Grootst en Voordeeligst Huis voor ik i Gemaakt en naai" Maat, Sport- en Modeartikelen, inge richt op Amerikaanschen grondslag, voor alle standen. C Verheus, Bouwterrelr Noordhollandsch -i Landbouwcrediet. HYPOTHEKEN. Hët Bazar Alcmaria. WILLEM SMIT. üe Lange de Moraaz, Dr. Wicherink IMill|K hervat. Volksbibliotheek. :-:3 BAAN's Croquetten in Melk- en Fanille-Chocolade. m pond prima Boter 50 cent, 1 pond prima Boter Cadeau» Vraag: G O N O. BOTER van 50 Cent p. pot ïnli. 1 KG. 11.65. (MEI-GRASBOTER) per 5 ons f Ö.72V sluiten verzekeringen tegen inbraak met en zonder diefstal. i Neemt proef bij A. BRUIN, Zaadmarkt 45, Alkmaar. Jk=i+-' Reclame-aanbieding Verlichtingartikelen. Langestraat bij de Steenenbrug. (Nut van 't Algemeen). REIZIGER AAN HUIS TE ONTBIEDEN. M Onderlinge Noord-Holl. en Holl Brandwb.-Mtien v. 1810, Oudkarspel. Tarieven en inlichtingen verschaft J. H. ELFRING, Telefoon 567. Schouten straat by de Laat. Saterdag 28 September ontvangt ©en ieder bij a^n den Wester weg, Nass&ulaan, N&ssauplein, Egmonderstra&t, Lamoraal straat en Lindelaan. A. G. DEN BOESTERD, Nassauplein 41. Maatschappij „Mercurius", Amsterdam. Het Agentschap te ALK- MAAR van de Overijssel- scüe Onderlinge Brandwaarborg- Maatschappij te ZWOLLE, opge richt in 1809, door het overlijden van den Heer A. DE VRIES vacant zijnde, worden SOLLICITANTEN naar dit agentschap uitgenoodigd hunne brieven franco op te zenden aan de Directie. N,B. De Maatschappij verzekert ook tegen vaste jaarpremiën. J. M. BARON VAN VOORST TOT VOORST, Een specialiteit onzer fabriek welke algemeen zeer in den smaak vaP. Hebt U ze ook al eens geproefd BERVOETS Heeren Jongeheeren- inderkleeding, if! i Wl ft i Has r mi Uurwerkmaker, OPWINDEN BIJ ABON NEMENT CADEAU. CADEAU. CADEAU. Te bevragen bij I ebroken goed is waardeloos geworden, goed gE^repareerd kan k«t als nieuw zjja en is weer IB ruikbaar, 't I» derhalve een ieder aan te Raden lijfsieraden of huishoudelijke vo r w e r p e n't zij in goudzilver mikkelK operkristal of porcelei* niet gebroken te lat |lL n liggen. Vertrouw ze toe aan H. BOSSERT ZOoN» Huigbrouwerstraat, Alkmaar. «enige ADRES voor prima is »>U - J Af 1?FTI UIRJ H/\4-nv*ofv« ft "«ar ook een achfer hét i&hevaw^Ü^ A ^If ^•^ormj-baarMXir srhookjoa r*ot»n«cOH (3 ct CADEAU. Bazar Alcmaria. Bekende echte Kroonkous, staand licht, slechts 17l/2 ct. Bazar Kousjes in Kechte Glazen 31/2 et., staand met gaatjes 7l/2 1'erfectkous, hanglicht, onverbeterlijk, 20 ct. Bazarkous, zeer goed, 10 Glazen voor 10 ct. I*er «toziju op alles Kt O'q korting. Dinsdag 1 October 1918 INSCHRIJVING van lezers voor liet Winterseizoen, 10 cent per lees- kaart voor het heele seizoen. Donderdag 3 October eerete nltgiite van boeken. Voorts worden eiken Donderdagavond boeken uitge geven en leeskaarten verkocht, alleen aan inwoners van Alkmaar. De zittingen worden gehouden van 6l/2 tot 8 uur des avonds in het Spaarbankgebouw, Gedempte Nieu- ■wt sloot. DE BIBLIOTHECARIS. Zwolle, 19 Sept. 1912. Direeteur. Druk N.V, v.h, Hvrioa. €k»tar Zoi-,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4