buitenland. STADSNIEUWS. Had de gemeenteraad het percentage van den hoof- j val van Holland, één der backs trachtte nog vlak bij de llllcen oma AD* s eeht-d mot l/n Cl, ««V.AU~A I r. nv *1 i i del ij ken omslag slechte met verhoogd, dan had men hetzelfde resultaat verkregen. De Katholieke kiesvereeniging heeft al een protest- vergadering gehouden. UIT HEER-HUGOWAARD. Men verzoekt ons een rectificatie te willen opne men omtrent den landbouwcursus alhier. De aangifte is vóór 1 October en niet voor 1 Nov. zooals in bericht werd vermeld. ons VAN DEN LANGENDIJK. Gedurende de afgeloopen week van 16 tot en met 21 September werd aau de veiling te Broek op Lan- gendijk aangevoerd 914 zak aardappelen, 3276 baal nep, 4348 pond slaboonen, 2442 pond augurken, 139715 bloemkool, 196230 roode kool, 61920 gele kool, 67150 witte kool, 44775 bos en 565 baal wortelen, 2733 baal uien, 7600 rammenas en 1 waggon witte kool. UIT BERKHOUT. Dr. Lindeboom alhier komt voor op het zestal voor predikant- bij de Ned. Herv. Gemeente te Zutphen. UIT SCHOORL. Op het zestal voor predikant bij de Ned. Herv. Gemeente te Zutphen komt voor ds. Fetter, alhier. KORTE BERICHTEN. Vrijdag-nacht heeft de marechaussee v. L. te Val- kenswaard zich doodgeschoten. Liefde schijnt hierbij in het spel te zijn. 77 ln..de 8®mizoenen Den Haag, Amersfoort en Delft zijn gedurende eenigeu tijd proeven genomen om het beheer der eantines aan burger-personeel op te dragen en werden verschillende commission be noemd tot het uitbrengen van een rapport over dat beheer. Het rapport van de onderofficiers-commissie van het garnizoen Delft is thans verschenen en luidt on gunstig voor het burgerbeheer der eantines, hetgeen in verschillende bijlagen wordt aangetoond. Men meldt uit Brussel, dat Vrijdag aan het Aoorderstation daar de 60-jarige heer v. d. S. uit Haarlem plotseling op het perron ineengezakt is. Zijn portefeuille zat vol bankbiljetten. Twee dames, die hem vergezelden, verdwenen. He zich noemende mevrouw B., verloskundige, in wier woning aan den Zwarteweg te 's-Gravenhage de justitie en de zedenpolitie Vrijdagavond een onder zoek hebben ingesteld, in verband' met de verdenking, dat genoemde vrouw zich aan strafbare handelingen zou schuldig maken, is naar het' Huis van bewaring overgebracht. De politie te Heerlen arresteerde twee Duitsche mijnwerkers wegens moord en medeplichtigheid aan den moord op de-n mijnwerker Cortis. Een der gear resteerden bekende Cortis met een dolk, die hij van den mede-gearresteerde gekregen had, te hebben ge stoken. Een aangehouden zwerver is in vrijheid ge steld. Zaterdagnamiddag werd een ongeveer 8-jarig jongentje, zoontje van een politieagent, te Ts-Graven- hage door de Staatsspoorstoomtram ter hoogte van den dierentuin overreden. Vermoedelijk heeft het knaapje op een der tramrijtuigen willen klimmen, is t.oen gevallen en onder de wagens geraakt.. Op weg naar 't ziekenhuis is het kind' overleden. Zaterdagavond is te Bunde de opzichter K, van de S. S. door een binnenkomenden trein aangereden en gedood. De vorige week werd' te Zevenbergen een stronk aardappelen gerooid met 181 aardappelen eraan Het totaal gewicht bedroeg 7.5 K.G. Dezer dagen meldde zich aan het hoofdbureau van politie te 's-Gravenhage een krankzinnige r ranscliman aan, die uit het verplegingsgesticht te Armantières, waar hij 16 jaren was geweest, ontsnapt; was. De ongelukkige is weer naar Frankrijk vervoerd. Vrijdagnacht were! ingebroken in een bollen schuur van den bloembollenkweeker N. te Valkenburg (Z. II.) Een groote boeveelheid' bollen werd ont vreemd, terwijl de schuur later in brand' geraakte. Waarschijnlijk is hiór opzet in 't1 spel. 77 In. een bollenschuur in den Waaipolder onder Leiden is Zaterdag ingebroken en voor ongeveer 25 aan bollen ontvreemd. In het gehucht Milsbeek, vlak aan de Duitsche grens heeft men iemand uit baldadigheid in het been geschoten. 31 hagelkorrels drongen in dat lichaams- cl eel door. doellijn te redden, de keeper ving de terugkaatsende bal, docli liet hem in 't doel vallen. Vermelding ver dient zeer zeker een prachtige kopbal van den midden voor van Holland, die echter door den II. O. A. kee per uitstekend werd gehouden. Eenige gevaarlijke aanvallen van R. C. A. werden door slecht schieten niet productief gemaakt. Toen de scheidsrechter tijd blies, liad Holland met 42 verloren. R. O. A. verdiende de overwinning voor haar goede spel. Linksbuiten, rechtsbinnen en keeper waren de besten, doch ook de anderen waren heel' goed. Holland zal met een goed' competitie-elftal voor den dag komen, 't Elftal van gisteren zat alvast goed in elkaar. En als dan elke speler zijn vaste plaats houdt, gelooven wij niet dat Holland in de komende wedstrij den een slecht figuur zal maken. De scheidsrechter leidde gisteren den wedstrijd op alleszins voldoende wijze. Andere uitslagen. In Rotterdam won Haarlem den Zilveren Voetbal door H. F. C., haar stadgenoot, met 2—1 te kloppen. In de halve eindwedstrijden had H. F. C. met 3—2 van II. B. S. gewonnen na verlenging en Haarlem met 31 van U. V. V. BekerwedstrijdenAjaxVI aardingen O.—Quick 7—2. AGENDA. -MAANDAG Gymii.-Ver. „Da Halter," oefening voor: Jougens- eutus vao 9—12 jaar van 7—8 uur; voor aAspiranten van 12—16 jaar van 9—10 uur; voor leden ouder dan 16 jaar van 8—9 uur; lokaal Mooij, ingang Linde gracht. met mannenkoor DINSDAG: Zangvereeniging „Nieuw Leven „Orpheus," repetitie voor dames, 7V2 uur, lokaal Mooij Koorstraat. WOENSDAG: Kinderkoor, repetitie van iV2—6 uur, Harmonie. z,ang- en Vriendschap, repetitie van 7y2—9 uur, Harmonie. Koninklijke Erk. Schietvel'. „Nimrod," fiobert- schietoefemngen, 8% uur, Noord-Hollandsch Koffie- nu is, Zaadmarkt. Zangvereeniging „Nieuw Leven" met mannenkoor „Uiptieus, jaarhjksehe algemeene vergadering, 8 uur precies, lokaal Mooij, Koorstraat. Gymn.-ver. „De Halter," oefening voor: leden ouder degrrch?80' Van uul' ^°baal Mooij, ingang' Lin- 1—2. V. O. Qem. Koor „Zanglust," Graanhandel. repetitie, 8 uur, café 27ste OUSHOORN-CONCERT. Vrijdag 4 October heeft in de zaal van „de Hanno- me het 2<sbe Oushoorn-conoert plaats. De concert- gever zal zelf als solo-violist optreden. Naast hem zullen zich de dames Johanna Heijmann, solo-pianiste, en Meta Beidel, concertzangeres,, beiden te Amster dam, doen hooren. De zangeres bezit blijkens de be- oordeehngen een fraaie, zeer donkere alt met mooi klaar geluid, goede methode van voordragen en duide lijke uitspraak sieren haar zang. De „Nieuwe Rotte. Gt. sclneef o. a. van haar: „Met-a Reidel, de uitnemende altzangeres, die wij in den afgeloopen winter herhaaldelijk bewonderden om haar prachtig orgaan, heeft met de voordracht van „Gottes Zeit" van Bach en niet minder met het zich aanjrare stemmiddelen bijzonder aanpassend „Dignare Handel geïmponeerd. Zij is door het tal rijk opgekomen publiek zeer hartelijk toegejuicht en herhaaldelijk teruggeroepen." Ook de pianiste heeft een goede pers. De „Tele graaf noemt haar: een dier edele exemplaren van 't pianisten-ras aan wier serieuze opvattingen 't jonge geslacht wel zou doen, een voorbeeld! te nemen. En de heer Dan. de Lange gaf over haar in het „Nieuws van den Dag liet volgende oordeel: „Door de solo-voordrachten van Johanna Heymann documenteerde zij zich opnieuw als een kunstenares van echt ras. De techniek heeft een hoog peil van ontwikkeling en in de voordracht herkent men den goed nnmkalen geest en het warm voetend hart die rn haar huizen. Het is voor Amsterdam een voordeel dat deze begaafde pianiste zich hier gevestigd) heeft hn de concertgevermaar de stadgenooten we- ten ïinmera wat- ze> van hem to wachten hebben In alle opzichten zal het dus den 4den October een be- langwekkend concert zijn. VRIJDAG. Mannenkoor „Excelsior," repetitie, bovenzaal „Graanhandel,-' 8 uur. Zangvereeniging- „Nieuw Leven" met mannenkoor „Orpheus, repetitie voor heeren, 8V2 uur, lokaal Mooij, Koorstraat. J' ZATERDAG: iT'iVaer- "De Halter'" oefening voor: adspiranten van 12—16 jaar van 8—9 uur; voor leden ouder dan gracht1- Van UUr' ^°kaal Mooij, ingaing Linde- Laatste Berichten. TTDHZAANDAM8CHE BURGEMEESTER, i 23 Sept. De Rechtbank alhier veroor deelde den Zaandamschen Burgemeester tot vijf dagen gevangenisstraf. ERNSTIG AUTO-ONGELUK, MAASEIK, 23 Sept. In Maaseyk dicht bij de Hol- andsane grens had gisteravond een zeer ernstig auto- onge uk plaats; doordat een band! van een auto sprong reed het voertuig tegen een boom met het noodlottig gevolg dat van de inzittenden twee meisjes werden ge dood en moeder en chauffeur levensgevaarlijk gewond werden. JACHTONGELUK. GRONINGEN, 23 Sept. De negentienjarige boe renknecht Jan van der Veen te Meerland' onder Mid- woide, kwam gisteren met geladen geweer te vallen, liet schot ging af en trof hem in d!en hals. De lukkige was terstoudl dood. onge- CINEMA AMERICAIN. Iet bioscoop-theater Cinema Americain was ais- teravond bijna geheel gevuld) en liet publiek volgde met groote belangstelling de faits et gestes van de be wegelijke poppetjes op het witte doek. Het hoofdnummer dezer week is „Een drama in Uorence oen spannende film in fraaie kleurschnkee- n ng. Een prachtige eveneens gekleurde film is die, wel- Tn t V® j i m de sdl°o1 van de Samourais. In verband met. den sensationeelen d'ood van gedraal I •Aogi is deze film van actueele beteekenis. ,e lynchwet is een prachtige opname van hooge photograftsehe kwaliteit. t 'e |a°ht 's rÜk, zegt een Fransch spreekwoord. In de Cinema Americain kan men dien rijkdom deel achtig worden. „De overjas van Oom" moet zelfs de meest nuchtere ziel wei doen glimlachen, terwijl de steeds mislukken de pogingen, welke Rosalie doet om een eind aan haar leven te maken één van die films is, welke den bezoe- kei herhaaldelijk een schaterlach ontlokken. Ook de met-genoemde van het tiental nummers zijn goed gekozen. y ALKMAARSCH BIOSCOOP-THEATER. SPOORWEGONGELUK. I AR1JS, 22 Sept, Twee treinen, die een duizendtal pleizierreizigers vervoerden, zijn op elkaar geloopen te gen t uur in den avond bij Merville, tusschen Caen en Cabourg. Er werden 8 personen gedood) een twintig tal gekwetst. PARIJS, 22 Sept. De minister van openbare wer ken ontving- een telegram betreffende het spoorwegon geluk te Merville meldende: Een der passagiers is dood, een overleden; vijftien personen werden gewond, van wie drie ernstig. uEvrT?rLFRASS JOSEF VAN BEIEREN, t MuAGHEA, 23 Sept. Ilertog Eranz Josef van Bei eren is hedenmorgen te 8.20 aan een besmettelijke Keelontsteking overleden. Hertog Erans Josef van Bei eren was een zoon van hertog Karl Theodoor van Bei eren, den bekenden oogarts, en van diens tweede gema- la Josefft van Portugal. De hertog- werd 23 Maart, 1888 geboren te Togernsee en was lui tenant der Beiersche ulanen. SCHEEPSRAMP. PARIJS, 23 Sept. De bladen bevatten een tele gram uit Petersburg, meldende den ondergang van het semp Ubnoka, in een aanvaring, waarbij 150 men- schen het leven verloren. STAATSLOTERIJ. Trekking van heden. 5e klasse, 5e lijst. No 8024 f 5000; No. 18914 f 1500; Nos. 289,4845 iSoA 5Lelk f 1000Nos' 2477> 4l23> 5656, 8842, Iok l h en 18543 elk f 400 Nos- 1798, 3246, 6256, 12083, 15237, 15915 en 19652 elk f 200; Nos 1 77! 3015> 9108, 12748, 14777, 15476 en 16562 elk I 1UU. VOETBAL. HollandR, C. A. (Amsterdam) 2-4. Gisteren heeft Holland op haar terrein aan den Westerweg het seizoen geopend met een wedstrijd te gen de Racing Club. Het weer was prachtig en het aantal bezoekers vrij groot. Het speelveld was nogal ongelijk, overigens was de terreininrichting uitstekend in orde. Kleedka mers en buffet waren opnieuw geverfd en maakten een goeden indruk. Beide vereenigingen begonnen den wedstrijd met 10 man, wat vooral voor Holland in de eerste helft een handicap was. R. C. A. had twee invallers. Toen de scheidsrechter beginnen floot, trapte- Am sterdam, dat den opgooi verloren had, af en liet reods dadelijk een heel aardig vlug voorhoede-spel zien. En kele malen naderde zij gevaarlijk het doel van Hol- and en het duurde dan ook niet lang of zij nam de leiding, door den rechtsbinnen. Holland kwam echter ook m actie, doch de half-linie en verdediging van R. G. A. wist alle gevaar te voorkomen. Bp een aanval van R. C. A. werd' van groeten af stand een schot op doel gelost, dat over keepers han den m t doel belandde en den Amsterdammers een 2-0 voorsprong gaf. De keeper had dezen bal moeten bonden. Holland nam hierna het spel een poosje in handen, doch de voorhoede kon het doel maar niet linden R. C. A. bleef ook flink doorwerken en wist ten derde mate te doelpunten. Een vrije schop werd heel mooi voor do voeten van den rechtsbinnen ge plaatst, die geen moeite had den kéèper te doen vis- senen. Holland' slaagde er nu echter in een tegen- punt te maken. Een keihard schot, door den linksbui ten gelost, vloog in de richting ran het Amsterd. doel en verraste den keeper. Voor de rust doelpuntte de Racing nog eenmaal, zoodat de stand 41 was, toen de scheidsrechter half time blies. De pauze duurde niet lang. Holland had nu een elfden man m de gelederen en was in de tweede helft dan ook voortdurend) sterker. R. C. A. verdedigde zich echter uitstekend en de keeper liet zich van zijn beste zijde kennen Een paar verraderlijke schoten, van korten afstand, hield hij er uitstekend uit. Eenige corners leverden voor Holland geen resultaat. Toch kon een doelpunt niet uitblijven. Een gevaarlijke Het programma, dat het Alkmaarsch Bioscoop theater deze week zijn bezoekers biedt, voldoet alles zins aan den eersten eisch, dien aan een goed pro- gramma mag worden gesteld, nl. dat het afwisselend is. Het bioscoop-lievend publiek is van de leervarie- tas delectat en de directie toont dat te weten, want er wordt deze week weer elck wat wils geboden. Vreugde en droefheid, de lach en de traan, telkens volgen ze elkaar in het leven en ook op het doek. Het komische gedeelte van het programma heeft d ™aaf, verhandDe eerlijkheid vanj Bobillard tieft de stoutste fantasie, de leerjongen van Ro bmet doet meer denken aan de onhandigheid van een Jochem Pezel dan aan de behendigheid van een kunstenmaker terwijl de komische voetbalmatch tus schen Amsterdam en Rotterdam tot excessen leidt, welke zelfs de sportman in hart en nieren niet voor zijn rekening zou durven te nemen. Ook het dramatische gedeelte is zeer goed verzorgd „De andere is een zeer mooie film, die de groote aandacht, welke er aan wordt geschonken, ten zeerste verdient, terwijl we „De zevende zoon" het nummer dat op het programma niet vermeld stond en als toe- gi" gegeven werd, zeer mooi vonden. De smart der moeder, die zes zonen in den oorlog verliest, en aan wie de zevende, die deserteerde en ter dood veroor- geteekeml teru^e&even aangrijpend SCHERPSCHUTTERS. Naar wij vernemen is de Koninklijke erkenning verleend aan de scherpschutters-vereeniging „Nimrod" welke zich voortaan zal noemen „Koninklijke Erk! Schietvereemging „Nimrod". SCHEEPSWERF „NICOLAAS WITSEN." Vw t0 ®cheeP®werf „Nicolaas1 Wifcsen" van de fir ma 1- Stoel Zoon alhier, is met goed' gevolg te water gelaten: s s Een stalen vrachtmotorboot, lang voet, breed 16 voet, la ad vermogen 80 ton, en waarin geplaatst wordt et-ii j-t tJt. petroleum-mator. De boot is gebouwd voor rekening van den lieer L. M. de louw Jr., te Alkmaar en is bestemd voor den dienst AlkmaarRotterdam. AANBESTEDING, Men seint ons uit Amsterdam: Door de Directie van d'e Holl. IJz. Sp. Mij. werd he den alhier aanbesteed: Het maken van Grond- en poorwerken, onderbouwen voor bruggen met trappen Gemengde mededeelingen. HET VX1SSINGSCHE FORT. Roland de Marès spreekt in Plnd'épendSance Beige van heden over „la défense de Flessingue." Hu betoogt, dat de verdediging van on's land niet dlt *01't betrokken is en dat de financieele opoffe- ïingen, welke van ons volk worden gevraagd onnoodig zijn voor liet volk zelve en enkel bestemd zijn om in geval van oorlog de taak van Duitschhind te verge- makkelijken. „liet fort van lissingen, zoo eindigt hij, is een weeLde-artikel of een pand. Het volle van Nederland is niet rijk genoeg om zich een dergelijke weelde te kunnen veroorloven; het is te fier op zijn eigen bestaan en de vrijheid van zijn be wegen om panden te geven van dit soort, aan wien het ook moge zijn." DE RIJKDOM VAN DEN TSAAR. Aan het Russische hof is thans een gewichtige per soonlijkheid gestorven. Graaf Hendrikow was de cere- momemeester van den Tsaar en gelijkertijd intendant over het reuzenvermogen van den beheerscher aller Russen. Dat dit baantje geen sinecure was, kan men wel begrijpen. Zooals Edgard Lelong- in liet „Jour nal meedeelt is de Tsaar niet alleen de rijkste der vorsten, ook de rijkste aller stervelingen. Zijn jaar- njKsch inkomen bedraagt minstens 90 millioen gulden. "!,ai'bij behooren nog niet eens de domeinen die over net algemeen nog- weinig geëxploiteerd worden, ilet vermogen van Nikola as den Tweeden bestaat uit zijn civiele lijst, zijn industrieel© ondernemingen, de keizerlijke domeinen en de landerijen, die hij door er- r/! e.n »ankoop verkregen heeft en die een opper vlakte hebben als geheel Duitschland. De civiele lijst bedraagt meer dan 20 millioen gulden. Van deze som worden meer dan 2% millioen voor de keizerlijke schouwburgen en voor de academies uitgegeven. De grootvorsten en grootvorstinnen ontvangen ongeveer m' fk k(-'izcrin-weduwe en de Tsarina ieder 300.000 gu den speldegeld. Iedere dochter krijgt tot haar meerderjarigheid' jaarlijks 50.000 gulden en de troonopvolger Alexis 120.000. Voor zichzelf behoudt de tsaar dus ongeveer 35 millioen. Hij zelf leeft zeer eenvoudig en is zeer spaarzaam, zoodat jaarlijks kapitaal met 9 a 10 millioen vermeerdert. De kei zerlijke domeinen zijn zoo groot als Ierland) en bevat ten de prachtigste bosschen van Europa, waarin nog' wisenten teven. De Tsaar verkoopt reusachtige hoe veelheden brand- en tirmmei-tirmt PP11 ll C\rl a /I ah 1 .-» J aau- eelhedën brand- en timmerhout; een derde der lande rijen is bebouwd en verpacht, op andere plaatsen vindt men weer wind- en watermolens, vtescherij, mijnen enz. Dan heeft de Tsaar nog particuliere goederen in bi bene met platina-, goud-, zilver-, koper- en ijzermij nen, die tegenwoordig 18 millioen opbrengen EEN SLIMMERD. Too Een boekhouder uit Dusseldorf, die verleden iaar de firma Jaarveld en OpTe'weeKh 3 1 "f v'erduiJsterin8' van 200.000 mark naar Turkije f 53.840. 1 egh tö °ld6M',al voor j Huohtt-e, daar echter werd aangehouden en naar Dus- - l selaori w«rd overgabracht, haeff tton» waar watan uit enf-undeeringen voor liften, geb^ kolen/K werken bestratingen en bijkomende StnHn i behoevei van ^ne uitbreiding van het Stationsemplaoemen t Alkmaar. Raming 55 450 Ingekomen waren 17 biljetten. te breken. _Na zijn ontvluchting naar Turkije met zijn vróuw en zijn zoon, trad hij daar tot den islam toe en werd Tui'kscli onderdaan. Op het eiland Prinkipo kocht hij een villa en vestigde zich daar. Hij kon echter niet lang van zijn weelde genieten, al heel gauw wist de politie hem op te sporen en werd hij aan Duitschland) uitgeleverd. Begin October zou zijn zaak voor de rechtbank behandeld1 worden. Zaterdag middag wendde de man een lievige kiespijn voor. Hij zou naar den tandarts gebracht worden, maar rukte zich onderweg los en verdween. Een groote belooning' is uitgeloofd voor zijn aanhouding. ONZEDELIJKE GRAMOFOONPLATEN. Verleden Donderdag waren in Berlijn een aantal gramofoonplaten in beslag genomen,- die .onzedelijke liederen bevatten. Vrijdag werd1 dóór de rechtbank uitgemaakt, in hoe verre de eig'enaars der bewuste pla ten schuldig waren. Verschillende getuigen werden in deze zaak gehoord. De platen werden voor hen afge draaid en zij moesten daarna hun oordeel er over zeg gen. Onder deze getuigen was o.a. een komiek, die bij de opname der verschillende liederen zijne medewer king verleend! had. Hij beweerde, dat het geenszins in de bedoeling had! gelegen iets aanstootelijks te laten opnemen en dat b. v. „Vermaningen voor het huwe lijk alleen voor heeren bestemd was. De Officier van justitie zeide, dat hier in het be lang der jeugd! gehandeld) was. Hij vond het een heel verschil of een gewaagd' couplet 's nachts in een café gezongen wordt of dat hef dóór een gramofoonplaat ten allen tijde ten gehoore kon worden gebracht. Be- halve twee der in beslag genomen platen verklaarde de Officier ze alle voor onzedelijk. Daar de eigenaars echter geen van alten onzedtelijke personen waren, maar kooplieden, eischte hij slechts een geldboete te gen eenigen hunner, terwijl hij voor een dkietal vrij spraak vroeg. Na een beraadslaging van 2 uur werden een 6-tal platen door de rechtbank voor onzedelijk verklaard, drie beklaagden werden vrijgesproken, den anderen werd) een lage geldboete opgelegd. P.e platen werden onbruikbaar gemaakt, DE BEVOLKING VAN DUITSCHLAND. Volgens officieele mededeelingen heeft de volkstel ling uitgemaakt,d'at er op 1 Dec. 1910 64.925.993 per- scnen in liet; Duitsche rijk woonden VREESELIJKE VERWOESTINGEN IN CHINA. Het Fransche hoofd) van de Katholieke missie in de Ohineesche provincie Oost-Tschekiang heeft uit Ningpo naar Parijs gemeld, ctet den 16en September m het Zuiden van zijn vikariaat een yreeselijke ramp heeft plaats gehad, geheele dorpen en steden zijp ver woest. Honderdduizenden families zijn dakloos, het aantal verdronken personen wordt op 50.000 geschat. De streek, die zoo geteisterd is, is buitengewoon vruchtbaar en telt ongeveer 11 millioen inwoners. Van geen enkele zijde nog is het bericht yan den missiona ris bevestigd geworden. VOOR EN TEGEN BEN BARKERAARD. In den laatsten tijd wordt vanuit Engeland een krachtige propaganda voor den bakkebaard gemaakt. Uit een rondvraag aan de bekendste kappers in Parijs blijkt, dat ook in de Fransche hoofdstad' in het volgen de seizoen de bakkebaard weer algemeen mode zal ziji4f Daarentegen zijn de beroemdste actrices zeer tegen deze mode gekant, zij verfoeien de haarden en hing het van haar af -dan zou de mode om snor noeh baard te dragen gehandhaafd) blijven. ZOU DAT WAAR ZIJN? A aai vei luidt heeft de kweeker Duruz in de verga dering, van het tuinbouwgenootscbap te Hythe ver klaard, dat de Engelschen, die hun bloembollen in Ne derland bestellen, niet altijd Hollandlsche bollen ont vangen. Hij verzekerde dat scheepsladingen bollen uit Enge land naar Holland gaan, waar Engelschen, die niet weten dat zij Engclsche bollen krijgen, ze koopen. De heer Durnz vertoond© ten slotte een paar mooie tulpenbollen die op zijn eigen land gegroeid waren, om te bewijzen dat dezelfde bollen als Holland voort brengt, in Engeland te telen zijn. KORTE BERICHTEN. In Rusland klaagt men over den druk, dien de regeering uitoefent met het oog op de verkiezingen voor de Doema. Miss Helen Keiler, de blinddoofstommc heeft op het oorheelkundig congres. gezongen Een behanger te Berlijn is te pletter gevallen toen hij met een door hein zelf geconstrueerd val scherm beproefde yan de Siegdessaiite te springen. Een fotograaf van e,en filmfabriek deed' pen opname yan zelen! W8t kunnen de menschen dan heerlijk gris- „..TT V0 Petif Pa«sim vernee'nt uit Konstentinopel: Wtigmensehen zijn omgekomen ten geyolge van de ontploffing van een boni in pen moskee in hef district AndnanopeJ. Mevrouw Mary Leigh, een Engelache kiesrecht vrouw, die tot vijf jaar dwangarbeid was veroordeeld is na een hongerstaking van 44 dagen vrijgelaten. De Rngelsche gevangenen weten nu hoe ze weer in vrij- neid kunnen komen! I) igezwndea Stokken. OP, VOOR DE' VRIJHEID. Geachte Redactie, Mag ik voor de vrijzinnige zaak een weinig plaats ruimte in Uw geacht blad'? Bij voorbaat mijn dank. e zaak, welke ik onder de aandacht van de vrijzinni gen m het Statendistrict Alkmaar wensch te brengen is de volgende: In 1910 werd bij enkele candidaat- stelling tot lid van Provinciale Staten van N.-Holland gekozen verklaard) de heer Jhr, Mr. H. Gevers, Chris tel ïjk-historiseh. 1913 is een jaar van verkiezingen, een jaar van groote actie. Laten we hopen een jaar van opbloei, van opleving' van vrijzinnig Nederland. Ook voor het. Sta ten-district1 Alkmaar is 1913 een be langrijk jaar. De heeren N. Glinderman en 4.. J. van I Benthem te Alkmaar treden in 1913 af als Statenlid. De heeren van Benthem en Glinderman behooren tot 10-ia j Moeten ook deze zetels, evenals in de zetel van Mr. Gevers, onbetwist gelaten wor den Of moeten alle krachten mobiel gemaakt wor- c en om te trachten deze zetels voor de vrijzinnigen te veroveren? De Provinciale Staten hebben een groote politieke taak: dó verkiezing der Eerste Kamerleden. Meer en meer komt ook in de Staten de politiek op den voorgrond. Men moge dit bejammeren, met de feiten van de practjjk moeten we rekening- houden. 1913 wordt een jaar yan heftigen pol'itieken strijd. Allerwegen zal van vrijzinnige zijde een hel licht ge worpen worden op de onmacht van het „Christelijk" bewind. Den kiezer zal worden getoond', dat d,e „Chris- telijke regeering niets gedaan heeft voor de sociale ontwikkeling; niets voor de opheffing van het volk; integendeel, door tarief wetten, door ouderdoms- en invaliditeitsverzekering' merk „Duitsche dwang" den mees ten druk op de zwakste schoudters wil leggen. Het gevaar, waarin de openbare school verkeert, de ip zicht- gestelde grondwetsherziening, die een teruggang te noemen is in dó wording van den democratischen staat, steeds meer subsidies voor het bijzonder onder wijs^ dit alles en nog zooveel meer zal in 191.3 de vrij zinnigen wakker schudden uit den dommel, waarin ze verkeeren. Nog is het niet te laat! Nederland blijve de baker mat van de vrijheid, van de persoonlijke, de geestelijke en economische vrijheid. Wars van alle kunstmatige tegenstellingen, gunt vrijzinnig Hoderland' ieder per- soon, elke gedachte, zijn plaats in d© zon. In zijn be kend Gidsartikel «ehreef Dr. Ooienbrander o. m,:

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2