DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No, 218. Honderd en veertiende Jaargang. 1912. ZATERDAG 14 SEPTEMBER. ÜÏT DEN"~RAAa B[NNENLA__q Dit nninmer bestaat uit 3 bladen. Het bericht van Woensdag, waardoor de belasting betalers hebben vernomen, dat hun voor 1913 geen verhooging van lasten te wachten staat, mag natuur lijk gerust als het belangrijkste worden beschouwd, dat voor het meerendeel onzer burgers de raadsvergadering van Woensdag heeft opgeleverd. Toch wil dit bericht allerminst zeggen, dat de stand' van onzen financiee- len barometer zoo bijzonder gunstig is-De begrooting dienst 1913 is nog niet rondgezonden, maar er zijn een tweetal factoren, hekend, welke t-eg-en al te groot opti misme waarschuwen. Tn de eerste plaats toch dient bedacht, dat de uitkomst der rekening over 19.11 zeer gunstig is zij wijst een voordeeliig saldo aan van 41.330.71, een bedrag dat -nog 11057.90® -hooger is dan het saldo waarmede deze -rekening aanvangt. En ten tweede is- het Woensdag' duidelijk gezegd-, dat B. on W. heel wat van d-e lading over boord hebben moe ten gooien, om te kunnen komen, waar zij begrijpelij kerwijze wilden wezen: tot een begrooting, die zonder belastingverhooging sluitend kon worden gemaakt. Een wijs financieel beleid schreef zuinigheid voor doch waarschijnlijk een gepaste en niet eene, als Waardoor de Raad eenige jaren geleden werd bezield toen er zelfs geen nieuw tafelkleed op kou overschie ten. En gelukkig do-et de zuinigheid B. en W. de oogen niet sluiten voor kostbare maatregelen, welke voor een zich krachtig ontwikkelende stad noodzakelijk zijn. Alleen een vooruitziend! gemeentebestuur doet zooveel voor handel en verkeer als Alkmaar de laatste jaren op dit gebied heeft verricht. Daar is nu weel de aankoop van den Diligentia-grond, waarmede de aanvang- werd gemaakt voor een ruimen verkeersweg tussch-en Kaasmarkt en Gedempte Nieuwesloot. Bet is zeker waar goedkoop is- die grond -niet. Maar zou de gemeente goed'kooper uit geweest zijn, indien ze latei- eventueel bebouwde eigendommen had' moet-eu aa-n- koopen Was er nu niet een bijzonder gunstige gele geilheid) om een nieuwen aan- en afvoerbuis naar en van de Kaasmarkt te leggen, waar de oude de Mag dalenenst-raat ï-eeds lang- onvoldoende was geble ken? Nu hebben wij hooren beweren, dat; de nieuwe verbindingsweg- op een andere plaats had moeten ko» men. Het is mogelijk, maar wij zien dit niet in. Met verbreeding van de Magdalene-nstrnat waren ongetwij ieM zooveel schatten gemoeid, dat d'ie mogelijkheid nauwelijks als bereikbaar mag worden genoemd. Ging men meer naar het midden van de Kaasmarkt ee.n straat- maken, dan zou men door het verkeer het marktwezen in thooge mate belemmeren. Wij zijn dan ook van meening, dat de eerlang aan te leggen straat gunstig zal zijn gelegen, temeer wijl o-ngeveer recht er voor een nieuwe brug wordt- gebouwd' waarvan het nu i-il het hijzonder mag worden betreurd, dat zij* geen verhoogde voetpaden krijgt, gelijk dg, heer van den Boesterd' indertijd! voorstelde. Is dus deze gemeente lijke aankoop voor den eigenaar van Diligent-ia een mooi buitenkansje als een aardige bijzonderheid- zij vermeld', dat nog niet eens zoo heel v-eel jaren geleden gebouw en grond' samen voor 5800 werden gekocht, terwijl thans de gro-ndl alleen 15.000 heeft opge bracht - ook de gemeente heeft er een goeden koop aan. Voo-r de eigenaren der perceelen, die ook nog in het bezit- der gemeente zullen moeten overgaan, is deze oplossing- natuurlijk het onaangenaamst, doch voor het algemeene belang- zullen hun particuliere be langen moeten wijken. V ij meenen te w-eten.yiat over den aankoop van den Diligentia-grotid in den Raad geen eenstemmigheid heerschte. Maar het rechte- worden de buitensta-an ders er niet van gewaar, daar liet. besluit van aankoop in de geheime raadsvergadering ia gevallen en in de volgende o-penbaro vergadering wordt volstaan met de enkele mededeeling van het feit. Wij weten wel dat er van eenige opzettelijke geheimhouding hi-er geen, sprake is maar zou het daarom niet d-es te meer aanbeveling verdienen, dat naar' buiten bekend werd, wie der vertegenwoordigers van d-e burgerij voor- en wie tegenstanders zijn van dergelijke ingrijpende be sluiten? Het is wel opvallend, dat terwijl bij de behandeling der gemeen tebegrooting soms futiele postjes aanlei ding geven tot een uitgebreide bespreking-, er geen woord wordt gewisseld over de rekeningen en be-groo- tingen van belangrijke takken van dienst en gemeente- instellingen. Eigenlijk de lieer Boelmans ter Spill wees er zeer terecht op verdient de wijze van be handeling geen aanbeveling, moest men deze begroo- tingen niet vóór de geme-entebegrooting behandelen, omdat men anders kans loopt weer te moeten tornen aan reeds toegestane bedragen. Stellig- hadden we in de openbare zitting- eenige opheldering verwacht, van een punt, dat thans im het duister is gebleven. In haar rapport had de commissie- tot- het nazien der ge meenterekening- bij volgnummer 70 de volgende opmer king-gemaakt: „Bij bijlage 49 ontbreekt op de nota de bijvoeging-, dat de informatie ten behoeve der ge meente is geweest." Waar niet bekend is, welke in formatie het hier geldt, valt de beteekenis van deze opmerking- niet- te beoordeelen. Wij zouden haar dan ook voor vrij onschuldig hebben gehouden, ware het met, dat het antwoord' van B. en W. een eenigs-zins geprikkelde stemming verraadt, en doet zien, dat B. mi VN de opmerking nogal hoog- opnemen. Dit ant woord luidt n.l. aldus: „De hier gemaakte opmerking heeft ons- college be vreemd. Vau den Secretaris der gemeente mag niet worden verwacht, dat hij aan de gemeente uitgaven in rekening zal brengen voor persoonlijk ingewonnen in lichtingen, als deze met ten b-eho-eve der gemeente zii-n geweest. Bovendien het. bevelschrift; waarbij hem de voor die informatiën gedane verschotten zijn terug betaald, draagt de onderteekening- van ons college, dat zi'ch dus in ieder geval voor de uitga-af aansprakelijk stelt. De informatiën zijn in opdracht van Burg. en Weths. ingewonnen. Het ware ons>; college aangena mer geweest, indien d-e Commissie deze opmerking had achterwege gelaten." Een toelichting- van de commissie, wa-arom zij hare opmerking had gemankt.— en waarbij dan tevens had kunnen blijken waarop zij betrekking heeft- ware na deze scherpe terechtwijzing zeker niet overbodig g«w-eest. Thans is het zwijgen der commissie onver klaarbaar. Van de ingekomen stukken willen we even de aan dacht vestigen op het adres van 27 bewoners van het Payglop, houdende het verzoek te willen verordenen, dat bedoelde straat slechts van één zijde mag worden ingereden. Naar wij hoorden is men vroeger reeds met een der gelijk adres- bij de-n Raad gekomen, zonder dat het ge- wcnschte resultaat werd bereikt. Misschien was de toestand daar destijds -gunstiger, maar wanneer ver schillende bewoners thans eens de -rekeningen overleg den, van de glasruiten, welke -er door verkeersmidde len werden vernield', da-n zouden ze hun adres zeker overtuigend documenteeren. Misschien komen zelfs glas verzekering-maatschappijen nog- wel adhaesie aan dit adres betuigen! Niet alleen ruit- doch ook halsbrekend' is do toe stand da-ar ter plaatse. Wie dikwijls van het Payglop gebruik maakt, weet welk een toer het is, op -sommige dagen en op sommige uren van den dag door door te komen. Gaat men per fiets, d'an moet men dikwijls afstappen, en heel wat behendigheid vertoonen, wil m-c-n niet met. mens'chen en dingen i-n botsing kome-n. Zonderling' genoeg- is deze nauwe -drukke straat niet onkel opengesteld voor het rijwiel-, wagen- en karren- verkeer, maar worden er zelfs auto's toegelaten, terwijl de stillere Boter,straat voor motorwagens afgesloten i Ongetwijfeld! zou het verkeer LnngestraatLaat een aanzienlijke verbetering ondergaan, indien in de po liti-e-verordening het verbo-dl werd opgenomen het- Payglop met rij- of voertuigen anders te 'berijden dan van zuid naar noord (Laat Langestraat) en de Boter- straafc van noord naar' zuid (Lang-estmatLaat). De omstandigheid, dat ook de -nieuwe politieveror dening- in de avondvergadering- van 15 Mei werd vast gesteld, zal, hopen we ,geen overwegend bezwaar vor men voor deze wijziging, indien hare we-n-sehelijkheid overigens wordt beaamd. Aan die avondvergadering wordt -men voortdurend herinnerd door Je verordening op het werkloozen- fonds, welke duur aan zegeltjes begint te worden. De vereeniging van handel-s'- en 'kantoorbedienden, de Be- stuurdersbónd, de R.K. Volksbo-nd, de Sigarenmakers zij allen gaven er 22 V2 cent voor uit om het gemeente bestuur te overtuigen dat het met die verordening niet in den haak is. Het scheen aanvankelijk alsof B. en V de verordening voorloopig maar wilden blijven -be schouwen al-s een wet van Meden en Perzen. Het werk 100zenfonds was nog ni-et in werking getreden, de er varing- had nog ge-en uitspraak kunnen do,en, zoolang de practijk in de bestaande verordening- geen leemte en noodzakelijke veranderingen had aangetoond was elke wijziging praema-tuur, zó-o luidden de. motie ven, welke werden aangevoerd ten bate van het voor stel, om den Bestuurders-bond te berichten, dat aan het verzoek, om de verordening te willen herzien, voorshands geen gevolg kon warden gegeven. Dit sloeg op een adres- van dte-n Alkmaarschen Be stuurdersbond' (waarbij 8 vakvereenigi-ngen zijn aange sloten), die liad betoogd, dat de verordening- vele bezwaren oplevert, en verzocht het daarheen te willen leiden, dat door wijziging in de verordening- de moge lijkheid geschapen werd-, dat afdeeli-ngcn van natio nale bonden, die één gemeenschappelijke werkloozen- kas hebben, ook tot d-e werkloozeu-verzekei-ing kunnen toetreden, zond-er dat zij plaatselijk een afzonderlijke ka» behoeven te bezitten, waaraan een bepaald aantal led-en een bepaalde contributie moeten bijdragen. Toen kwam de R.K. Volksbond (met 7 onderafdeelingen), die in een expresselijk daarvoor gehouden vergadering deze aangelegenheid! had doen bespreken,' verzekeren dat tal van bezwar e -11, -gegrond! op de elders opgedane ondervinding- en ook op de elders bestaande goedé verordeningen, aanleiding- gaven, vooral met het oog op den a. st, winter en de werkloosheid, te verzoe ken, ten spoedigste over te ga-an tot een a 1 g e h e e 1 e herneming der verordening. Als 'het beste bewijs, dat zij niet beantwoordt aan de practijk werd! hét ook reeds door ons- in h-et vorige raadsoverzicht aangevöer- d© feit genoemd', dat slechts! vier vereenigingen (en zulks- nog maar noodel) tot het fonds zijn toege treden. En eindelijk was het de afdeeling Alkmaar van den Nederlandsclien Sigaren- en Tabaksbewerkers- bond, die zich niet kon aansluiten en alsnog herziening- vroeg. Zooals men zi-et waren het onderscheidene vakver- eenigingen van verschillende- kleur welke adresseerden als dat geen stemmen van de- praktijk zijn, wat mag dan wel al-s zoodanig worden aangemerkt? Maar men schijnt nu eenmaal an allerhöch-sten Stelle voor de ge breken „dezer halfbakken verordening," zooals -mr. Do 1 beek haar Woensdag- kwalificeerde, Oo-st-Ind'isch blind'. En de heer Boelmans ter Spill wist warempel nog een vluchthav-en te ontdekken, waarin hij het scheepje gauw kon- binnen loodsen en voor een wijle aan de hinderlijke aandac-lit -kon onttrekken: het fondsbestuur. Laten we zoo luidde zijn advies afwachten tot -er een fondsbestuur is, dan hebben wij een natuurlijk orgaan, dat o-nsi van raad! kan- dienen, dan krijgen we te doen met de eischen van de practijk, die zwaarder wegen dan alle theorie." Theorie? Moet nu daarondc-r misschien ook al vallen de ervaring der practijk, dat- het verscheidene vereenigingen, die zieh gaarne zouden willen aansluiten, eenvoudig onmoge lijk gemaakt is- dit te doen? Of. zo-u men hier te maken heb'b-e-n met een verlegenheidsargument? De door den wethouder voorgestelde en door den Raad gevolgde weg komt- feitelijk hiero-p peer: „Wij maken eerst een moeras. Dan stoppen wij L, fondsbestuur, erin, en dan moet gij ons maar eens zeggén, wat wij hebben te doen om u er uit te helpen en weer vasten grond' onder de voeten te geven." Liet is natuurlijk een methode, maar het lijkt 011s niet de verkieselijkste. Bovend-ion men moet één ding- -niet vergeten. Artikel 17 der verordening bepaalt, dat voor de door Burgemeester en Wethouders voor de eerste maal te benoemen leden -en plaatsvervangers va-n het fondsbe stuur iedere -vereeniging als- bedoeld in de artt. 7 en 8, lutgenoodigd' wordt een aanbeveling te dc-en van één werknemer. Is het nu niet in strijd' met den geest van deze bepaling, indien meu op de samenstelling van het fondsbestuur, dat veel zeggingsschap op den gang van zaken zal krijgen, een viertal vereenigingen een over wegenden invloed geeft en geheel uitsluit al die ande re vakvereenigingen, voor welke voorshands toetre ding onmogelijk is? Is- dal misschien ook rekening houden met de eisohe-n van de practijk? Gemengd Kienwg. BRAND IN- EEN BIOSCOPE-THEATER. Voor het eerst werd gisteravond, omstreeks- half twaalf de brandweer te Amsterdam gealarmeerd voor ecu brand in een bioscope-theater. Tijdens het afdraaien van een der films- in het the ater „Union" op den Heiligenweg- geraakte een ge deelte der film, dat juist voor de lens was, i-n brannd, vermoedelijk tengevolge va.11 een defect. Hoewel de film van de eene trommel op een andere -rolt en deze trommels feitelijk brandvrij zijn, sloeg- de vlam van bet kleine gedeelte film, dat zieh o-p dat oogenblik voor de projectie-lens bevond, ook in beide trommels. I n eenige oogen'blikke-n stond- daarop de geheele film in brand'; doch ook nam de projecteur in de „cabine'' in enkele oogenblikken de noodig-e veiligheidsmaatre gelen. JIij sloot den stroom af, ontstak het licht in de zaal, verliet de brandvrije cabine, welke automa tisch door een deur ges-loten wordt en stelde de sproei- i-nriohti-ng in werking. In een oogwenk waren de vlammen gebluscht, dank zij deze-, door den brandweer voorgeschreven inrichting. De explicateur, die aan liet plotseling ophouden van de film bemerkte, dat er iets aan de hand' was, deed de nooddeuren open en net publiek, dat op het late avond-uur niet zeer talrijk was, verliet het theater. De meeste bezoekers hadden niet eens bemerkt, dat er brand' was geweest, daar zich alles afgespeeld had' in de cabine, welke van brandvrij materieel i-s opgetrok ken en welke ge-heel afgescheiden is van de eigenlijke toeschouwers ruim te. De film en het toestel waren vernield. Dit geval vestigt opnieuw de aandacht op het nut van het gebruik van niet-bra-ndbare films, welke reeds vervaardigd worden, zij h-et oo'k, dat hieraan volgens de meening der bios-coop-eigenaars, technische -gebre ken verbonden zijn. TER NAGEDACHTENIS VAN WILLIAM BOOTH. De heer Ridsdel, de hoofdleider van het Leger des Heils hier te lande heeft een brief verzonden, waaraan wij het volgende, ontleenen „Het- denkbeeld is geopperd, dat er i-n Nederland iets behoorde- gedaan te worden, waardoor de gedachte nis aan onzen stichter en aan het weirk, waaraan hij op zoo edele wijze zijn leven wijdde, zou worden besten digd. Ik heb' hierover gecorrespondeerd! met generaal Bramwell Booth, onzen nieuwen leider, en hij schreef mij daaromtrent: .Een va-n de onderwerpen, waarmee mijn vader zieh de laatste jaren in d'en geest bezighield1, met be trekking- tot het werk in Nederland, is geweest: een meer grondige en volledige- opleiding -en toerusting tot den arbeid! voor de officieren. Hij aarze-lde slechts dit plan ter s-prake te brengen, omdat hiermede zware kos ten gepaard zouden gaan. Behoorden wij nu niet te trachten, uitvoering- te geven aan zijne wenschen; en kan het niet zijn, dat' zijn overlijden juist de spoorslag- voor ons wordt, dien wij nood'ig- hadden o-m zulk een buitengewone poging te doen?" In overeenstemming daarmede stelt nu de lieer Ridsel voor, een gedacht en is>-fo nd-s bij-een te brengen voor liet volgen-die doel: 1. Een geschikt terrein te Amsterdam te verkrijgen met, naar hij hoopt, behoor lijk ruimte- voor uitbreiding: in de toekomst. 2. De oprichting van een gebouw, dat dienst zal doen als opleidingsinstituut, waarin arbeiders voor eiken tak van Leger-des-HeUsarbeidl zullen worden opgeleid. Dit gebouw zou moeten, plaats bieden aan honderd! mannen en vrouwe-n, en de aioodige gehoorzalen, leervertrekken enz. bevatten. 3. Het bouwen van een o-penbare bij- eenkom-stzaal met- plaatsruimte voor duizend perso nen. De kosten van dit plan worden geschat op 150.000; veel hangt, natuurlijk af van de plaats, waar liet gebouw zou verrijzen, -maar die som zal zoo ongeveer noodig zijn om het plan te volvoeren. HOE IN PLAT T E L ANDSGEMEEXT ERA DEN O VE R ONDERWIJZERS' GE-SPROKEN WORDT. To Stratum (N.-B.) -hebben de onderwijzers niet voldaan aan; liet tot hen gerichte verzoek, de kinderen uit school huiswaarts te geleiden. In de jongste Raadszitting- was een verzoek aan de orde, door de o-nd'erwij-zers gedaan, hun salari-s te vei- hoogen. B. en V\ hadden liet salaris voor eiken onderwijzer per uur berekend. De heer Caron merkte op, -dat als- bij zijn positie stroohulzenfabrikanf vergelijkt mest het- hoofd! dei- school, dan blijkt, d»t het hoofd 927 uur werkt, tegen hij 2400 uur. Als hij. hetzelfde uurloon had, zou hij spoedig- rijk zijn. Den lieer Rump s-pijt het niet, dat de -onderwijzers vertrekken, omdat ze te weinig salaris hebben. Nieuwe kunnen niet beroerder zijn, dan die wij thans hebben. Er hee.i-scht volgens den heer Canon een -geest van ontevredenheid. Als 'het hoofd' der school niet door zijn..godsdienstgevoel getemperd! werd, wat .by waar schijnlijk een -socialist. De heer Winterman» zegt, dat het hoofd der-school een braaf man van christelijke beginselen is. Het lid Raup: Ik arie Alackay, hoofd der schocil, .eer aan voor een anarchist, en huichelaar, dan voo.r ,een christen. TL-t verzoek om sfilaristverhoogïng is afgewezen. UIT HENSBROEK. De Landbouw- en Handelsvereeniging" Hens-broek Obdam heeft thans hnar koolveilingen weer aangevall en. De eerste aanwoei- ivas al vrij groot en, het min gunstige weer in aaairruerking- genomen, van goede kwaliteit!. Verhandeld werd: 10833 stuk» roode kool, prijs zeer matig-, hoogste markt 3.50; 2110 stuks ge le» prij-s goed! J 6.en 14)50 stuks1 witte, prijs tamelijk, J 3.80 per honderd. Evenals in Hincjeloopen doet zich ook in onze ge meente het. zeldzame geval voor, dat geen loting voor -l( militie 'behoefde plaats to hebben, daar er iu 't ge heel nienj&nci was die aan-,de loting moest dcelnojneu. UIT OBDAM. Met de werkzaamheden op het veilingsterrein en aan .liet nie-uwe veilingsgebouw schijnt het nog wel niet te vlotten. Dacht men eerst dat in het laatst- van Au gustus het gebouw kla-ar zou zijn en dus met de kool veilingen in gebruik zou kunnen worden genomen, thans blijkt dat; een misrekening te zijn. De aanhou dend vallende regen bemoeilijkte den grondai-beid zeer, terwijl bovendien de aannemers op hoog- bevel gedwon gen waren gedurende een drietal weken den arbeid' to staken, omdat de ambtenaar met het toezicht over deze lijn belast, nog geen kennis droeg van het con tract- van do vereeniging Hensbroe-k-Obd!am met de IIoll. Spoo-rw. Maatsteh,, o-p welker terrein het markt- gebouw komt te staan. NAAR DE KROETPERS. Onder bovenstaand kopje schrijft men aan 't Hbld. uit Limburg o.a.: 't Is de laatste toevlucht. Als het fruit zoo met dui zenden kilo's wordt neergezwee.pt en particulieren geen lust meer toouen om een prijsje voor het afval te be steden, dan staat de kroelpers klaar om de heele rata plan te ontvangen en te vér werken tot stiroop, donker bruine appelstroop. Kroetperse-n vindt men nog op tal van Limburgsche dorpen. Maar ze verd-wij-nen toch al meer en m-eer. 'tGaat er mede als met de oude pottenbakkerijen, de handweverijen, de watermolens. Ze zijn er als laatste herinnering-en aan het vroegere klein-bedrijf; ze zullen ook voort-werken zoolang z-e kunnen, maar ér verrijst geen nieuwe werkplaats -naar 't oude type. De kroet.pers op het dorp vindt meest alleen wat werk voor de dorpsgenooten. Nu 't aantal persen ver mindert, kom-en ea- ook klanten van elders en dit maakt, wel, dat de overb-lijvenden -nog een taai leven hebben en de concurrentie volhouden tegen het groot-bedrijf. Het gebouwtje, waarin de bewerking plaats heeft, is, als bij die andere oude bedrijfjes, wat slordig- primi tief ingericht. Aan weerskanten langs de zijmuren staande twee plompe persen, de middenruimte is inge nomen door twee groote ko-peren ketels, in don vorm va-n waschketels, doch met een middellijn van U/2 li 2 meter. Bij kanevraehten tegelijk worden de vruchten aan gevoerd. Zakken vol donkerrood' en licht-rose gekleur de appels, onrijpe eh onvolgroeide groe-ne krielappel- tjes, grauwe en lichtgroene peren, 't Is alles door el kaar gemengd. Fijn fruit met stoofgoed, zuur moet zoet, wat doet 't er toe. 't gaat toch alles in één pers en 't geeft juist lekkerder stroop, zóó althans ver telt men. SNIPPERS UIT HET IIBLD. -In Duitsehland is men bij tijd en wijle soms even preutsc-h als wel bij 011s te lande. Daarom maakt men er zich in onbekrompen kringen nogal' vroolijk over een nieuw standbeeld te Wiesbaden, waar boven een bron een spiernaakt nym-fje te kijk staat, en daaronder in gouden letters: „Ontmanteld in tegenwoordigheid van Z. Ar. Keizer Wilhelm." Eenige eigenaardige vertalingen, in Belgische hotels, die hun TTollandsehe gasten wenschen te 'belie ven voor „Plat du jour" „Dagplaat." „Diner en tn-ois plats" „Middagmaal met 3 pla ten FIET ONGELUK IN IIET VOSSEG-AT. Alen schrijft aan het Volk: Tot de militairen, die dc vorige week te Utrecht verdronken zijn, behoorde ook de milicien Louwerse to Domburg-. De ouders stelden er prijs- op het lijl^ te Domburg te doen -begraven. Volgens een van de pro vinciale bladen, is het- vervoer door de ouders zelf be taald moeten worden. Dit is te erger, waar het hier zeer arme mensche.n betreft. De vader was ziek en de verongelukte was- de eenige zoo-n d'ie nog- thuis was, de kpstwinner der familie. D-e ouders verklaarden, dat zij alles bij elkaar hebben moeten leggen om het vervoer van Utrecht naar Domburg te betalen. KORTE BERICHTEN. Gisteimiddag omstreeks één uur is op het Water- looplein te Amsterdam door een motorwagen, vau lijn 9 een 4V2 jarig meisje overreden. Zwaar verwond, is liet- kind naar het Ned. Isr-aëlietiêch ziekenhuis ge bracht. Nauwelijks daar aangekomen is de ongeluk kige kleine overleden. Ten huize van een hotelier te Emmen is diefstal gepleegd. De nieuwe brandkast, staande, in de tele foonkamer, heeft men weten te openen en daaruit niet. minder dan 415 gestolen. De dader i.s nog zoek, on danks het 'speuren der politie. Donderdagavond is cle automobiel van den heer Veen-stra, te Leeuwarden, met 5 personen er in te St. Johannesga in de vaart gereden. De bestuurder Veen- stra werd' in het aangezicht verwond. Allen wisten uit liet water te komen. De auto is beschadigd en ligt nog te water. - Op gro-ri-d' van verschillende in omloop zijnde ge ruchten over lichamelijke mishandeling door den di recteur der J. P. Heij-e-Stidhti-ng. te Ooster'beek, lief- delooze behandeling e.-u onvoldoende voeding, is een leerling door de ouders naar huis gehaald. Bij het hoofdbestuur moet een ernstig- onderzoek naar deze feiten zijn aangevraagd. Op cle paardenmarkt te Valkenburg had een he vige vechtpartij plaats tu-ssch-e-n paardenkoopers en andere marktbezoekers. Allerlei wapenen en stokken, ijzeren stoelen etc. werden gebruikt. Een oogenblik gaf .do strijd zelfs een d'reigend! aanzien. Enkele vech tenden liepen verwondingen- op. Een 6-jarig meisje te Capelle had aan liet- oog- een klein zweertje. Onder het spel of hoe dan ook schijnt, dit beschadigd' te zijn en met het noodlottig gevolg, d'at het tot, bloedvergiftiging kwam. Na he vige koortsen is het kindje; aan de gevolgen overleden. Door de politie werden twee jongens uit. Gouda, 13 en 11 jaar, aangehouden, die door hun groote uit gaven de aandacht trokken. Het -bleek, dat ze van eenige boeren de po-rtemonnaies hadden gerold. Eenig geld werd nog op hen gevonden. Een der deugnieten heeft reeds geruimen tijdl in een Tuchtschool doorge bracht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1