A.O. BROOD Oproeping. Oproeping. Huismanswoning, Huismanswoning, Damrubriek. Openbare Verkooping Openbare Verkooping te AKERSLOOT, met SCHUUR, ERF en uitmuntend WEILAND, Vraag en aanbod. met SCHUUR, ERF uitmuntend WEILAND, alkm. broodfabriek. fAQ5^ /acp!\ ir- - Pte- ADVERTENTIE N. STADSNIEUWS. li BINNENLAND. op Donderdag den 31 October 1912, op Donderdag den 7 November 1912, Mr. A. P. H. DE LANGE, 10 hectaren, 33 aren, 70 centiaren. te RINNEGOM, gem. Egmondbinnen, op Woensdag 6 November 1912, op Woensdag 13 November 1912, Mr. A. P. H. DE LANGE, 11 hectaren, 61 aren, 72 centiaren. beid schier eisch t. En dat zal dan ook wel de zijn, vermoeden wij, dat deze opgave geen plaats mocht verwerven. oorzaak 3 hoogere Gedurende briek niet. CORRESPONDENTIE, de maand October verschijnt deze ru- AAN DE DAMMERS. Met dank voor de ontvangen opl. van probleem 201 v. J. Noome. Stand. Zw. 3, 6, 8, 10, 12/15, 19, 20, 22, 23, 25, 28 W. 11, 30, 31, 32 34/39, 41, 43, 44, 46, 49. Oplossing. 1. 31—27 1. 22 33 2. 3227 2. 6 17 3. 27—21 3. 17 26 4. 30—24 4. 20 40 5. 35—30 5. 25 34 6. 44 35 6. 33 44 7. 49 :.20 7.15:24 8. 26—31 8. 26 37 9. 41 5 Goede opl. ontvangen van de heerenG. Cloeck, D. Gerling, J. Houtkooper, J. K., G. van Nieuwkuyk te Alkmaar, P. Bakker, Schagerwaard, S. Homan, Wijde Wormer en H. E. Lantinga, Haarlem. an probleem 200 ontvingen wij nog een goede opl, van den lieer J. P. de R. alhier. EEN VALSTRIK VAN WEISS. Dat het spel van Weiss nog steeds zich richt op een fout van den tegenstander, bewijst het volgende ge deelte uit zijn wedstrijdtpartij tegen dë Haas. is, door zijn voor de natuurlijke voeding juist gehalte en juisten vorm der cellutose, het tarwe brood bij uitnemendheid. Eisch origineele verpakking merk met contrólezegel fan Ledden Hulse bosch. A.. O. brood a ÏO cents per brood van 5 ons, verkrijgbaar te A I k m n a r G. LANDMAN, B. REITSMA, N.V. Eerste Hygiënische JJet beroemde TRAPPISTENBIER is van de eerste mop hop en mout gebrouwen en daardoor zeer aan te bevelen. Ook per halve flesch verkrijgbaar by J. H. ALBERS, in den Bierkelder Verdronkenoord, ingang Kapelplein. P"imwter AiEDAPPELEN te koop bij P. DE MUNK Jz., Kerkstraat, Egmond aan Zee. J^lle in voorraad zijnde MEUBELEN worden voor t bod °pgel'uimd bij P. J. SMIT, Laat 156. Soiled en billijk adres voor bekleeden en repareeren. s^ Nieuwesloot 109, over de Ambachts- T tIttiö g6f 1. februari 1918 een riant WINKEL- ttUlb met flinke behuizing in de nabijheid van de Heilooërpoort en tevens voor uitbreiding geschikt. Tim franC° onder letter W 250, aan het bureau van dit blad. Weiss (zwart) was nu a,an den zet en speelde 20. Hij hoopte nu op 4035 van wit als antwoord. De Ilaas doorzag hem echter en speelde 34—29, doch hadl hij 40—35 gespeeld, dan was de volgende damslag gevolgd 1. 14—20 2. 18—22 3. 12 23 4. 8—12 5. 9—13 6. 24 13 7. 20 49!! Duidelijk bewijs, hoe bedaarlijk Weiss nog altijd is en wel zal blijven. STUDIE VAN FABRE. In het Eransche damtijdschrift komt van Fabre het volgende vraagstuk voor: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 40—35? 27 18 28 19 19 8 8 19 35 24 Wit forceert dë winst van een schijf of van de partij Ontleding. 1. 3934! Nu dlreigt de volgende damslag. 3430, 40 20, 35—30, 33—29, 28—22, 32 5. Met 1520 verhindert zwart dezen slag niet, want dan volgt: 34-—30, 40 29, 28—22, 38—33, 32 5. Op elke andere zet verliest zwart een schijf, uitge zonderd o*p 1721. Wat dan ook de beste zet 1 ij k t, doch als zwart die speelt, volgt een schitterende com binatie. 1. 17—21!? 2. 18 27 3. 24 31 4. 27 38 5. 23 32 6. 38 29 7. 25 34 werden na1 opening de notulen' der beide laatste ver- ga deringen gelezen en onveranderd] vastges teld. De voorzitter deed hierna mededëeling van de vol gende ingekomen stukken: a. dat Gedeputeerde Sta ten het kohier van' den Hoofdelijken Omslag over 1912 hebben goedgekeurd'; b. dat den 24 September Las-opname geschied! is bij den gemeente-ontvanger, m kas was' 236.93; c. staat van ingekomen telegram men over Augustus (24 telegrammen)1; d. het gas- contract van den Langendijk, zooals het door alle par tijen is geteekend. Deze stukken werden voor ken nisgeving aangenomen. Alvorens over te gaan tot' de behandeling der be- grooting voor 1913 stelde de Voorzitter voor eerst te behandelen een adres van den Nationalen Bond voor Vreemdelingenverkeer, gevestigd te Utrecht, met het verzoek op de begrooting een subsidie voor den Bond uit te trekken. oorzitter zeide, dat hij dit adres in de vergade- ring van B. en W. ter sprake had gebracht en dat dit college in verband met het geringe belang voor deze gemeente voorstelde op het adres afwijzend te beschik ken. De Raad kon zich' hiermede algemeen vereeni gen. Hierna werd! de begrooting post voor post behan deld. De Hoofdelijke Omslag werd! vastgesteld op 1800, vorig jaar 1700. Bij de post „brandspuiten", welke door B. en W. op J 300 was uitgetrokken, deelde dë Voorzitter mede dat er nog 164 Meter slang is en dat B. en W. voor stelden lOO^Meter slang aan te koopen. Van de firma Koster Van' Batenburg te Alkmaar was een prijs opgave ingekomen voor 100 Meter slang van 85 m.M. a 70 ets. per Meter en 4 stel' koppelslangen a 8.75, welk aanbod! gunstig geoordeeld» werd. Het totaal be-' diag is 105. Voor de spuit isi 130 uitgetrokken. Besloten werd aan de firma Koster Van Batenburg te berichten, dat de Raad van haar aanbod' gebruik wenseht te maken en de post werdl daarna op 300 vastgesteld. De begrooting werd hierna voorloopig vastgesteld op een bedrag van 7756,66-(2 aan inkomsten en uit gaven en een post van 257,62V2 aan onvoorziene uit gaven. Behandeld werd! een voorstel van B. en W. inzake de verlichting van d;en Twijfelweg. Besloten werd de gascommissie van den Langendijk te berichten, dat St. Pancras' wil medewerken tot de instandkoming. St. PancraS' wil de verlichting tot de Mirakelenbrug op zich nemen en 2 lantaarns' plaatsen ten Oosten van die brug. De lantaarns moeten door de fabriek worden geplaatst. De gemeente St. Pancras draagt zoo de kosten van 40 lantaarns. De hoop word't .uit gesproken, dat tot verlichting zal worden overgegaan. De Raad was van oordeel, dat de belangen van den Langendijk in hooge mate bij de verlichting betrok ken zijn. Op het bekende schrijven van de vereeniging van Schoolartsen, houdende het verzoek een verordening vast te stellen met het oog op besmettelijke ziekten onder de schoolkinderen, werd afwijzend beschikt. Bij de rondvraag wees de heeir Kloosterboer er op, dat aan het Armvoogdij-land uiets1 gedaan wordt. Hij meende, dat het noodig tijd werd, dat tot verhuring van het land werd' overgegaan. De Voorzitter was van oordeel, dat er wel eenige spoed achter de zaak mag worden gezet. Besloten werd binnenkort den Raad en de Armvoogden bijeen te roepen, ter beëindiging van de zaak. Hierna werd de vergadering gesloten. uit te halen, heeft, bedoelde arts al een heel zonderlin ge greep in zijn moppentrommel gedaan. (TeL) MEINEED. Voor de rechtbank te Heerenveen stond Donderdag- erec t oiej. v. E., te Steenwijk, muziekonderwijzeres, beschuldigd! van meineed, afgelegd voor den kanton- rechter aldaar, op 23 Januari j.l. Beklaagde procedeerde met haar concurrent, den neer J. Godefroy, muziekonderwijzer te Steenwijk. De laatste vorderde van haar betaling der aan haar gege ven lessen in de jaren 1898 en 1899, wat beklaagde weigerde. De desbetreffende eed, die het geschil tusschen par tijen besliste, werd daarop door beklaagde afgelegd De heer G. en diens schoonzuster verklaarden perti nent, dat de overeenkomst der betaling van de lessen anders luidde, dan beklaagde meedeelt. Op grond van die getuigenissen requireerde het O. M. tegen mej. v. E. 6 maanden gevangenisstraf. De verdediger van beklaagde, mr. v. Setten, te Zwolle, die 3 getuigen a décharge had meegebracht, achtte het niet mogelijk, dat de verklaringen van den er G. en zijn schoonzuster juist zouden zijn, daar voor waren te veel jaren verloopen. I leiter concludeerde tot vrijspraak. OPLICHTING. Het justitieele onderzoek inzake dë door den com missionair, J. G. Hiddink te Amsterdam gepleegde op lichterijen, is op last van de rechtbank begonnen. De oop de aanklacht betrekking hebbende beschei den, zijn in handen van den rechtercommissaris in strafzaken gesteld. Het is tot heden nog niet gelukt, eenig spoor van don voortvluchtige, dat tot diens aanhouding zou kun nen leiden, te ontdekken. Het wordt waarschijnlijk geacht, dat de man zich nog altijd te Londen verborgen houdt. Beschikt hij, wat verwacht wordt, over een belang rijke som gelds; dan kan alleen het toeval of eigen onvoorzichtigheid hem in handen der politie brengen. ijl er te Londen geen -burgerlijke stand bestaat, zal bet zelfs Scotland Yard uiterst moeilijk vallen den gezochte op te sporen. A aar de Tel. verneemt, moet de rechtsingang, met last tot instructie, tegen, en de inhechtenisnemino- van den commissionair Hiddink zijn verleend, op grond, dat de tegen den verdachte ingebrachte klach ten werden gesteund door enkele voor hem zeer be zwaarlijke schriftelijke- bescheiden. Daaronder zou den zich o.m. bevinden copieën van de gefingeerde brieven, die Hiddink voorgaf van bekende Londensche ïnancieele instellingen te hebben ontvangen. En die luj toonde, om den schijn van credietwaardigheid te genover door hem gedupeerde, hier gevestigde instel lingen, te verhoogen. Te huur direct of later op netten stand CAFÉ met verlof en compleet naar den eisch des tiids inven taris, ook geschikt voor melksalon en het houden van P6™- t,B"even onder letter Z 250, aan het bureau van dit blad, K(!??JuES HALEN- Wegens sluiting der zaak op 5 October worden alle MEUBELEN opgeruimd tegen ongekende lage prijzenhetzij Ledikanten Tafels, Stoeien, Spiegels, Fauteuils, Bloemtafeltjes, enz., dus sloten »MeubeIW' K00LTUIN 9- Zondags ge- jgen net Persoon biedt zich aan als REIZIGER om clientèle te bezoeken of voor magazijn-werkzaam heden of gewoon sehrijfwerk. Br. fr. letter S 250 Bureau van dit Blad. jjandel in nieuwe en gebruikte MachinerieënGe reedschappen, enz. Motoren ten alle tijde in wer king te zien. Werkplaats Koningsweg 65, Magazijn Kanaalkade 41. G. DOESCHOT en ZOON, Alkmaar. (JRAFSTEENEN SCHOORSTEENMANTELS enz. worden net en billijk geleverd door A. KALLANSEE, Steenhouwerij Korte Nieuwesloot B 1. 1. 39—34 2. 27—22 3. 33—29 4. 43—39 5. 35—30! 6. 39—33 7. 34 5 8. 5:6 en wint (7 schijven) Prachtig Ter opl. voor deze week: Probleem 202 van L. Goudbmit, Antwerpen. Zw. 7/9, 11, 13, 14, 17/22, 24, 26. W. 28, 29, 31, 33/35, 37, 38, 39, 42, 43, 48. Opl. voor of op 3 October b. v. d. blad. In de Gemengd nieuws. UIT ST. PANCRAS. gistermorgen gehouden raadsvergadering EEN ZONDERLING GEVAL. Eenige dagen geleden hebben we meegedeeld, dat door de politie van hef bureau Pietershal een man ge arresteerd en voorloopig in arrest gehouden was, die tot oplichterspraktijken zijn toevlucht had genomen. Hij hadl op go-eden stand een kamer gehuurd, riep per advertentie in de kranten jongelui op voor plaat sing bij eeu gi-oote Oost-Indische onderneming. De gegadigden kregen, nadat zij op dë annonce had den geschreven, een schriftelijke uitnoodiging om zich aan het opgegeven adres te vervoegen. Als zij daaT gekomen waren, zei de gearresteerde officier van ge zondheid te zijn, die hen moest keuren. Voor dat ge neeskundig onderzoek moest per persoon 2 worden betaald. Toen bleek, dat de genoemde onderneming geen per soneel verlangde, begrepen de belanghebbenden, dat het enkel om het keuringsgeld! te doen was, en werd de politie in kennis gesteld, wat de arrestatie van den adverteerder tot gevolg had. Bij het verhoor, dat de commissaris van het bureau Pietershal, de heer W. L. H. Koster Henke, den ver dachte deed ondergaan, gaf deze.te kennen te Roozen- daal in N.-Brabant als arts gevestigd, en tevens reser ve-officier van gezondheid bij- de' landweer te zijn. Die opgaven klopten. Hij gaf ook voor aldaar een goede praktijk te heb ben, wat nog niet is uitgemaakt etn tevens, dat hij slechts een grap heeft willen uithalen om te zien, hoe veel goedgeloovigen er zouden inloopen. Vast staat, dat de man geen financieel voordeel van zijn praktijk heeft genoten, ofschoon dit wei het ge volg kan zijn van het spoedig ingrijpen der politie. De man hadl voor j 40 een kamer voor één week ge huurd, plaatste de annonces onder eigen naam, keurde de gegadigden onder 'een anderen, en had ook een on derneming waarvoor hij zei te handelen, opgegeven, die van een dergelijke opdëacht niets wist. Hij noodigdë per dag twintig jongelui, die op d'e advertentie hadden geschreven, voor de geneeskundige keuring uit. Ze kwamen niet allen, In 't geheel heeft hij 13 personen gekeurd, die hem dus 26 heb ben betaald'. Als men nu weet, dat dë verdachte voor een bedrag van 19 aan annonces plaatste, ligt het voor do hand, dat voorloopig dë oogst nogal schraal was. Gistermorgen is dë verdachte voor den officier van justitie geleid, die zal; moeten uitmaken, of het geval ernstig genoeg is, om den man voorloopig in arrest te houden. Wanneer hier inderdaad! slechts bedoeld is een grap DRMBfiliaiHii GEVESTIGDE PERSONEN. 19Dn™ Meer-Postma, zonder beroep, n.h., Scharloo F- Moster, zonder beroep, n.h., Forestusstraat ta Vu a Van EPKmd> arbeider, r.c., Kinheimstraat qo' n Van .St' slagersknecht, r.c., Langestraat óJ,. 1de Groot, winkelbediende, n.h., Laat 137. M L -Braakman, winkelbediende, r.c., Iiouttil. S. Stam melkshjter, r.c., Klein Nieuwlandl 4. E. E. M. J. Haak man van den Berh, onderwijzeres, r.c., O. L. Vrouwen- stichting. D. C. de Wit, smid, n.h., Dijk 11. N. Sier, zonder beroep, r.c., Korenlaantje 7. J. A. Mannes! schoenmaker, r.c., Wester Burgstraat 8. D. Mostert' apothekers-assistent, n.h., Langestraat 29. R. Untied,' winkelbediende, r.c., Laat 114. E. Knegt, dienstbode, n.h,, Geestersingel 19. P. J. Korver, slagersknecht, r. c., Fnidsen 157. A. Velthuis; zondër beroep, n.h., Wes terhofje 26. C. P. Koot, metaaldraaier, r.c., Zeglis 29. VERTROKKEN PERSONEN. G. de Jong, kistenmaker, n.h., Nieuwpoortslaan 124, Heiloo. E. M. Kiihlmann, winkelbediende, r.c., Hout- til 31, Sneek. H. A. Bakker, wed'. A. Hartog, zonder beroep, n.h., Gashouderstraat 9, Venhuizen. Th. H. Roei, assistent tabaksplantage, n.h., Verdronkenoord 25, Balabang, N.-I. J. O. Volkers, metaaldraaier, n.h., Landstraat 42, Krommenie. M. v. d. Nes, dienstbode, n.h.,1ste Kabelstraat 9, Bergen. J. Gootjes, slagers>- knecht, n.h., Laat 7, Velsen. H. van den Bersselaar, metselaar, r.c., woonkeet Ambachtsschool, Rotterdam! M. Kunst, dienstbode, r.c., Emmastraat 17, Voorscho ten. S. van Huijstee, opperman, r.c., Voorm-eer 26, Zaandam. J. Vonk, schipper, r.c.,, Druivenlaan 4, Hel der. M. A. Stadegaard, zonder beroep, r.c., Clarissen- buurt. 7, Canada. L. Th. M. Snelders, kapelaan, r.c,, erdronkenoordl 76, Rome. W. J. van Eijk, zonder be roep r.c., Strafgevangenis, Gilderhaus, Duitschland. N, D. Erkamp, onderwijzer, r.c., Fnidsen 15, Bever wijk. N. Kuijper, timmerman, r.c., Clarissenbuurt 5, ^chagen. V J. de Vries, arbeider papierfabriek, n.h., Stuartstraat 39, Vels-en. J. Th. Erich, boormeester, r. c., Vogelenzang 9, Leeuwarden. E. Keun, timmerman, geref., Breestraat 29, Assen. G. G .Zander, buffetjuf frouw, n.h., Verdronkenoord 6, Bergen. A, Th. d'e Groot, ingenieur Waterstaat, geene, Kennemerstraat- weg i i, Rotterdam. J. J. G. Martin, dienstbode, n.h., geene, Kennemerstraatweg 77, Rotterdam. W. A. Bud'- d-endorf, ambtenaar Alg. Dienst, n.h., Drëbbelstraat 19, Ambt-Doetinchem. J. W. A. Brouwer, winkeljuf frouw, r.c., Hout til, Haarlem. Allen, die iets te vorderen hebben van verschul digd1 zijn aan of borgtochten onder zich hebben ge teekend' door wijlen den heer DIRK GEERLIGS, ge woond! hebbende te Anna Paulowna, en aldaar den 8en September jongstled'en overleden, worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen vóór 15 October 1912, ten kantore van den Notaris Mr. A. P. H. DE LANGE, Breedistraat A 10, te- Alkmaar. Allen, die iets te vorderen hebben van verschul digd! zijn aan of borgtochten onder zich hebben ge teekend door nu wijlen JACOB ZEEMAN, vroeger gewoond hebbende te Zijpe, laatst te Alkmaar, en al daar den - 26en Augustus' 1912 overleden, wor den ver zocht daarvan opgave of betaling te doen vóór 15 Oc tober aanstaande, ten kantore van den Notaris' Mr. A. P. H. DE LANGE, aan d'e Breedstraat A 10, te Alk maar. bij opbod! en bij afslag en combinatiën, telkens des morgens' 10 uur, in dë herberg van den heer C. DEKKER, ten' overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris van een a zeer geschikt voor bloembollencultuur, te Aker sloot, aa-n dë Molenbuurt, Wester Hoogeweg en Boe- kelerweg, te zamen groot Behoorende tot dë nalatenschap van dën heer J SINNIGE. Te aanvaarden: het land Kersttijd 1912 en dë ge bouwen en erf 1 Mei 1913. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van ge noemden Notaris' aan de Breedstraat A 10, te Alk- Van 15 regels 35 Cents, bij vooruitbetaling. KOOPMeubelen, Stoelen en Spiegels in ver schillende stjjlen, Kamermeubelen, ook solied Stof- feerwerk te leveren. Aanbevelend, Firma P. J. C. NIEROP. Alkmaar. Fnidsen 113. Langestraat 58. J^B. L. SIMON, Alkmaar. Steenhouwerij Ko ningsweg 46. Grafteekenen, Schoorsteen mantels enz. bij opbod! en bij afslag en combinatie, telkens des morgens 10 uur, in de hea-berg van den heer C. VAN DER MOLEN, ten overstaan van den Notaris van de en eenige perceelen bijzonder geschikt voor bloembollencultuur, zeer gun stig gelegen aan den Heerenwag, nabij dë R. K. Kerk te RINNEGOM, gemeente EGMOND-BINNEN, te zamen groot pl. m. Te veilen in 11 perceelen. Te aanvaarden: het Land Kersttijd 1912 en het Huis, Schuur en Erf 1 Mei 1913. Eigendom van den heer R. GROOT. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van den Notaris DE LANGE voornoemd, aan de Breedstraat A 10, te Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 10