DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Het Circuskind. No. 222. Honderd en veertiende Jaargang. 1912 DONDERDAG 19 SEPTEMBER. FEUILLETON. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl,— Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. ENGELSCHE BRIEVEn7 Telefoonnummer 3. DE TUNNELS ONDER DE THEEMS. BINNENLAND. Dit nummer bestaat alt 3 bladen. ZIJ die zich met 1 October op dit blad abomneereiiontvaugen de tot dien datum verschijnende nummers franco en gratis. De Uitgevers. Londen, 17 September 1912. D© Keizer van Duit-schland heeft in een van zijn redevoeringen gezegd, dat het water de landen niet scheidt, doch verbindt. In Londen Schijnt men het, wat de praktijk betreft, hiermede niet eens te zijn en is al lang bezig de oevers der rivier door bruggen aan elkaar te verbinden, terwijl' men in de vorige eeuw begonnen is, inplaats van bruggen over, tunnels onder het water te bouwen. In 1809, dus ruim 100 jaar geleden, isi de eerste po ging gewaagd om een tunnel ondier de Theems te leg gen. Het werk werd begonnen in de buurt van Step ney en Limehouse, dus midden in het land) der Lon- densclia dokken. De poging was zeer bescheiden, want de tunnel zou slechts vijf voet1 hoog' en twee voet en negen duim breed! worden. Men was zoo wat 300 me ter gevorderd, toen men met drijfzand te doen kreeg. Men kwam deze moeilijkheid te boven, ook toen ze zich voor de tweede maal' voordeed'. Toch moest men de poging opgeven, toen men tot op een afstand1 van slechts dertig meter van de overzijde gekomen was, want de tijd, waarin men het werk had' moeten vol tooien, was voorbij en het terrein, waarop men de werkzaamheden was begonnen, verkocht aan de maat schappij, die daar dé Surrey en Commercial Docks bouwde. Het plan om onder de rivier wegen te maken heeft men evenwel niet laten varen. In 1823 nam de be roemde ingenieur Brunei, die in 1859 stierf en ter wiens gedachtenis in Westminster Abbey, in de buurt van den dichterslioek, een venster is aangebracht, de zaak weer op. Hij trok een tunnel' van Wapping naar Rotherhithe. Hij girig te werk als volgt: hij maakte twaalf groote ijzeren ramen van gegoten ijzer, elk twintig voet hoog. Ieder raam was in drieën verdeeld en in elk daarvan, dus in d'e 36 af dodingen, werd een werkman geplaatst, die den grond', welken hij voor zich had, weggroef of weghakte. Zoodra deze 36 man met dat werk gereed! waren, werden de ijzeren ramen vooruitgeschoven én de metselaars metselden de tun nel in de aldus vrijgekomen ruimte. Men had! van te voren een put gegraven van 63 voet en plaatste op die diepte het eerste ijzeren raam. Twee en een half jaar lang ging men met, het werk door en had toen bijna 120 meter klaar. Op dat oogenblik barstte evenwel het Theemsrwater door den tunnel'muur en men moest de aldus aangerichte sehadie herstellen voor men ver der kon gaan. In Augustus 1828 gebeurde hetzelfde en terwijl bij de eerste waterbreuk niemand was omge komen, verloren bij de tweede drie werklieden hun le ven. Om verschillende redenen heeft men toen de zaak zeven jaar laten rusten, d'och in 1835 begon men er opnieuw mee en in 1843 waren ongeveer 400 meter van do tunnel gereed, waarbij nog verscheidene ongel ukken gebeurden en men herhaaldelijk met water te kampen had, zoodat in het geheel zeven man hun leven bij den bouw verloren. De tunnel heeft 5.610.000 gekost en was financi eel zulk een slechte onderneming, dat de opbrengst nauwelijks voldoende was, om Me noodige herstellingen ROMAN VAN PAULA BUSCII. 34) ,A roeger heb ik veel hoogeschoo'l gereden zooals u weet, maar ik heb thans een opvolgster, die het even goed kan, ^waarom moet zulk een oude vrouw dan nog optieden zeide zij lachend' en allo heeren protes teerden. „Dat is niet mooi van u, mevrouw, om met zulke woorden te werken", zeide haar buurman. „Doe ons toch het groote genoegen en schenk ons morgenavond het genot u in d'e arena te zien." „Neen, dat is uitgesloten misschien den volgen- den winter in de première!" En de oude Favre moest aan zijn niet jonge dame alle orders, die op zijn borst tot aan het middenrif engelden, uitleggen. Dan werden zijne vrijheidsdres- Miren en zijn vertrek van morgen besproken. „.ulk een nachtelijke afreis van een groot circus met alles, wat eraan verbonden is, stel' ik mij interes sant voor, zeide de jonge romanschrijver rechts van den heer 1 avre. Favre begreep niet, wat de jonge man voor inte ressants daarin vond en haalde de schouders op. .O mijnheer de directeur, zoudt u mij wel willen veroorloven het vertrek op morgen te mogen bijwonen? ik zal mij by den heer Engelbert aansluiten," zeide de schrijver verder. Ik wil er namelijk een feuilleton van maken." „O, zooal? u de repetities bij ons onlangs beschreven hebt?" „•Ia juist," zeide de jonge man. „Nu, kom dan in Godé naam, als u denkt daarbij iets te profiteeren. Ik wenschen u goed succes!'' Het diner was afgeloopen en de vleugeldeuren van de eet- naar de woonkamer werden gesloten. De be- diende ruimde mot d© meiden d© tafel op. aan te brengen. De maatschappij, die haar exploiteer de, was dan ook niet rouwig, toen ze in 1865 het. zaakje aan de „East Londén Railway Company" kon over doen, die er nu nog dagelijks bijna vijftig treinen door laat loopen. Deze tunnel was dus van den beginne af een mis lukking-, doch had veel bekijks, zooals blijkt uit adver tenties uit dien. tijd', waarin het publiek werd medege deeld, dat het een tunnel kon bezichtigen, voor dat die voor het verkeer geopend werd, tegen betaling van 60 cents entrée. Voor de geschiedenis van het verkeer in Londen is het niet onbelangrijk op te merken, dat in die dagen (18-38) slechts ééns in het half uur een omnibus of overeenkomstig voertuig reed van Charing Cross naai den mond van de tunnel en slechts ééns in liet uur een trein van Londén Bridge. De tunnel zelf had zooveel geld gekost, dat er niets over was om behoor lijk glooiende toegangen naar uitgang en ingang te maken; en ook: nu, nadat de East Londen Railway Company haar heeft overgenomen en haar lijn met electrische drijfkracht exploiteert, wordt men met naar beneden gelaten en naar boven gehaald. Mij is geen treuriger em somberder station bekend dan Wapping Station aan deze lijn. Deze ongelukkige, tunnel is de beroemde Theems lunnel, waarover men in oude romans leest en die Engelsche auteurs1 van beiderlei kunne veelvuldig heb ben gebruikt om helden of heldinnen gelegenheid tot zelfmoord te verschaffen, of ook wel misdadige ro manfiguren noodlottige moorden en andere euvelda den te laten uitvoeren. Het Nederlandseh spreekwoord zegt: „driemaal is scheepsrecht" en zoo is dan ook door den London County Council' de zaak weer opgevat, Deze heeft op geringen afstand van de vorige (ongeveer drie kwart kilometer) een nieuwe tunnel laten maken, die in Ja nuari 1908 door den Koning- geopend! is. Zij ligt; 75 voet beneden de rivier, is twee kilonieter lang-, waar van ongeveer één kwart onder het water ligt, terwijl de rest langzaam glooiend naar boven voert. Men heeft er een rijweg, zestien voet breed, em aan weers kanten een trottoir van vier en drie kwart voet breed te. Deze tunnel wordL jaarlijks door twee en een lialf mil li oen menschen en ruim een inillioen voer- en rij tuigen en karren gebruikt. De kosten waren een inil lioen pond sterling, dus slechts ruim twee maal zoo- eel dan die van jBrunels mislukt bouwwerk. Een vierde tunnel vindt men verder oostelijk. Het is de Blackwall tunnel, in d'e buurt van de Blackwall Pier, waar vroeger de booten van de Batavier hare reizigers opnamen of aan land zetten. Deze Black wall tunnel is ruim tien jaar ouder dan de Rotherhi tbe en is in elk opzicht een g-rootscher werk dan laatst genoemde. Ze is ruim twee kilometer lang, waarvan sléchts vierhonderd meter onder het water liggen. Ze begint aan weerskanten op grooten afstand' van de rivier, docli vlak bij het water zijn trappen aangelegd, waarmede men er in kan afdalen. Bovendien is zij electrisck verlicht en geheel en al met verglaasde te gels bezet, wat een alleraardigst effect maakt. Het eenig bezwaar tegen het gebruik van deze tunnel is, 'lat het ratelen van karren, omnibussen en rijtuigen duizenden malen weerkaatst wordt en een ooxverdoo- vend geluid veroorzaakt. Zij is niet gemetseld, doch evenals de „Tu-be"-spoor- wegen van ijzeren ringen, 27 voet in diameter en twee duim dik, gemaakt. De rijweg is 17y2 voet breed en op een punt ligt dé tunnel slechts 5% voet benedén het bed der rivier. De kosten waren ruim een-en-een- kwart millioen pond sterling. Behalve deze heeft men nog twee tunnels, een bij Greenwich en een bij Woolwich, die evenwel' alleen voor voetgangers zijn ingericht. Die bij Greenwich werd in 1902 geopend en kostte slechts 120 duizend pond sterling, dus vrij waf minder dan de Theenis- tunnel. Men komt er; met lifts, die 50 voet diep gaan, in en uit; doch 's nachts, dat wil! zeggen van negen uur 's avonds tot vijf uur 's morgens, moet' men de trappen gebruiken. De Woolwiteh-tunnel is nog niet gereed, doch zal dezer dagen voor het publiek-verkeer opengesteld wor den. Ze zal wel druk gebruikt worden, want de veer boten, die daar gedurende de laatste 25 jaar in dienst, zijn geweest, een dienst, die 252.000 kostte, vervoer den 8 millioen voetgangers en ruim drie kwart milli oen voertuigen in het jaar. Dit zijn de tunnels, die gebouwd! zijn ten behoeve van het straatverkeer. Behalve de Theems-tunnel, die nu voor liet. spoor wegverkeer wordt gebruikt, heeft men nog verschillen de andere spoorweg-tunnels onder de Theems ligg-en, die door de zoogenaamde „Tube Railway" gebruikt worden. Een ervan loopt van Charing Cross Station naar Waterloo Station en behoort tot- de zoogenaamde Bakerloo-lijn. De tweede loopt, van ditzelfde station naar de Bank en heet de Waterloo and City Railway, terwijl eèn derde behoort aan de City and South Lon don Railway en op de hoogte van London Bridge onder de rivier doorgaat. Het laat zich aanzien, dat, naarmate spoorweg- en straatverkeer in Londen toenemen, het aantal tunnels, vooral voor voetgangers, nog wel grooter zal worden, aangezién de kosten door het systeem van ijzeren bui zen zoo gering zijn geworden, naar blijkt uit de Green wich en Woolwich tunnels. DE VOORZITTER DER TWEEDE KAMER. De Koningin heeft benoemd1 tot voorzitter van do Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het nieuwe zittingjaar jhr. mr. O. F. A. M. van Nispen tot Seve- naer, afgevaardigde voor Nijmegen. „Hebt gij die circusdames niet aangezien?" vroeg het tweede meisje. „Ja, de jongere heeft vischvork en -mes niet geno men. Die weet misschien niet, waarvoor die er zijn!" En een medelijdend lachje trilde om de opgetrokken lippen der spreekster. vonne stond in het salon voor de groote schilderij in de vergulde lijst, een copie van Menzel's „Elöten- konzert en beschouwde het aandachtig- en met zicht baar welgevallen, zonder geringste idee van het werk en zijn kunstenaar te hebben. Maar haar ge zond verstand zeide haar, dat het Schilderij goed was en zij zich niet behoefde te schamen het te bewonde ren. „Stelt u ook belang in de schilderkunst?" vroeg de dikke blondine, die aan tafel tegenover Yvonne geze ten had, terwijl zij achter mademoiselle Eavre trad'. Zij wendde zich verlegen om. Zeker hield zij van goede schilderijen, maar haar waren de kunst, en hare meesters even vreemd als het circus aan de blondine. „Ja, mij bevalt de schilderij zeer goed!" antwoordde zij blozend en nu begon de jonge dame een voordracht over Menzel en zijn „Flëtenkonzert" te houden, zoodat het de arme Yvonne geheel bang te moede werd. Zij luisfeide bedremmeld naar de doeeerendé woorden van die dame. Hoe benijdenswaardig waren toch die voor name vrouwen, die in alles zoo goed! dén weg wisten, over alles konden medespreken en elk gebied! met kri tisch verstand wisten te belichten. Hoe verheugde zich de spreekster met haar voordracht zulk een in druis: te maken! Hoe goed) was het toch, dat zij in het vorige jaar eene lezing in de damesclub over Menzel had bijgewoond„Het schaadt niets", zeide zij tot zichzelve, „dat men ook daarvoor eens een uur opof fert!" Dit geestrijk onderhoud stoorde de luitenant op minder geestrijke wijze. „Juffrouw Favre, mag ik u voor den dans verzoeken?" zeide hij_tot Yvonne, Hoe zelden had zij in haar leven gedans't, maar hoe goed kende zy het toch! Zij had het nooit geleerd, het lag in haar bloed. Licht zweefde zij alle met moeite zich om hun as draaiende pareu voorbij. EERSTE KAMER. De voorzitter deelde gisteren in de vergadering me de dat tot leden van de commissie van redactie van bet Adres van Antwo'ord! op de Troonrede door de af- deelingen zijn benoemd de heeren Franssen, Van Lamsiweerde, Pelinck, Hovy en Kraus. Deze commis sie heeft een concept-adires vastgesteld. De voorzitter deelde verder mede dat dit. concept hedenmiddag in die afdéelingen zal worden onderzocht, zoomede dat da centrale sectie besloten heeft heden en zoo noodlig morgenochtend een aantal wetsontwerpen in de afdeelingen te onderzoeken. Op voorstel van den voorzitter werd besloten mor genmiddag- 2 uur en zoo noodig volgende dagen iu openbare vergadering' te behandelen de Auteurswet, de Onteigeningswet tot verbreeding van den Loosduin- -sehen Weg te VGravenhage, het wetsontwerp tot uit breiding van het Staatsmynvek!, de Yogelwet, het wetsontwerp tot. bestrijding- van den Amerikaanschen Kruisbessenmeeldauw en wat eventueel nog rijp zal zijn voor openbare behandeling. De vergadering werd gesloten. Het gewijzigd ontwerp-adres van antwoord op de Troonrede luidt: Mevrouw I 1. t De Eerste Kamer der Staten Generaal acht het een groot voorrecht, dat Uwe Majesteit, vergezeld van 'asty.H „Hm d'ie van het circus dansen altijd goed!'' sis te oen muurbloempje tot een ander en trof juffrouw Eavre niet een blik van verachting. „Juffrouw Favre, u moet meer in gezelschappen ko men, men ziet u nergens", zeide de luitenant. „Ik heb des avonds meestal mijn bezigheden!" ant woordde Yvonne. „Die moet u wat verminderen", zeide hij. „Dat is mij veel liever dan op bals of in gezelschap pen te gaan." „Dat is zeer jammer, ik bedoel voor ons. Zult u altijd bij dit gevoelen blijven of zult u eens dat milieu verlaten Yvonne schudde krachtig het hoofd. „Nooit ik behoor er eenmaal toe en zal daar altijd) blijven, waar ik behoor." „Nu, kindije, het is tijd, dat wij naar huis gaan", klonk de stem- van den directeur. Met een vluchtiger! handdruk namen zij afscheid van den luitenant, die haar naar buiten geleidde. De Favre's behoorden tot de eersten, d'ie opbraken. „Zeg eens, Yvonne, luitenant Merken interesseert zich zeer voor je", zeidé, de oude heer, toen zij in den landauer naar huis reden. „Waarom niet, menigeen interesseert zich voor on ze Yvonne", zeide madame Favre. „Nu, ik meen maar, de jongen bevalt mij goed. Eu -een. militair is- nooit, te verachten", dacht hij er bij en hij zag zijn dochter vragend) aan. De dochter echter ried de gedachten, welke hij niet uitsprak en glim lachend merkte zij slechts op: „Vadertje, breek je hoofd niet daarmede! Zie eens, de arme luitenant zou dan den rok moeten uittrekken, indien hij er eene van het circus wilde trouwen en dat kunnen wij toch niet van hem verlangen!" De laatste voorstelling in d'it seizoen was gekomen. Engelbert zat naast het echtpaar Favre in de directie- loge. „Weet je, beste Eavre", zeide hij, „ik kan het werkelijk niet geiooven, dat het heden sluiting van het Zijne Koninklijke Hoogheid dén Prins der Nederlan den, de gewone zitting der Staten Generaal wederom in persoon heeft geopend. 2. De mededeejingen van Uwe Majesteit aangaan de de vriendschappelijke betrekkingen met dé andere mogendheden en den algemeehen toestand van het, land en van de overzeese he gewesten, vernamen wij met groote belangstelling. Dat de West-Indische Koloniën werden geteisterd door eene langdurige dïoog-te, word! door ons zeer be treurd. 3. 1 we Majesteit zal bij den belangrijken, wetge- venden arbeid, die te wachten staat, op onze toewij ding en krachtsinspanning- kunnen rekenen. 4. Van harte beamen wij den wensch van Uwe Ma jesteit, dat op onzen arbeid Gods zegen moge rusten. TWEEDE KAMER. In de vergadering- van Dinsdag zei de voorzitter, de heer Lieftinck, dat het hem een groot voorrecht was, de vergadering weer té moge®, openen, na dén tijd van rust. Zeer belangrijke onderwerpen wachten op afdoening, maar het aantal is bijzaak, het komt vooral aan op de totstandkoming van goede wetten, die be rusten op een Nederl. gedachte, dén bodem der vrij heid. Aan de orde was het opmaken van een nominatie van drie leden, ter benoeming van een voorzitter. Eerste cand'idnat was jhr. O. F. A. M. van Nispen tot Sevenaer (r.-k.), tweedé candid'aat jhr. mr. D. J. de Geer (e.-h.), derde candid'aat mr. II. L. Drucker (v.-d.) In de gistermiddag gehouden zitting van de Tweede Kamer heeft do tijdelijke voorzitter, de heer Lieftinck, jhr. mr. O. F. A. M. van Nispen tot Sevenaer als voor zitter geïnstalleerd met een rede, waarin hij het ver trouwen uitsprak, dat de heer va.n Nispen de beraad slagen met volkomen objectiviteit zou leiden. De heer van Nispen, het voorzitterschap aanvaar dende, beloofde volkomen objectiviteit en vroeg de medewerking van rechter- en linkerzijde om liet aan zien van het Nederlandsche Parlement hoog te hou den. Beide sprekers brachten hulde aan den afgetreden voorzitter, graaf v. Bylandt. Mededeeling of voorlezing werd gedaan van een groot aantal ingekomen stukken. Do voorzitter verdeelde volgens art. 40 Reglement van Orde. de leden over de verschillende begrootings- commissies. De voorzitter stelde voor heden te 11 uur te verga - deren, o.a. tot benoeming van velschillende commis sies. Ilij zal: aan de centrale sectie voorstellen tegen a.s. Dinsdag en volgende dagen in de afdeelingen ta onderzoeken de Indische begrooting en verschillende ontwerpen en verder tegen Dinsdag 1 October do Staatsbegrooting- en enkele daarmee verband houdende ontwerpen. De vergadering werd' verdaagd! tot Donderdag 11 uur. SUBSIDIE CENTRAAL-BITREAU VOOR VREEMDELINGENVERKEER. Op de Landbouwbegrooting wordt voorgesteld rer- hooging met 3000 van de Rijksbijdrage, thans 1000, voor het centraal bureau voor vreemdelingenverkeer. VROUWENKIESRECHT. Het bestuur van de Vereeniging voor Vrouwenkies recht, afdeeling Den Haag, heeft het initiatief geno men tot het vormen van een club, waarvan elk der le- seizoen is. Het komt mij voor, alsof je pas met je ge zelschap gekomen waart," „Ja, zulk een seizoen kan voor jou wel' eens. zoo lang' duren", zeide madame Favre schertsend. Zij wist het maar al te goed', dat deze heeren naast dé vriendschap voor haar man ook nog- andere aangenaamheden hier zochten. „Ook kunnen wij niemand achterlaten niet- eens ons ballet", zeide Favre ondeugend. De oude beet zich op de lippen en zag met zooveel belangstelling in de arena, alsof hij de opmerking in het geheel niet verstaan had. „Het kind hier beneden, de kleine Mira, werkt Uit stekend", zeide Engelbert- met kennersblik. „Ja, de kleine is vlijtig- en heeft talent; wanneer zij zoo voortgaat, kan zij eens een groote kunstenares worden", zeide Eavre. „Ook is zij lang- niet zoo onintelligent als wij aan vankelijk dachten", zeide madame. Iedereen prijst haar, zelfs de gestrenge Sehan'dér en dat wil t-och wat zeggenZoo heeft hij mijn 7 vonne indertijd nooit gcpiezen, wel: vroeg zij aan haar dochter, die naast haar zat en zich met een kleinen tullen waaier koelte toewuifde, want de inspanning bij - haar arbeid had haar vermoeid. Zij had veel haast gemaakt met het omkleeden, om gedurende de af scheidsvoorstelling in do. loge aanwe zig te zijn. Hot. was toch een te heerlijk gevoel, door alle cavaliers, die in het circus in- en uitgingen, zoo hoffelijk gegroet te worden, zoo nu en dan een woord niet hen tl wisselen en bij allen toch als dochter van den directeur ten hoogste gerespecteerd te worden! Zij kwam zich als een kleine Koningin in haar eigen rijk voor en daar beneden bij den ingang voor de ves tibule stond immers hij, de leider van de zaak, dien zij reeds lang liefhad en zag af en toe tersluiks naai- haar op. En wanneer zij dat bespeurde, hoe voorzich tig en toch innig- beantwoordde zij deze blikken, zoo dat niemand er iets van gewaar werd. Wérdt vwvslgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1