DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Van Houten's Cacao De BESTE voor den prijs. No. 227. Honderd; en veertiende Jaargang. 1912. WOENSDAG 25 SEPTEMBER. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Bevoegde beoordeelaars vinden hierin terug den smaak en geur, die goed gefabriceerde cacao moet bezitten. A Telefoonnummer 3. BINNENLAND. OVERLAST DOOR NACHTSOC1ETEITEN Dit mi in li»er bestaat uit 3 "bladen. Zij die zich met 1 October op dit blad abonneeren, ontvangen «w de tot (Eten datum verschijnende nummers tramo en gratis. De Uitgevers. ALKMAAR, 25 September. Algemeen wordt getuigd, dat met Freiherr Marsciiall von Bieberstein, een Bismarckiaansche figuur, niet alleen naar Let lichaam, maar ook naar den geest, is heengegaan. Reeds sinds eenige dagen werd] in di plomatieke kringen over den gezondheidstoestand van den Lhiitsehen gezant te Londen gesproken, maar aan de verontrustende berichten werdl geen geloof ge hecht: de altijd nog jeugdige grijsaard met zijn kloe ke gestalte zou, zoo zei men, wel spoedig vau zijn ver moeidheid en zijn kouvatting herstellen en binnenkort weer op zijn moeielijken post terugkeeren. En dit laat ste achtte men van zeer veel gewicht, immers gelijk het Tageblatt gistermorgen schreef men wist alge meen, dat de Duitsche diplomatie niet vele persoon lijkheden met een dergelijke staatsmansbegaafdheid', imponeerende wijsheid en groote ervaring bezat. In het nummer van het blad, dat slechts enkele uren la ter verscheen, moest reeds een artikel aan den overle dene worden gewijd. De hoofdredacteur, de heer Theodor Wolff, die don staatsman uitnemend heeft gekend, huldigde hem als een man, die uitblonk in dezen t.jjdi van oppervlakkig heid en middelmatigheid. Deze man van groote licha melijke afmetingen, zoo schreef hij, was in al zijn be wegingen elegant en vol gratie, zijn lachende ironie spiegelde zich op het kloeke gelaat af en het was een lust hem te hooren spreken, rustig en vol zelfbeheer- sching. Bij uitstek verst-ondi hij de kunst van het wachten, het langzaam maar zeker voorwaarts komen, de kunst om zonder veel leven te maken, het beoogde doel te bei-eiken. Men kan het heden onomwonden zeggen: Bieberstein was de Rijkskanselier geweest, dien Duitschland noodig had. Evenwel de conser vatieven wilden hem niet en Keizer Wilhelm was hem, ondanks al zijn goede kwaliteiten, niet buitengewoon gunstig gezind. Maar toen hij tijdens het hoogtepunt van de Marokko-cri-sis in het ministerie van Buiten- la ndscha Zaken werd geroepen, teneinde zijn oordeel te zeggen, hebben zijn woorden „Om Godswil geen we reldkamp om een dergelijke futiliteit" den doorslag gegeven. En toen er een nieuwe Duitsche wachter moest worden geplaatst bij de plek, waar zooveel dra den der wereldpolitiek bijeenkomen, er een diplomaat moest zijn, die er toe zou kunnen bijdragen, om een einde te maken aan de gespannen verhouding, welke van zoo nadeeligen invloed is geweest op Duitschland en Engeland, was hij de man. Een der beste diploma ten van Europa werd hij destijds genoemd1 door de Ti mes, die hem waarlijk niet gaarne te Londen zag ko men. Zijn benoeming wekte sehoone verwachtingen op en het scheen of er een nieuwe periode met- betere betrekkingen tussolWn de beide tegenstrevers zou aan breken. De onnoodige fanfares, die geblazen werden, toen hij naar Londen vertrok, om orde te brengen in een warboel, moeten den stillen werker valseh in de ooren hebben geklonken, zegt. de heer Wolff. Zou hij, met al zijn politieke kennis, den indruk, dien hét mis lukken der zending van minister Haldane naar Berlijn in Londensche regeeringskringen had teweeggebracht, kunnen uitwisschen? Zijn methode was om langzaam, voet voor voet, terrein te winnen, maar voor de uit voering van dit diplomatiek kunstwerk vond hij geen tijd meer. De dood, nog ongeduldiger dan Berlijn, riep hem uit zijn werk weg. Een man, een- staatsman van de edelste soort, is ons ontrukt. Duitschland heeft in geen jaren zoo'n zwaar verlies te betreuren gehad. Aan dankbaarheid bezield voor dezen groeten man, brengt het Duitsche volk hem een ©eresaluut. Niet anders oordeelen de Duitsche bladen. „Met groot leedwezen zal het Duitsche volk verne men, dat een zijner knapste diplomaten en een zijner beste zonen is heengegaan," zegt de Lok. Anzeiger. „Hij is in zijn {Henst gestorven en wjte zich niet door partijhaat laat verblinden, moet aan do baar van den voor zijn vaderland en de zijnen te vroeg ontslapen man, hem warmen dank brengen voor een leven, dat hij geheel ten dienste van het Duitsche volk heeft gesteld," verklaart de Köln. Ztg. „Ons blijft de herinnering aan een sterke, ridderlij ke persoonlijkheid, aan een fijn diplomatenhoofd, aan een schitterenden redenaar, aan een g-root- staatsman" getuigt de Köln. Volks.Ztg. Ook de Londensche en Parijsche bladen wijden hoogstwaardecTende artikelen aan de nagedachtenis van den overledene en zij achten zijn dood het grootste verlies, dat de Duitsche diplomatie kon treffen en dat onherstelbaar mag worden genoemd. I RONA Vooral op het oogenblik, dat de Russische en En- g-elsche ministers Sassonof en Edward Grey te Bal moral zulke belangrijke besprekingen over den Balkan houden, wordt het verlies van den uitnemenden ken ner van het Oosten dubbel zwaar gevoeld. En men kan zich voorstellen, dat de vervanging van dezen grooten, voorzichtigen en toch doortastenden diplo maat reeds nu in Duitschland' zorgen baart. GOEDE VOORNEMENS. Men schrijft aan de Tel.: De minister van Oorlog Colijn heeft, de herhalings oefeningen geregeld tot en met het jaar.1922. Zou. de huidige regeering er zoo vast op rekenen, tot dat tijdstip aan het bewind te blijven? Gemengd nieuws. EEN BELANGRIJKE AANHOUDING. Maandagnamiddag heeft de politie te 's-Gravenhage. op aanwijzing- van een Duitschen kastelein aldaar een belangrijke aanhouding- gedaan, 't Is haar namelijk mogen gelukken de hand' te leggen op den kantoorloo- per van een bank te Dusseldorf, Henrich Geb, die zich in Mei j.l. ten nadeele van die bankinstelling uit de voeten maakte met niet minder dan tweehonderddui zend mark. Er' was destijds op de aanhouding vau den ontvluchten 43-jarigen Heinrich een belangrijke premie uitgeloofd, doch het duurde geruimen tijd eer de dader in deze geruchtmakende zaak werd ontdekt. Echter te Konstantinopel1 werd) hij aangehouden. De Turksche regeering leverde d'en verdachte aan Duitschland] uit, waarna Heinrich in afwachting van de behandeling zijner zaiak in de gevangenis te Dussel dorf werd! opgesloten. Uit deze gevangenis wist hij Zaterdag te ontvluchten zooalsi wij reeds meldden. De gevangene had' daartoe voorgewend' pijn in den mond te hebben, waarschijnlijk wetende dat voor hem, een maal in het vertrek van d'en gevangenisarts zijnde, de kans voor ontsnapping grooter zijn zou. Inderdaad slaagde hij er in te ontvluchten, over de grenzen te komen en zoo arriveerde hij Maandag blijkbaar op doortocht naar België of Frankrijk te 's-Gravenhage in gezelschap van een te Essen woonachtigen neef, een 21-jarigen reiziger. Het tweetal1 bezocht nu Maandagnamiddag een Duitsch bierhuis in het centrum! der stad1. Dit werd het noodlot voor den vluchteling. Want zeer toevallig herkende de bierhuishouder zijn landgenoot terstond ja, ongelukkigerwijs bestond er tusschen beiden zelfs een Oude veete, en was de bierhuishouder uit de Duit sche bladen op de hoogte van de ontvluchting- van Heinrich. Er werd) in hef bierhuis dóór de beide vreemdelingen geïnformeerd naar reisgelegenheid naar Parijs. De kastelein verwees hem daarvoor naar een dicht in de omgeving zijnd! reisbureau van een der spoorwegmaatschappijen. Toen nu daarop Heinrich en zijn neef zich in een auto daarheen begaven, waar schuwde de kastelein een agent van politie, en wees hem den voortvluchtige aan. D'e politie-agent hield de auto daarop aan. Op hetzelfde oogenblik trachtte Geb nog te ontvluchten, doch hij viel aanstonds in handen van een anderen politie-dienaar. De ontsnapte gevangene, die gekleed! was in een splinternieuw pak (hij was in gevangeniskleeren te Dusseldorf ontvlucht), werd) met zijn neef eerst naar een der politiecommissariaten geleid1 en vervolgens werden beide Duitschers naar het Hoofd'-commissari- aat overgebracht. Daar bekende Heinrich de voortvluchtige bankiers- looper te zijn. Ook weersprak hij volstrekt niet zich aan den diefstal van d# 2 ton Mark te hebben schul dig gemaakt. Nadat er gerechtelijke foto's van hem waren ge maakt, is Heinrich Geb voorloopig. als vreemdeling- zonder middelen van bestaan in het Huis van Bewa ring- opgesloten, in afwachting van hetgeen verder met hem moet geschieden. In zijn bezit werd o.a. ge vonden een gouden horloge en eenig geld. Zijn neef is op vrije voeten gesteld. HET WITTE KRUIS. (Vervolg) Voorstel IV van het Hoofdbestuur was aan de orde. Het luid't: De algemeene vergadering besluite van „Gereserveerd kapitaal" 400 te bestemmen voor het doeu vervaardigen van een maquette van een arbei derswoning op de schaal van 1:5 en het tentoonstellen ervan op verschillende plaatsen in de Provincie. Bedoeld wordt een arbeiderswoning- naar het model van eene door het. Rijkswoningtoezicht goedgekeurde woning, en zóó, dat het inwendige geheel waarneem baar is. In verband met dit voorstel verklaart de afdeeling Nibbikswoud nog verder te willen gaan en een perma nente tentoonstelling t© willen organiseeren waar niet alleen' goede, doelmatige arbeiderswoningen maar ook burgerwoningen worden tentoongesteld. Het voorstel werd bij meerderheid' van stemmen aangenomen. Thans verleende de voorzitter het woord aan dr. W. P. Ruijscli, hoofdinspecteur van de Volksgezond heid. Spreker verklaarde de vergadering niet te wil len verlaten, zonder zijn dank te hebben uitgesproken voor wat d'e groote, kapitaalkrachtige vereeniging „Het Witte Kruis" heeft gedaan in het belang der volksgezondheid en nog dagelijks doet en in de toe komst zich voorstelt te doen. In den tijd, toen de noodzakelijkheid van een derge lijk lichaam hier te lande nog bij lange na niet alge meen werd erkend, nam „Het Witte Kruis" reeds het initiatief tot het oprichten van volksbaden. En waar het gold verbeteringen aan te brengen op hygiënisch gebied, is de vereeniging steeds voorgegaan. Spreker besluit, met de beste weraschen voor deze vereeniging. Het laatste voorstel van het Hoofdbestuur luidt: De algemeene vergadering machtigt; het Hoofdbe stuur een contract aan te gaan met het Hoofdbestuur van de Ned. Vereeniging „Het Roode Kruis," waarbij onze Vereeniging zich voor den -tijd van 5 jaren ver bindt, in geval van mobielmaking van het, Nederland- sche leger wegens oorlogstoestand binnen Nederland aan het comité van het- Ned. Roode Kruis te Plilver- surn ter beschikking te stellen het Hor>tellingsoiord ileideheuvel met al wat, er in of op staat, tegen een tegemoetkoming van 250 per maand, een deel van een maantll voor een geheele gerekend, terwijl als mi nimumbedrag 1000 zal worden vergoed, met de bepa ling, dat lo. woning, inboedel en tuin door de Vereeni ging Het Roode Kruis behoorlijk zullen worden on derhouden en na afloop van het gebruik in denzelfden toestand opgeleverd als in welken zij zijn in gebruik genomen; 2o. dat de kosten voor verwarming, water leiding enz. komen voor rekening- van Het Roode Kruis, en 3o. het personeel, zoo hét daartegen geen be zwaar heeft, in de door het Roode Kruis tijdelijk be zette inrichting dienst doet op de voorwaarden, waar op het te voren aan de inrichting- werkzaam was. Ook dit voorstel werd aangenomen. De begrootiing- voor de ontsmet-tingsinrichting te Alkmaar wérd in ontvangst en uitgaaf vastgesteld op 4155; die voor de ontsmettingsinriebting te Hil'vêr sum op 3951; die voor Ileideheuvel op 17.500; die voor Vechtoever op 7600, terwijl de geheele begroo ting- der vereeniging werd1 vastgesteld tot een bedrag- van 95.210.05 in ontvangst en uitgaaf. Tot leden van het Hoofdbestuur werden herkozen de op 31 December a.s. aftredende heeren dr. P. J. Bar- nouw, an jhr. J, A, Hoeufft. In d[e plaat» van den heer G. Rwart, die tussehentijds heeft, bedankt, werd gekozen de heer dr. B. Trouw. KAMERVERKIEZING-OMMEN. Men schrijft aan Het, Vad. Zaterdag is in een voorloopige vergadering van be sturen van enkele kiesvereeniginig-en erï uitgenoodig- den besloten tot het stellen van een candidaat- van vrij zinnige richting- in de vacature-Kuyper Zaterdag a.s. zal: de candidaat gekozen worden. Wanneer de voorteekenen niet bedriegen,, belooft deze verkiezing wel een spannende te worden. Zeer waarschijnlijk zal ook een Christ.-historische candidaat- gesteld worden. Als men nu bedenkt, dat bij de laat ste drie verkiezingen de Verhouding tusschen de coali tie en de vrijzinnigen steeds 4:3 was en dr. Kuyper in 1908 en 1909 minder stemmen kreeg dan de helft van het aantal kiezers, dan begrijpt ieder, dat onze strijd niet hopeloos is. Maar dan zal veel laksheid overwon nen en veel onverschilligheid afgeschud) moeten wor den. Het is bekend genoeg, aan welke, zijde de thuis blijvers moeten worden gezocht. Naar het Centrum verneemt, heeft ten aanzien van het bezetten van den vacature-Kamerzetel) iu het district Ommen een gedachtenwisseling plaats gehad tus-schen de besturen der rechtsche partijen, waarbij men) het spoedig erover eens werd, d'at de zetel van dr. Kuyper opnieuw door een anti-revolutionnair dient te warden bezet. Het meest, zouden, naar liet blad! voorts verneemt, voor een candidntuur in aanmerking komeni. profnar. Diepenhorst te Amsterdam en prof. dt. Visscher te Utrecht. Gister heeft, d'e burgemeester van Amsterdam, ver gezeld van den commissaris van politie in de le sectie, den heer W. L. II. Koster Henke, een bezoek gebracht aan de verschillende straten, welker bewoners klagen over overlast,, veroorzaak door het rumoer der uaeht- societeiten. Naar men zich herinneren zal werd in de jongste Raadsvergadering- een1 adres te dezer zake van bewoners der Warmoesstraat gesteld in handen van de Commissie voor d'e Strafverordeningen. Behal ve de Warmoesstraat, werden ook de Gravenstraat en de Pieter .1 acobdwarsstraat bezocht. PERSDELICT. Voor de rechtbank te Middelburg zal 11 October worden behandeld de zaak tegen jhr. B. J. O. van B., dagbladredacteur, wonende te 's-Gravenhage, beklaagd van beleediging van mr. Giovanni, indertijd pauselijk zaakgelastigde bij de Nederlandsche regeering te 's-Gravenhage. Deze zaak betreft een artikel in „De Mid'delburgsche Courant" van den Haagschen toren wachter. Onder de door het openbaar ministerie ge dagvaarde getuigen behoort ook genoemde prelaat. EEN WANHOOPSDAAD. Maandagavond hebben eenige justitieele ambtena ren den kruidenier uit de Ten Katestraat te Amster dam en eenige omwonenden aan een verhoor onder worpen, ter controleering van het gerucht als zou de vrouw, waarover wij gisteren meldden dat zij vergif had ingenomen, dit zelve niet gedaan hebben. Daar echter is gebleken, dat van een haar toedienen van vergif geen sprake is, zullen verdere justitieele stappen worden nagelaten. Het lijk zal vermoedelijk heden worden ter aarde besteld. BRAND 1NEANTERIEKAZERNE HAARLEM. Gisteravond half acht; brak door onbekende oorzaak brand uit in de zoogenaamde rust- en deponeerkamer van de Infanteiriekazeme aan d'e Nieuwe Gracht te Haarlem, welke kamer altijd! na vijf uur gesloten is. Het vuur verspreidde zich van daar zoo snel, dat wel dra d© geheele zuidelijke vleugel was aangetast. De brandweer was weldra aanwezig en liet., wat in jaren niet gebeurd is, de brandklok van de Groote Kerk lui den, om al het beschikbare materiaal met bediening, die anders niet gerequireerd wordt, op te roepen. Welhaast werd uit naar schatting dertig slangen water gegeven. Hoewel het oude, gebouw zeer fel brandde, was er dan ook weldra geen gevaar meer voor overslaan der vlammen naar de andere gebouwen. Maar de zuidelijke vleugel brandde geheel uit. Het was een merkwaar dig moment toen 2000 patronen, waaronder wacht- en. revolvérpatronen achter elkaar knallend ontploften als tirailleurvuur. Omstreeks 9 uur was de brandlweer liet vuur mees ter. Was er wind geweest, dan zou allicht de gansche kazerne verloren zijn geraakt. Ook is de schado gróót. Voor de bewoners der kazerne, thans slechts circa 400 in aantal, is geen oogenblik gevaar geweest. Nader wordt gemeld: Ook de westelijke vleugel is uitg-ebrand. Men zegt, dat het vuur aangekomen zou zijn in de cantine, vlak bij de rust- en deponeerkamer. Deze cantine, met daar boven, Heed1- en rustkamer der conrp. van het 3e bat., de rustkamer van den staf van 't regiment, 4 logieska- mers der 4e comp. 3e bat. zijn uitgebrand. ITet aantal patronen dat ontbrandde wo.rd't van andere zijde als achtduizend opgegeven. Ook do muziekinstrumenten verbrandden. Civiele en militaire autoriteiten waren ter plaatse. De brand werd zelfs in Amsterdam gezien. NED. HERVORMDE' KERK. Men laat te Dordrecht; het kerkelijk geschil nog niet rusten; dezelfde lidmaten der Ned. Herv. genu die in Januari 1.1. een bezwaarbrief indienden tegen de •toelating der ouderlingen Vleezenbeek en Bachman en den diaken Kramer, hebben zich thans, nu de kerke-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1