REGENJASSEN, CAPES, TWEE RIJ ULSTERS, RAGLANS, DEM I-SA ISONS. De eerste zending KINDER-OVERJASSEN is reeds ontvangen, PP" SSSoxr€La,scsk tot 1 uur Dienstbode of Meisje, Site aarsche Met- en EifectenbaDk. Bosboom-Toussaint-Commissie. „MAJOOR FRANS." Omdat A.O. BROOD Ö2Ï £S5 ^SSBÊÊÊÊÊ^ÊÊÊÊIÊUÊBÊÊKÊÊSBIKaÊSÊBtSÊÊÊSSÊÊÊtÊÊÊÊÈ Oudegs*achf 245, LAAT» hoek BOTERSIRAAT, Firma H. S. CLOECK, LAAT, hoek BOTERSTRAAT, ADVERTËTl^rÉNT een net dienstmeisje, een flinke BOERENMEID mr AANVANG 8 UUR PRECIES. "WÊ Firma H. S. CLOECK, Alkmaar, Tel. 212. Alkmaar, Tel. 212. Van Hollands Noorderkwartier de grootste en meest moderne inrichting, SPECIAAL voor Heeren- en Kinderkleediag, gemaakt en op maat. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. pCt. I 108 160 135. - 170 700 319 372 52 91 593 608 2601/2 4051/2 587 231 271 5211/2 1638/4 219 190% 76% 63 31 41 265 230 275 529 164% 220 1903/4 77 31 40 255 110 86% Jac. Groothuizen, Oudegracht 163. Door de REDERIJKERSKAMER „Bilderdijk." wordt Maandagavond 16 Sep tember in het lokaal „DE HARMOHIE" een Tooneeluitvoering gegeven van Kaarten k f 1 verkrijgbaar bij den beer OTTO DE WAAL. Plaatsbespreking Maandag 16 September in „de Harmonie" van 1012 uur. Loting precies 10 uur. Kleedermakers, Eigen werkpluatien a.h. magazijn. HET WITTE HUIS Kleedermakers, Eigen werkplaatsen a.k. magazijn. De heer Zaadnoordp geeft met een enkel woord te kennen, dat de commissie de door haar voor gestelde wijze het meest correct acht. Daarna wordt de rekening goedgekeurd]] REKENING GEMEENTE-SLACHTHUIS, DIENST 1911. De Commissie tot de belastingzaken enz., stelt voor de rekening goed te keuren in ontvang en uitgaaf tot een bedrag van f 26266.28s. Goedgekeurd. BEGROOTING GEMEENTE-SLACHTHUrS, VOOR HET JAAR 1918. De commissie tot de belastingzaken enz. Overwegende, dat de aflossing en rente behooren ge raamd te worden op f 1920.in plaats van op f 1840, stelt voor: de begrooting voor bet gemeente-slachthuis voor het jaar 1913 goed te keuren in ontvangst op f 29570.en in uitgaaf op f 29457.45, met een voor- deelig saldo van f 112.45. Goedgekeurd. BEGROOTING VAN DEN DIENST VOOR DEN HOUT, DE PLANTSOENEN EN DE KWEEKERIJEN DIENST 1913. De commissie tot de belastingzaken enz. stelt Yoor de onderwerpelijke begrooting goed te keuren in ont vang op f 1598,28 en in uitgaaf op f 10690,13, met toekenning eener bijdrage van de gemeente tot dek king van het tekort op de exploitatie van f 9091,85. De Voorzitter deelt mede, dat de heibeplanting van den Bergerweg a.s. jaar niet zal plaats hebben, daar voor de bestrating van dien weg dat jaar ook niet op de begrooting de gelden konden worden ge vonden. Daarom stelt de Voorzitter voor om het be drag van f 516 te schrappen. De heer Boelmans ter Spill meent, dat deze kwestie pas bij de gemeente-begrooting ter sprake kan komen. De heer van der Feen de Lille acht dit met den Voorzitter niet juist, Beter zou hij het vinden dit punt aan te houden tot de gemeente-begrooting. De heer Boelmans ter Spill wijst er op met hoeveel moeite men de begrooting heeft sluitend ge kregen om belastingverhooging te voorkomen. Daarom heeft men gezocht naar bezuinigingen. In dit verband zou hij het dan ook beter vinden dat in 't algemeen de begrooting der bedrijven niet vóór de gemeente- begrooting worden behandeld. De heer d e W i t is echter van oordeel, dat de begroo tingen der bedrijven een grondslag moeten vormen voor de gemeentebegrooting. De heeren van der Feen de Lille en Boel mans ter Spill vonden dat de begrooflngen dei- bedrijven dan alleen voorloopig zouden kunnen wor den vastgesteld. De Voorzitter stelt in verband met deze dis cussie voor de begrooting van den Hout aan te houden en tevens de begrooting der overige bedrijven. Alzoo wordt besloten. ONDERZOEK GEMEENTE-REKENING, DIENST 1911. De Commissie heeft geen bezwaar tegen de eind cijfers der rekening, doch daar bij vergissing ten on rechte de onvoorziene uitgaven ad f 1817.08 onder de buitengewone uitgaven zijn opgenomen, stelt zij U voor de rekening voorloopig vast te stellen als volgt Gewone Buitengewone Totaal Inkomsten f 521218.82s f 102750.32 - f 623969.14s Uitgaven f 476181.85 f 103456 585 f 579638.43s Batig slot f 45036.97® Nad. slot f 706.26s f 44830.71 met een voordeelig saldo van Goedgekeurd. GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. Naar aanleiding' van bet adres van den Alkmaar- schen Bestuurdersbond d.d. 28 Augustus merken B. en W. op, dat de Verordening op het werkloozenfonds nog niet in werking getreden is, zoodat de ervaring nog geen uitspraak heeft kunnen doen of wijziging er van al dan niet wenschelijk mag heeten. Uit de beslissing op het adres van „Mercurius" mee net) zij te mogen opmaken, dat de Raad met het col lege van oordeel is, dat zoolang de practijk in de bestaande verordening geen leemten en noodzakelijke veranderingen beeft aangetoond elke wijziging pre matuur mag heeten. Zij stellen daarom voor aau den Alkmaarsehen Be stuurdersbond, als beschikking op zijn adres d.d. 28 Augustus 1.1. te berichten, dat aan zijn verzoek om da Verordening op het Gemeentelijk Werkloozenfonds te willen herzien, voorhands immers zoolang de bedoel de verordening' niet in werking is gebracht en hare toepassing de noodzakelijkheid van eene wijziging neeft aangetoond, geen gevolg kan worden gegeven. Bij dit punt komen in behandeling de ter zake in- gekomen adressen. De heer Dorbeck herinnert aan de wijze, waai- ,op een vorige maal d'oor hem gecritiseerd' dte wijze waarop de verordening is tot stand gekomen. Het blijkt thans reeds dat inderdaad! de verordening niet voldoet blijkens deze adressen, daarom zou-.spreker willen voorstellen, dat de raad een herziening binnen kort in uitzicht stelt. Dei heer Boelmaas ter Spill, acht wat de heer Dorbeck zegt niet den goeden weg'.. Als het fonds eenmaal1 in werking is1, al> het bestuur van het fonds is benoemd, eerst dan kan met de vak- .vereemigingeni overwogen! worden otf er veranderingen dienen te worden aangebracht. De heer D o, r b e, a k kan zich met dit idee wel vereenigen doch hoopt, dat er dan eenigem spoed wordt gemaakt. De raad vereemigt zich daarna met de conclusie van B. en W. Daarna wordt de openbare vergadering gesloten -en gaiat de raad over in de geheim# fitting t#r behande ling van b#U»timj|i'#»laui##, 11 September. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch instituut te de Bilt. Geldig tot den avond van 12 September. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 771.4 te Stornoway. De laagste stand van den barometer 751.3 te Svlt. VERWACHTING. Maest matige noordelijke tot noordwestelijken wind, tijdelijk opklarend, later waarschijnlijk weer regen, zelfde temperatuur. Neerslag te Alkmaar: II September, 12.5. Marktberichten. Burgerlijke stand. GETROUWD. 11 Sept. Karei Heidelberg en Johanna Margareta Glinderman. OVERLEDEN. 10 Sept. Elisabeth Koning, gehuwd met Hermanus Koomen, 68 j. Ingezonden Mededeelimgen. De gevaarlijkste periode in den znlgelin- genleettijd is die van het tandenkrijgen en spenen, omdat op dien leeftijd braakloop het meeste optreedt. Het beste voorbehoedmiddel daartegen vindt men in een rationeele voeding met „KVFEEË" en melk, waardoor de spijsvertering bevorderd en geregeld wordt. AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET. Koers vau 10 Sep.i 11 Sep, Ned, Staatsleeningen, NEDERLAND. Werk. Schuld pCt. 3% 2i/a pCt. 5 S 5 4 4 4 4 5 4 41li BUITENLAND Bulgarije Tabaksleening Brazilië Funding Mexico binnenl. Japan Oostenrijk Jan. Jul. Rusland Hope Consol 1906 1894 6e Em, Iwang Dombr, Financ. enlndustr. ondernemingen enz. Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordhollandsch Grondcrediet 4% 4 >i ii ii Ned. Handelmaatschappij resc. div. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. Westersuiker aand. A'dam Deli I, Langkat Idem pref. A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Medan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij, Amst, Rubber Cult. Geeons. Holl. Petrol. Cert. A Kon. Mij, t. expl. v. Petroleum Dortsche Petroleum Moeara Enim H Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Ketahoen Gew. pref. Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Comm. Steels Car and Foundry Amerik. Stoom v.-Mij Common Marine Preferent Marinebonds Comm. Peru Preferent Spoorwegleeningen. pCt. 4% aand. div. Holl. IJz. Sp.-Mij. "ij. tot expl. Deli Sp Mij. tot expl. van Staatsspoorw. 351% 271/4 61% 291/s 87 1161/a 26% 112 301/g 171 5 AMERIKA. Atch. Top. Cert. v. Convert pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert. aand. div. 22% 22% Eric 851% 35% Kansas City South. 271/4 27% 11 11 1, pref 61% 63% Miss K. Texas C. v. New-York and Ontario Norfolk Western C. v. Rock Island gew, Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert v. Wabash gew. RUSLAND. Wladikawkas 1885 Premieleeningen NEDERLAND. Stad Amsterd. flOO 3 Gemeente-cred. 3 BELGIE Antwerpen 1887 2% HONGARIJE. Hongaarscbe Hyp. 4 Idem 8 OOSTENRIJK. Staatsleening 1860 5 RUSLAND. 1864 5 Koers van het geld. Prolongatie 41/4 p€t. Mededelingen. De meeste 'aand'aieh't was gevestigd op d!e, Oliemarkt; door dei groote kooporders die aan die mark't- kwamen, liepen de verschillende soor tera, voornamelijk Koninklijke, flink in prijs op. No- teeriing 523531V2 slot 529. Geconsolideerdle 271% 275V4 slot 275. Tabakken vast o.a, voor Deli Batavia. Amerikaansöhe waarden bleven ongeveer de koersen van gisteren handhaven); de: handel wats1 kalm. Mijnen vei'dleelcL Rubbers «til. Culturen een fraetie hooier. 91% 67 96% 103% 85 87'Vie 861/4 87% 100n/16 99 1/e 100% 961/2 1761/4 109 87% 28% 267/8 747 6 192% 51/4 20 66% 121/4 513/8 871/4 92 251 110 107 223/» 913/4 671/g 97»/b 86% 871/4 1007/8 86 V) e 97 991/s 1077/18 163% 136.— 171 697 5S 580 603 26 U/s 398 26% 745/ig 60% 5 6/l6 20'/i6 66% 12% 52% 87% 92 251 110 1069/14 1009/16 8011/10 121 112 160 466 26% llOVie 30 171 4% 85% 1017% 113 -heden BROEK OP LANGENDIJK, 11 Sept. Heden werd besteed voorGraafjes f 0.a 0.—gew. muizen f 0.— a 0.aanvoer 68 zak, Julia muizen f 0.a 0.Schoolmeesters f 1.15 a 1.25, Blauwe f 1,15 a 1.25, 367 baal zilveruien (nep) f 1.15 a 1.30, drielingen id. f 1,05 a 1,15, 430 kilo slaboonen f 2,20 a f 3,— p. 50 K.G., 17100 bloemkool le soort f 11.0 a 17.10, 2e soort f 3.60 a 6.—, 21800 bos wortelen f 0.80 a 1,70, 46300 roode kool f 1.80 a 4.30, 13400 gele f 3,60 a 7.30, 20000 witte f 2.40 a 5.80, 75 baal wortelen f 0,45 a 0,55, 108 baal uien f 1,— a 1,30 per baal. 2100 kilo augurken, fijn fijn f 12.0 a 18.10, fijn f 6.— a 8.—, basterd f 2.80 a 4.grof f 1.30 a 2.80, bommen f 0.a 0. PURMEREND, 10 Sept. Afslag-vereeniging BEEM- STERPURMEREND en OMSTREKEN. Op de af- slagmarkt werd heden verhandeld Slaboonen f 0,32 a 0,40, Snijboonen f 0.45 a 1.05, Peren f 1.a 1.90, Appelen f 0,80 a f 1,70, Spruitjes f 0,40 a 0,49 p. dubb. mand. Handel vlug. NOORDSCHARWOUDE, 10 Sept. Groote muizen f 1.a 1.10, drielingen f 0.60 a 0.70, kleine f 0.20 a 0.30, schotten f 0.a 0.Eigenheimers f 0.90 a 1.20, blauwe f 0,80 a 1,10 per 35 Kg. Aanvoer 0 zak. Zilveruien f 1,a 1.60, Drielingen f0,50a0, grove f 0,a 0,gele nep f 1 30 a 1.50, drielingen f 0,90 a 1, grove uien f 0,90 a 1,20 per 50 K.G. BOVENKARSPEL, 10 Sept. Groote muizen f 2.20 a 2.30, kleine id. f 0.80 a 1.—, blauwe f 1.85 a 1.95. Bloemkool (le soort) f 17.— a f 21.—, 2b soort f 10,a 14,50, Roode kool f 2.a f 4.25, witte kool f 3.a 4.gele f 4,a 6.25, bieten f 5.— a 6.25, uien f 0.60 a 0.70. Ondertrouwd: GEHBIT VISSER en NIES JE v. «1. OORD. Haarlem, n g t 1912j Alkmaar, r Ondertrouwd: F. SMIT, Commies Post en Tel., en JALOMIMA Th. Ch. BUCKMANN. Amsterdam, cs ,n,o Zandvoort, 12 Sept. 1912. Huwelijksvoltrekking 25 Sept. 1912. Heden overleed, na een kortstondig lijden, in den ouderdom van ruim 68 jaar, onze geliefde eahtgenoot, vader, behuwd- en grootvader, de heer P. M O O IJ Kz. Uit aller naam Wed. P. MOOIJ—BAK. Liinmen 10 September 1912. Er biedt zich aan met November liefst in een klein gezin. Brieven franco letter Z 248 bureau van dit blad. Met Kerstmis gevraagd goed kunnende melken, bij Wed. J. v. d. BERG, Bergermeer, Bergen (N.-H.) Gevraagd zoo spoedig mogelijk een flinke bij J. BREEBAART Kz., in den Groetpolder te Winkel. Ret beste adres voor het SCHILDEREN en REPAREEREN van alle soorten BEELDEN, is bjj Beslist degelijk en goedkoop. Huwelijksvoltrekking 26 Sept. te Bergen. Ontvangdag Alkmaar, Huigbrouwerstraat 5, Zondag 22 Sept., 2—4 n.m. TELEFOONNUMMERS 439 en 499. Incasseert wissels op binnen- en buitenland. Naar den roman van dien naam bewerkt door L. H. CHRISPIJN. de cellulose in een voor de natuurlijke voeding juist gehalte en juisten vorm fAO bevat, daardoor Uw spijsvertering regelt en obstipatie voorkomt en geneest, f/\Q mits dagelijks gebruikt. onder voortdurend scheik. toez. van het laboratorium v. Led- üen IIulsebos, hygiCnisch verpakt, a f O.IO per brood van 5 ons verkrijgbaar te Alkmaar: C. EICKHOLT, G. LANDMAN, B. REITSMA, Broodfab. „VOLHARDING".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3