DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Goedkoope Costuumlessen, Mo. 228. Honderd] en veertiende Jaargang. 1912. DONDERDAG! 26 SEPTEMBER. Goedkoope Verstel- - - en Naailessen. Goedkoope Strijklessen, Goedkoope Kooklessen, Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Alkmaarsche Huish. ©n Industrieschool. Telefoonnummer 3. De]Jubileum-Tentoonstelling van den Nederl. Fotografen-Kunstkring. BINNENLAND. ALKMAARSCHE RANT LH IAV1 Z|)die zich met 1 October op dit blad abonneereu, ontvangen WV de tot dien datnm verschijnende nummers franco en gratis. De Uitgevers. 3 avonden per week van 810 uur. Aan vang half October. Einde van den cursus 1 Maart. De kosten bedragen f 3.voor ongeveer 35 lessen van 3 nar, in twee termijnen te voldoen op 1 No vember en 1 Februari. Onderricht wordt gegeven in het knippen en naaien van een gekleurde tusschenrok en katoenen japon of eenvoudige blouse. Aanvang half October. Einde van den cursus half Maart. 4 avonden per week van 57 uur en van half 8 tot half 10; f 0.30 per week, vooruit te betalen. gedurende de maanden November, December en Janu- ari, 1 avond per week van 8—lO nnr, zijnde 13 13 lessen voor f 3.50, in 2 termijnen te be talen n.l. 1 November f 1.50 en 1 Januari f 1. Desgewensoht is het medebrengen van eigen strijk goed toegestaan. gedurende November, December en Januari, 3 avon den per week van 8—ÏO nnr, zjjnde 30 lessen voor 1 4.in 2 termijnen te betalen n.l. 1 Novem ber f 2.50 en 1 Januari f 1.50. Al deze cursussen zullen worden gegeven aan de Inlichtingen geeft gaarne da Directrice M. W. ARBEITER. ALKMAAR, 26 September. Aan den steeds grooter wordenden aandrang, om ten aanzien van jeugdige personen wijziging te bren gen in de bepalingen betreffende de strafrechtsple ging en de straffen, heeft het Duitsche ministerie van justitie eindelijk toegegeven. In de Berlijnsclie bla den vinden we van ochtend een reeks bepalingen, wel ke uit het mislukte wetsontwerp inzake de algemeene herziening' van de strafwet zijn gelicht en thans af zonderlijk bij den Bondsraad zijn ingediend, met de bedoeling, dat ze zoo spoedig mogelijk in werking kun nen treden. Natuurlijk vindt men in deze bepalingen enkele, welke ook in onze z.g'.n. Kinderwetten voorko men. Allereerst dat het rechtsgeding tegen een per soon, die nog geen achttien jaar is dit is. de ge stelde leeftijdsgrens en er zijn geen afzonderlijke voor schriften betreffende nog jongere kinderen niet in het openbaar behandeld wordt. Dan dat den jeugdi gen verdachte een verdediger moet worden toegevoegd. Maar overigens is er nog al verschil op te merken. Blijkbaar heeft de Duitsche wetgever zich veel meer dan zijn Nederlandsehe collega gesteld op het stand punt, dat het geding een opvoedend karakter moet dra- In de kunstzalen van den heer J. J. Biesing te Den Haag zijn een aantal fotografieën tentoongesteld, die te Amsterdam, te Groningen en te Nijmegen eveneens te bezichtigen zullen zijn. En het is te betreuren, dat men niet in veel meer steden van ons land deze zoo belangrijke lïcht-drukken ter beschouwing toont. Nog altijd is de strijd of fotografeeren tot de kuns ten of de wetenschappen moeten gerekend worden, niet uitgevochten. Zullen wij een aandeel in den strijd nemen? Na het. bezichtigen van deze tentoon stelling, die zoo heerlijke stalen levert, zou men er toe geneigd zijn. Maar iets anders dan een persoon lijken indruk kan, men toch niet geven. Toen wij de tentoonstelling gezien hadden, waren wij zoo onder den indruk, dat wij geneigd waren te zeggen: Zulke fotografische portretten em landschap pen als hier te zien zijn, stempelen de fotografie tot kunst. Maar daarna bezochten wij 't atelier van een onzer beste Haagscbe kunstschilders, die juist gereed is voor een eerlang te houden expositie van. zijn werk. En. ziet toen wij nu daar weder een serie heerlijke geschilderde portretten zagen, moest het- ons van 't hart: „Ook zelfs de uitnemendste fotograaf ook zelfs de fotograaf die zelf een kunstenaar is, kan geen werk leveren, dat naast het geschilderde portret is te stellen. Het onderscheid is als volgt te formuleeren: de fotograaf levert de objectieve weergave van een tij delijk iets. De schilder levert de subjectieve weergave van een eeuwig iets. Het eénig subjectieve, dat de fotograaf kan aan brengen is niet iets van het wezen, maar iets van de omgeving en het uiterlijke. De pose, de lichtval en gen. Zoo bepaalt al dadelijk het eerste artikel, dat er voor zoover behoefte daaraan bestaat, bij de rechtban ken bijzondere afdeelingen zullen komen (kinder-recht- banken), waarvan tot schepenen personen zullen wor den aangesteld, die in de. opvoeding' der jeugd bijzon dere ervaring hebben gekregen. Uitdrukkelijk wordt nog hieraan toegevoegd, dat ook onderwijzers der la gere scholen schepenen voor de jeugd mogen zijn. Is het in het belang van een verdachte,'dat opvoedings- en verbeteringsmaatregelen op hem worden toegepast, dan zal er geen vervolging behoeven plaats te hebben de 'aard van liet delict, karakter en gedrag van den jeugdigen overtreder moeten hierbij in aanmerking worden genomen. Zelfs kan tijdens de behandeling' de vervolging worden ingetrokken en ecu desbetreffende beslissing is onherroepelijk. Wordt de jeugdige delin quent voor schuldig gehouden, dan kan öf een beris ping worden toegediend, of er kan worden bevolen, dat hij zal worden geplaatst onder de tucht van de justi tie- of school-autoriteiten, dan wel, dat hij ter be schikking' van do regeering zal worden gesteld' (opvoe ding van regeeringswege). Ook kan hij voor bepaal den tijd worden geplaatst onder toezicht van een op voeder, als hoedanig ook vrouwen kunnen worden aan gewezen. Behalve een verdediger mag' een verdach te ook nog anderen bijstand hebben, die de rechten van de verdediging heeft. Familieleden, geschikte an dere personen en ook vrouwen, kunnen als raadslieden- optreden. De jeugdige personen worden niet in voorloopige hechtenis geplaatst, als diti door andere maatregelen, in het bijzonder door voorloopige opneming in een opvoedingsgesticht, kan worden voorkomen. Bevinden zij zich echter in voorloopige hechtenis, dan mogen ze slechts tijdelijk in één vertrek met volwassen gevan genen doorbrengen en alleen dan, indien liun lichame lijke of geestelijke toestand dit eischt. Ook bij de behandeling van het procés moet aanraking met vol wassen beklaagden, zooveel mogelijk worden vermeden en wanneer minder- en meerderjarige beklaagden ge zamenlijk terecht moeten staan, zal' de zaak zooveel doenlijk gesplitst worden. Mocht de vrees bestaan, dat een deel der behandeling op den jeugdigen be klaagde een nad'eeligen invloed zou kunnen uitoefe nen, dan kan de rechtbank, als verdediger of andere raadslieden zich hiermede vereenigen, bepalen, dat hij tijdelijk de reebtznaFmoet verlaten. Dit zijn do voornaamste der nieuwe bepalingen, welke ongetwijfeld in de Duitsche bladen druk zullen worden besproken. Zooals men uit het bovenstaande kan zien, gaan ze heel wat verder dan ten onzent. Of echter zelfs liet opvoedend karakter van deze voorgestelde wijziging wel ver genoeg gaat om de tuchteloosheid der jeugd met succes te bestrijden? Het is goed, wat wordt' voorgesteld. Maar. ongetwij feld zou het beter zijn, indien men nog een stapje ver der ging, de opvoedende taak niet bij de justitie, maar bij de politie liet beginnen, politiebrigades in het le ven riep, die, zooals onlangs in „de Gids" werd be toogd, moesten bestaan uit flinke mannen, half poli tieman, half paedago.og, welke bovenal overtredingen trachtten te voorkomen hetgeen nog wel zoo wen- schelijk is dan de strafrechtspleging en de straffen te wijzigen het lichtspel, de omgeving. De fotografie is waar. De Schilderij is waarachtig. En met een woordspel: de fotograaf geeft, het waar achtige, de schilder het Waar-achtige. WSar-achtig is iets minder dan waar. Waar-achtig is iets méér dan waar. De fotograaf maakt een afbeelding'. De schilder een beeltenis. Het zuiver objectieve is niet waarneembaar. Is ab stractie. Na deze uiteenzetting kunnen wij rustig prijzen. Te laken is er zoo héél weinig, dat zulks niet eens noodig is. Hoogst merkwaardig' is het, dat men vrij goed het karakter van de fotografen uit hunj werk kan proeven. De fotograaf is persoonlijk geworden. Niet alleen door de voorstelling of het. type, ook wel degelijk dooi de wijze waarop de voorstellingen genomen zijn, leeft men den landaard van den fotograaf kennen. Frau d'Ora uit Weenen heeft in haar afbeeldingen, wat men geneigd! is „Weensehe chic" te noemen. Het is iets anders da.n Parijsche chic. Meer linie en minder gratie. In beidé gemis aan innigheid en statig schoon. Statig dat is, zooals de edelinogende heeren sta ten zich bewogen in den tijd der vereenigde Nederlan den. E. O. Hoppe, London, is meer ernstig dan gevoelig. Zijn werk is gericht op het expressieve. P. Clausing Jr. te Haarlem is in zijn portretten ge distingeerd, voornaam-eenvoudig' en vermijdt schilder achtigheid. Indien de fotografen er maar van over tuigd worden, dat fotografie en schilderkunst andere doeleinden najagen, zou veel wansmaak en misver stand voorkomen worden. IJ. Bersenbrugge te Rotterdam met eenige tooneelj*- H. M. DE KONINGIN. Van H. M. de Koningin is bericht ontvangen dat zij verhinderd is gevolg te geven aan het voornemen, de Bosboom-Toussainttentoonstelling te Utrecht te bezoeken. Naar gemeld wordt, zal H. M. de Koningin geen gevolg geven aan haar aanvankelijk voornemen om de legeroefening in de Stelling Amsterdam ten deele bij te wonen. PRES 1 DENT-D1EECTEUR NEDERLAND- SCHE BANK. Bij Kon. besluit van 23 dezer is, met ingang van 1 November, bij de naamlooze vennootschap De Neder landsehe Bank benoemd tot president-directeur de heer mr. G. Vissering, thans president-directeur van de Javasehe Bank, en zulks voor den tijdl van 7 jaren. DE A.S. KAMERVERKIEZING TE OMMEN. Naar aanleiding van het bericht als zou ook prof. mr. P. A. Diepenhorst, te Amsterdam, in ernstige aa nmerking komen voor een Candida tuur bij de a.s. Kamerverkiezing' in district Ommen (vacature-Kuy- pe,r) word't aan „De Rotterdammer" medegedeeld, dat deze aan den voorzitter der centrale anti-rev. kiesver- eeniging heeft medegedeeld, dat het professoraat dei- Vrije Universiteit niet vereenigbaar is met het lid maatschap der Tweede Kamer. In een drukbezochte vergadering der Christ.-Histo rische Kiesvereenig'ing „Koningin en Vaderland" te Nijverdal, zijn voorloopig' Candida,at gesteld mr. A, E. baron Mackay T. Pzn., te Den Haag, en mr. W. baron de Vos van Steenwijk, te Wijhe. De definitieve be slissing' zal plaats hebben in de vergadering van het Centraal Comité op a.s. Maandag. (Ned.) I)E ZAAK-VROONS. De Minister van Oorlog a. i. van Marine heeft zeer breedvoerige inlichtingen verschaft op een adres van II. F. Vroons, oud-werkman der Marinewerf te Am sterdam, houdende verzoek om eerherstel en geldelijke vergoeding. De Minister heeft na ernstige overweging, van alles wat in zake Vroons dienende is, niet kunuMt verkrij gen de overtuiging, dat aun adressant in emiig op zicht onrecht is geschied'. De Minister heeft dan ook tot zijn leedwezen geene termen kunnen vinden, op de vroeger ten aanzien van adressant genomen beslissin gen terug te komen. Gemengd nieuws. WANHOOPSDAAD. Dezer dagen maiakten we melding van het treurig feit, dat Zaterdagavond de eehtgenoote van dien win kelier L., uit de Ten Katestraat te Amsterdam, door middel van lysol een einde aan haar leven maakte. Gisterochtend werd op de, begraafplaats „Vredeu- hof" liet stoffelijk overschot der ongelukkige vrouw aan den schoot der aarde toevertrouwd. De begrafenis hadl plaats van uit het Wilhelminaga sthuis. De echt genoot, vergezeld van drie: rechercheurs, volg'de in een koets den lijkwagen. In de buurt van 't Wilhelminagasthuis stond' eer. talrijk publiek, dat toen het volgrijtuig passeerde, een dreigende, houding aannam en voortdurend woorden, als moordenaar, ploert, etc., deed hooren. Op de be graafplaats waren verscheidene politieagenten aanwe zig. Alleen de naaste familieleden en eenige vriendten van de overledene werden bij het graf toegelaten. Toen, de plechtigheid was afgeloopen en de echtge noot zich weer naar het rijtuig begaf, was het talrijk aanwezige publiek niet meer te houden. Tiet rijtuig werd met steenen gebombardeerd, zoodat ia minder dan geen tijdl de ruiten stuk waren. Op last der politie werd in gestrekten drag huis- ten-portretten toont groote intelligentie. Tooneelspe- lers hebben de eigenaardigheid', dat liun gelaat dik wijls verandert. Men kan Royaards b.v. op drie tijd stippen van den dag' ontmoeten en telkens zijn. gelaat ook zonder eenige grime veranderd vinden. Wij hebben bij toonéelisten wel opgemerkt, dat zij onbe wust hun gelaat reeds een andere uitdrukking gaven, als zij een ander kleed aandeden. Zoo dan is de mevr. v. d. Horst in „Allerzielen," ook zonder grime een andere, dan in een salonstuk. Royaards doet hier aan een Bayreuth-Wodan denken heeft daaraan zelf wellicht bij 't poseeren gedacht. In Mien Duymaer van Twist zien wij het zacht-teedere. het liefelijke uit gedrukt met vooral de oogen zeer expressief. J. F. Blöthe in zijn ..Drenthe" blijkt gevoelig voor den sfeer der dingen te zijn. II. Deutmann geeft, in zijn Schelpenvisschers een fijne sfeer- en spiegelstudie aan 't strand. Bernard F. Eilers levert in het portret van Is. Querido een volmaakt fotografisch kunstwerk. Ilelene Goude, met haar Portret van een oude dame ook in den catalogus gereproduceerd toont, hoe door vlijtige studie van onze groote portretschilders ten laatste ook de fotografie iets kan leveren, dat zon der ook maar eenigszins iets van schilders-mooi te imiteeren, een eigen opvatting en een eigen schoon heid leert kennen. Deze oude dame is als pose, al- stofuitdrukking, als tonaliteit, van bijzondere gevce ligheid. Men denkt aan De Staalmeesters en aan Whistier., niet omdat de fotografiste getracht heeft, door uiterlijkheden hieraan herinneringen te wekker., doch omdat dezelfde ingetogenheid, dezelfde liefde tot rustige, simpele voordracht hier is uitgedrukt. Voor werk als dat van Helena Goude voelt men 't wel, de fotografie moge al geen kunstwerk zijn, de fotogra- fist# bekoort w«l degelijk kunsfensret te «ijn. waarts gereden. In de Ten Katestraat schoolden voortdurend mensehen samen voor het huis van den -winkelier. De man was echter zoo verstandig' zich niet in de buurt te vertoornen. EEN AANHOUDING. In Den Haag is aangehouden de vermoedelijke da der van don goud- en zilverd'iefstal bij den horlogema ker Schuld tc Barneveld. Het is een 24-jarige letter zetter, die sedert kort te Barneveld werkzaam was. SCHANDELIJKE DINGEN. Men schrijft uit Gendtingenj aan De Ned.: „Sedert eenige dagen heerscht in ons rustige dorpje een stemming van boosheid, die al eenige malen tot relletjes aanleiding gaf. De oorzaak is te zoeken in een lezing, door mr. Van dér Laar, redacteur vau „De Beukelaar," alhier gehouden, over het drankgebruik in Roomseh-Katholieke streken, waarin hij eenige harde waarheden heeft gezegd, die den Roomschen dorpsge noot en onaangenaam moeten aandoen, schoon elke be- leedigendë bedbeling' daaraan vreemd! tvus. Sinds kan de heer v. d. Laar niet rustig over d» straat gaan. Zondag-morgen stonden even buiten het dorp een honderdtal personen, meest leden van de Sociëteit „Vriendenkring," mr. v. d. Laar, die uit de kerk kwam, op te wachten. Deze was al: gewaarschuwd en wérd beschermd door twee marechaussees; de bende volgde in. optocht achter hen aan, zonder dat de bur gemeester of de twee gemeenteveldwachters^ die aan wezig waren, iets deden om het plebs in orde te hou den. Ongehinderd werden scheldwoorden geuit en een paar allerschandelijkste 1 ietteren gezongen, die gedrukt werden rondgedeeld. Ee,u daarvan bevat o.a. deze coupletten En 't volgend jaar wordt de kennis nog beroerder Dan worden de anti-lui voor kop van jut gebruikt. En als schrijver dezes dan voor niemendal! den [eersten slag mag geven. Dan slaat ie de heele bende aam papbeschuit. En dan verzoeken we de kennisklanten, 't Zij of ze zijn liberaal' of katholiek, Zoek de botten van die kerels gauw bij mekander, En begraaf ze met oude kermismuziek. Eu is dan alles afgeloopen Bograafnisfoest flink toegedaan, Dan biddqm we. Heer stuur ze ons nooit Weder, E n knoop nog een dag Lij de kermis1 aan. De dichter van dit schoons noemt zich: „Een ker mishouder." Dat zal wel zoo zijn!" Het tweede liedje, dat wy tevens tpegezonden kre gen, is al even fraai t" YEEVALSOHING VAN EEN REISPAS. Jhr. mr. C. A. Elias, burgemeester van Zaandam, wegens vervalsehing van een reispas door de Haarlem- sehe rechtbank veroordeeld' tot 5 dagen gevangenis straf, beeft tegen dit vonnis hooger beroep aangetee- kend. BIDDEN. Niet om polemiek te voeren, of uit te lokken, maar om een tegenhanger te geven op het geval van den predikant, die niet om regen durft biddeu, deelt C. het volgende mede aan de N. Ot. Het gebeurde zeker 30 a. 40 jaren geleden in een dorp in Noord-Holland', dat- zich Zondags in de kerk, onder de preek, een vleermuis vertoonde. Daar het schip vooral met vrouwen gevuld! was, begrijpt men de aan opwinding grenzende consternatie. Ieder had slechts oog voor het griezelige gedierte en de aandacht voer de preek was weg: Daar er aan voortzetting van den dienst niet te G. C. Kooyker te Alkmaar, geeft in zijn interieur „De Linnenkast" een bewijs van het doorvoelen der intimiteit.. Bail, de Fransehe colorist heeft herhaalde lijk het monumentale van linnen en linnenkasten ge schilderd. Kooyker, fotografeerend, geeft het meer intieme en het poëtische wat van een half-g'eopende Hollandsche linnenkast uitgaat. P. J. Kouw te1 Nijmegen, is door zijn portretten zoo wel als door zijn genre-stukken iemand, die tot de besten van de ten toon stellers hier gerekend mag' wor den. Zijn ..Harmonica-spelers," zijn „Buurpraatje," zijn Portret van Jan 0. de Vos getuigen van een vol maakt. meesterschap en een echt.-artistiekcn zin. C. Itcijers toonde in zijn koude Decemberdag dat hij in staat is, het fijn-sferige, het iel-kille, weer te doen geven. A. S. Weinberg, Groningen, o.nn. „De Spinster," proeve van een uitvoerige studie met uitnemende kwa liteiten van pose, belichting en kleur. Dit zeer onvolledig' overzicht moge er toe leiden deze Jubileum-tentoonstellingen druk te bezoeken. Zelden te voren zijn zooveel goede fotografische wer ken, door artisten vervaardigd, bijeengebracht. En zelfs daar, waar de fotografen zichtbaar gepoogd heb ben, effecten van het schilderij te verkrijgen, zijn deze pogingen leerzaam. De bezoeker van de Haagsche tentoonstelling, die na afloop een bezoek brengt aan „Puleliri Studio" en daar voor die heerlijke aquarel van ter Meuten „Spelend© kinderen op 't strand" blijft toeven, zal wijs doen. Hem wordt het zeker duidelijk .dat er effecten zijn, die alleen de schilder kan weerge ven. Dat aan de fotografie een groot terrein is ge laten, maar dat toch streng begrensd is. Binnen dat terrein is veel te verkrijgen buiten de grenzen ver valt. de fotograaf in kunstje en truc. B. OANTER.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1