DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Van Houten's Cacao No. 225. Honderd en veertiende Jaargang. 1912 MAANDAG 23 SEPTEMBER Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl,— Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Gemeente-Begrooting. Van deze krachtige cacao is zoo weinig noodig voor een ^eerlijken kop Chocolade. Daarom zoo voordeelig. binnenland" Telefoonnummer 3. UIT HOF- EN HOOFDSTAD. EEN VERKEERDE HANDELWIJZE. Zy die zich met 1 October op dit blad aboimeeren, ontvangen de tot dien datnin verschijnende nnmmers franco en gratis. De Uitgevers. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der ge meente ALKMAAR brengen ter algemeens ken nis, dat de begrooting der inkomsten en uitgaven dezer gemeente voor het dienstjaar 1913 van heden af op de secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage is nedergelegd en tegen betaling der kosten in afdruk verkrijgbaar gesteld. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 17 September 1912. ALKMAAR, 23 September. Boedapest bood deze week het schouwspel van een parlementairen opstand. In de vergaderzaal van do Tweede Kamer werden barricaden opgericht, de afge vaardigden hebben op hun president en op de regee ring gescholden dat het- een aard had en de leden van den hoogen Hongaarschen adel zijn onder elkaar slaags geweest. Tenslotte is de sterke arm er aan te pas gekomen en aan het politie-geweki is het thans te danken, dat de regeeringspartij voorloopig kan doen wat zij wil. Natuurlijk worden deze gebeurtenissen beschouwd aLs eert der tgekenen, dat het parlpmenta- psme hard' achteruitgaat, Maar in Hongarije is pooit epn werkelijk parlementair stelsel noch een echte volksvertegenwoordiging geweest. Altijd regeerden slechts enkele bevoorrechte families met haar trawan ten, die alle machtmiddelen bezaten, welke ter be schikking van den Staat zijn. De „gentry" regeert en (Jaar kornt liet op aan. Regeeringspartij en oppo sitie het zijn gelijke monniken, die gelijke kappen I dragen en hetzelfde doel nastreven. De heeren An- dvassy en Tisza, Apponyi en Lukaos mogen elkaar persoonlijk haten, tenslotte zijn ze allen even hard j gekant tegen een ingrijpende verbetering van het kiesrecht. Zoodra de heeren Tisza en Lukaes van het staatstooneel verdwenen zijn, zoodra zij „het offer vcor het vaderland" hebben gebracht, dan kunnen er in het openbaar verzoeningsfeesten gehouden worden en het is voor Hongarije, precies hetzelfde, of de vrienden van graaf Tisza of die van graaf Andrassy aan het bewind zijn. Met kiesrecht en parlement heeft die Hongaarsche herrie niemendal te maken. Alleen indien de volksvertegenwoordiging eens anders samen gesteld werd, zou kunnen blijken, of in Hongarije het parlementaire stelsel inderdaad een bankroet gesla gen heeft. Hongarije zoo lazen we dezer dagen is rijp voor een staatss treek, of minstens voor een koninklijken commissaris, welke een einde maakt aan de wisselen de heerschappij van eenige bevoorrechte families. Behalve deze oorlogstoestand in Boedapest, vroeg de Italiaansch-Turksche oorlog deze week de aan dacht. De onderbroken vredesonderhandelingen zijn in Zwitserland hervat en dè Giornale d'Italia heeft iets over den stand medegedeeld. Mag men dit blad gelooven, dan wordt ep thans voornamelijk gesproken over de moeielijkheid, welke vorm er zal worden gege ven aan het terugtrekken van de Turksche troepen, welke thans'in Tripolis vechten. Daarbij staat na tuurlijk de Turksche eigenliefde op het spel. Intusscjien is er deze week weer meer gevochten dan gewoonlijk. Ook nu gaven beide partijen over winningsbulletins uit, waarin groote verliezenlijsten van den tegenstander werden opgenomen en bet ge drag der eigen manschappen en hun succes1 hoogelijk werden geprezen. Een feit schijnt het evenwel te zijn, dat de Italianen de oase Zanzoer hebben veroverd, welke ongeveer twintig kilometer ten westen van Tri polis is gelegen, Heeft deze overwinning inderdaad plaats gehad, dan is het den Italianen na bijkans een jaar vechtens de eerste verjaardag van den oorlog valt over en kele dagen eerst gelukt in deze streek de baas 'te worden, hetgeen wel het beste bewijs i's, dat zij tot dusverre liet nog niet heel ver hebben gebracht. Door deze overwinning zouden de Italianen hft door hun bezette gebied vergroot hebben, maar van een opruk ken in het binnenland kan nog altijd geen sprake zijn. Het couranten-lezend publiek is voorts bezig gehou den met toekomst- krijgsmuziek. De wijziging, welke bij de Fransche marine heeft plaats gegrepen, werd nog steeds besproken. En dan waren er de Eng-elsche manoeuvres, welke plotseling afgebroken werden, naar het heette, wijl do inlichtingsdienst aan beide zijden zoo goed geregeld was, dat geen van beide partijen eenig- voordeel kon behalen! M'aar ook wordt be weerd, dat het z.g.n. Duitsche landingsleger en het RONA Engelsche leger, hetwelk Londen moest dekken, zoo verward waren geraakt, dat een gevecht onder deze omstandigheden in een bokspartij had moeten eindi gen. Deze „gevechtsstand" herinnert onwillekeurig aan een anecdote uit Bismarcks tijd. Een opgewonden Fngelsch diplomaat vroeg den ijzeren kanselier eens ,V at zou l doen, als 100.000 man aan de kust van Slees wijk landen?" En liet antwoord, dat de diplo maat kreeg, luidde: „die zou ik laten arresteeren." DE KONINGIN TERUG NAAR HET LOO. A aar verluidt is de Koninklijke familie voornemens Maandag 30 dezer van Soestdijk terug te komen op het paleis het Loo. Z. K. H. PRINS HENDRIK. Z. K. H. de Prins is voornemens Woensdag a.s. in Den Haag' te komen tot bijwoning van eene vergade ring van bet Roode Kruis. Donderdag 26 dezer hoopt de Prins tegenwoordig te zijn bij de oefeningen, welke de afd. van het Roode Kruis te Haarlem in vereeniging met de marine te IJmuiden zal houden. KAMERVERKIEZINGEN IN 1913. In antirevolutionaire kringen te Leiden gaan er stemmen op, dal de antirevolutionaire kiesvereeniging- in 1913 met een a.-r. candidaat voor de Tweede Kamer zal uitkomen. Reeds in 1909, toen dr. J. Th. de Visser opnieuw van de christelijk -hi s tor i s che kiesvereeniging door de antirevolutionaire werd overgenomen, heeft deze zich uitdrukkelijk het recht voorbehouden, in 1913 evenals voorheen, met een eigen candidaat uit te ko men. Reeds wordt als candidaat genoemd mr. P. E. Briët, a.-r. lid van den Leidschen gemeenteraad. R.-K. KAMERCLUB. De R.-K. Kamerclub heeft haar bestuur herkozen. Het is samengesteld1 uit de heeren mgr. Nolens, voor zitter; generaal Van Vlijmen, onder-voorzitter, en Van Vuuren, secretaris! („Resb.") Dr. KUYPER. Ben ik goed ingelicht dan zal dr. Kuyper verze kert de Haagsche medewerker der Middelb. Ot. thans uitvoering geven aan een reeds lang door hem gekoesterd plan o,m een groot theologisch werk te la ten verschijhen, dat voor zijn discipelen als het ware zijn testament zou vormen. OMMEN. Naar De Rotterd. verneemt, heeft het bestuur van de centrale antirev. kiesvereeniging in het district Ommen voor het- lidmaatschap van de Tweede Kamer in de vacature-dr. A. Kuyper als voorloopige candida- ten gesteld de heeren mr. J. A. de Wilde, te 's-Gra- venliage, prof. mr. P. A. Diepenhorst, te Amsterdam, mr. H. van der Vegte, te Zwolle, dr. C. C. Schot Czo., te Hard en berg en C. Smeenk, te Arnhem. De definitieve candidaatstelling heeft, plaats in de vergadering van de centrale antirev. kiesvereeniging op a.s. Vrijdag. Aan Het Volk wordt gemeld, dat een zekere groep Christelijk-historische kiezers in het district Ommen mr. J. Verkouteren, te Amsterdam, candidaat zal stel len, ook dan nog, indien de Chr.-Hist. Kiesvereeniging met een coalirie-groep mede gaat. Den heer Verkouteren echter is, zoo wordt bericht, van dit voornemen nog niets bekend. V oensdagavond: 1.1. heeft de Algemeene Wiuke- nersvereeniging in de prachtig-versierde groote zaal van het Concertgebouw haar koperen feest gevierd. En mij dunkt, aldus de Amsterdamsche briefschrijver van de Opr. Haarl. Ot,, er was wel reden tot feestvieren, hier, in den bakermat der middenstandsbeweging ant er is in die 12% jaar veelbereikt, in liet bijzon der te Amsterdam. „Wij ouderen (aldus schrijft de wakkere presi dent, d'e heer Meuwsen in de feestgids) „wij kunnen het ons nog als den dag van gisteren voor den geest balen, hoe de winkelstand in de laatste helft der ne gentiende eeuw door de overige maatschappelijke groe pen werd behandeld. Een winkelier was slechts een winkelier in die dagen synoniem met een onmon dige. „Want zóó afhankelijk en zóó deemoedig was zijn optreden in de maatschappij, dat hij niet alleen bespot en dikwijls om zijn beroep veracht werd, doch door zijn. klanten werd hem zelfs het recht ontzegd zijn plichten als staatsburger uit te oefenen. „De winkelstand genoot in die dagen geen aanzien En wat het ergste hierbij was, hij had dat aan zich zelf te wijten, dat het zoo treurig met hem gesteld was. Want juist dóór zijn afhankelijk en deemoedig optreden wekte hij naar buiten den schijn, dat hij on mondig was, en gerust ter zijde geschoven kon worden. En verwondering behoeft het niet te baren, dat de lugubere voorspellingen van een zekere economische politieke groep ten opzichte van het voortbestaan van den middenstand, zelfs door sommigen uit de gelede ren van dien stand, aanvankelijk g'eloofd' werden en verslagenheid te weeg brachten!" Aan den heer Meuwsen de eer, dat hij den midden stand het geloof in eigen kracht heeft teruggegeven. De energie waarover hij de zoon van een klein winkelier (zijn vader is juist dezer dagen overle den) beschikte, heeft liij niet slechts gebruikt om aan eigen zaken een groote vlucht te geven, nuaar hij be steedde haar ook aan de opheffing van zijn stand. Dat hem en zijne medearbeiders dit pogen gelukte, blijkt - voor wat Amsterdam betreft uit het bloeiend le ven van de Algemeene Winkeliersvereeniging en het bestaan van 4 afdelingen dier vefeenig'inghet In- formatie- en Incassobureau, de Credietbank, de Verze- kering'bank, en last not least de Handelsschool met driejarigen cursus. Met deze werken heeft Meuwsen zich een eerezuil gesticht in de harten zijner collega's, want al zijn deze instellingen de vrucht van veler en velerlei werk zaamheid, hij was toch de man, die de vlam van de geestdrift wist te ontsteken op het juiste oogenblik en die over voldoende doorzettingsvermogen beschikte om door te zetten, dwars tegen onwil, slapte en on kunde iu «t Aan den Amsterdamschen brief van de Leeuw. Ct. i- het volgende ontleend': „As-j e-nou een reuzepechvogel bint," zoo zou een rasecht Amsterdammer het uitdrukken „dan breng je je ring, je. horloge en de diamanten oorbellen van je vrouw niet naar den lommerd, want dat bë-je ag'genebisj al gedaan! Nee, van vvege de reuze tof, waaronder je te lijden hebt, verkoop je bovendien dc- briefjes.' Er schijnt menigeen in Amsterdam in die positie van tof, overtof te verkeeren. Want onder de nieuwste samiGvich-mannen tellen we er tegenwoordig ook een. die met een hord loopt, waarop in duidelijke letters „lommerdbriefjes" te koop worden gevraagd. Vroeger ging dat alleen maar per advertentie in de volksbladen. Tegenwoordig doet de nieuwe tijd ook hier zijn invloed gelden. Maar, vragen we, waar moet dat heen als ieder op straat door middel van een verkeersversperrend', hoof- den-bedreigend en bovendien onschoon draagbaar re clamebord zijn affaire de gewenschte publiciteit kan verschaffen? „Der mot maar weer een vei'ordeningetje op worden gematscht, zou de Amsterdammer bovengedoeld zeg gen. Gemengd nlenws. BESCHERMING VAN NATUUR SCHOON. Een aantal bekende ingezetenen van Laren en Bla- ricum, onder wie de beide burgemeesters, hebben aan geboden, waarin er op wordt gewezen, dat een gedeel de verdere bewoners een schrijven ter teekening san té van het bekende boseh van Mauve tussehen Laren en Blaricum wellicht eerlang zal worden bestemd om er een herstellingsoord van het Witte Kruis te stich ten en dat een oproeping inhoudt tot een 24 Septem ber te houden vergadering, om te bespreken, op welke wijze het schoone bosch kan worden behouden. UIT CASTRICUM. Een antwoord van den heer Taco Kuyper, genees heer alhier, op een prijsvraag (een gedocumenteerde studie der Japansehe dansmuis) van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam is met goud bekroond'. BLOEMBOLLENCULTUUR IN FRIESLAND. Een bloembollenkweeker uit Holland heeft verleden jaar een proef genomen met bloembollencultuur in de I riesche gemeente Achtkarspelen. Deze proef heeft tot resultaat gehad dat de kweeker er grond heeft aangekocht, om op groote schaal te gaan kweeken. VERGIFTIGING. Te Assen is door do rijksveldVaeht op last der justi tie gevangen genomen Antje Philips, 38 jaar, huis vrouw van R. Abbing', wonende op Lombok, onder As sen. verdacht van zich voor eenige diagen te hebben schuldig gemaakt aan poging- tot vergiftiging' van ha ren man, door in het eten (boonensoep) een hoeveel heid vergiftige bestanddeelen te mengen. Haar echt genoot, dit bij het eten bemerkende, ging met het eten naar een dokter om het te laten onderzoeken, die hem aanraadde de justitie hiervan kennis te geven, met het gevolg dat de vrouw in hare woning werd gevan gen genomen. Na verhoor door den rechter-eommis- saris werd' de verdachte in het Huis van Bewaring op genomen. EEN VRIENDELIJKE ONTVANGST. Bij het bezoek, dat de nieuw benoemde burgemees ter van Berchem, de beer W. Keijzer, te Vucht, aan zijn gemeente dezer dagen bracht, werd hij ontvangen door een scheldenden troep, die hem door het dorp leid de en bij zijn vertrek met steenen nawierp. s Avonds werd de politie met glazen en steenen ge worpen, waardoor deze van de revolver gebruik ma ken moest. Ook werd de politiehond op den troep los gelaten. Eerst laat in den nacht was' de orde hersteld. Bij de loting voor de nationale militie te 's-Graven- hage was iets nieuws het in het openbaar mededeelen bij monde van den secretaris van den Militieraad van de kwaal of het gebrek, dat den loteling' minder ge schikt maakte om bij een bepaald korps te dienen. Dat publiek bekend maken van de bevinding van de geneeskundigen geschiedde wel na liet vertrek van den betrokken loteling, maar ten aanhoore van de overblij- venden bij wie de eigenaardigheid van enkele gebre ken of beheptheden dan wel eens den spot- of lachlust opwekte. DOOPSGEZINDE GEMEENTE TE BEVERWIJK. Aan de Meerstraat te Beverwijk is verrezen een nieuwe Kerk voor de Doopsgezinde gemeente. Deze ge meen te,oorspronkelijk slechts zeer klein en eerst in: 1874 een eigen predikant in nu wijlen de. J. Sepp ver krijgend, breidde zich in den laatsten tijd zoo uit dat het kleine kerkje moest vervangen worden door een met meer zitplaatsen en tevens meer voldoende aan de eischen des tijd®. De architecten Gebrs. Koolhaas te Amsterdam maakten een plan, dat door de aanne mers Luyt Rol te Beverwijk werd' uitgevoerd' voor ruim 20.000. 2 Februari begon men te sloopeu e» gisteren is1 heti nieuwe gebouw in gebruik genomen- oor de opening waren B. en W„ afgevaardigden van de andere plaatselijke kerken benevens eenige- Doopsgezinde autoriteiten uitgenoodigd. GEMEENTE EN GODSDIENST. In de Veldbode van 2.1 September, komt eene ad vertentie voor van de gemeente Maashees. De gemeen te heeft grasland te verhuren. Zie hier hoe zij dat aan de gegadigden kenbaar maakt: „De gemeente Maashees c .a. heeft te verhuren aam R. K." enz. VERSCHUIVING VAN DEN ZOMER. De zomer van 1912 moet. nog beginnen. liet mooie seizoen schijnt ditmaal naar October verplaatst. Wie nadere inlichtingen verlangt, wende zich tot het bestuur der Vereeniging van Delftsche Ingenieurs dat in „De Ingenieur de menschen oproept voor een algemeene ,,zomer"-vergadering op Zaterdag 5 Oct©* ber 1912! I LEIDEN ONTZET. Voor de jaarlijksehe feestgave op 3 October a.s. ter gelegenheid van do herdenking van Leiden's Ontzet, hebben zich ditmaal doen inschrijven 3628 mannen en 3900 vrouwen. ONTEVREDEN BELASTINGBETALERS. Onder de burgerij der gemeente Blokker heerscht groote ontevredenheid over een op de laatste Raads vergadering met. algemeene stemmen genomen besluit,, waarbij bepaald werd, dat er tot verhooging van de ge meentelijke inkomsten voortaan 20 opcenten zullen worden geheven van de belasting op het personeel. De burgers beweren dat zij naar evenredigheid waarder worden belast dan de boeren, wier woningen lager in huurwaarde worden aangeslagen dan de bur gerhuizen en bovendien de inwonenden van de belas ting zijn vrijgesteld.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1