DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Het Circuskind. MILITIE. No, 216. Honderd en veertiende Jaargang. 1912. DONDERDAG 12 SEPTEMBER. FEUILLETON. Deze Courant wordt Feestdagenuitgegeven, voor Alkmaar f 0,80 Afzonderlijke nummers Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Qroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. eiken avond, behalve op Zon- en Abonnementsprijs per 3 maanden franco door het geheele Rijk f 1, 3 Cents. Aangifte voor deelneming aan het onderzoek in zake VOORGEOEFENDHEID. ËTN NENLAND7 NIEUWE UNIFORM VOOR HET LEGER. W»rdt y#»Tolgd. rft 'lüir.M rr,W. "V. Telefoonnummer 3. BE aten de vele islaebltaffoi'st, welke zij maakt, fe liier- voioir wel het hes te benvijs. V-eWdfek is ipen nog veel te De BURGEMEESTER defr gemeente ALKMAAR brengt ten' kern reis van belainghe'bbetadeni d'at! ter ge- me en te-secretarial alhier gelegenheid bestaat v,oor de lot-elingen die bestemd! zijn can voter de lichting 1913 voor déze geme.eiute hij de militie te worden ingelijfd, zich vóór 10 OCTOBER a/s. a-a,n te melden tot! deel neming aan bovenbedoeld onderzoek. Het onderzoek vangt aiatu dein, 12ea NOVEMBER a.s. en wordt, zoo noodig, de twee volgende, dagen voortgezet. Het wo'rd't gehouden te Leeuwarden, Gfronikigen, Ass'en, Kampen, Deventer, Airinhem, Nijmegen, Doe-s- buirg, Harderwijk, Edje, Utrecht, Mnitersïoor't, AnWtter- dam, Haarlem, Hoorn, Helder, Naard'en, 's-Gravenha,- ge, Leiden, Delft, Gouda, Gorfnchem, Vlis'singen, 's-Hertogenhoscli, Breda, Bergen op Zotetn en Maas tricht?. Bij de -aanmeldllng moeit worden) opgegeven in Welke gemeente men aah het ond^rfeoek wehschit dletel 'ta net- men, wajarbij men teivens te) kenneni behoor't te geven of men gedurende het onderzoek vo'or Rijksrekening 1'egeriing en, voeding1 wenslcht te genieteto. Volgens art. f8, lie lid, 'sub So G, duurt', de eerste- oetfenin-gstij-d vo.or hen, die bovenbedoeld1 bewijs hebben verworven, tiert hoogste 6% maand, behoudend de uit zon deringon Lij dit artikel' bepaald. Verdere i'nlichtihgen worden, desgewe-nscht, ver strekt ter gemeente-secret-arae. Alkmaar, 11 Septembyr 1912. Dei Burgemees/ter voornoemd!, G. RIPPING. ALKMAAR, 12 Sept. Een telegram uit Tripolis in de ochtendbladen meldt, dat 'een ItaliuitónSche kapitein-vlieger tengevol ge van een gebrek aan deta. mdtlpir heeft moeten landten en toen doar d!e Tu'rksehe Arabieren gevangen geno men is. Vetgisisen we o-nis niet, dan ik dit het eerste, ongeval van dien aard. Qngelukikén met vlieg'machiitielï heb ben er, de laatist-e dag-pn) vooral, helaas al te /veel plaats, maar d'at iémand door een gebrek aan den mor tor van zijn vliegmachine krijgsgevangene wordt, zal nog wel 'niet zijn) voorgekomen. Tirouwens do I tal i aainsch-Tu'rksche op-rlo-g, arm aan fotetaarijke daden en d'aaToim. ook weinig 'belangstel- Jingwekkend' als hij -is-, fe alleen cloo'r dei militaire toe- ipads-ing van de aviatiek veo'r de s/bfa,tegen van ge wicht. Met begrijpelijke nieuwte'gierüg'heid hebben de. deskundigen' en ook die leekem, die gaar'na den in vloed van dé' moderne techniek, o(p elk gebied' volgen 5uitgezien na.ar de 'resultaten Van, die militaiite avia tiek. Eerlijk .gezegd soh!ijn,en die result alten tot dus- jvenre nog weinig" bteVrted'igend!, ondanks Ide geestdrifti ge verhalen, welke de Italia'anlschti bladen hierover bebhetn gtegévten. In verscihillende Eransehe en Dui't- ,sch,e bladten toch kota (mem af en 'top weinig' gunstige berichtten over dit onderwerp leizen. En het l'igt gigenlijk ook wel Voot die hand, dat de hooggespannen •verwachtingen nie't zouden worden vervuld'. D.e avia tiek bevindt zich immers nog al'tjjd in haar' kl'nderj.a- ROMAN VAN PAULA BUSCH. 28) o Deze goede oude huis-artisten, met wie de vroegere directeuren allen hun program vulden, zijn aan het uitsterven. Daar leidde een vader zijn zoon of een dochter gelijkelijk op voor gymnastiek als voor het rij den, en het was een schande, wanneer zijn kind' slechts één vak van de circuskunst, beoefende. Heden daaren tegen trachtten zij zich slechts in één vak te bekwa men. Een ander streeft er naar een eerste klasse spe cialiteit- te worden. Daar zij nu voor één nummer niet aanhoudend aanl een inrichting' kunnen geënga geerd- blijven en het publiek steeds weer nieuwe ver schillende prestaties en bovenal groote creatie-num mers in de manége wil zien, is een gestadige wisseling- van artisten noodig. 'Maar toch verheugt zich het publiek, wanneer bet een bekend gezicht elk jaar op nieuw hier of daar begroeten kan. ^oo bon zich little Charley", een dwerg-clown, in groote populariteit) verheugen eu elk jaar verrastte hij izijne vrienden en toeschouwers met een nieuw, onver wacht nummer. Zoo reed' hij eens op -een dwerg-poney hoogeschool, leidde een gedresseerden baby-olifant op of trad als rijder cip in een langen rok, waarbij de panden hem als twee vleugels in de lucht nafladd,er- el en. Siella, zou d'us heden Mira/s kunnen onderzoeken en aan de directie daarover rapporteeren. Het kleine meisje beviel hem zeer goed en hij wenschte, dat zij zijne leerlinge zou worden, Mira toond» h#m har» kl«inkunststukken op k»t reet afhankelijk van de weersgesteldheid, dan dat men groot pra-c'tfeehj n'uit (ervan zou kurineln trekken en vliegmlaictótajes' d'a gtevteelifewaardte va'n een legér aan aicnlij'k zouden kunnen verhoogejii, liet heette in den, beginne dat die ateroplakiete repds thans uftiretaeindl gtelsciiikt Izouide'ni zijn om 'bommen in de vij-aindeTijke kampen, 'te Werpen en de Itali'aansche verslaggevers hébben meer dan; elehis ve/rzefcetrd', dat ze aldus inderdaad! reeds belangrijke diensten bewezen. Maar andere! eotrespqndeïrtelu veaMaia-rdeni daar-ente- gten dkt diti bomrmtenwerpen sléchte kinderwerk iis-, «lat bat tot dWvtekre bij pnoipflniejm'ilngen, Lsi gebleven. Vrou- iwe'n, kiWleren, en ziekten werdén alléén) 'de sla ebt off era deir bommen, zieg'gen zij en ssij lichten dilt ooi/deel o,ok nadeg too. Door het snovzjen van den motor kondigen de vllitegntachiines en dé luch'tachepteln 'zich zelf -reeds ,op grcvote,n afstand .aan. Dé ma'nnlende, soldaten, die de|ze „vo-gelsi" zien, kulnltmn het gevaia-r kalmpjes uit ;de,n weg gagn,, dapr dé bommen loodrecht' naaf -bene den gtewo'i'pen Wolrdte®. Mees-ftal di|enem de tenten -als Uoiel, in dtez'e echfce'r bevindtegi. zich gewoonlijk slechts Vrouwen en 'kindemen, dï,e ter izich bij hun huisclijko be zigheden niet over bekommeren, wat er bui'ten guv j beurt, -of ziiekte en kla'plende- peii'so'netni. Ben- Era'nscb berichtgever heeft in zes of Zeven maanden plechts één gleval mjetegemaakit, waarin, .doob eten bom zes of zeven Turkstehe sol'd'atetn werdeb gedood. Hij spréékt als ooggetuiige ten zegt uifidh-ukkelijk, da t. déze vogels" op de. Snboorlingiein geen' ilU-dtrufc makten. Dit is dbs heel itets ain,dters,dan de, paniteelite -steh-rik, de wanhopi ge vlucht en dergelijke, waarvan, de Itafiaa'nsche cbr- j'tnpondtent(em gtewagen. 1 Beu zeer belangrijk Vootdeel motetten vchtvr die vlitegmachilntets en- lucMschepetn 'hc-ibbten opgeïev.erd voor heit in kataa't brengie,!! rvan het vrijwel onbekende ge- ibited1. M'en helrinmelft ziéh wellicht' inog, dn,t André 'van ieen luchtballoin uit he-eft willen onderzo-ekein, wat et ,aan de NooMpool tte vilnden is. Wat hij wilde -en, met den dood) heef tl moeiten hekoopen hebben de Italianen verWteztetnlij'kt tein aanzien, van het binnen land Tripolis, waarin, blijkens, da wis-stel'iinig in hot op- percu'mmandot, eerstdaags gteoipterecnid zal worden. Naiar de Dui'tkche g'eleetdie e.n, <c«.rlqgs-cojmespoWleut air. Gottlob Adolf K'raUiS-e dezer d-agein imèd'e-die.eldie. 'is op déze wijze- het bimnie.nla.ndl luitiStlëkeindl vteirkand eu is ter een zeer hetrouwbafcei sttafkaart Va-n 6 meter Ia;ng' ,op een schaal vain, 1:40.000 igeit-eeloend. Hij .noemt de ze geogmfische -ouderzoeikkig -van de lucht uit .een leerstel pa'actischet toepassing van eten ree-cfe lang over wogen sitelse'l. Eindelijk werd'em de aenoplantesi gebruikt voor het Zeud'en van al'löidei proclamaties en geschriften a,an, do Arabier,en, an'a-atr 'de'zie Ihbertein heibbeh zich door he.t papier ni-et laten evetwin-nien. Men ziet dus dail de totep.afe'sing van de -vli'egjmSichi- nes len luchitsteh-epea, in den opi'logr nog niet -zoo 'heef .veel heeft- t-a beteek|einie'n, dat inein, hi,elr nog zoekende is. Al aar toch opent -zich hier een verschiet 'zou de vliegmachine niet kunnteni wotr-deni gebezigd' i,n dqn vterkiiczingsstirijd? In, een mihimutai v.a.n tijd toch kan mein mjet dit huïpiniddlel eten geheiel district iln tetter- l'ijk-ein zih met Btirooihiljtettlen bcizaiaien i eni van eien hoog stanrtprmit zijn cn-udidate-n aanbevelen. IVie w-eet of liet an ti-fa-riefwetcomité patst dit middel vopr het eerst in o,ns land vermoede!ijk zal het binnenkort j wel in de,n Amerikaanschten wrkitezangisSt'rijd' werdén gebezigd tol© RE'GIMENTSOEFENINDEX TE EDE. T,e acht uur ata'iviee-rdé II. M. de, Koningin gisteren mtet gievolg" per au-to, Via, Otterlte'o op- het manoeuvute- tenrein te Ede. Het weder was zifter guur du ire gen- aohtig. 11. M, was gehuld iir "u iregenma'at-el1 ,e,u v'e^geseld van een hofdaime\ en urdohnanceoffiteier. Een nit- meeslt-eir der huzaren diende, haar tot giek en gaf haar inlichtingen,, in, Vteibanid miet de te- houdefn loeienin- gen. De loefehing'ien haicldie'n plaats ondter leiding van detn kolonel J. T. H. Milngels en, wier.de,n o-.m. bijgtewao'nd. daotr dtenl genératal-mayob'r, H. C. R. L. Mathon,. in- s'p.ecteui' der ca va'l'eirite. Tbgen half 'ntegeln werd vopr II. M. gedtefile-erd, waiarna, vetschillendle oefefriingen •w-egden gehouden! Welke II. M. ('niettegenstaande het eneeï sleéhtei weder) mte't groote beliangsteTli'ng' gade- slteeg. Om negen uu'r we-rden da o-fficierieni aatn TL Ai. voorgesteld', Waarna, dtei oefeningen iin het mapoieuvmee- Ten e-en, aa-nvang namep. Het wtede-i' weird! stteedb slechter. Nieitteglelnstaande dit alles, sloeg' H. AL, gteztetém ep eten velcls-toteltje, de ceieningé-n knet dte tnéesife aititentlb gade of stapte dapper door de nart-te, oneffen, bruine, heicfe. H. M. wajs doornat, het gegienw-atieir 'sijpelde- haar vpoftdu- •rend uit de kliee-ren, zoodat ze zich tten slotte) genood zaakt zag een aml-er-teu mantel aam te iitekke-n. E'incM'ijk had een, oefening pl-aaife in veretenig'iii.g mteit -d'e 4-e mittaillearrsafde-eiling uit E'-dtSi wielkei.te 11 -uur teinldi'gde. Hierna veii't'rok II. AI. wedler pe'r auto naar het paleis het 'Loo. D-rie utten achtegeJen heietft II. M. dus in eem aan- haudtendten regen do oefeningen gadegeslajgian. Gedurende die oefe-mngien is een paard doodgevallen e.n bleef een huzaar uit AmC-re-foont met ,eeu zij-ueir •bennen in den stijgbeugel ha-ngten. In deernis^ekkten- rleu toestand werd deze man op -de beide achtergelaten en geneeskundige huljp gterequireerd. DE KOLONIALE LANDBOUWSCHOOL. De Prins zal 16 September, -o-ngeveer halfeen na middags, per auto te Devtenter 'aankomen tér opening van de Koloniale) Landbouwschool en ongeveer 3 uur 20 per train vertrekken. Gemengd nieuws. ROODVONK IN DE' KAZERNE: In de kazerne O ranijpt-Nassiau te Amstea-dam is thainsi OK'.k een roodvonkgeval geconstateerd. De be treffende milicien is naar dej-roodVonkbaraklkön over gebracht. Er is gelakt, dat dé) manschappen, die met hem op dezelfdé chambrée zijn- gehuisvest, heden niet mee zullen .optrekken naar het k'amp van) Daten, waar heen de staf, en het, 2e, en 3e- bataljo'n van het 7de zich alsdan, tot het houden van oefeningen o.p groot» schaal, zullen begeven. DE OPENING DER STATEN-GENEEAAL. De koninklijke train dér Staatsspoorweg Afij. wordt aanstaandjen Maatndaig' fegem 'kwart voter elven in den Voiormi'ddaig uit S.oestdSjk i-n dten Haag vterwacht en zal, nadat H. AI. de Ko'ningim de zifting' dér St'aten- Genteraa'l heeft- geopen-dl Dinsdagmiddag te 3 uur de koninklijke familie n'aiair SoestdEjk terugbrengen, Na-ar vemomwi wo'rdit, i's thans het ontwerp-Kon. besluit bekrachtigd,, waarbij voter liet, ktgvr dfe grijs- groetne uuifterm geleidelijk wordt ingevöerd; voor de cavalerie, de fijdtemd'e aadillerite eui het ne-giknént gre- madiersi -en ja,geks-wordt de be,staande) groote tenue gehandhaafd. DEPARTEMENTEN VAN ALGEMEEN" BESTUUR. Uit de StaatsbegTOteting over 1913 zal blijkeit, dat de. -re'géerinig, in .afwachting' van na.de-rei miaatregeleln, reeds dadelijk gevolg' welnslcht te geven aan ©nloe-le vooratellein vierVat in het rapport deir Sltaa'ttecommissie voor de inwendige otganfeatie van d!e departemeniten van algemeen, bestuur. Die voorstellen betreffen: lo. de invoering- van- het -stelsel- van periodieke, traktementsVerho-oging' voor alle ambtenaren; 2o-. e,en vaste formatie va-n het amb ten aarspersoneel bij elke afde-eli'ng a,an dte departe menten. HOE NAT HET WAS. Men schrijft uit Zaandam 'aan de Tel: Na den dirogen zomer van, 1911, die allen inog vtersch In het geheugen lilgt', valt het! zeer op, dait de zomler van 1912 zoo buitengewoon nat 'ik. We zijn Ln de ge legenheid hélt- v.eirtechil 'tusschen beide met cajfers 'te ilus'trëeren. Gedurende de, maand Augustus 1912, Vielen in dem po-ïder Wes-tzaan 4 milliteen 467 dhizendl 260 kub. me ter water, wat belt eek-ent, dat) vv-'are al dit water blijven s'fatan hef over 'den geheelen polder 187.7 in.AI. hoog' 'staan zou. De eerste zeven d'ag'e'u van September maakten het. niet veel beter. De hoogte over deze dagen bedraagt. 47.2 m.AL, zoodat bij dezen voortgang in September no-g meter water zou vallen dan in Augu'stute. De in houd in -deze 7 dagen bedroeg 1 mill kiem 123 duizend 360 kub. meitet. Stelken we daar tegenover de cijfers over 1911, clan krij'gte'n we over. dé, eer'st'e zeven dagen va'n September 'nitet.s eh 'oVer dte geiheele maand Au gustus- eten hoogte van 8.9 m.M. en eieu inhoud va n 211 duizend' 820 kub. meter. De polder ie'groot 2380 H.A. Millioen en zélfs viieir mill-io-eni zijn vwn die, 'getallen, welke men met zooveel gemak -gebruikt, doch waarvan cle hoeveelheid n-ilat iedelree-u reöht duidelijk i's. Om b.v. tot niiil'lioeni 'te tellen, heeft men Ln, een roud -ge tal 12 volle dagen noodig, als mem eikei sieco.ndte één tel doelt. En wat dé hoogte van. 187 m.M. betreft, dit bet ee kent voor een wohing van 8 M. frontblréedte- en 20 M. diepte, een hoeveelheid -van 30 kub. M. -of een bak vol van 2 M. lang e® breed! en 7.5 AD. diep. TEKORT IN KAS? Toen ruim een jaar geleiden cle boekhouder bij het Burgerlijk Armbestuur te Schottel-tand' zijn eervo-l ont slag gekregen had, ging al -Spoedig heit getuchlt, dat een tekort in kas ontdekt Wast De een noemde eten bedrag van 3, eem ander van 5 mille. De boekhouder vertrok metterwoon, uit de gemeente en silndsd'Len hoorde men er niieits méér van. Thans ib men begon nen met een onderzoek naair de- adininlsCratie in te stellen; beide partijen 'hebben zich daarbij de hulp van een rechtsgeleerde verzekerd!. koord' met groote onbevangenheiij. Zij had heden in het geheel geen angst-. Hoeveel heter ging het toch, wanneer men niet altijd geknej ien, gestooten en ge slagen werd Toen zij gereed was, zeide Sdella- op- een toon, die zeer onverschillig moest klinkijni: „Nu, uit jou kan nog wat groeien, wanneer gij vlijtig zijt." „Ik zal nu vlijtig zijn", beltoofdei hef kind eu zag hem eerlijk aan. „Nu, dat zullen wij zien. Ik kan. ook 'boos worden", dreigde hij schertsend, en Mini zag hem onderzoekend aan en schudde het hoofd. Neen, -deze ma* kon haar niet zoo geniepig en ruw, kwellen als die- Liewandows- ky, dat wist zij zeker, daarvoor zagen zijme blauwe pogen uit het nobel en fijn (besneden gezic'lft te vrede lievend. Alira moest zich nu haasten, om nog bijt"fids aan ta fel in de woning van dei/sEïïect'eur te zijn. Juffrouw Tompsen had verzocht haar, daarheen te brengen, en zoo liep zij naast haar oude beSchennster dóór de stra ten en trachtte gelijken, trodl te horuden. „O, ik ben zoo bang,, ta/nte Tom-psen! ]tk weet in het geheel niet, wat ils. dajir doen. moet. M joet ik daar ook koffie zetton en' des namiddags- koordd. ansen in de keuken „Wel neen, kind^ac!" zeide de o ude vrouw„Gij zult wel zien, wat men van, je verlanj -;t, maar, apgst behoef je niet te hebben,. Zij rneenen h et goed! met je." Zij waren voor het mooie hui s- aangeketrnm, waar men eens madame Lev/andowskj - met haair smeekbede van da deur gewezen had'. Zij h tegen dezelfde trap op tot aan de eerste 6:ago en belde n. Het i iet .gekit-ede dienstmeisje ontving het kind, dat juffrojuw Tompsen nog een afscheidskus gaf. „Mo ©d gehouden en alles doen, wat men je zegt", ihrisfcft rde de ou-ö® vrouw en toen was zij verdwenen. H»t »i»isj» w»s Mira fe#hulj| mm bij k»V »iant»l- uittrekken en geleidde haar toen in een mooie vrien delijke kamer. De kleine zag vol bewondering in het rond. De kamer was volgens Alira's idee, niet zoo mooi als de blauwe salon van juffrouw Kolbe-, maar het was toch een nette kamer, en dan. die prachtige kristallen kroon, die van het plafond hing! Zoo een jfiad' zij nog nooit; gezien. Op den prachtig-en groen fluweel-en fauteuil had- zij zich gaarne nedergezet, dat durfde zij evenwel niet. Maar moede was- zij en daarom schaadde het zeker niet, dat zij op het tapijt, het. scho-one, blauwe tapijt ging zitten. Of mocht zij dat. ook ni-et? Eindelijk king zij met gekruiste beenen op het tapijt zitten. Zoo- trof haar juffrouw Yvonne, -die benige ócgen- blikken later binnentrad, ofschoon Mira zich voorge nomen had op t-e springen, zoodra zij iemand hoorde nederen. Yvonne brak in luid' gelach uit, toen zi.i het kind- bespeurde. „Waf moet dat beteekenen vroeg zij al lachende. „Waarom gaat gij niet op een stoel zitten?" Het kind kon van verlegenheid! geen woorden vin den. Nu werd zij naar de eetkamer gebracht, waarin madame, de directeur en de tienjarige Erans reeds ■aan tafel plaats hadden genomen'. „O, daar is ons' nieuw dochtertje!" riep de oude liever vriendelijk en stak Alira- de band toe, die haar dralend aanvatte, eu mevrouw de -directrice streelde haar en zeide: „Wees nu maar niet bang, wij meeneu het goed met je!" Datzelfde hacl juffrouw Tompsen gezegd, dan moest h-et wel waa.r zijn. En Fransje, gelijk de knaap alge- meten genoemd werd', zag meer dan eens tersluiks naai haar en scheen zich ni-et weinig over de nieuwe speel kameraad te verheugen. „Die kunnen wij goed ge bruiken", dacht hij, „als wij g.vmua»ia»ten de» mid da^s in h«d eirou# (Qal»»!" LEVENSGEVAARLIJKE VERWONDING. Door de rijksveld'wacht te Eiumen werd Dinsdag gevankelijk naa'r As-scn overgebracht een 18-jarigen arbeider te WeerdlLngeirveen, yerd'acht van ter gele genheid van de, op 6 September j.l. té Emmen gehou den kermis zich té hebbe-p schuldig gemaakt aan het levensgevaarlijk vterwopiden van iemand! aldaar, dite direct na -d'e verwonding in het ziekenhuis te Co-evor- den i's opgenomen. D© toestand van den mishandelde is iets gunstiger; er is hoop op beterschap. De ver dachte is na verhoor dooir den rechter-commi^saris in 'het huis van b.ewai'ing té Assen opgenomen. Ja, Fransje bezocht een gymnasium te Weenen en zou voorloop)g' in het geheel niets met het circus te doen hebben. De verstandige vader wist maar al te goed, dat een flink, ontwikkeld koopman voor de lei ding van zulk een groote instelling' heden ten dage veel beter is dan de beste artist. In langen tijd had! Alira- niet zulk een goed en rijke lijk maal .gehad als aan deze tafel. En hoe netjes- ging alles toe! Het fijne tafelgerei, alle borden waren heel en. voor elk der drie hoofd'gangen kreeg men een an der bord. Het meisje niet het witte schort en het kanten mutsje op het. hoofd diende.' „Hoe mooi is dat alles!" dacht Mira in stilte. Hoe aardig' wees- juffrouw Yvonne haar op de kleine fouten bij het hanteeren van dte vork of het mes! Het waren toch zeker goede mensehen, dacht. Mira eu zij wilde dankbaar en vlijtig zijn en voor hen werken. „Hedenmiddag wacht je doctor Sehander op het kantoor. Gij moet toch ook leeren schrijven en le zen". zeide de directeur. „Nu, daarm-ede zult gij haar wel geen groot, genoe gen doen, maar geleerd moet er toch worden", zeide madame Favre en Yvonne lachte weder. O. als zij het eens wisten, hoe gaarne zij lezen on schrijven wilde'! Afaa.r zou men haar geloo.ven, als zij dat zeide? Mocht zij wel spreken? Kinderen moe ten aan tafel niet spreken zooiets- had zij eens ge hoord. En daar zij beleefd! wilde zijn, zweeg zij en lachte slechts met Yvonne mede. Toen men van ta fel opgestaan was en Mira door het meisje naar haar kamertje was gebracht, zeide de heer Favr-e tot ma dame: „Het schijnt een goed klein meisje te zijn, maar dom!" En daarmede was het oordeel over Mira in het huis Favre gesproken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1