DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Het Circuskind. No. 220. Honderd en veertiende Jaargang. 1912 DINSDAG 17 SEPTEMBER. FEUILLETON. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk 11,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Memorie van Toelichting Telefoonnummer 3. ROMAN VAN PAULA BUSCH. 32) __0_ ALKMAA Zij die üsich met 1 October op dit blad abonneeren, ontvangen «le tot dien datum verschijnende nummers franco en gratis. De Uitgevers. POSTKANTOOR TE AEKMAAR. Lijst van de aan dit kantoor ter post bezorgde brie ven en briefkaarten, welke wegens onbekendheid van de geadresseerden niet zijn kunnen worden uitgereikt. Ie helft der maand September 1912. Brieven. Mej. H. J. van Voorden, 's Hage. W. Fransen, Alkmaar. C. de Vries, II. Guilbouris, Rotterdam. Briefkaarten. Mevr. Wed. Bieshorst, Middelburg. Buitenland. Herzogensti-aat 38, Elberfekl. A. Looster, Paris. ALKMAAR, 17 September. andaag heeft de in onze Grondwet voorgeschreven plechtige opening van de Staten-Generaal plaats, ne men de parlementaire werkzaamheden weer een aan vang en zijn de vaeanties der Kamerleden geëindigd. In de andere landen is- men er niet zoo vlug- bij; daai wordt het diep in het najaar en soms nog later voordat de parlementen weer vergaderen. Ze zijn intussehen niet kwaad, die lange vacanties. Een zittingsjaar eisoht tegenwoordig veel van een volksvertegenwoordi ger, die belang- stelt in -'s lands zaken en de gemoede ren komen dikwijls zoo hevig in beweging, dat zij een zekeren tijd nood'ig hebben, om tot rust te kunnen ko men. In Hongarije is dit- wel in heel erge mate het geval geweest. Daar kenmerkte zich het einde van het parlementaire jaar door gebrul en handgemeen, zoodat ten slotte de oppositie maar buiten de deur gezet en gehouden werd' en het parlement in. gesloten zittingen deed wat de Kroon verlangde. Zelfs- kwamen er revolvers aan te pas en het leek, alsof de revolutie op handen was. Toen kwam de vacantie, de parlemen taire en de andere. De Kamerleden «verlieten Boeda pest en de gematigde politici, die den vrede wilden, hoopten, dat hun collega's op het. land rust zouden vinden, die zij blijkbaar zoozeer behoefden. In de va cantie zou dan wel vanzelf het gras over de ongehoor de gebeurtenissen in het parlement groeien dacht ze. Met de aanneming van de militaire wetsontwerpen was immers de voornaamste oorzaak van hot geharre war weggenomen. De groepen der minderheid moes ten zich nu maar in het onvermijdelijke schikken en de meerderheid diende zich thans wat toegevend te toonen en een tegemoetkomende houding aan den dag- te leggen. En misschien voegden zij, die luide aldus spraken, er fluisterend' aan toe, dat men het in een parlement, hetwelk slechts ongeveer 6 procent van de geheele bevolking vertegenwoordigt en waarin bijna lp het huis va tl de directie ging het heden levendig toe. De eene koffer stond in de hoekkamer naast den anderen en moest gepakt worden. Het was immers morgen de laatste voorstelling- in Woenen, en de artis- ten verlieten de vaste; wintergebouwen, om in den zo mer in de houten circussen in de provincie te spelen of ook om voor korten tijd! naar het buitenland te gaan. Juffrouw Toöipsen Was met haar man gekomen, om haar madame eu mademoiselle Yvonne hier en daar te helpen. Anna stond' er werkeloos hij met beschrei- de oog-en. De dienst was. haar opgezegd, wat haar «eer speet, want zij was gewoon den dienst op te zeg gen, en niet omgekeerd. Daar juist niemand' van de i ami lie in de pakkamer of op den corridor stond, Waagde zij het aan haar woede uitdrukking- te geven. „Mie Zal mij dan nog nemen, wanneer ik hier bij lie den van het circus was! Geen nette familie zal nog- iets met mij te doen willen hebben. Dat hebben mijne vriendinnen m.j dadelijk gezegd, toen ik hier kwam. Dat ik hier gediend heb, zal mijn geheele. leven op mij cl rukken» „Iloud nu je mond of ik ga onmiddellijk naai- ma dame schreeuwde juffrouw Tompsen haar toe die hare opgewondenheid over deze luide uitlatingen dei- meid' niet meer kolt inhouden. „Voor circusdames en zulke tlieatênprins-essen ben ik niet bang zeide het meisje sarcastisch, en de oude juffrouw sprong op en sloeg haar de deur voor den neus dicht. „Laat zij daarbuiten hare brutaliteiten lnnceeren." Mira, die daarbij stond, had! de geheele scène niet ontroering gevolgd. „Neemt' niemand' meer een per soon in dienst, die in een circus geweest is?" vroeg het kind' twijfelend en bij haar rezen duizend' beelden op, die zij onbewust in haar ziel met zich droeg. alle mandaten, die van de mannen der regeering even- goed als der oppositie, alleen door verkiezingswiskunde van twijfelachtig allooi, geld en grof machtsmisbruik werden veroverd, niet tot het uiterste moet laten ko men. Het schijnt evenwel, dat deze verzoenende politici het niet 'bij het rechte eincli hebben, dat de koude zomer do verhitte hoofden niet heeft afgekoeld en de veel vuldige regens de politieke vijandschap niet hebben weggespoeld. Vandaag koant ook liet- Hongaarsche par lement weer bijeen, en voorspeld wordt, dat men de zelfde woedende gezichten van het voorjaar weer zien zal. Niemand der partijleiders Justh, Apponyi en Kos suth wil toegeven en „de nationale partij van den ar beid!" wenscht noch den minister-president Lukacs, noc-h den Kamerpresident Tisza op te offeren. De zwaarden zullen weer kletteren, de inktpotten weer door de lucht vliegen en de gendarmen, gedrild voor de inwendige bewaking van het parlementsgebouw, zullen weer handen vol werk krijgen. Zoo wordt ver ondersteld, want weten doet men op het oogenblik no-g- niets. Alleen heeft de vereenig-de oppositie verklaard, dat zij den strijd tot eiken prijs wil voortzetten, maar wat zij van plan is, te doen, heeft zij niet gezegd. En ook de regeeringsmannen zwijgen over hun tactiek. Doch de regeering- heeft te verstaan gegeven, dat ook Ui en dan met een verscherpt, reglement van orde den strijd tot het uiterste wil doorzetten. De mi nister-president heeft zich n.l. in dézen geest uitge laten, dat hij allereerst vier wetsontwerpen wil doen aannemen, welke den vrede in het parlement moeten waarborgen: ten eerste een wet op de parlementaire onschendbaarheid, ten tweede een tot inschrijving dei- bevoegdheden van den president en de vorming van een presidente-wacht, ten derde een verscherping van het, reglement van orde, en ten vierde een democrati sche kiesrechthervorming. De kiesrechtkwestie schijnt n.l. weer op den voor grond te worden geschoven. De oppositie heeft een herziening van de kieswet voorgesteld' reden genoog- voor dé regeering om er tegen te zijn en de minister president heeft dan ook reeds verklaard, dat mocht de oppositie haar hervorming handhaven, de nieuwe kieswet nog- zeer lang op zich' zal' laten wachten. Men mo-et niet vergeten, dat het hier Hongaarsche zaken geldt. Of de regeering uit Tisza-mannen of uit Apponyi-mannen bestaat is precies hetzelfde de rol den worden slechts verwisseld, doch hetzelfde spelletje wordt voortgezet. Per slot van rekening hebben bijna alle leidende politici in Hongarije evenVeel belang- er bij, dat 94 procent der bevolking- van het 'kiesrecht uit gesloten blijft. Alleen als die 94 pro-cent er genoeg van krijgen moet het spelletje, dab af en toe wel ge vaarlijk dreigt te worden, worden gestaakt. Zoo lang dit niet het geval blijkt, worden dë Hongaarsche zaken op Hongaarsche wijze behandeld. belioorende by «leu staat van begrooting der Inkomsten en uitgaven van de gemeente Alkmaar, dienst 1013. Be binnenplaats beneden, waar zij met de burger kinderen uit de buurt gespeeldl had', de vele kleine, spitse, kwade, minachtende woorden, de slagerswin kel, alles stond' haar weder voor de oogen. Waren dan de circusmenschen, die daarbinnen zoo vlijtig werkten, werkelijk zoo slecht en veracktenswaard? En nu kwam plotseling de vraag van de lippen van het kind: „Lieve tante Tompseu, zijn wij uit het circus werkelijk slechter dau andere menschen?" Toen lachte de oude vrouw bitter. „Ja, de men schen zeggen het, mijn kind) d'an moet het waar zyn. Maar ik zou wel eens willen vragen, wie net tw en met meer moeite zijn kost verdient, dau zij?" En de oude vrouw wischt-e zich daarbij een traan af. „Kan ik u helpen?riep Frans, die pas uit school gekomen was. „Heden ben ik reeds 'bij den ouden wis kundige voor het geheele semester. Goddank, dat de zomervacantie daartusschen komt. A-ch, hoe benijd ik je, Mira, dat gij met het circus kumt medegaan. Maar wij, wij armen, moeten nu dag! op dag in die el lendige school vijf uur smoren en dan geen circus tot ontspanning- daarbij! O, dat houd ik niet uit, ik sterf!" riep de knaap theatraal, liet zich op een half gepakten koffer neder en trok zich aan het haar. „Doet het je zooveel leed en houdt gij zooveel van het circus?" vroeg- de kleine. „Wie zou dan niet houden van dit circus leder, die liet eens heeft loeren kennen, kan het niet meer loslaten. De andere jongens zijn allen diep ong-eluk- kig, dat morgen werkelijk met de geheele heerlijkheid voor een half jaar gedaan is. Vooral' Oili is treurig en ik!" „Wat, hij schreide gewone tranen?" vroeg- do kleine. „Ja, en ik weet ook waarom, bij hem zit er no-g wat anders achter!" meesmuilde Frans, en Mira bloosde. „Ach, ik ben zoo blij, dat mijn vader niet zulk een spitsburger o'f gewoon mensch is, zooals al de vaders van mijn kameraden maar zulk een beroemd cir cus-directeur!" zeidte Frans. „Nietwaar, in het circus is het toch mooi!" riep Mira vol geestdrift. „Ook als al de anderen, die het niet kennen, het- verachten.!" „Het verachten riep de knaap verontwaardigd. „Laat ze maar opkomen, ik sla ze neer als een laffen Alvorens tot toelichting van de posten der ontwerp- begrooting over te gaan, meenen Burgemeester en Wethouders te moeten med-edeelen, dat- hot opmaken er van ditmaal meer overleg vere.ischte dan het vorige jaar. Kou toen, dank zij het aanzienlijk -batig saldo van den dienst 1910, -een bedrag van 10.000.wor den beschikbaar gesteld) voor buitengewone aflossing en de opbrengst van den {loofdëlijken omslag worden uitgetrokken op een cijfer, dat leidde tot eene verla ging van het heffing-spercentago met 0.1 procent, ter wijl bovendien allo door de Commissie van bijstand voor de Publieke Werken met het cijfer I aangeduide voor uitvoering in aanmerking komende werken en dat zijn die, welke naar liet. oordleél- dier Commissie geen uitstel gedoogen in het ontwerp door B. en W. worden overgenomen, daarvan kon ditmaal geen spra ke zijn. Bij behoud eener opbrengst van 95000.- voor den hoofdelijken omslag en toepassing overigens van dezelfde maatregelen als waarvan zoo juist mel ding werd gemaakt, kwamen B. en W. voor een te kort te staan van roiul 16400.zonder dat voor onvoorziene uitgaven eeu cijfer was uitgetrokken. En waar in verband met verschillende hieronder nader aan te duiden voorstellen, waarvan de eventueel-e ge- volgen niet in de ontwerphegrooting zijn opgenomen, voor „onvoorzien" op een voldoend hoog cijfer moest worden gerekend', kwamen B. en W. te staan voor de j noodzakelijkheid, om eeu bedrag van pi. m. 25000 te vinden. De oorzaak van dit tekort, dat geheel te zoe ken is in de gewone middelen en de gewone uitgaven, mag in hoofdzaak blijken uit het volgende: het. lagere batig saldo van den dienst. 1911, waarmede dë ont- werp-hegrooting^ aanvangt, van 'rond 7000, meerdere kosten van algemeen bestuur pl.m. 2000, idem van invordering enz. van plaat-sel. belastingen pl.m. 3000, idem van lager onderwijs pl.m. 3000, id. van hooger- en middelbaar onderwijs pl.m. 1300, idem van arm wezen pl.m. 4600, idejn aan aflossing van geldlee- ning-en pl.m. 17000, hoogere bijdrage aan het pensi oenfonds 1500, meerdëre kosten aan andere gewone uitgaven pl.m. 600. Samen 40000, waartegenover eene vermeerdering van gewone inkomsten over de verschillende hoofdstukken staaf van rond 15600.—. Het is B. en W. slechts mogen gelukken dë begi-oo- ting sluitend te maken door op den dienst der publie ke werken ruim 5800 en op dien van de plantsoenen 560 te bezuinigenvoorts om voor buitengewone af lossing, waartoe noodzakelijkheid bestaat 5000 minder beschikbaar te stellen en de opbrengst van den hoofde lijken omslag met j 15000 te vertioogen, tengevolge waarvan een post voor onvoorziene uitgaven kon wor den verkregen van ruim 10000. Het komt B. en W. voor dat. deze post op geen lager cijfer mag worden geraamd. In de eersite plaats toch zullen daaruit be streden moeten worden de kosten, die eventueel het gevolg zullen zijn van eene in voorbereiding zijnde nieuwe regeling der salarissen van het onderwijzend personeel aan de burgeravondschool enz., maar even zeer die, welke zullen voortvloeien uit de aanvaarding- van een voorstel tot verlioog-ing der loonen van alle gemeentewerklieden, 't welk B. en W. bij het onder zoek der begrooting in de afdeelingen ter sprake wen- hond declameerde Frans in laaiende geestdrift dien zin, dien hij gisteren eerst in een Indianenboek gele zen en van huiten geleerd! had. En heide kinderen reikten elkaar de hand en dansten woest door de ka mer en zongen Wij willen cireuskinderen zijn, Dat is zoo fijn. Hoera! En zij maakten het zoo bont, dat het. juffrouw Lompsen werkelijk vee te erg- vond. Intusschen zat de, heer Favre in het circus-bureau aan zijn schrijftafel en dicteerde dr. Scharnier de ver- deeling der coupé's onder de ai-tisten. Daar was me nige harde noot voor de lieer en te kraken, want dit klnssificeeren der verschillende 'kunstenaars was geenszins zoo gemakkelijk als het den schijn had. Daar waren een waggon 2de klasse en vijf waggons 3de klasse besteld. Wie zou nu in de tweede en wie in de derde klasse komen? De directie had' voor zich een coupé 2de klasse genomen. De Siella's en Petroff en een uit. drie leden bestaande Engels-olie acr.obateri- troep vulden de andere coupé 2de klasse. Wie behoor de tot de artisten van den eersten rang? De sehool- ï-ijdster Je-nni Weber natuurlijk voor alle anderen. „Met Weber kunnen, wij de familie Bicmanu niet samenbrengen", zeide juist de directeur. „Die staan als hond en kat tegenover elkaar, dan moeten wij liever Petroff uit de coupé 2de nemen en bij de Ble- mann's in den waggon 3de klasse brengen, terwijl We ber zijn plaats krijgt." ..Zeer goed", zeide de secretaris en schrapte uit en sohreef over, .verwisselde de beide namen op de -lijsten. „Ballet en rijders alle derde?" vroeg Sohander. „Natuurlijk, maar gescheiden als het u belieft!" „Komt de paimeaurijdister Ellen ook in de derde klasse „Ja, alle anderen ook. Ik heb geen lust zooveel waggons, voor slechts zes'a zeven personen te nemen. ITet kost mij zoo ook al genoeg", antwoordde Favre. „Gij kunt nog bij de Blema/nn's in de coupé, gaat liet schen te brengen. Voorts- mag er op worden gewezen, dat voor memorie is uitgetrokken de aanschaffing van een motor-brandspuit, d!at B. en W. het voornemen hebben met een voorstel te komen om het begraven ter algeme.ene begraafplaats op plechtiger wijze te doen geschieden en dat eerlang is te wachten een voor stel in betrekking tot de afslagmarktl van groenten, tengevolge waarvan de geraamde kosten dier markt vermoedelijk zullen stijgen. Ten aanzien van den hoofdelijken omslag kan overi gens worden medegedeeld, mede in verband1 met terza ke ingekomen adressen, dat B. en W. van oordeel zijn, dat bij de stijging der prijzen voor eerste levensbehoef ten, niet langer mag worden volstaan met een aftrek van 450.voor noodzakelijk levensonderhoud, maar dat dit bedrag- minstens op 500 dient te worden be paald. Een voorstel ter zake zal binnen niet te lan gen tijd den Raad bereiken. Hoezeer het belastbaar inkomen bij toepassing van dezen maatregel aanzien lijk zal verminderen, meenen B. en W. niettemin ondanks de voorgedragen verlioog-ing der opbrengst van dit middel de hoop te mogen uitspreken, dat het percentage van heffing niet veel zal' behoeven te stij gen. Van de door de Commissie van 'bijstand voor de Pu blieke Werken ter uitvoering aanbevolen werken is ook nu weder een staat met ramingen overgelegd. De daarop voorkomende posten zijn in de ontwerp-begroo- ting overgenomen. Alleen voor eeti drietal werken, waarvan twee door de Commissie met het cijfer I en één met het cijfer 1 a 2 op de begrooting van den Di- ï-ecteur der Gemeentewerken aangediiid', konden de gelden niet worden gevonden, zoodiat zij op dien staat niet voorkomen. Deze werken betroffen: De verbete ring der bestrating der Nieuwesloot, tussehen Hoog straat. en Hof, 2573.d'e bestrating van den Ber- gerweg tot de Barnebrug 2634.en dakvernieuwing' op het zuidsehild van het achterpand' der Waag 609.70. Van de verschillende bedrijven zijn afzonderlijke be grootingen ingekomen, waarvan de op bet gemeente budget rechtstreeks betrekking hebbende posten in de ontwerp-begrooting -met uitzondering van de bijdra ge der gemeente tot dekking van het geraamde tekort op de exploitatie der plantsoenen, die immers met 500 voor eene nieuwe beplanting van den Bergerweg is verminderd' zijn opgenomen. Ten slotte mag nog worden toegelicht het verschil van 84985.43 tussehen de buitengewone ontvangsten en de buitengewone uitgaven. Dat de eerst e zooveel hoogër zijn dan de laatste vloeit voort uit de omstan digheid, dat in de eerste is begrepen een bedrag van 75562.46% "I- 12333.53% 87896.of in rond cijfer 88000.(vergelijk volgn. 58) als- opbrengst van eene geldleening, ter conversie van de beide thans loopende .tijdelijke loeningen, waarvan de aflossing is uitgetrokken onder de gewone uitgaven (volgn. 165). daarentegen is onder de buitengewone uitgaven ver meld een bedrag- van 3014.57, als restant van den bouw van een openhaar slachthuis, welk bedrag onder de ontvangsten als gewone inkomst is verantwoord onder volgn. 2, als gedeelte van het vermoedelijk batig saldo van den dienst. 1912. Het zooeven genoemde ver schil, 't welk zich afspiegelt in de balans, die immers op den gewonen dienst een tekort, op den buitengewo nen dienst een batig saldo aanwijst van 84985.43, wordt hierdoor verklaard. nog „Ja, daar is' nog plaat# ook voor den ballet- en kapelmeester." ,,Goed?', antwoordde de oude heer. „Voor de paardën zijn tien waggoins besteld, verder nog voor de beidé olifanten en de kameelen, voor re- quisieten en costuums acht wagen", las Schander voor. ,Goed, goed! Roep Morgenstern!" zeide Favre tot- den doctor en in het volgende oogenblik was deze reeds buiten de deur en spoedig klopte de oude stal meester aan. „Goeden morgen, Morgenstern", riep Favre. „U weet, dat u voor „La- Salie" bijzondere maatregelen moet nemen, anders slaat het beest alles stuk." „Dus na de voorstellingwij sluiten morgen kwart over tien worden de paarden -getransporteerd, ik wil ditmaal er zelf bij zijn", zeide de directeur. „.Ove rigens verlaat ik mij geheel op jou en dénk, dat alles naar wenseh zal -gaan." „Maar wilt u geen plaats nemen, waarde Morgen stern?" zeide plotseling Favre, wien het nu eerst op viel, dat de oude ma.n nog stond. Hij lette er zeer op of gaf zich veeleer de grootste moeite ieder mensch °P zijn wijze te behandelen. Hij bad' zulke rariteiten, als een vrijheer von Morgenstern en een doctor Schan der gezocht, om zijn voorname inrichting- nog voorna mer te sieren, en hij wist ben op de rechte plaats te zetten en hen altijd' volgens hun stand' te bejegenen. En hoe wist dat Favre, was hij een man van zulke boog-e beschaving'? Geenszins, noch hij noch zijne vrouw hadden ooit gelegenheid' gehad! zulk eene be schaving- te genieten. Maar t-abt en een open oog voor alles, wat ziéb voegde, bezaten beiden in voldoende mate. En zoo konden zij nergens- aanstoot geven, in welke kringen en met welke lieden zij ook verkeerden, on werden ook bij iedereen gaarne gezien, ofschoon mevrouw de directrice een weinig menschensehuw was en oen vrijen avond ve-el liever in baar kamer dsn in een 'luidruchtig, groot gezelschap doorbracht. Maai beden op den voorlaatsten- avond! te Weenen, was hij met. zijn vrouw en dochter bij zijn vriend' Engel-bert, een rijk koopman, geïnviteerd' en had' aangenomen. „Mijnheer von Morgenstern, een sigaret misschien?" vroeg Favre, zijn vis-a-vis en hield! hem het zilveren, met smaragden bezetten etui voor. ,W#rdt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1