SI EET# 101 LET Zi EE P i iïüsamgg? - K»»'» - IB ,,De Koophandel ONDERWIJS VICTORIA-WATER FIJN,DUURZAAM,GEURIG STADSNIEUWS. BUITENLAND. Telefoon 408. de beroemde Dordtsehe Boter- speculaas, 45 ets. per pond. I. PRINS Az., Oudegracht 285b. «V» - soiyls stelde de keer Duijs de volgende motie: De Raad, overwegende dat Burg. en Weth. bij hunne informa ties naar de sollicitanten voor gemeente-s-ecretaris de vrijheid hebben genomen, d[e vraag te stellen, of de sollicitant in of naast zijn ambt godsdienstige of poli tieke gevoelens pleegt voorop te stellen, of op eeniger- lei wijze te propageeren, keurt dergelijke wijze van. informaties inwinnen ten zeerste af. Deze motie werd' aangenomen met 11 tegen 5 stem men. De. drie wethouders stemden niet mee. Daarop werd in de vacature voorzien. tJIT BEUGEN. Hedenmorgen om half tien brak van den kaaswagen van den heer Eager uit het Wotid' de as bij de veer af. liet gebeurde tegenover de boterfabriek. K. werd uit den wagen geslingerd, doch bekwam geen letsel. KORTE BERICHTEN. Na,ar aanleiding van het bericht omtrent elee- triseh heien bij de Groote Club te Amsterdam, waar van gemeld werd, dat dit de eerste maal is, dat in ons land electrisch geheid werd, schrijft de directeur der gemeente-lichtfabrieken te Gouda, dat in ons land reeds in December 1911 electrisch geheid' is en wel bij Leiden voor de provinciale werken aan het Rijn Schiekanaal. De weesinrichting te Neerbosch ontvangt steeds minder giften. Over het tijdvak April'September van dit jaar werd ongeveer 4000 minder ontvangen dan over hetzelfde tijdvak van het vorige jaar. Twee zwervende Russen hadden zich ongemerkt verborgen in het Woensdag van ITarlingen naar Lon den vertrokken stoomschip „Groningen," met de be doeling de reis daarheen kosteloos mee te maken. Ter hoogte van den Pollendam werden ze. echter reeds ont dekt en door kapt, Salmon op de Vliereede overgezet op den loodsafhaler, die hen weer naar Harliugen te rugbracht. Door bemiddeling van den Russischen con sul werden ze van voedsel en reisgeld' tot aan Rotter dam voorzien, aangezien ze niet naar Rusland wensch- teu terug te keeren. Naar uit Tilburg' wordt gemeld is daar ter stede een conflict in de metaalindustrie uitgebroken. Een eisen om liooger loon is door den patroonsbond gewei gerd. Bij de firma Van Zantbeek zijn tegen morgen, Zaterdag, tien arbeiders ontslagen; d© anderen dïei- gen uu met staking. LEVERING ANTHRACIETKOLEN. Burg. eu Weth. hebben de levering van de voor de verwarming van het stadhuis gedurende den a. s. winter benoodigde prima Belgische anthracietkolen opgedragen aan de firma Geels Co alhier, na loting tusschen genoemde firma eu H. Gödldcke, die voor de levering de laagste inschrijvers waren. AANBESTEDING. Door de commissie van bijstand der Gemeente-reini ging is ten behoeve van den reinigingsdienst over het tijdvak van 1 October 1912 tot en met 30 September 1913 aanbesteed: a. de levering van 20000 K.G. in- of buitenlandsche haver van 48 tot 50 K.G. per II.L. Laagste inschrijver de beer Borajes, alhier, inlandeche it 4.80 per H.L. b. 6900 K.G. platte mals. Laagste inschrijver de heer de Vries alhier ii 5.50 tot 1 Januari en 5.75 na 1 Januari. c. 10000 K.G. stroo. Laagste inschrijver de heer Kooyman te Purmereud tl 26. d. 20000 K.G. turf strooisel, laagste inschrijver de heer Morra, alhier a 1.07. „Oneerlijke concurrentie, een ramp voor den mid denstand". „Tijdelijke uitverkoopen door niet-ingezeteneu". „Vervroegde winkelsluiting". (Vervroegde winkel sluiting geeft vrijen tijd noodig voor geestelijke ont wikkeling en uit geestelijke ontwikkeling komt hooge- re levenskracht, dieper levensmoed). „Billijker lastenverdeeling". (Gemeentebelasting naar draagkracht, een rechtvaardig en een goed begin sel). „Toezicht op levensmiddelen, waarmede niet alleen do middenstand als zoodanig, maar heel het volk is gebaat. „Vermindering der straatbelasting voor winkelhui zen". „Vermindering van den gasprijs voor winkeliers". De te hooge gasprijs (eleetricrteit) doet de winkeliers onevenredig veel bijdragen in de gemeente-belastin gen. „De oprichting van een Middenstands-Credietbank". „Bestrijding van bet euvel der zicktzendingen". „Bevordering van contante betaling". Van 't grootste belang is ook, dat iedere midden stander nauwkeurig op de hoogte is van al wat' de Ge meente exploiteert, van welken invloed of dat is op het particulier bedrijf en op de gemeente-belastingen, wat er gedaan wordt ter verbetering van locale toe standen, om bet vreemdelingenverkeer aantrekkelijk te maken, kortom van alles wat in verband staat, met de economische verheffing van dën middenstand. Waar misstanden gesignaleerd worden, willen wij met kracht en energie optreden ten bate en tot wel zijn van den middenstand, maar zal dat eenigen in druk maken, dan is uwe toetreding tot de A. W. V. dringend noodzakelijk. Er is in Alkmaar eene middenstandsvereeniging (de Hanze), maar de sympathie waarmede zij het stre ven beg'i'oet om de A. V. te doen herleven, moet u duidelijk doen inzien, dat een nog veel grooter aantal middenstanders moet staan achter de bestuurderen der organisaties, om te komen tot verwezenlijking van al datgene wat in 't belang van onzen stand- ge- wenscht ia. Wij zijn begonp.en en willen ook eindigen met woor den aan te halen, gesproken doof pen der voormannen van de Rotterdamsche Handelsvereeniging en zeggen u daarbij, wij willen niet alleen hunt woorden, maar ook hun daden tot de onze maken, maar daarvoor is noodig dat iedere handeldrijvende of industrieele mid denstander met ons wil meeleven, met ons wil beraad slagen, De wrijving van meeningen brengt de waar heid en Eendracht maakt Macht. „De Middenstand, en dit wordt nog te traag begrepen, behoort, wil hij in dc Maat schappij de hem behoorendë plaats innemen, rich wetenschappelijke beteekenis te verzekeren. Want in de toekomst is o. i. onafwijsbaar een eigen middenstands-politiek, een eigen bewegen in 's lands staatkunde, ,een eigen machtsont wikkeling in de regeling van 's landë bestuur. Aan deze circulaire is een inteekenbiljet gehecht, dat het bestuur gaarne binnen 8 dagen terug zou ont vangen. Natuurlijk het liefst ingevuld Wij hopen, dat liet actieve optreden van het bestuur succes zal hebben en dat het er in slaag-t den Alk- maarschen middenstand tot krachtige en blijvende! organisatie te brengen. De voordeelen, welke in deze circulaire zijn opgesomd, mogen de lauwen en on verschilligen doen besluiten zich voor het lidmaat schap aan te geven. ITALIAANSOH-TITRKSGHE OORLOG. De Temps zegt met betrekking tot het gerucht, dat I Wilhelm SwÏÏters' de ltaliaaiiscli-l urksclie ouder 11 aiidelingen zouden zijn gekomen tot- overeenstemming en d'at- de ondert-eeke- ning van den vredë nabij zou zijn: De telegrammen welke wij voor liet ter perse gaan ontvangen, wijzen er wel is waar op, dat de onderhandelingen zeer ver ge vorderd zijn, maar machtigen ons niet- te bevestigen dat algeheele en afdoende overeenstemming is bereikt. In Eransche officieele en diplomatieke kringen is evenmin eenige mededeeling ontvangen over den gunstigen uitslag der onderhandelingen. j Ris en Elisabeth Johanna Smorenbarg. Adrianus a en Ariaan-tje Vries Joliau Elisabeth. Maria -Beeliug. Ilans, z. v. Jan Koopmans Sept. Geboren: 25 en Aaltje Winder. Hendrik WiUem, z. v. Arie de Boer en Ali- Leonardus Adi-iamis Plas d. 26 Sept da Jansen Trijntje, en Grietje Boots. 27 Sept. Nelly Maria, d Rootjes, Overleden: 27 Sept. jaar. v. v. Jan Blaauboer en Aaltje Peter van den Hoven, 70 t f Yerdronkenoord 188, Uk. Hnigbrouwerstraat'. heeft weder ontvangen Marktberichte»!. I ORTIJGAL. Volgens de Wiener Allgemeine Zei- tung is eergisteren de zaakgelastigde van Weenen plotseling' vertrokken. Men veronderstelt dat zijn ver- I trek in onmiddellijk verband staat met de tegenwoor digheid van den gewezen koning Manuel te Weenen. SI Ah JE. De, spoorwegmaatschappijen zijn bereid de drie voornaamste eischen van de spoorwegbeamb ten aan te nemen welke de begrooting van de 4 voarnaamste maatschappijen met 60 millioen vertioo- gen indien de regeering haar helpt door haar te machtigen tot verhoogïng van de tarieven. De andere eischen kunnen gemakkelijker worden toegestaan. De toestand op het Oatalaansehe spoorwegnet Is verbeterd;. Gistermiddag' is op enkele plaatsen de ar beid hervat. Te Barcelona is de toestand ernstiger geworden, In de buurt van het station zijn vechtpartijen geleverd. Lr zijn menschen opgebracht. De bizondere edities van enkele bladen zijn verboden. Men oefent een stren ge censuur uit, Z\Y 11SERLAND. In de tweede zitting van het, congres voor den wereldvrede te Genève kwam het tot a duiven dito f 0,—, witte dito f 16 50 a SO SÜ onordelijkhedetn, toen een der leden van het congres de rood mosterdzaad f 19,75 a 21.50, karwiisaad f 17 f VllüiiTtrmoar.^oo/1 f 1 7C 10 41 O i Voorlooptg kaasberickt ALKMAAR, 27 Sept. Kaas. Kleine volvette niet rij kamer k fkleine fabriekskaas f 31.50, kleine boerenkaas f 32,—. commissie f 82.50, middelbare l 33.—Aangevoerd 350 stapels wegende 200000 Kilogram, waaronder KG. volvette kleine f Handel was stugj ALKMAAR, 27 Sept. Heden werden ter graanmarkt aangevoerd 4845 H.L. Tarwe f 6,- a .9- rogge f 5.50 a 6,50, gerst f 0,- a 0,-, id. «hev. f «.75 a a 7.75 haver f 3.— a 5.25, paardeboonen f 7 50 a 8.-, bruine boonen f 12,- a 17,-, citroen dito f 19,- houding' van Italië, dat aan het congres niet deel neemt, trachtte te verdedigen. De vergadering' moest geschorst worden. Duitschlandl werd door een der rapporteurs in ver band met de Marok^o-affgire beschuldigd' de verstoor der van den Europeëschen vrede te zijn. De woorden werden op verzoek van de Duitsche gedelegeerden in getrokken, grauwe f a Gemengde mededeellngen. DE KINDERKAMER IN DEN TREIN. Volgens de „Railway Review" heeft mefi onlangs bij Amerikaansche spoorwegen „nursery-cars," kinder- j kinderen gedurende I za^* Zilveruien f 0,a 0. gemakken voorzien 8rove f 0,a 0>gele n de kamer-waggons ingevoerd, die de de spoorreis opnemen en van alle zijn. De waggon is in een eet-, toilet-, en bad-afdee- ling verdeeld', terwijl er groote ruimte is, waar een half dozijn bedjes en wiegen geplaatst zijn. Hier kun nen de kinderen gedurende de reis ongestoord) spelen. De vloer is met een zacht tapijt bedekt, de wanden v zijn met watten gevuld, zoodat de kleintjes zich niet 1 Poren f 0 90 a 2.40, Appelen f 0,95 a f 1,95, Spruitjes bezeeren kunnen. De spoorwegmaatschappij heeft een f 0,51 a 0,61 p. dubb. mand. Handel matig, ervaren kinder-verpleegster in dienst genomen, die blauwmaanzaad f 16.75 a 18.—, Erwtengroene f 9,6,0 a gg 22.50, vale f 13.— a la 20 ®ePt- Giroote muizen f 2.20 2.80, kleine f 0,60 a 0,70, blauwe f 1,80 a 1 90 Bloemkool (le soort) f 6.50 a f 8.50, 2e soort q 0 k°o1 f a f 6'76' witte k»ol gele f 2'50 a 5-76' hioten f 3.25 a 6.75, uien f 0.40 a 0.50. r NOORDSCHARWOUDE, 26 Sept. Groote muizen „o a drleIin8en f 0.50 a 0.60, klein© f 0.20 a 0,80, schotten f 0.a 0.Eigenheimers f 0 70 8 *,1£'.,blau]tve f„ ?,>60 a 1»~ Pel' 35 k8Aanvoert)— 0.—, Drielingen f 0,—a 0,—, - nep f 080 a 0.90, drielingen f 0,65 a 0,75, grove uien f 0,85 a 1,— per 50 K Q PURMEREND, 26 Sept. Afslag-vereeniging BEEM' STER, PURMEREND en OMSTREKEN Op dTaf- slagmarkt werd heden verhandeld SlabooDen f 0,38 a 0,52, Snijboonen f 0.— a 0 ,!"/->« f f\ QA n O >j A A,1f A n a TOYNBEE. Men schrijft, ons: Gaarne vestigen wij de aandacht op de Toynbee- Vereeniging, die, na negen winters met succes ge werkt te hebben, ook nu weer gelegenheid wil geven aan allen, die hunne wiiiteravonduren nuttig- en aan genaam willen besteden, het vroeger genoten onder wijs wat op te frisschen. Dinsdag 1 October a.s., 's middags 4 uur, vergadert de commissie met leiders en leidsters van vroegere cursussen in de bovenzaal van het gebouw der Nuts- Spaarbank. Maar wanneer liet aantal leerlingen weer even groot zal zijn als andere jaren, moet de commissie over voldoende onderwijskrachten kunnen beschikken. Zij noodigt1 daarom allen, die niet alleen belang stellen in het werk der Toynbee-Vereeniging, maar die ook genegen zijn één uur per week een cur sus in 't een of ander vak te leiden, beleefd! uit, op bo- vengenoemdën datum deze vergadering bij te wonen. ALKM. WINKELIERS VEREENT GING. Naar wij vernemen heeft bet nieuwe bestuur der Alkmaarsche Winkeliersvereeniging aan de midden standers hier ter stede de volgende circulaire gericht: M id'dens t a nders, „Talrijk zijn de aanvallen, die de midden stand heeft te weerstaan. Maar even talrijk moeten ook uwe verdedigingsmiddelen zijn. Het beste verdedigingsmiddel is Uwe organisatie." In de vorige maand is door een dertigtal winkeliers besloten, de A. W. V. te doen voortbestaan, zijn on- dergeteekenden de bestuursfunctiën opgedragen, heb ben zij de verplichting op zich genomen alles in het werk te stellen om het ledental te vergrooten en heb ben zich verbonden elk vrij uur te geven in 't belang der A. W. V. De winkeliers-.solidariteft is nog niet zooals 't be hoort. Wanneer' wij den gemeenschapszin der winkeliers kunnen opwekken, is er zeer veel te bereiken, denkt b.v. eens aan onderstaande onderwerpen, die direct uwe belangen raken. „Het verstrekken van information onderling en het innen van onbetaalde pretenties". Hierbij kunnen wij u mededeelen, dat nog in ons bezit zijn de namen en adressen van pl. m. 3:o personen uit onze directe om geving, waarnaar te informeeren alvorens te leveren, ornstig moet worden aangeraden. Dat: wanneer iedere winkelier z'n slecht betalende klanten bekend maakt aan dengene, die met liet infor matie-bureau belast is, het gevaar om crediet te ge ven aan menschen, die niet credietwaardig zijn, tot een minimum wordt beperkt. Dat de A. W. V. nog steeds is aangesloten bij de onderlinge informatie- en schuldinvordëring-bureaux en bij de handelsvereenigingen, zoodat wij op dit oogenblik van uit 18 plaatsen in ons land! information kunnen krijgen en vanaf Januari 1913, door de aan stelling van correspondenten, van uit pl. m. 300 plaat sen. Dat aan alle leden der A. W. V. 6 maal per jaar een opgave wordt- verstrekt van personen, omtrent wie men wordt aangeraden inlichting te vragen alvorens to leveren. ALIIAMBRA ELOTTANTE. Het drijvende bioscooptheater was gisteravond goed bezet en het publiek heeft zich uitstekend geamuseerd bij de eerste voorstelling, die- met een korte pauze bij na drie uren duurde. Ei is braaf gelachenslechts één der films vroeg de aandacht voor een droeve schets1 uit 't leven, n.lr „Moe derleed." Het programma deelde mede, dat dit num mer „op verzoek" gegeven werd'. Overigen® had) de di rectie zeker gemeend, dat ze niet beter kon doen dan de gezondheid' der bezoekers te bevorderen, door hun levers te doen schudden en daarin is ze volkomen ge slaagd. Max lander, welbekend, trouwde. Dat gebeurde natuurlijk niet op de gewone manier. Little Moritz, voor de bioscooplicfbebbers eveneens een zeer goede bekende, meende ook al niet beter te kunnen doen dan een vrouw te zoeken. En om aan een eisch van schoonpapa in spe te kunne nvoldoen, haalde de guitige Moritz al heel rare dingen uit. Doch hoe hij den boel ook kort en klein sloeg om te toonen, dat hij handen aan zijn lijf had, wie zich in angst de vraag stolde: ..Krijgen ze elkaar"?, die kwam al vlug- tot dc wetenschap, dat op het witte doek zeer vreemde wegen tot het doel kunnen leiden. Leontine en het neefje uit het wilde Westen, ze zou den met huu brutale streken zeker spoedig Pro Juven- tute zich over hen zien ontfermen, indien een derge lijke vereeniging in bioscoopland bestond. Nu konden ze, aangemoedigd door de warme instemming, waarvan de getuigen hunner euveldaden blijk gaven, de dolste ideeën van hun jeugdige breinen verwezenlijken. We zuilen geen verdere opsomming geven, doch wil len de gekleurde projectie, welke de rubbercultuur en -industrie in beeld brengt, niet onvermeld laten. De explicateur had zoo nu ear dan goede momenten, hoewel hij de gulden woorden: „Spreken is zilver,' zwijgen is goud" niet tot ecu doode letter maakte. De pianist kweet zich op verdienstelijke wijze van zijn taak. CINEMA AMERICAIN. In de Cinéma America in wordt van hedenavond af een actueele film vertoond, n.l. een opname van Het Mam-Congres, onlangs te Maastricht gehouden. PREDIKBEURTEN TE ALKMAAR. 29 Sept. 1912. Groote Kerk 10 uurDs. Verwaal. Avond 6 uur, Ds. J. Dijk, van Broek op Langendijk. Kapel, 10 uur, Ds. Vinke. Evang.-Luth. Kerk, 10 uur, Ds. H. Makkink. Doopsgez. Kerk, 10 uur, Ds. Westra. Rem.-Ger. Kerk, 10 uur, Ds. de Regt. Geref. Kerk, 10 uur en 's avonds 6 uur, Ds. Meiier van Bierum. J Hersteld Apostolische Gemeente, Toussaintstraat voormiddag 10 uur en namiddag 5 uur, godsdienst oefening. Godsdienstoefening van de Heiligen der laatste dagen klem© zaal Harmonie, 5 uur. Consistorie Geref. Kerk, Oudegracht D 83. Zondag middag 3 uur, vergadering van de Jongelingsvereeni- gmg „Paulus." Gebouw Waakt en Bidt, Laat. Zaterdagavond van 8/, tot 10 uur, vergadering van de Christelijke Jonge- lingsvereeniging „Zacheus", voor jongelingen boven 16 jaar. Zondagmiddag van 5V2 tot 7 uur, vergade ring van de Christelijke Knapenvereeniging „Timo- theus voor knapen van 12 tot 16 jaar. Uit de omgeving. Herv Gem. te Oudorp, 10 uur, Ds Groot. Heiv. Gem. te Heiloo, 91 /2 uur, Ds. Eilerts de Haan. Evangelisatielokaal te Heiloo, 10 uur, Ds. J. de Vries, van Goes. Herv. geni. te Stompetoren, 9l/2 uur, ds. Heep. Herv. Gem, te Schermerhorn, OWo uur, Ds, Bart- stra, te de Rjjp. Ger. Kerk, 9i/2 uur, preeklezen. hen gedurende de reis verzorgt. Voor een geschikte voeding is ook zorg gedragen, voor de allerkleinsten wordt kindermelk meegenomen, de grooteren eten in de eetzaal. De ouders kunnen dus gerust hun babies aan de verpleegster toevertrouwen, KORTE BERICHTEN. Het aantal sterf gevallen) aan dë-malaria is het vorige jaar in Italië verminderd tot 3613, tegen 10.000 tien jaar geleden. Een dertig jaar geleden stierven bijna 90 van de baanwachters bij het spoorwegnet langs de Adriatische Zee aan de moeraskoorts, terwijl in het jaar 1911 het pCt. tot 13 was gedaald, danh zij de maatregelen door dë spoorwegmaatschappijen geno men. To Brixton heeft een menigte van verscheiden duizenden menschen met een fanfarecorps, een serena de gebracht aan een onderwijzer, die in dë gevangenis zit, omdat hij geweigerd heeft dë belasting voor zijn vrouw te betalen. Een dame hield een toespraak tot de menigte, waarin zij o.a, zeidë, dat ze liever haar rechterhand wilde laten afhakken, dan een cheque tee- keneu yoor een belasting, waar niet het kiesrecht aan verbonden was, 7n de kloosterschool te Lanciano heeft een mon nik, die daar leeraar in de wis- en natuurkunde was, een geweer uitgevonden, dat- een verbazend aantal schoten in de minuut kan geven en alle moderne repe- titiegeweren verre zal overtreffen. Twee helsche machines zijn bij het voorbijrijden van een reizigerstrein van Saloniki naar Konst.nntino- pel ontploft. Er is niemand gekwetst. Te Monastir is in de militaire club een bom ontploft, die matcrieele schade heeft aangericht. - Te Merseburg zijn Dinsdag 38 menschen door worstvergiftiging aangetast, gisteren was het aantal vergiftigden tot 83 gestegen. De politie beeft de vleeschhouwerijdie de worst geleverd had, gesloten. Te Keulen zijn er nog 20 niet ernstige gevallen van vl eeschv er gif t igin g bijgekomen. Het getal vergiftig den bedraagt nu dus 90. Op een handige manier hebben twee gauwdieven in een scliouwburgloge te Londen getracht een heer, die tusschen hen beiden inzat, zijn diamanten dasspeld te ontfutselen. Ze hadden beiden om een pink een paardenhaar gewonden en door gelijktijdig hun siga retten op en neer te bewegen, poogden ze den dasspeld los te maken. Ze werden echter in hun werk gestoord door de politie. Men meldt uit Panama, dat te Leon (Nicaragua) 29 Amerikaansche mariniers zijn nëergehouwen, nadat zij 40 opstandelingen hadden .gedëod'. De regeering' te Washington is zonder berichten uit Nicaragua. De typhoon, welke in Japan heeft geheerscht, \\as de ergste, die in de laatste halve eeuw voorkwam. De schade bedraagt meer dau 40 millioen. Er is een groot aantal doodën. Duizenden en duizenden zijn dakloos. Te Nagoja is geen enkel- huis, dat niet is be schadigd. De haven is vernield. Drie stoombooten zijn gezonken, verscheidene gestrand'. Te Gifa zijn 262 a 283 dooden en gewonden, te Osaka zijn 20.000 huizen verwoest. in BOEKHOUBM en aanverwante vakken ter opleiding v®or praktijk en examens. Teletoon 839, AMSTERDAMSCHE BEURS, Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET. Staatsleeningen, NEDERLAND. Ned, Werk, Schuld BÖ1TENLAN». Bulgarije Tahaksleening Brazilië Funding Mexico binnenl. Japan Oostenrijk Jan. Jul. Rusland Hope Consol 1906 1894 6e Em, Iwang Dombr. pCt. 31/, pCt. I E 6 4 4 4 4 5 4 41/, 4 4% 4 div. Finano. enlnduatr. ondernemingen enz. Nationale Hypotheek Bank pCt, Noordkollandsch Qrondcrediet >1 M Ned. Handelmaatschappij resc. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden >i Winstbew. Westersuiker aaud. A'dam Deli Langkat Idem pref. A'dam Serdang Bindjey n Deli Batavia Deli-Maatschappij Medan tabak n Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Dortsche Petroleum Moeara Enim Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Ketahoen Gew. pref. Redjang Lebong H Great Cobar Ingezonden Mededeellngen. Oberlahnsteln wordt geregeld in eigen schepen van Ober- lahnstein naar Rotterdam aangevoerd. TELEGRAEISCH WEERBERICHT^ 27 September. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandscb Meteorologisch instituut te de Bilt. Geldig tot den avond van 28 September. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 772.9 te Haparanda. De laagste stand van den barometer 755.1 te Vest- manoer. VERWACHTING. Zwakke tot matige oostelijke tot zuidoostelpen wind, half tot licht bewolkt, droog weer, zelfde tem peratuur, mogelp nachtvorst. Burgerlijke Stand. Ondertrouwd: Franciscus Josephus Henning en Martha Anna Quax. Theodorus Arnoldus Johan nes Smeets en Geevtruida Elisabeth Room. Pieter van Staatsspoorw. Amalgamated Copper Cy. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Comm. Steels Car and Foundry Amerik. Stoomv.-Mij Common Marine Preferent Marinebonds pCt. 41/, Comm. Peru aand. div. Preferent Spoorwegleeningen. Holl. IJz. Sp..Mij. Mil. tot expl. Deli Spoorw AMERIKA. Atch. Top. Cert. v. "n Convert pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert. aand. div. Eric Kansas City South. pref Miss K. Texas C. v. New-York and Ontario Norfolk Western C. v. Rock Island gew. Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert v. Wabash gew. RUSLAND. Wladikawkas 1886 pCt. 4 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterd. fl00 3 Gemeente-cred. 3 BELGIE Antwerpen 1887 91/, HONGARIJE. Hongaarsche Hyp. 4 Idem 8 OOSTENRIJK. Staatsleening 1860 6 RUSLAND. 1804 5 Koers van 26 Se] 25 Sep- 918h 917/s 668/4 67 978/8 103% 1031/4 457/k 851/, 86i/, 868/4 861/4 861/2 87i/2 873/, 1OO3/4 86°/ie 86'/u 9615/k 9611/ie 99 99 IOO1/4 96i/, 1758/, 175i/4 1067/, IO61/4 1581/4 I6O1/2 13 21/0 183 172 174 6971/, 310 36) 361 54 54 908/4 545 549 600 600 266 268 3908/4 3911/0 579 584 235 272 273 5361/0 537 165 165 ?24 227 194 1948/4 83 91 65 72 46 48 57 53 278 275 IO51/2 903/lfl 897/, 331/, 328/4 27^4 79 781% 63-')/,, 62i/a 193 19l7/8 51/, 68/8 21 2U/16 661/2 663/4 I21/3 121/2 557/, 568/, 931/2 251 109 1091/2 iWi/, 237/g 233/8 371/8 363/4 29i/3 291/, 688/4 63is/ls 31 808/, 38 385/, 117 237/16 281/4 114 311/g 31 1761/4 L76 5 5 359/i6 853/4 i06y,« 1011/, 1211/0 113 163 470 106%; 80s/8

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2