H. J. VONK ZOON, Koningstraat. ZEILMAKER!! I Uitslag Yan da Veiling, Noordhollandsch Land hou wcrediet. feP* DEPOSITO'S. Zomerprijzen ANTHRACIET. SLAGERSKNECHT, een nette DIENSTBODE. meisje A ONDERWIJS Eerste kwaliteit afmeting 3050 m.M f 1,50 per H.L., a contant 2030 fl,40 Afgehaald wan het magazijn S et. pep H.L. lagen. U8£6 noteering geldt uitsluitend tot I October. ""W Stokpaardjes- LS" -Zeep HUISHOUDSTER. BELOONING EERLIJKE HINDER I. PRINS Az., Oudegracht 285". TELEFOONNUMMER 20. ADV E R f ËnTTeTl Stokpaardj es-Leiienmeik-Cream een JONGSTE BEDIENDE, Handenarbeid (Slöjd) Dienstbode, Faillissement J. J. M. SMIT, Alkmaarsche Crediet- en Effectenbank. LANGESTRAAT A 45. H. BOSSERT ZOON, i,Het lean geen Wind van kerkelijke partijen zijn, dat i,Nederland voort zal stuwen op de wereldbaan." Laten wij, vrijzinnigen, ons dit voor gezegd houden. Weg met alle dogmata, met bekrompenheid en bene pénheid. Ook het Sta ten district' Alkmaar zal gevoelens. De reehtsche uiting' candidaten geven aan zijn -- moeten bestreden worden met alle eerlijke wapenen, waarover vrijzinnig Nederland beschikken kan. Met koelen hoofde, zelfbewust, met open vizier, overtuigd van het goede recht van onze beginselen, is het plicht van alle vrijzinnigen in ons Statendistrict in het be lang van land en volk stelling te nemen in 1913 te gen de clericale candidaten. In 1913 zullen de oogen geopend worden. 1913 moet ons allen op onzen post vinden. En bedenkt-, organisatie is1 alles! Het doel yoor oogen, g.oed georganiseerd, waarbij elk zijn plaats weet, met heilige geestdrift) voor ons schoon beginsel der vrijheid, zullen in 1913 de vrijzinnige scharen op trekken. Slaat sppedig' de handen in één, kiesvereni gingen in het Statendistrjpl Alkmaar en bedenkt dat het geheim der overwinning schuil)- ip den wil te overwinnen. Laat, als ip oude jijden, van Alkmaar dp victorie schallen!! B. HOEP, Voorzitter Unie-liberale Kiesvereniging ^Vooruitgang." Uitgeest-, 20 Sept. 1912. GEMEENTE EN MIDDENSTAND. Om te weten te komen, hoe het algemeene voor deel van een voorgenomen bestuursdaad het schep pen van een nieuwen verbindingsweg bijvoorbeeld zich verhoudt tot het bijzondere nadeel daarvan, voor een deel' der bevolking, hebben B. -en W. van .Rotterdam de loffelijke gewoonte het gevoelen van dpn middenstand in te winnen. Tweedpns maakt- daar de middenstand, ook ongp vraagd', zijn gevoelen kpnbaar in zijn organen. En, ter derde, beroept zich daar niet zelden epn }id van den Gemeenteraad op het gevoelen van den mid denstand, bij de openbare behandeling van een voor stel. Kortom: te Rotterdam heeft de middenstand zich ^veten op te werken tot een intellectueel© beteekenis, waarmede rok-eóipg wordt gehouden Te Alkmaar, waar toch eveneens schier alle gemeen tebelangen handelsbelangen zijn, vermag de midden stand, helaas, op zulk eene gewichtige beteekenis niet te bogen. Ook te Alkmaar zouden B. -en W. zeer zeker het zelfde willen doen. Maar tot wie zouden zij zich moe ten richten? Jot- de Hanze? )nuner§ neen, jyant- deze vertegenwoordigt slechts eene minderheid. Tot de Alkmaarsche Winkeliers-Vereeniging dan? Immers neen, want van deze futlooze schijn-veree- niging mag met nog veel minder recht worden be weerd, dat zij den Alkmaarschen middenstand verte genwoordigt. Tot beide vereenigingen eindelijk? Nogmaals neen: de ongelijkwaardigheid maakt im mers dat B. en V geen gelijkwaardigheid mogen toe- ispungp En waar is het specifiek Alkmaarsch winkeliers- orgaan, waarin de plaatselijke handelspolitiek, die immers ook de politiek van het gemeentebestuur moet zijn wordt geleid en gesteund op den weg van eene gemeentelijke welvaart, die persoonlijke welvaart insluit Zoo ergens dan zou te Alkmaar de middenstand recht van med'espreken hebben in het gemeentebeleid. Recht op de welwillende tegemoetkoming van het ge meentebestuur. Recht op een waardige plaats tus- schen de andere standen I Dat de middenstand van Alkmaar zich in deze rech ten allengs heeft laten ontglippen is treurig en be schamend. Maar d-at hij thans deze rechten poogt te heroveren is hoogst verblijdend en verdient volle aanmoediging; zoowel van de dagbladpers als van hen, die op den ak ker d,er middenstands-organisatie ervaring hebben op gedaan en goede vrucht hebben helpen oogsten. Doch de reorganisatie-arbeid zelf dient* niet voor maar door de middenstanders te worden verricht. I hans is het hun plicht alle loomheid' en lakschheid af te schudden en als één man toe te treden tot- de herbo ren A. W. V.uit de A. W. Y. alle persoonlijke anti pathieën te helpen buitensluiten en, in het fiere be wustzijn van eigen mogen en kunnen, hun stad en hun stand van groot nut te zijn. D,e Hanze is de A. W. V. niet. En de A. W. V. is niet de^ Hanze. Evenmin ale het suikerriet epn beet .wortel is en de beetwortel een suikerriet. Maar uit beiden wordt de suiker verkregen, die een onwaardeerbaar voedsel is voor allen! Zoo mog-en te Alkmaar A. W. V. en Hanze in menig opzicht hetzelfde werken en, vereenigd, hetzelfde hel pen totstandbrengen of voorkomen! J. KNOPPERS W.Kzn. Wy doen dan ook bij de£e een beroep op ieders offervaardigheid, door ook een kleinigheid (een groote mag ook) bjj te dragen om die glasblazers in hun strijd te steunen. Door het college van B. en W. is ons toestemming verleend om morgen (Dinsdag) een schaalcollecte te houden, waardoor wij hopen dat er een flink bedrag mag binnen komen, en wij verwachten dan ook dat niemand ons van de deur zal sturen, en ieder zal geven naar dit in zijn vermogen is. U, Mijnheer de redacteur, nogmaals dankend voor de plaatsruimte. Het Bestuur van den Alkmaarschen Bestuurders Bond. D. BERGMAN, Voorzitter, J. DE VRIES, Secretaris. Ingezonden mededeel in geil. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 23 September. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandach Meteorologisch instituut te de Bilt. Geldig tot dén avond van 21 September. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 777.0 tp Jlemosand. De laagste stand van den barometer 7 manoer, VERWACHTING. Zwakke tot matige noordoostelijke tot oostelijken wind, licht tot half bewolkt, droog- weer, zelfde tempe- rntnnr. kans op nachtvorst te Vest- ln BOEKHOUDEN en aanverwante vakken ter opleid lag v«ar praktik en examens. Telefoon 88©. AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET. Koers van Ned. Werk, Staatsleeningen, NEDERLAND. Schuld pCt. 3i/s 21/8 BÖITENLAN». Bulgarije Tabaksleening pCt. 5 Brazilië Funding t 5 Mexico binnen], 5 Japan 4 Oostenrijk Jan. Jul. 4 Rusland Hope 4 Consol 4 1906 5 1894 6e Em. 4 Iwang Dombr. 4% Finano. enlndustr. ondernemingen enz. Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordhollandsch Grondcrediet 4% 11 1, 4 Ned. Handelmaatschappij resc. div. Barge en Moorman ti Cultuur Vorstenlanden Vfinstbew 23 Sep. 917/s Mijnheer de Redacteur. Beleefd verzoeken wjj een plaatsje in uw blad, bij voorbaat onzen dank. Zooals velen uwer lezers bekend zal zijn, is in de glasindustrie een strijd uitgebroken tusschen de werk lieden en fabrikanten, en wanneer in een dergelijke kwestie het recht mag zijn aan de zjjde der werklie den, dan is dit wel in dezen strijd die op het oogenblik door meer dan duizend glasblazers wordt gestreden, liun strijd gaat n.m tegen den moordenden nachtarbeid Het glasblazersbedrijf is één van de ongezondste be drijven, welke worden uitgeoefend, eendeels door de overmatige hitte waaraan de werklui staan blootgesteld, doch ook de lange arbeidsduur en de lage loonen, wat daar gewoonlijk mede gepaard gaat, neem daar nu nog bjj den nachtarbeid en ieder mensch, die ten minste dien naam wil dragen, zal het met ons eens moeten zijn, dat het leven van die arbeiders tot het ellendigste be hoort dat men kan denken, en als bewijs daarvan kan dan ook aangetoond worden, dat de meeste glas blazers ujet hun vjjf en dertigste jaar reeds zijn afge leefd, en ongeschikt zjjn eenig werk meer te verrichten. En waar nu de wetgeving in gebreke is gebleven om den nachtarbeid te verbieden, daar zal nu de orga nisatie trachten dit te verkrijgen. Dat deze strijd niet de gemakkelijkste is, zal men kunnen begrijpen, wanneer men weet dat het gaat tegen machtige aandeelhouders, waarvan de meeste net reeds tot millionair hebben weten te brengen (niet door zelf voor het vuur te gaan staandoch door andere). Negen weken duurt dan ook reeds de strijd, en wij mogen gelukkig constateeren dat de kansen voor de arbeiders zeer gunstig staanmaar dan is 7ViuTïi? dat- elke W6ek de noodige gelden (ruim t 40Ü0) bijeen zijn, om hun de uitkeering te verstrek ken die noodig is, om hun in dien strijd staande te houden. De georganiseerde arbeiders zetten dan ook hun beste beentje voor en offeren wekelijks hun pen ningske om hun mede-arbeiders te steunen, doch dit is nog niet genoeg, ook zjj die buiten de organisatie staan mogen ook wel eens wat bijdragen, daar ook zij er belang bij hebben of de strijd wordt gewonnen of verloren, daar toch in vele gevallen het juist de ongeorganiseerde arbeiders zjjn die de kastanjes mogen opeten, welke door ons uit het vuur zijn gehaald. I» H II II II II II II II II II >1 •I II II II >1 II II I» II II Westersuiker aand. A/dam Deli Langkat Idem pref. A'dam Serdang Bindjey Deli Bataria Deli-Maatschappij Medan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij, Amst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Dortsche Petroleum Moeara Enim Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Ketahoen Gew, pref, Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Comm. Steels Car and Foundry Amerik. Stoom v.-Mij Common Marine Preferent Marinebonda Comm. Peru Preferent B öpoorwegleeningen. Holl. iJz. Sp.-Mij. n n Mij. tot expl. van Staatsspoorw. Deli Spoorweg AMERIKA. Atoh. Top. Cert. r. 1, Convert pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert. aand. div. Eric Kansas City South. ii n pref Miss K. Texas C. v. New-York and Ontarie Norfolk Western C. v. Rook Island gew. Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert v. Wabash gew. j RUSLAND. Wladikawkas 1886 pCt. Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterd. flOO Gemeente-cred. BELGIE Antwerpen 1887 HONGARIJE. Hongaarsche Hyp. Idem OOSTENRIJK. Staatsleening I860 RUSLAND. 18u4 ii pCt. 4i/i aand, div. II 97% 103 y16 45% 85% 87 86% 87% 1007/s 86% 9615/18 99 100 961/2 175% 1077/g 16 1 134.10 1717/g 702 311 361 55 92 574 600 265% 390,8/4 578 2301/4 274 532 164% 2231/s 195 89V* 71 82 40 252 112 88 31 27 765/8 601/2 195 5e/8 2Q% 66% 135/8 537/8 87 s/8 93 251 108% IO63/4 22% 37 283% 617/8 30 87 117 283/16 112 817/w 173% 5 87% 2ft Sep 917/8 668/4 1031/4 3 3 2V. 4 8 6 5 106iVi6 10016% SOn/ie 121% 113 163 470 87% 10016% 867/s 175% 107% 1591/4 1321/4 171 310 360 54% 912/4 574 6001/2 263 578 235 277 534 1641/2 222% 195 95 75% 31 41% 251 112 887/i 321/2 27% 777/16 61% 143 51/2 20% 668/8 135/16 58% _Er fr' üllder Iett- S' IJ- A'ff Adv.-Bur. D. IJ. ALTA, Kettingstraat 21, Den Haag. Roers van het geld. Prolongatie 4 p R, Mededeelt ngen. De Amerika a nsche markt was vast gestemd. Speciaal voor Amalgamated Copper en Steels. Voor Olie-waarden was niet, veel b.langstel ling, de noteering was op dó hoogste koersen van Za terdag. Tabakken met vasten grondtoon voor de hoofdsoorten. Mijnen op vorige prijzen. Burgerlijke 8 a Ü7l, GEBOREN, 23 Sept. Johannes Jacobus Cornells, z. van Jacobus Bel en Adriana Anna Alida Schouten. Msrfetberichlen. ALKMAAR, 23 Sept. 1912. Aangevoerd 30 Koeien en Ossen f 200 a 300, 31 vette Kalveren f 40 a loO, p. pond f 0,95 a 1,10, 58 nucht. Kalveren f 8 24,—, 960 vette Schapen f 20,— a 32, 206 vette a 65 ct. per K.G., 6 magere id. f 25, varkens 53 a f 29,—. AMSTERDAM, 23 Sept. 208 vette koeien, le kwal. 82—86, 2de kwal. 78—80, 3de kwal. 72—76. 200 melk en kalfkoeien 135—350. 58 nuchtere kalveren 14—20. 63 schapen 22—28. 400 vette varkens, IIoll., Ie kwal. 60—62, 2dp en 8de kwal. 5860. Geen overz. en geld. ROTTERDAM, 23 Sept. Aangevoerd1: 184 vette runderen, 133 vette en graskalveren, 2697 schapen of lammeren, 1116 varkens. Prijzen vette koeien 80—82, 76—68 handel traag, kalveren 115—105, 100 schapen 70—66, 62 lammeren 80, 78, handel redelijk, varkens 64—63, 62—60, 58 melkkoeien 8284, 78, 70 licht soort 5456, handel goed. BROEK OP LANGENDIJK, 23 Sept. Heden werd besteed voor Aardappelen Schoolmees ters f 0.95 a 1.—, Blauwe f 0.6 a 1.20, aanvoer 346 zak,, 860 baal gele (nep)f 0.80 a 1.05, 490 baal uien f 0,7-5 a 1,05, 423 kilo slaboonen f 3,a 4 20 p. 50 K.G., 1000 bieten f 10,80 a 80 baal wor telen f 0,40 a 0,50, 25000 bloemkool le soort f 4.10 a 10.60, 2e soort f 2.50 a 3.30, 11000 bos worteien f 1.— a 1,70, 43000 roode kool f 2.50 a 5.90, 3500 gele f 3, a 7.20, 11300 witte f 3.40 a 7.90, 3 wagons (10000 K.Gwitte kool f 86 a 91, PURMEREND, 21 Sept. Afslag-vereeniging BEEM- STER, PURMEREND en OMSTREKEN/ Op de af- slagmarkt werd heden verhandeld SJabooaen f 0,37 a 0,43, Snijboonen f 0.— a 0.— f a 2-60. Appelen f 1,— a f2,-, Spruitjes f 0,47 a 0,70 p. dubb. mand. Handel vlug, BOVENKARSPEL, 21 Sept. Groote muizen f 2 25 2.30, kleine f 0,80 a 0,90, blauwe f 1,76 a 1 90 Bloemkool (le soort) f lg._ a f 10.50, 2e soort t 6,50 a 7.5Q, Roode kool f 4.50 a f 5.50, witte kool f 3.75 a 4.gele f 4,25 a 4.75, bieten f 5.a 6.75 uien f 0.50 a 0.65. NOORDSCHARWOUDE, 19 Sept. Groote muizen f 0.80 a 1.—, drielingen f 0.60 a 0.70, kleine f 0.20 a 0.30, schotten f 0.a 0.Eigenheimers f 0 80 a 1.05, blauwe f 0,70 a 1,10 per 35 Kg. Aanvoer Ó- zak. Zilveruien f 0,— a 0.—, Drielingen f 0,— a 0 f'°v® f °>-°>-> gele nep f 1 - a 1.10, drielingen 0,60 a 0,70) grove uien f 0,80 a 0,90 per 50 K.G Oog verblindend schoon wordt de ge- laatskleur, jeugdig en frisch wordt het uiterlijk door't dagelijksch gebruik van van Bergmann Co., Arnhem Fabrieksmerk: „Stokpaardjes* alleen echt in rood-gele (hollandsche) verpakking. Prijs 40 cent per stuk. Verder maakt hef roode, ruwe en opengesprongen huid in een nacht blank en fluweelzacht. Tube 35 cent bij; LEO BIJLOOS, Coiffeur, Langestraat, Firma NIEROP SLOTHOUBER, Drogisten, Langestraat, JSCHOUTEN Co., Huigbrouwers tra at, J. A. BA SIL, Coiffeur, Payglop, F. BERG, drogist, Hofplein 53/ Alkmaar. Op een handelskantoor wórdt ten spoedigste gevraagd liefst eenigszins met kantoorwerk bekend. Aanbiedin gen onder letter E 250, bureau dezer courant. Direct gevraagd ©en C. H. WOOME, Heerenstraat 4, Alkmaar in papier, kiel, karton, liont, touw. Privaat les flf.per maand. Cnrsns van O leerlingen t 4. per maand met inbegrip van leermiddelen. H. DE HAAN, Straatweg C 88, Alkmaar. ER BIEDT ZICH AAN een nette HUISHOUD STER, 39 jaar, P.G., bij een alleenwonend HEER. Er zal meer op goede behandeling dan hoog salaris gelet worden. Br. fr. onder letter D 250, bureau van dit blad, GEVRAAGD met NOVEMBER ■L F. WJLKEN, „Paardshoofd", Dijk, Alkmaar'. Mevrouw POLVLIET, Zeeweg 104 Beverwijk, zoekt/ wegens huwelijk der tegenwoordige, tegen 15 Octo ber een zelfstandig kunnende werken en koken. Goede ge- tuigen vereischt. O e vraagd een flink als werkster, voor 3 dagen per W9ek. Adres Bureau dezer Courant. Geboren: A D RIAAüf, 2oon van J. KOK T. KOK—PLUIMGRAAFF. Rustenburg,- 21 September. Ondergeteekenden zeggen, mede namens wederzijd- sehe Familie, hartelijk dank voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden II. ZAADNOORDIJK. J- ZAADNOORDIJKRoodenderg. Alkmaar, September 1912. fifannfactnrler, Helder. Bij' beschikking van den EdelAchtbaren Heer Rech- ter-Commissaris, in opgemeld faillissement is bepaald le. dat de schuldvcrderingen uiterlijk den 12 October 1912 ten kantore van den Curator moeten zijn ingediend 2e. dat de verificatie-vergadering zal worden gehouden op Woensdag den 30 October 1912, des voormid dags elf uur, in het Gerechtsgebouw aan den Geestersingel, alhier. Mr. A. M. DE LANGE, Curator. Alkmaar, 23 September 1912. Kantoer: Breedstraat A 10 zelfstandig kunnende werken en burgerpot koken, in klein gezin zonder kinderen, geen winkel. Voor dade lijk of later. LOON EI. 130,per jaar, waschgeld El. 26,wasch buitenshuis. Brieven aan Mevr. GAUTHEY, Overtoom 341 huis, te Amsterdam. Telefoonnummers 439 en 499. Incasseert wissels op binnen- en buitenland. 23 371/4 28% 625/ia 80% 377/j(i 281/2 31% 174% 5 gehouden den 23 September 1912 te Alkmaar van de onroerende goederen, gelegen in de SCHERMBEK. Pere. 1. Huis, Schuur, Erf, Weiland, 4.24.50 heet., hoogste bod f 2. Weiland, 3.36.60 heet., hoogste bod - 3. Weiland, 3.34.00 heet., hoogste bod - 4. Woning, Erf, Weiland, 4.09.60 heet., hoogste bod 5. Weiland, 8.50.70 heet., hoogste bod 6. Weiland, 8.34.10 heet., hoogste hod 9325.— 6626.25 6175.— 9918.75 7500.— 6507.50 106ii/16 10U% Tezamen f 46052.50 De veiling bij afslag en combinatiën zal plaats heb ben op Maandag 30 September 1912, 's voor middags ten 11 nre, in het „Café Central" aan de Nieuwesloot te Alkmaar. Inlichtingen te bekomen bjj notaris C. DEKKER te Zaandam en bjj notaris P. A. DE GELDER te Stom- petoren in de gemeente Oterleek. een diamanten broche, gouden armband, zilveren hoi'» logeketting, doublé collier en fantasie hoedspeld, hand- tascbje met geld, een wordt uitgeloofd, waarom dat alles Men wist toch reeds lang dat het voorwerp niet goed meer sloot of repareerde zelf met een draadje; nu is men het door eigen onachtzaamheid kwijt, want och, de brengt het wel eens niet terug. U kunt dit voorkomen door Uwe gebroken of op breken staande gouden, zil veren, fantasie lijfsieraden en huishoudelijke voorwer pen te doen repareeren bij Huigbrouwerstraat, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3