en Firma H. S. CLOECK, Kleedermakers. expediteur Ito f 101A seTzöen H. I. VONK ZOON, Koningstraat. Zaterdagavond 28 September Het liariaanscii Congres. PRIMA KAMPER R00MR0TER, W. BURGER, Koningsweg 2. - TeleH67. Te tar gevraagd een ruim Winkelhuis of NAJAARSDIENST. Sigarenmakers Duo Rosely, i. v. d. HEULEN. Boterstr. 8. Zomerprijzen ANTHRACIET. Bioscoop-Theater, K oningsweg. DE VROUWENWERELD per 3 maant/en Firma H. 8. CL9ECK, LAAT, hoek BOTERSTRAAT, LAAT, hoek BOTERSTRAAT. Wij brengen een geheel nieuwe sorteering Heeren-, Jongeheeren» en Kinder-Overjassen in alle prijzen en modellen. Wij hebben in ons magazijn een zeer groote verscheidenheid van de nieuwste stoffen en zijn in staat in den kortstmogelijken tijd op maat te leveren. Vergelijk onze zaak met de grootste van ons land en ons succes is verzekerd. Wmmmm ^dVë^WtYntTë'n. eene nette DIENSTBODE Net Burgermeisje gevraagd, een flink Keuken-Werkmeisje gevraagd. Alkmaarsche Crediet- en Effectenbank. LANGESTRAAT A 45. Beeft voorschot op incasso's Langestr. A 29, Alkmaar. 1912. 1913. Modelhoeden. Kampei* ROOMBOTER 75 Cent per 5 ons. Leidsche en Goudsche KAAS in het „Maastrichtsch Bierhuis C. KOOPMAN, Hofplein. een perceel op netten stand, flink Schrijfbureau, Eerste kwaliteit afmeting 3050 m.lVl. f 1,50 per H.L., contant 2030 fl,40 Afgehaald wasi het magazijn 1 ci« per frT L Iager» Deze noteering geldt uitsluitend tot I October. GROOT 18 OMZ£ DOLLEOTIE Slappe en stijve HOEDEN. Eng. ZELF BINDERS. Gekl. OVERHEMDEN. ULSTERPETTEN. W Concurreerende prijzen. Wed. JAC YAN BEEK, Schoutenstraat 18. HEDEN ONTVANGEN: geschikt voor winterprovisie. J J 11 Alkmaar, Tel. 212. Firma H. S. CLQECK, Alkmaar, Tel. 212. Van Hollands Noorderkwartier de grootste en meest moderne inrichting, SPEÖI4AL voor Heeren- en Kmderkleeding, gemaakt en op maat. a. 3 a IIIs Faillissement JAN ARIS, arbeider, Texel. CHAPELLERIE en KINDERHOEDEN. Optreden van den Heeren Mevrouw Gem. ZIT- en SLAAPKAMER ZIT-SLAAPKAMER. Oosterparkstraat 84, Amsterdam, weer te Consulteeren voor voetaf wijkingen. Dagelijks l-2'|2. TELEFOONNUMMER 20 Heden en volgende dagen extra vertooning van daarvoor in te richten op eersten stand, met volledige inlichtingen. Br. onder letter U 250, Bureau van dit Blad. Goederenvervoer SNEL en GOEDKOOP. Kleedermakers, Eigen werkplaatsen a.li. magezyii. HET WITT Kleedermakers, Eigen werkplaatsen a.li. magazijn. Opening van het Najaar Winterseizoen. Koers van het geld. Prolongatie 41 ,t pCt. Mededeelingen. In navolging van de slotkoersen van gisteren was de Amerikaansche markt iets luier gestemd. Olie-waarden openden voor Geconsolideerde op 2T38/4, liepen later iets terug, doch sloten op 273. Perlakken beter, Mijnen vast met flinken affaire. Ta bakken beter voor Medam. Van Indische trammen onderscheidden, zich aandeelen Madoera door eene vaste stemming. Geboren: dochter van ELISABETH T. A. RINGERS J. W. RINGERS-van Amstel. Rotterdam 25 Sept. 1912, Geboren, 27 September 1912 NELLY MARIA, dochter van J. BLAAUBOER. A. BLAAUBOER—-Rootjes. Ritsevoort 42Alkmaar. Door het verbindend worden der uitdeelingslijst heeft opgemeld faillissement een eiml© genomen. Alkmaar, Mr. A. M. DE LANGE, 26 Sept. 1912. Curator. WjjBUS^1 Bij vonnis van de Arrondissements Rechtbank te Alkmaar, van 26 September 1912, is de handelsvennootschap onder de firma VER- MEEREN Co., gevestigd en kantoorhoudende te Alkmaar en zijn hare individueele leden ALFRED ADRIANUS MARIA VERMEEREN en THEODORUS ADRIANUS KOESENkooplieden, beiden wonende te Alkmaarin staat van faillissement ver klaard, met benoeming van den E.A. Heer Mr. II. W. VAN TIENHOVEN, lid dier Rechtbank, tot Rech- ter-Commissarisen van den ondergeteekende, mr. J. P. BOSMAN, advocaat te Alkmaar, tot curator. De Curator, J. P. BOSMAN. Alkmaar, 27 September 1912. Mevrouw RöELL Emmastraat 6, vraagt tegen November, wegens huwelijk der tegenwoordige als meid-alleen, kunnende koken en v. g. g. v. genegen alle huiselijke bezigheden te verrichten. Goede behandeling verzekerd. Loon 110 gulden. Br. fr. lett. B Boekhandel Wed. J. B. DE JONGE, Bergen (N.H Mevr. SCHRIJVER, Nicolaas Maesstraat 118, huis, Amsterdam, vraagt voor dadelijk 'i LOON f 140.-, WASCHGELD f 26.-, hulp van 2de meisje en werkster. Van g. mondei, get. v. KAAIJ, Sigarenfabriek, Kooltuin 18, Alkmaar. Een 8TOOHMEELFABRIEK, welke voor ALK MAAR en OMSTREKEN per boet groote partijen meel laat aanvoeren, vraagt een voor opslag en bezorging daarvan bij de afnemers. Aanbiedingen worden verwacht aan het bureau van dit blad onder letter R 250. Telefoonnummers 439 en 499. Wat is het toch moeilijk 't een ieder naar den zin te [maken, Wat de een in je prijst, dat gaat een ander weer laken En zoo je je dan ook aan de praatjes der menschen [zou storen, 'k Geloof, dat je mocht wensohen dat je nooit was gc- [boren. De een zegt dit mag je niet, een ander zegt dit moet [je juist doen, Een derde zegt: kerel doe 't niet, 't is in strijd! met je [fatsoen, Een vierde zegt: dat is geen kwaad, bet is volkomen [correct, Een vijfde zegt: 'k geloof dat 't hem in z'n bovenka- [mer lekt. Zoo zou 'k door kunnen gaan, 'k weet zelf niet hoe [lang. Want als de een zegt 't is bitter, zegt een ander 't is [wrang. Om 't een ieder naar den zin te maken, 't is een onbe- [gonnen werk, Op welk gebied dan ook, 't zij in Staat, Maatschappij [of Kerk. Ook op 't gebied van rooken blijft er verschil van [smaak, En 'k zal niet zeggen dat 'k ze een elk naar hun zin- [nen maak, Maar wel wil ik beweren en dan kunt u me gerust ge- [looven, Dat KAAIJ'S SIGAREN fijn zijn of je ze van onde- [ren hebt of van boven, Of haal ze midden uit de kist, ze branden alle even [wit, Het is alles fijne kwaliteit wat in de kisten zit. Daarom is voor fijne Sigaren, van de vier, de vijf of [de ze», O. KAAIJ, Kooltuin, Alkmaar, steeds 't beste adres. Weener,Paryscbe,E«gelsebe PRIMA BELEGEN 45 et. per 5 ONS. waar «le Heer en Mevrouw Kosely eenige nummers voor reclame van Alkwaarsck Warenhuis van «ten Heer JANSEN zullen geven. Entrée vrij. GEVRAAGD of Brieven met prijsopgaaf, letter T 250, bureau van dit blad. Te lmur gevraagd, om zoo spoedig mogelijk te aanvaarden, huurprijs 5 A 6 gulden per week. Br. fr. onder lett. O 250, Bureau van dit Blad. Te koo)> gevraagd eeu voor 2 personen, type „Bureau Ministre". Br. f met prijsopgaaf onder letter P 250, Bureau van dit Blad. Ten elude kelaugstellesidea kuiten «le gemeente in de gelcgenkeid te stel'®" «leze schoene vertouniug te zien, worden a,». ZONDAG van 3 7 nnr 1H1DRLOO- .PENDE VOOR STELLIS GEN gegeven. Aasa kevel emi Verkrjjgkaar in potten van elke koeveelkeid, onder garantie voor «Innrzaamkeld. pgr Proefpoljes van 1 K.G. t 1 «0 per K G., kU minsten» 5 K.G. 1 1,55 p. K.G. Voor grootere hoeveelheden worden gaarne prijsopgaaf en inlichtingen verstrekt. tL «j» U|, li'isL». %i ük. 5 rtfe All mnrZ Van ALKMAAH 8.—, I®.-, 3.SO, Yau AMSTERDAM 6.8®, O-S®, 3.15. 4.—, 0.- aur. aar* tijden ieder, bevattende behalve een rijke keuze nouveautés op het gebied van de mode, afbeeldingen met drndelyke beschrijving van Hoeden, Mantels, Blouses, Rokken, Ondergoed en, wenken, Pnactisehe Wenken, Raadgevingen en Recepten voor de Hu'f groot supplement aan beide zijden vol bedrukt mei Knippatronen op de den franco nZr een boeienden roman worden bij ieder nummegevoegd, t- De prijs is pei drie alle plaatsen in Nederland, slechts vljl-en-xc ven tig Cents. - No. 1 van het nieuwe Ser/#<en Winter - kwartaal is verschenenbij alle Boekhandelaren .«n proefnummers verknigbaar en op Do VrouwenworoSd aangenomenevenals by den Uitgever Hm 4- /W. ROELANTS, te Schiedam. 8#

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3