De Lange de Moraaz, Alkmaar Packet". Medemblikker Tentoonstellingsloten. gevestigd te VEENDAM, 4*2 °|o !®and brieven tegen -s den koers van 10Ó'|2 °|0» Japongarneering. Handschoenen. Sandalen Molières. SPaft-me-SMee BAAN's ALCMAR1A CACAO Bouwterrein Noordhollandsch -t Landbouwkrediet. bericht hiermede, dat zij de uitgifte heeft geopend van: i PROLONGATIëN. Dienstregeling tot 15 September. le prijs: Tien Vette Koeien, waarde f 3000. Te Alkmaar zijn deze stukken verkrijgbaar bij: Het meest gesorteerde adres in Alkmaar. Dagelijksche ontvangst van nieuwe artikelen. m WEDER ONTVANGEN de nieuwste AM ERIK A AN SCHE en ENGEL3CHE MODELLEN. fflOUTTI Lm Telefoon 59. Onze geïllustreerde Premie De gevolgen van slechte spijsvertering. STADSNIEUWS. ,1 ADVERTENTIE!^ Commissionnairs in Effecten, belasten zich met het aan- en vorkoopen van fondsen ter beurze te Londen en te Parijs 99 NAJAARSDIENST, aanvangende 15 September. Trekking zonder uitstel Dinsdag 24 September 1912. Uitgegeven ter gelegenheid der Groote Landbouwtentoonstelling der Afd. Medemblik en Omstreken van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, te houden te MEDEMBLIK, 4—8 SEPTEMBER 1912. Prijs per lot 50 ct. Prijs per lot 50 ct. degelijk/ sierlijk en netpassend VERSCHIJNT ELKE WEEK IN 16 PAGINA'S. Boeiende tekst - Actueele illustraties Spannende romans. - Rubriek van Redacteur X, met tal van prijsvragen en probleems, waaraan vele prijzen verbonden. Kindernummer „ONS PRINSESJE" met leerrijke lectuur voor de Jeugd. Een jaargang bevat 832 pagina's met meer dan 2000 ILLUSTRATIES. Deze geïllustreerde Premie kost den lezers van dit blad slechts cents in plaats van 5 cents per Nummer. De Ondergeteekende wenscht geregeld bij zijne Courant te ontvangen, de geïllustreerde Premie „PAK ME MEE" tegen dea verminder don prijs, alt hierboven vermeld. WOONPLAATSNAAM maal bekt*oostdi aan den West er weg, Nassaulaan, Nassauplein, Egmonderstraat, Lamoraal straat en Lindelaan. A. G. DEN BOESTERD, Nassauplein 41. gevangen omdat ik mijn horloge opeisch, mijn horloge! mijn horloge! Kom, mijn vriend, de friss'che lucht' zal uwe op winding doen bedaren, zei de commissaris op een wei willenden toon. den drempel van het bureau zei mijnheer Bonasse tegen Tuterenne: .Tk neem het u niet kwalijk. I>ie dingen komen dagelijks voor. Iedereen kan zich bedriegen. Maar ik bedriegt mij niet. -Kom mij dezer diag'en maar eens bezoeken. Zie hier mijn adres. Zeker, ik zal er heengaan, grijnsde Tuterenne lusschen zijne tanden. Tuterenne snelde, naar het parket. Een onderzoek werd ingesteld, maar vruchteloos. De horlogemaker uit de straat Amelot was een der soliedste. Hij had het horloge en de ketting van een ander net mensch, van een zijner vrienden. Deze had 'het van eene weduwe bekomen, die bij ongeluk sedert eenige dagen naar België was vertrokken. Men moest van het onderzoek afzien. Op zekeren dag dat Tuterenne buitengewoon afge mat en neerslachtig was, begaf hij zich naar mijnheer Bonasse. Waarom? Hij wist het niet, of liever hij wilde zijn horloge weerzien! Hij ontmoette in den rijken fabrikant van bretelles een openhartig en gul man, dieli hij te zijnen koste had leeren kennen. Mijn heer Bonasse verzocht Tuterenne op een diner. Van af dit oogonblik ontstond er tussehen hen eene vriendschap, die met den dag inniger werd en ten slotte geen grenzen meer kende. Van tijd tot tijd onder een drinkgelag, zeide Tute renne soms tot Bonasse: Geef mij mijn horloge terug. Nooit van mijn leven! antwoordde Bonasse, die op dit punt onhandelbaar was. En zij begonnen dan maar opnieuw weer te drinken. Op een avond1 dat zij meer als naar gewoonte en meer dan zij verdragen konden, gedronken hadden en dat Bonasse door den slaap bevangen, zich langs de tafel had laten neerglijden, waagde het Tuterenne, door den duivel bezeten, een hand in het vestzakje van zijn vriend te steken, hij maakte het horloge, het voorwerp van zijne Amortdurende verlangens, los. Wat zal ik u zeggen? Het voorval' had plaats in eene publieke restauratie. Tuterenne werd gezien en aangehouden. Men verwees hem naar de correstioneele rechtbank. Dank zij zijn gunstig verleden, werd hij slechts tot zes maanden gevangenisstraf veroordeeld, omdat, hij zijn eigen horloge gestolen had. O, heilige Justitia! Ingezonden Medetleelingen. Het bloed wordt gevormd door het voedseldat wij tot ons nemen en indien de maag gal en inge wanden behoorlijk werken, wordt het voedsel omge zet in rijk leven-gevend bloed. Gezond en krachtig bloed geeft een gezond en krachtig lichaam. Doch wanneer het voedsel niet behoorlijk verteerd wordtgaat het gisten en er vormen zich schadelijke stoffendie in het bloed worden opgenomen en zoo doende tal van kwalen met zich brengen. Gij gevoelt u gedrukt en krijgt last van hoofdpijn. Uw tong wordt beslagengij krijgt een onaangenamen smaak in den mond en last van brakingen en hartwater. Uw eetlust wordt geringomdat uw voedsel u hin dert en maagpijn bezorgt. Uw huid wordt geel, uw lever werkt niet meer behoorlijk en gij hebt hinder van de gal en gij gevoelt u ten slotte ellendig. Door een kuur met Foster's Maagpillen worden alle spijsverteringsorganen versterkt en gereinigd. Hun werking is zacht en weldadig en zij zijn de best-bekende medicijn voor alle ongesteldheden der- maag, lever en ingewanden. Zij bezorgen u een ge zonden eetlust en regelen de vloeiing der galdie uw voedsel verteert en gezond en krachtig bloed maakt. Foster's Maagpillen (let op de juiste spelling van den naam) zijn te Alkmaar verkrijgbaar bij de heeren Nierop Slothouber', Langestraat 83, a f 0.65 per flacon f of 3.60 per zes flacons. ARRONDISSEMENTS-RECHTBANK TE ALKMAAR. Zitting' van Dinsdag 10 September. DIEFSTAL. De eerste beklaagde, die zich heden te verantwoor den had was Petrus S., een 50-jarige zwervende venter, thans gedetineerd in het. huis van bewaring alhier. Hem was ten laste gelegd, dat hij den Sen, Augustus te Hoogkarspel een portemonnaie, inhoudende 4.24, ren nadeele van den bakker Marimis Dekker had weg genomen. Uit de verklaringen van den bestolene, van, den veld wachter van der Veen en nog eien paar getuigen bleek, dat bekl. op genoemden' dag in den winkel van den bakker is geweest en lang d'raaldte met heengaan. Daarna dronk hij in een herberg- 3 glazen jenever, die hij betaalde. Het bedrag, dat bij daarvoor besteedde en het geld dat do veldwachter bij fouilleeriiig- op bekl. vond vormde tezamen juist de som die ontvreemd was. Beklaagde ontkende evenwel eri zeide met aardap pelr.ooien geld te hebben verdiend!. De. eisch tegen bekl. luidde 3 malaniden gevangenis straf. Mr. Leesberg, verdediger, was va'n meening, dat het wettig- bewijs niet geleverd is en vroeg vrijspraak. OPLICHTING* Oh. V., vissclier te Hoom, was den Ten Aug', bij no taris Bos aldaar geko'men met de mededeeling, dat: zijn vader gestorven was en de erfgenamen den boel Wil den verdeelen. Volgens zijn zeggen had zijn vader een huisje in Barkhout en' een in Hoorn en bedroeg de na latenschap 3000. Hij gaf de namen en adressen van de 12 'kinderen zijns vaders op en vroeg alvast 3 vooruit aan den notaris, die hem het gevraagde geld verstrekte. Later bleek evenwel, dat van het verhaal van beklaagde niets wa.ai-, was, zijn vader nog leeft en dus van verdeelen van den boel geen sprake was1. De notaris en zijn klerk werden als' getuigen ge hoord en vertelden de toedracht der zaak. De Officier wees' er op', dat bekl. 'bedoelden, dag van 's morgens af aan den zwier is geweest en etoehte te gen hem 3 maanden gevangenisstraf. Mr. K. A. Cohen Stuart, verdediger, keurde de daad van bekl. af, maar was van meeninng, dat men hie.r slechts met een' simpele leugen heeft te doen. PL, die er op wees, dat bekl. al 5 weken' in preventieve hechte nis heeft doorgebracht, vroeg ontslag van rechtsver volging. MISHANDELING. Gerrit D., visscher te Egmond aan Zee, had zich den 28en Mei schuldig gemaakt aan mishandeling van Arie Stam aldaar ter gelegenheid van de kermis. Ilij sloeg in zijn woede met een) stoel naar Sta,m en dat dit goed aankwam blijkt uit de verklaringen van de- getuigen, volgens wie Stam zoo begon te bloeden, dat het over alles heenspoot. Tegen bekl. werd 3 maanden gevangenisstraf ge- eischt.. DIEFSTAL VAN RIET. Johannes B., arbeider te Uitgeest moest terecht staan omdat hij den, 27en Juli riet had afgesneden, dat aan een polder inplaiats van aan hem toebehoorde. Deswege werd tegen hein geëischt 5 boete subs 5 dagen hechtenis. VERNIELING. Joh. O. en Franc B., landbouwers te Lutjebroek, hadden in den nacht van 2 op 3 Juli, te; Groote broek in een vernielzuchtige hui een ruit verbrijzeld'. Uit het getuigenverhoor bleek, dat dit geschiedde ten huize.van Joh. de Wit, landbouwer aldaar. De Officier, die er op wees, dat in genoemde ge meentel dergelijke baldadigheden vaiak voorkomen, wilde de wenk van den burgemeester van Gro'otebroek om de schuldigen nu eens streng- te straffen gaarne ter harte nemen en eitsehte tegen ieder der beklaagden 2 weken gevangenisstraf. DIEFSTAL. De laatste zaak was' die tegen Wilhelmus A., land arbeider te EgmondGrinnen, wien ten laste was gelegd, dat hij zich op verschillende dagen in Juni en Juli eenige; zakken veldslazaad! wederrechtelijk had toege- eigend. Uit het getuigenverhoor bleek, dat de zakken aan verschillende personen te Egmond-binnen toebehoor den. Beklaagde ontkende en weet de heele zaak aan wraak. De Officier kon hieraan geen geloof hechten, wees er op, dat heklaagde's1 strafregister niet schoon is en e rich te tegen hem 3 maanden gevangenisstraf. BADHUIS WITTE KRUIS. In de week van 2 tot 7 September zijn in het bad huis van het „Witte Kruis" genomen: 61 kuipbaden, 69 regenbaden le klas, 151 regenbaden 2e klas, te zamen 281 baden. Tan ALKMAAR 6 8.—, 10 13.—, 8.SO, 4.—, 6 7.30 nar Van AMSTERDAM 6.80, 8.—, a.ao, 11 SO, a.l», 4.—, 7.30 nar, Van ALKMAAR O.—, 8. 10.—, 3.30, O.— uur. Van AMSTERDAM 0.3O, 30, 3.15, 4.— 6.— uur. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 29 Februari 1912, No. 64. Aantal uit te geven loten 100,000. Aantal prachtige prjjzen 1000. HOOFDPRIJZEN: 2e prijs: Een BREAK met 2 PAARDEN, waarde f 1800. Se Een TILBURY met 1 PAARD, f 1000. 4e TWEE KOEIEN, f 600. Verder prijzen ter waarde van f 400, f 300, f 200, f 160, f 100 enz. LOTEN te verkrijgen bij de Depóthouders en tegen toezending van postwissel of postzegels met 5 cent verhooging bjj den Administrateur der Verloting, J. T. SWARTSENBURG, Kleiweg 39, Gouda. II Fin 11. IBM. Mil I. J. LIND Hz., M===== De verkoop van Handschoenen is uitsluitend MIENT 31, over de Steenenhrug. Sf* Prijzen zeer concurreerend. Van Nieuwkuyk Te bevragen bjj Oi ebroken goed is waardeloos geworden, goed gEEarepareerd kan het als nieuw zijn •n is weer E3 ruikbaar, 't Is derhalve een ieder aan te ^^laden 1 ij fs i er a d e h of hu is hou «lelijke voC^rwerpen, jt zij in £6«dzilvernikkelI^Loperkristal of porselein niet gebroken te lat EI u liggen. Vertrouw ze toe aan M. BOSSERT ZOG IM Huigbrou werstraat, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 6