemengde uiededeelingen. DE TROUWLÜST IN DE VIJF WERELD- DEELEN. In bijna alle Europeesohe1 landen neemt sedert jaren ]jet. aantal huwelijken af; het is echter opvallend, dat djt in de Oostelijke landen het snelst gaa't. In 1907 waren er op iedere 1000 Hongaren 98 huwelijken, in 1910 was dit aantal tot 86 gedaald! Ook in die; overi ge landen nam het aantal huwelijken, al was het ook minder snel, af. Alleen in Spanje en Noorwegen valt een stijging te const'ateeren. I In dei andere wertelddejelen ziet het. er 'beter met do huwelijken uit: overal in Amerika behalve im den staat Maine, werden meer eehtveireehigingein gesloten. Ook in Australië gaat het huwelijk vooruit/evenals in de twee Aziatische landen), waarvan cijfers bestaan. In Japan steeg het aantal huwelijken van 1906 tot 1909 van 73 tot- 88 op de 1000 inwtoners. In eenige Afri- kaïansche landen voelt men echter ook niet yoor Hy men's banden: in Algiers; werden in 1906 nog 40225 huwelijken gesloten, i'n 1909 bedroeg dit' aantal nog slecht 33609. Ook in de Kaapkolonie is een achter uitgang te constateeren. DE SCHAPENFOKKERIJ EN DE WOLHANDEL. Het aantal schapen neemt overal in Europa, aftot nog toe heeft men daar niet veel last van gehad! daal de hoeveelheid' wol, die elk s'chnap levert, steeds groo- ter werd, thans is) echter d'ej grens bereik't en men zal spoedig no,g in sterkere mate zijn toevlucht moeten nemen tot de kudden van Noord-Amerika;, Australië en Argentinië. Volgens het „Board' of Trade Journal" werd er in 1910 1340 millioen K.G. wol geproduceerd, terwijl het verbruik 1153 anil'lioen K.G, bedroeg'. Hier van produceerde het vasteland! vap Europa 190.000 ton, Engeland! 64000, Noord-Amerika' 150.000, Austra lië en Azië tezamen 387000 en Argentinië met Uru guay 696000 ton. EEN WANDELEND WOUD. Het wandelende woud' uit „Macbeth" is thans in Engeland i'n werkelijkheid' te zien. Het is het Bas sets-woud' in Chamorg-'an, dat1 zich sedert een week langzaam van de oorspronkelijke plaat!» verwijdert. Natuurlijk is dit merkwaardig' vérschijnsel spoedig' opgehelderd.' Het boseh ligt op een) overhellend ge deelte van een berg-. Een gedeelte van 120 M. lengte; heeft losgelaten en zakt nu in zijn geheel naar bene den. De olmen, die zich op dit stuk bevonden), sta,an nog gedeeltelijk rechtop, anderen) ziijn echter omge vallen. GEEN BELASTINGVERHOOGING. In het raadsverslag van heden staat vermeld, dat de gemeentebegrooting gereed is. Blijkens de mededeelingen in de raadsvergadering van heden door den burgemeester en mr. Boelmaus ter Spill, wethouder, gedaan, zal naar alle waarschijn lijkheid geen belastingverhooging voor het volgende jaar noodzakelijk zijn. Het aanvankelijk niet onbe langrijke tekort is door bezuiniging op verschillende takken van dienst aanzienlijk kunnen worden verlaagd. BOSBOOM—TOUS'SAINT EN DE BLINDEN. Men schrijft ons: Hot is waarschijnlijk slechts1 aam weinigen bekend dat er van de werken van BosbotomrToussaint, naast dc vele hérdrukken en) velerlei buiitenlandsche vertalin gen, ook een vrij volledige collectie in Braille schrift bestaat in d'e Nederla.ndsche Blinden Bi bliotheek. Dit is een zeer kenmerkend verschijnsel. Immers het is e<em reuzentaak om dergelijke 'boeken in Braille-schrift over 'te brengen, en zoowel bij de Brail- le-schrijversi als bij de; Braille-leaers getuigt dit van groote; onverwoestbare bewondering vtoör het werk van B.-T. Zonder toewijding gaiat men niet over tot zulk een arbeid1, enj deze is1 hier op verzoek der blinden zelf geschied. Zoo wordt dtasi ook haar werk gewaar deerd door een krilng van misdeelde, maar aandachti ge, nadenkende lezers, en hare dikwijls1 lange zinnen blijken nooit te lang vopr personen, die langzaam in zich opnemen, hetgeen huln geestesoog duidelijk wenscht te aanschouwen, 'tls immers zulk eerlijk en betrouwbaar werk, vo.orna'am en door en door echt-, Wij, zienden, zien dit allicht, te veel' voorbij; als we vluchtig lezen; maar een blind'e voelt' dat in iedere stip, d'ie hij herkent. Braille-schrift neemt veel' meer plaats i!n clan boek druk, elk werk dijt geducht uit, en daiar een boekdeel in Braille-schrift niet meer dan! 150 bladen1 mag tel len om handtelb'aar te blijven, volgt men niet de deélen- indeeliug' va.n den a.uteur, maar van honderd tot holn- derdVijftig bladen, al naarmate het verhaal' een ge schikt rustpunt aanbiedt. Zoo telt- Majoor F r a n s> in Br.-schrift 9 dteel-en, Het Huis van L au er nesse 10, enz. Do bibliotheek bevat in 't geheel 28 romans en novellen van B.-T. Eemei bevriende hand heeft th'an» al» herinnerings- en feestgave voor 16 Sept «.fc. aan de bibliotheek ge- tschonken een Braille-bewferking van hét pa® versche nen werkje van den heer W: Wijker over Mevrouw B.- T. als z,eer toepasselijk en miniatuur-volledig'. Ook daar zal dit boek zeker belangstellende lezer» vinden in deze dagieu. 27e NATIONALE KOLFWEDSTRIJD. De uitslag van den 27enl Nationalen Kolf wedstrijd, welke alhier op 8, 9 en 10 Sept. i'n hotel „de Nachte gaal" is gehouden, is al» volgt: A. KORPSWEDSTRIJD. Een groote Verguld! Zilveren Medaille, .als le Korps- prijs (voor Gummiballen) met 3 klei'ne Zilveren Iler- inneringsmedaillesi voor de Korpsispelers, de Vier Eeneiii te Spanbroek met 419 punten. Een) groote Verguld! Zilveren) Medaille als Korpsprijs (voor Sajet-ballen) met 3 klei'ne Zilveren Her inn e- ririgsmed'ailles voor de Korpsspelers, Mik Wis te Koog a. d. Zaan' met 365 puntén. Een groote Bronzen Medaille, als 2e Korpsprijs (vo,or 'Gummiballen) met; 3 kleine Bronzen Herinner ringsmedailles voor de Korpsspelera, Twaalf zij ons doel te Krommenie met! 397 punten, Eén groote Bronzen Medaille als 2e Korpsprijs (voor Saj'etballen). met 3 kleine Bronzen Herinmeringstne- dadlles voor de Korpsspelers; T. O. G. O. D. O. te Kfommenie met 320 punten, Deze medailles) waren uitgeloofd door het Hoofdbe stuur. B. PERSONEELE WEDSTRIJD. le prijs een groote Zilveren) Medaille, uitgeloofd door het Hoofdbestuur van den Ned. Kolfbond en een kunstvoorwerp, de 'heer O. Kbssen te Koog a, d! Zaan met 158 p. 2e prijs dé heer K. Berkhout te Gro'ote- braek met 155 p. 3e prijs de heer M. Schots te Krom menie met 152 p. 4e prijs de heer S'. Lammer» te Koog at d'. Z.aam met 151.'p. 5e, prijs1 de heer P. Koste-' lijk te Heer-Hugowaardl met 151 p. 6e prijs cte heer O. Keersemaker te Grootebroek met 151 p. 7e prijs de beer J. Goët te N.-Nie,dorp met 149 p. O. SERIE-PRIJZEN. Een Zilveren Medaille; aangeboden door het Ge meentebestuur van Alkmaar, als serieprijs in de eerste serie, de heer H. yan dei' Slewén) tp Alkmaar met 57 punten. Een Zilveren Medaille; aangeboden door de Veree niging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer te Alkmaar als serieprijs dn de 2e serie, de hper Joh. Kuyper te Kromtaeniei met 57 p. Een Zilveren! Medaille, aangeboden door den WelEd'. Jieei'^ C. F. H. Klokke, Vice-Voprzitter van den Ned. Kolfbond als,1 eerieprijs in de, 1ste en 2de Serie te za- men, voör^sajet'ballen, de heer A. P. L. Spuybroek te Utrecht met) 96 punten; D. BIJZONDERE PRIJZEN. Een Verguld' Zilveren Medaille, aangeboden door het Bestuur van „Rechtdoor," als twaalvenprijs in de fste en 2e. Serie te zamen, déi heer J. J. Houtko'oper te Alkmaar (club Amsterdam) met 6 twaalven. Kunstvoorwerp, aangeboden dbor een donateur va,n „Rechtdoor" voor den) speler vain de Kolfclub „Recht door," die de metste punten slaat' ih d'e 1ste Serie, de heer A. Hart land te Alkmaar mét 54 punten. E. JUNIORS-PRIJS. Kleine Zilveren Medaille), uitgeloofd door het Hoofd bestuur (twee series), (Junior a» hij, die te voren geen lid van een Bondselub geweest zijnde, in het. loopende jaar tot een bij dein Bond beho'oreindtet club is toégtre- den), de heer D. de Boer te Allernaar met 70 punten'. op Woensdag 11 Sept. 1913, 's nam. ll/2 nnr. Voorzitter de burgemeester G. RIPPING. Secretaris de heer L. van der Vegt 10. s. Aanwezig 16 leden. Afwezig de heeren Van den Boseh, Van Buijsen, Ringers, De Lange en Glinderman. De notulen van de vorige vergadering werden goed gekeurd. Aan de vergadering wordt medegedeeld, dat is in gekomen ak een adres d.d. 26 Augustus-1.1. vau de giezamenlijke bewoners Van de Van E ver d'i ngens tr a a t, houdende het verzoek om verbetering van bestrating' en ver lichting. Gesteld in handen van B. en W. ter afdoening. b. een adres d.d. 28 Augustus1 LI. van Mevr. W. J. Tel- jer-Druijvesteijn, houdende het verzoek om ontslag als regentesse van het Burgerweeshuis tegen 1 Oc tober a,8. Eervol verleend onder dankbetuiging' voor de be wezen diensten. c. een schrijven d.d. 2 September 1.1. van den heer C. C. Steen, houdende! bericht van aanneming' zijner benoeming tot lid der commissie tot wering van schoolverzuim. d. een schrijven did! 2 September 1.1. van den heer 1. Prins Az., houdende dankbetuiging voor zijne benoeming tot leer'aar aan de Handelsavondschool. c en d voor kennisgeving aangenomen. e. een adres d.d! 6 September 1.1. van den heer Th. van Spall, houdende verzoek te willen bevorderen, dat geen gevolg* woirdei gegeven aan' het voornemen, o!m een of meerdere boornen te planten voor den ooste- Lijken gevel van het door hem bewoonde huis. De Voorzitter zegt dat de plaatsing van den boom niet hinderlijk is en stelt voor het adres te stellen in handen van B. en W. ter afdoening. De heer van der Feen de Lille kan het zich voorstellen dat de boom voor den heer van Spall niet aangenaam zal zijn. Indien de boom er niet absoluut noodig is laat men dan den boom verplanten en on dersteunt het verzoek van den heer van Spall. De Voorzitter blijft er bij, dat als de boom niet hoog opgevoerd wordt, dan het uitzicht niet wordt belemmerd. De heer Zaadnoordijk voert aan, dat de boom daar geplaatst wordt op advies van den heer Falise. De heer van de Feen de Lille is echter van oordeel, dat men toch ook rekening moet houden met de bewoners. De Voorzitter acht het het beste om het adres in handen te stellen van B. en W. ter afdoening, men kan dan zien in hoeverre men met het bezwaar reke ning kan houden. Conform besloten. f. een adres did! 28 Augustus 1.1. van! de Typografi sche Studieclub „Alkmaar", houdende het verzoek voor den cursus1 1912/13 in typografisch vakteéke- nen opnieuw eens subsidie te willen! verleeneta van 55;—. Toegestaan. g. een' adres d!d. 10 September 1.1. van de afd. Alk maar van den Ned. R. K. Volksbond', houdende ver zoek de Verordening o»p het gemeentelijk werkloo- zenfonds ten spoedigste te willen herzien. h. als* voren, van de afd!. Alkmaar van d'en Ned'. Siga renmakers- en Tabaksbewerkersbond', houdende ver zoek als boven. g en h te behandelen bjj punt 15 der agenda. i. een adres did. 9 September 1.1. van P. Hammes en zes andere bewoners1 van de Langelaan, houdende het verzoek maatregelen te willen nemen tot af doende verbetering van den weg. De heer Fortuin ondersteunt dit verzoek. De heer van der Feen de Lille wijst er op, dat de laan eigendom is der gemeente Heiloo. De Voorzitter meent, dat het daarom aanbe- veling verdient, om het verzoek in handen te stellen van B. en W. om bericht en raad; alzoo wordt be sloten. j. een adres, ougedagteekend, 10 September 1.1. ont vangen; va,n B. Reitsma! en 26 andere bewoners van het Payg-lop, houdende het verzoek te willen veror denen; dat bedoelde straat slechts van één zijde mag worden ingereden. Gesteld in handen der commissie voor de strafver ordeningen. Voorts kan worden medegedeeld!: Dat bij B. en W. Ls ontvangen een schrijven d.d. 7 September 1.1., 3e afd'. No. 36c/9838 van den voor zitter van Gedeputeerde Staten, houdende mede- deeling, dat bij den Minister van Binnenlandsche Zaken enkele bedenkingen zijn gerezen) tegen de Verordening o,p d'e heffing van schoolgeld voor on derwijs op^ de Handelsavondschool', Enkele wijzigingen worden thans door B. en W. voorgesteld, en door den Raad goedgekeurd. Aanbieding van de ontwerp-gemeentebegrooting', dienst 1913, sluitende in ontvangst en uitgaaf op een bedrag \an 1.012.808.68, met een post voor onvoor ziene uitgaven groot 10466.32y2. De Voorzitter stelt voor om alvorens tot de benoeming van een onderwijzeres over te gaan, enkele besprekingen te houden in besloten zitting. BENOEMING VAN EEN ONDERWIJZERES AAN DE 3e GEMEENTESCHOOL. Op de voordracht, zijn geplaatst: 1. Mej. O. A. M. van 't Veer, onderwijzeres te Hoenderloo, 2. Mej. M. L. Pape,. onderwijzeres te Heiloo en 3. Mej. J. M. Heilig' van Keulen, onderwijzeres te Castrioum. Benoemd Mej. van 't Veer met 11 stemmen op Mei Pape waren 8 stemmen uitgebracht. REKENING VAN HET BURGERLIJK ARMBE STUUR, DIENST 1911. Blijkens de ingezonden rekening hebben de ontvang- Taonoi^rgerliJk ArmbesU'JU' over 1911 bedra gen f 231 d0.35, en de uitgaven f 23739.665, zoodat een batig saldo kan worden gehoekt van f 10.685. De rekening vangt ponder saldo aanontvangen werd wegens ingehouden bedeelingen en restitution f 508.05, collecten f 65.80, intd-esten f 816.50, land- huur f 360 en subsidie uit de gemeentekas f 22000, deze laatste post f 400 minder dan op de begrooting was uitgetrokken in verband met de omstandigheid, dat voor den post administratiekosten geraamd was een bedrag van f 800, waarvan f 400 eventueel te be stemmen voor een aan te stellen armbezoeker, waartoe echter nog niet is overgegaan. De uitgaven op de verschillende volgnummers heb ben bedragenop bedeeling in geld en brood f 17570.08, aankoop granen enz. f 985.30, turf en arbeidsloonen f 90, kleeding en gereedschappen f 105.35, gasthuis- verpleging f 1814.50, begrafeniskosten f 90, verpleging in gestichten f 2376.405, belastingen f 47.215, admini stratiekosten f 429.875 en onvoorziene uitgaven f 230.94, De Commissie tot de belastingzaken enz. Overwegende, dat het ondersoek geene bezwaren heeft opgeleverd en de uitgaven voldoende door be wijzen zijn gestaafd, stelt voor de rekening goed te keuren in ontvang tot een be drag van f 23750.35 en in uitgaaf van f 23739.665, met een batig saldo van f 10.685 als eersten post van ontvang te brengen op de begrooting voor 1913. Goedgekeurd. REKENING VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN, DIENST 1911. De rekening van de Kamer van Koophandel en Fabrieken over het jaar 1911 sluit in ontvangst op f 189 41 en in uitgaaf op f 172.89, alzoo met een batig saldo van f 16.52» Bij het onderzoek is geen aanleiding gevonden tot het maken van bemerkingen. De Commissie tot de belastingzaken enz. stelt voor de rekening goed te keuren. Als voren. AF- EN OVERSCHRIJVING OP DE BEGROOTING DIENST 1911 en TWEEDE SUPPLETOIRE BEGROOTING VOOR DAT DIENSTJAAR, VAN HET BURGERWEESHUIS. Het bestuur van het Burgerweeshuis verzoekt machtiging tot afschrijving van een bedrag van f 67.94, van volgnummer I, en overschrijving daar van op volgnummer II der uitgaven zijner begroo ting dienst 1911, en goedkeuring eener tweede sup- pletoire begrooting voor datzelfde jaar tot een bedrag in ontvang van f 895.545 en in uitgaaf van f 644.545, alzoo sluitende met een tekort van f 249, als nadeelig saldo over te brengen op de begrooting voor het dienstjaar 1913. De commissie voor de belastingzaken enz., vertrou wende dat door het Bestuur bezuiniging zoo veel mogelijk in acht zal worden genomen, heeft de eer voor te stellen de gevraagde machtiging tot af- en overschrijving en goedkeuring der voorgedragen sup- pletoire begrooting te verleenen. Als voren. REKENING VAN HET BURGERWEESHUIS, DIENST 1911. De commissie tot de belastingzaken enz. Overwegende, dat het onderzoek der rekening geene bezwaren heeft doen rijzen en de uitgaven voldoende zijn bewezen, stelt voor le. de rekening goed te keuren in ontvang op f 22834 91» en in uitgaaf op f 23083,915, met een na deelig saldo van f 249. 2e. het bedrag der c.q. verhaalbare verplegingskos- ten over het jaar 1911 te bepalen op f 178.64 per wees. Alsvoren. REKENING STADS-APOTHEEKDIENST 1911. Blijkens de ingezonden rekening hebben de ont vangsten van de Stads-apotheek over 1911 bedragen f 7253.015 en de uitgaven f 6593.82, zoodat van de toelage der gemeentebij begrooting geraamd op f 5425, een bedrag van f 659.195 niet benoodigd was. De commissie tot de belastingzaken enz. stelt voor lo. het bestuur van het Stadsziekenhuis, behoorende de stads-apotheek, in overweging te geven, voor taan in de rekening geen hooger bedrag als toe lage van de gemeente te verantwoorden, dan wer kelijk ten behoeve van het bedrjjf uit de gemeen tekas benoodigd is 2o. de rekening thans goed te keuren in ontvang tot een bedrag van f 7253.015 en in uitgaaf van f 6593.82, met een batig saldo van f 659.195, als eersten post van ontvang te brengen op de be grooting van 1913. Alsvoren. REKENING VAN DEN DIENST VOOR DEN HOUT, DE PLANTSOENLN EN DE KWEEKERIJEN, DIENST 1911. De commissie stelt voor: lo. de Commissie van bijstand voor de plantsoenen in overweging te geven, om voortaan in de rekening geen hooger bedrag als buitengewone ontvangst te verantwoorden dan werkelijk ten behoeve van het be drijf uit de gemeentekas is geput; 2o. de rekening thans goed te keuren zooals zij luidt, in ontvang met f 12371.445 en in uitgaaf met f 11878.165, met machtiging om het voordeelig saldo ad f 493.28 over te brengen op de rekeniDg over 1913. De heer Boelmans ter Spill zegt, dat er misschien geen bezwaar tegen is om aan het ver langen der commissie gevolg te geven, doch zij ns inziens komt de zaak op het zelfde neer, als men het saldo verantwoordt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2