op het Landgoed „Kranenbroek" te Alkmaar. Groote Nationale en Internationale Harddraverijen Besparing Huishouding. een pond boter twee pond boter. Openbare Yerkooping BOELHUIS J. «ROOT, Oud ijzer enz. oin prezen tot een gezamenlijk bedrag van f!5Q0»— „De Koophandel", te HEER-HCOOWAARD, De BOERENPLAATS a De BOERENPLAATS Zaadmarkt C 80, Alkmaar. SPAART TIJD, ARBEID EN GELD. Zondag 6 October 1912, H. BOSSERT ZOON, te ANNA-PAULOWNA, Openbare Verkooping VERLAAT U OP 's namiddags HALF 2 UUK Entrée f 0.50* f 1. ADVERTENTl EN eEtbare dieren. Vier en blnaszwakte bij kinderen. Telefoon 408. de beroemde Dordtsche Boter- speculaas, 45 cis. per pond. Mr. A. P. H. DE LANGE, l. 11 ijdkalvers, 1 gelde koe, 3 kalfvaar- sen 1 gelde vaars, 6 graskalveren, 14 conschapen12 overkouders, 1 tweejarig paaid, 1 drachtige zeug, 10 zware schram men, een partij kippen, een zoo goed als nieuwe bakwagen 2 ierkarren boeren wagen driewieldekar hondenkar mest wagen met planken, ploegen, houten hort en ketting hort, koelbak, melkbussen en schotels, en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden. Speciaal in het onderhoud van Zuivelfabrieken en Motoren. te Alkmaar, Mr. A P. H. DE LANGE, mogen alleen op feestdagen naar huis tenzij zij reeds kindcrrollen in ballet of opera moeten vervullen. Zij krijgen onderwijs in de gewone vakken. Bovendien in het pianospel en als ze aanleg hebben in zingen en tooneelspelen het is reeds voorgekomen, dat een ba liet leerlinge ten slotte zangeres of actrice werd. Rutland's eerste Carmen bijv., Maria Slawina (thans barones van Medem) was eerst leerlinge van de bal letschool en ging daarna naar het conservatorium over. De leerlingen mogen nooit alleen uitgaan. In een keinzerlijk rijtuig worden ze, in gezelschap van een der leeraressen, naar de repetities of voorstellin gen in bet. keizerlijke opera-gebo-uw gebracht. Hebben ze het einddiploma verworven, dan zijn ze beschaafde, ontwikkelde jonge dames. De salarissen van de ballet-dames zijn niet bijzon der boog. De beroemde Pawlowa had enkele jaren geleden slechts 7000 gulden per jaar. Ha twintig jarigen dienst in bet hofballet worden zij reeds gepen- sionneerd. Af en toe treden zij dan nog eens als gast op. De meeste Russische ballet-danseressen zijn ge huwd, in den regel rijk. F RA X SC H E PRESIDENTEN. Hadden in Frankrijk de pr e side n ts- v erk iezi n gen het zelfde verloop als in Amerika, dan zouden de Fran- schen reeds nu in de buitengewone drukte zitten, wel ke het geheele openbare leven beheerscht. Maar in r rankrijk heeft de presidents-verkiezing niet die be- teekenis, welke zij in Amerika bezit en daarom gaat zij ook veel kalmer in haar werk. De Parijsöhe bladen hebben onlangs medegedeeld, dat de heer Armand Fal lières een huis in de rue Frangois I heeft gehuurd en dit is eigenlijk de eenige aankondiging van het fe,it, dat de republiek eerlang voor een nieuwe presi dentskeuze komt te staan een nieuwen president moot hebben. Natuurlijk worden er bij deze mededee- lingen allerlei bijzonderheden vermeld en zoo weten wij, dot de huurprijs van het gehuurde perceel 5750 gulden bedraagt, dat er zooveel groote en zooveel klei ne vertrekken zijn, dat de gevelbreedte 7 Meter be draagt, dat er een balkon is, ja, wie de toekomstige bovenburen van den oud-president zullen zijn! Vergissen we ons niet, dan heeft de lieer Loubet zich na ailoop van zijn presidentschap nog bescheide ner geïnstalleerd F ra nsche .presidenten zijn, zoodra ze net Elysée 'hebben verlaten, weer gewone burgers, zij gaan in de menigte verloren, zoodra zij de prachti ge ambtswoning hebben verruild tegen een meer bur gerlijk huis. Hoe kort de presidènteele glans is en hoe weinig er van haar blijft hangen leert het bekende voorbeeld! van generaal Trochu. Al is deze generaal geen president geweest, hij was toch een groot man, hoofd! der regeering. Deze man nu schreef eens aan oen uitgever van een tijdschrift: „Met het oog op mijn hoogen leeftijd, neem ik geen abonnement meer voor langen duur, ik abonneer me niet langer dan voor drie maanden op de dagbladen en voor zes maanden op de tijdschriften." Hoofd van den Staat geweest te zijn en dan zoo te moeten rekenen 1 rouwen* ook Jules Grévy had het na zijn ont slagname gevolg van de schandalen door zijnen schoonzoon Wilson veroorzaakt. niet schitterend. Hij en de heeren Loubet en Fallières zullen de ©enigen zijn, die hun zeven jaren hebben uitgediend. De heer Thiers bleef twee jaar aan het bewind, Mac.Mahon vjjf jaar, Casimir Perier zes maanden en een en twin tig dagen, Felix Faure vier jaar en een en twintig dagen. Het iransche blad, dat deze termijnen in herinne ring brengt, voegt er de leeftijden van de verschillen- ne presidenten aan toe. Casimir Perier, die zoo kort d© hoogste waardigheid! bekleedde, was de jongste: 46 .jaar. De meeste presidenten waren de zestig' reeds gepasseerd, toen zo werden gekozen; Thiers was 70, Mac-Mahon 64, Jules Grevy 72, Loubet 60, Fallières 64 jaar. Men kan gauwer koning dan .president wor den, Lodewijk de Dertiende was negen, Lodewijk de eertiende en de Vijftiende waren vijf jaar, Lodewijk de Zestiende twintig, Napoleon de Eerste 34 jaar, Napoleon de Derde 44 jaar. Een nog al lastig' president schijnt op sommige punten Felix Faure te zijn geweest. Van hem wordt verhaald, dat hij> eens aan de Sèvrefabriek een kost baar servies bestelde, waarop de letters F. F. moesten staan. De directeur weigerde wilde de president zijn voorletters er op hebben, dan moest hij zelf don prijs, 5000 gulden, betalen. Was het servies voor re kening der regeering. dan moest er R. F. (République i'iangnise) op staan. De president was woedend, maar hij moest, er ten slotte mee aecooi'd gaan, dat er een enkele F. op kwam, welke dien president en later ook .en heer Fallières. die het minder zal heb- oon kunnen schelen de illusie kon geven, dat zijn letter op het regeeringsporcelein stond! gelsche na tuurvo reehor Speeke noemde apen vleeseh als een lekkernij. Diep ingeworteld is bij de Israëlieten de tegenzin in het varken, waarvan het vleeseh hun door den gods dienst verboden is. Zoo wordt verteld, dat in Parijs tijdens de belegering een zeer bekend koopman, die tot het Christendom was overgegaan, beslist weigerde var- kensvleesch te eten, maar met smaak verorberde hij rattenpasteitjes. Trouwens een bekend Fransch journalist Le Noir roemde het rattenvleesch als deli catesse en beweerde, dat hij het na het beleg steeds was blijven eten. Honden worden op Nieuw-Zeeland, de Gezelschaps eilanden en op Ha wal veelvuldig gegeten; op de mark ten van de koninkrijken Daliomé en Whydah wordt veel hondenvleesch verkocht, terwijl ook de Ohineezen en de Mexikanon een hondenboutje voor een lekkernij houden. In den ouden tijd heeft men ook in onze streken dit oudste huisdier gegeten. We zien dus uit deze voorbeelden, dat zeer veel die ren onder verschillende omstandigheden gegeten wor den of werden en dat bijna1 alle diersoorten eetbaar vleeseh hebben. Het rund wordt bijna op de gobj-f'le wereld' gegeten, alleen niet in de Poolstreken. Over 't geheel i& yan de zoogdieren het vleeseh der planteneters het lekkerst. Schaap en geit zijn over vele streken verspreid, anti lopen en gemzen bij de Nomaden yan Afrika, Azië en Noord-Amerika zeer bemind, Het rendier is egn de licatesse voor de Eskimo's, terwijl de kameel 'n hoofd schotel vormt op het menu van den Arabier, Van de dikhuiden zijn behalve het varken vooral ook de tapir, de neushoorn en de olifant dieren, wel ker vleeseh als genotmiddel veel gebruikt wordt. Terwijl bij ons de haas als zeer smakelijk wild wordt beschouwd, verachten d|e Abessiniërs dit dier en het I gevolg er van is, dat do Jjjj ons zoo vreesachtige haas tegenover de bewoners yan Abessipia zoo driest is, dat hij zich gemakkelijk laat. vangen, terwijl hij yoor yoy sen en jakhalzen evenzeer op zijn hoede is, als dp Ru.- ropeesche haas voor zijn menschelijke vijanden, Het konijn wordt ook zeer veel gegeten. In Enge land Frankrijk en België kan men in de restaurants dagelijks zijn hart ophalen aan konijnenvleesch. Voor al in I'rankrijk i§ dp teelt van konijnen zeer groot; in Parijs worden jaarlijks vier tot vijf millioen dezer die ren gegeten. Het vleeseh van wilde, vleesch-etende dieren wordt meest door onbeschaafde volkeren gegeten. Intusschen houden de Amerikanen zeer van beren-hammen. Een Engelsch reiziger. Hinde, die in Zuid-Amerika dik wijls jaguars geschoten en gegeten had, verklaarde, dat. deze roofdieren een voortreffelijk gerecht oplever den, hetwelk minstens evengoed smaakt al* kalfs- vieesch. En een Engelsch sportman, Frances Howson, roemt zeer het vleeseh van de hyena, ofschoon de scherpe reuk niet door iedereen kan worden verdragen, Ontelbaar zijn de vogelsoorten, welke gegeten wor den. B ooral in bet hooge Noorden, waar niet veel zoogdieren zijn worden ze in grooten getale gegeten. Zelfs roofvogels zijn eetbaar, hoewel ze nergens een geliefd voedingsmiddel opleveren. Ook het vleeseh van visschen wordt alom genuttigd. Alleen de Boedhisten mogen geen visschen eten. Van de ongewervelde dieren worden voornamelijk krabben kreeften, garnalen en eenige schaaldieren gegeten' Dok slakjes moeten lekker smaken. Het komt er maar op aan, vooroordeel en te doen verdwijnen en het beste geschiedt dit door de practijk. In het huis der Asters de Amerikaansche millionnairsfamilie, werd eens ge sproken over de. oneetbaarheid1 van het vleeseh van een nijlpaard. De heer des huizes liet eenige van die reu zenbeesten komen en noodigd© een aantal lekkerbek ken ten eten. Van de soep af tot aan het laatste ge recht toe was bp alle spijzen vleeseh of sausen van de nijlpaarden gebruikt. Eerst aan liet einde van den maaltijd vernamen de gasten wat ze gegeten hadden. En allen waren verrukt en de kok had een goeden dag. II ij had het bekende woord van Alexander Dumas waar gemaakt: „Wat? of dit of dat goed smaakt? Al les kan smakelijk worden, het komt er maar op aan dat de kok den slechten bijsmaak weg te nemen en iets goeds er voor in de plaats te geven weet HET BESTUUR. Welke dieren worden door de menschen gegeten? Dat is een vraag, welke gemakkelijker to stellen dan te beantwoorden is. Men is geneigd te zeggenalle dieren, die goed smaken. Doch dit is teneenenmale verkeerd, daar niet enkel de meerdere, of mindere smakelijkheid be slissend is, maar ook factoren als gewoonte, gevoel van invloed' zijn en op geen enkel gebied, doen zich zooveel vooroordeel en voor als bij het eten. Men schuwt zich voor verschillende eetwaren, niet omdat -ij slecht smaken want men heeft ze nimmer ge proefd en men eet ander© dingen, omdat men niet weet, dat er mts onaangenaams aan verhonden is. Men zou wellicht alle dieren kunnen eten, indien men maar geen tegenzin had. Velen durven het vleeseh van het. edele, zindelijke paard niet te eten, maar een fijnproever geniet van een adellijken haas, die in den grond tot ontbinding is overgegaan; palingen worden gegeten, hoewel de ©etlust iemand bijna zou vergaan, als hij, eens een lijk uit het water zag ophalen, dat geheel door bet kriebe lend goedje bedekt was. De afschuw van paardenvleesch moet afkomstig- zijn uit, de achtste eeuw, toen Paus Gregorius III het ge bruik van dit vleeseh verbood. Vroeger werden wilde paaiden bij voorkeur gevangen om Kun vleeseh, dat als wildbraad werd' gegeten, maar sinds het verbod door de kerk is er een diepgewortelde afschuw ont staan. Vele menschen kunnen het maar niet over zich krijgen het te proeven, hoewel de eters van paarden vleesch verzekeren, dat het uitmuntend smaakt, ter wijl wie weet hoevele.n voor rundvleesch wol eens paar denvleesch hebben gegeten. Over de geheele wereld worden paarden geslacht. De Basjkiren, die tusschen dc olga. Rama en Oeral wonen, leggen de stukken paardenvleesch onder het zadel en rijden het. murw voor ze het eten. Toen aartshertog Ferdinand Max, de latere Keize- Maximiliaan van Mexiko nabij Bahia eens een oer- bosch bezocht, gaf men de negers eoteletten te eten. Het gevolg was dat de geheele voorraad! spoedig ver dwenen was en dat men naar iets anders moest rondL kijken. Er werd) ©en aap geschoten, het beest werd ge braden, maar niemand durfde er van te eten. De te genzin was zoo groot, dat allen zich liever zouden heb ben laten verhongeren, dan er een mond aan te zetten. Het zien van den gebraden aap, die zooveel! op een ruenseh geleek, deed hen walgen. En toch is deze te genzin niet algemeen verbreid. In Rio de Janeiro wor den dagelijks talrijke apeu aan do markt gebracht en vooral jong© aapjes worden wegens hun malsch vleeseh door t ij ti pro evers zeer op prijs gesteld. En ook d» En- Iiigezondeu Mededeelingen. Een der dikwijls verkeerd-begrepen verschijnselen va,, zwakte der nieren bij kinderen is bed water.m. Veie ouders zijn geneigd om deze onaangename kwaal toe te schrijven aan een kwade gewoonte. Niets is echter minder waar nierzwakte komt veel voor bh kinderen en is dikwijls overer elijk, zoodat ouders", die aan de meren lijden, niet genoeg acht kunnen sR an op hun kleinen. Kinderen, die met nier- of blaaszwakte aangedaan zijn, verschillen 111 vele opzichten van gezonde "kinde ren. Zij zjjn met opgewekt, niet. sterk of levenslustig en vroolijk, maar prikkelbaar en knorrig. Het spelen vei moeit hen spoedig, op school zijn ze dikwijls niet in staat om de lessen behoorlijk te volgen en voort durend hebben zi, last met de urine, die zij niet kun nen ophouden. Poster's Rugpijn Nieren Pillen kunnen volkomen veilig door kinderen gebruikt worden De nieren wor den spoedig geregeld en vei sterkt, en de zwakte tier blaas verdwijnt, waardoor een einde wordt gemaakt aan hun onaangename kwaal. Hoe langer gij echter dergelijke kenteekenen ver- waar,oost, dos te meer zal de ziekte zich uitbreiden f" glJ mt dus niet spoedig genoeg beginnen met gek'uik der echte Poster's Rugpjjn Nieren Pillen Zij zijn te Alkmaar verkrijgbaar bij de heeren Nierop Slothouber, Langestraat 83. Toezending geschiedt *'7rCVa or'tvarikst van postwissel h 1.75 voor één ol f 10.—- voer zes doozen. KERK VOOGDEN der XFDERl.HMTSGH HER- OEM DE GEMEENTE te ALKMAAR, iijakpij be kend dat de LIJST VAS S TEMGEêtELUTKjl DL.%' voor de verkiezing van notabelen, ter inzage ligt bij den Koster der Groote Kerk van Maandag 30 Septem- bei tot en met Dinsdag 8 October 1912, van des voor- middags 10 tot des namiddags 4 ure, en dat de gemeenteleden hunne bezwaren tegen die lijst kunnen indienen, schriftelijk, bij den President-Kerk voogd vóór 17 October a.s. ..De gemeenteleden, die" in de Kerkelijke belasting zijn gangeslagen, worden in hun eigen belang verzocht zich te overtuigen of hun naam op die lijst voorkomt. Alkmaar, 97 September 1919. Kerkvoogden voornoemd,' VAN DER PEEN DE LILL.E, president. L. MOLIJN, secretaris. KERKVOOGDEN DER NEDERDITTSCH HER VORMDE GEMEENTE, te ALKMAAR, maken be kend, dat zij. die hunne Hoofdelijke Omslag over 1912 nog niet hebben voldaan, deze alsnog kunnen voldoen ten huize van den Koster der Groote Kerk, en wel op Woensdag 30 October 1912 van 's voormiddags 10 tot s namiddags 4 uur. Alkmaar, 27 September 1912. Kerkvoogden voornoemd VAN DER FEEN DE LILLE, president. L. MOLIJN, secretaris. Yerdroukenoord 128, Uk. Hnigbrouwcrslraat, heeft weder ontvangen in d« Van maakt maa Inlichtingen veistrekt de alieen-verkooper voor ALKMAAR en OMSTREKEN Hutg bron we r straat. UITSLAG VEILING, gehouden door Notaris M. Gouverne, op 24 September 1912, van perceelen te Heiloo, sectie F, nrs. 156 huis en erf, 0.39 80 I St»jdg. de hr. BI. Butter f 2500. - 157 en 75 weiland en dijk, groot 2.58.20 Strijdg. de hr. Jb. van der Molen 3315 164 weiland, groot 8.22.50 Strijdg. de hr. C. Bakker Pz. 4600.— 163 weiland, groot 4.06.00 iko j Strijdg. dezelfde 5462.50 159 weiland, groot 2.26.20 Strijdg. dezelfde 2935.— 158 weiland, groot 2.30.70 Strijdg. de hr. Jb. Reik 2947.— 162 weiland, groot 2.26.40 Strijdg. de hr. C. Bakker Pz. 2185 - 161 weiland, groot 1.63.20 L Strijdg. dezelfde 1950.- 140, 100 weiland en bosch, groot 3.73.40 la7 Strijdg. de hr. Jb. Reik 5400. - 18/ welland, 1.04.20 Strgdg. de hr. C. Bakker Pz. 750.— f 31994 50 Combinaties en emdtoewjjzing zullen plaats hebben op Woensdag 2 October 1912, voormiddags 10 ure, in het Koffiehuis van den Heer BV, Mooij aan hot Ritsevoort. op Woensdag den 23 October 1012, bij opbod en op Woensdag den SO October 1012; bij af slag en combinatiën, telkens des voormiddags 9 uur in het kofhehuis „de Zwaan" van den heer D. PIJPER en o'verstaan van den te Alkmaar ge vestigden notaris van genaamd „VELDZICHT te Heei-Hugowaard aan den Middenweg en Oostertocht, bestaande uit huis manswoning, schuur, erf, tuin en uitmuntend weiland, zeer geschikt voor bouwland of fijne groentencultuur, te zamen groot 21 hectaren, 74 aren, 70 centiaren. Ie veilen in diverse perceelen. genaamd „HET DRUIFJE", te Ileer-Hugowaard, aan den Middenweg en Botertoclit, bestaande uit huis- manswomng, schuur, erf, tuin en uitmuntend weiland zeer geschikt voor bouwland of fijne groentencultuur! te zamen groot 12 hectaren, 91 aren, 40 centiaren, le veilen in diverse perceelen. tot de ;nalateöschap van den heer Jb. bMil. Het land is te aanvaarden Kersttijd 1912 en de gebouwen, erven en schuren den 1 Mei 1918. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van ge noemden notaris aan de Breedstraat A 10. op Dinsdag 22 October 1912des morgens 9 nur, ten huize vau den Heer A. KOS aan de Zand- vaart, van Allee om contant geld. HSfe Op de plaats 1 i gelegenheid tol nltspannlng. Mr. A. P. II. DE LANGE. Notaris. yan STOOM- en andere WERKTUIGEN, Handel in MACHINEKAMERBEHOEFTEN. - A^nleg van STOOM-, GAS- en WATERLEIDING. KUN8T- SMEEWERK, HEKWERK en GROF-SMEEBVERK. Beleetd aanbevelend, De Gemeentelijke Gasfabriek te Alkmaar biedt te koop aan 20.009 Kilogram gegoten oud tjascr. 5.000 geslagen en getrokken oud ijzer. ,0(> m »nd rood koper. e ond geel S7° f oude couipoBltlebnls. De partijen zijn te bezichtigen Maandag, Dinsdag en Woensdag 30 S ptember, en 2 October na verzoek tot toegang aan het kantoor van 9 tot 12 en van h»lf 2 tot 5 uur. Prijsaanbiedingen voor elke partij afzonderlijk per kilogram, zonder korting, in gesloten oms'ag, bezorgd I in de kantoor-brievenbus worden ingewacht vóór 5 I October a.s., des namiddaga 4 uur. I Het gekochte moet vóór 16 October van de fabriek j verwijderd zijn, onder verbeurte van f 5 voor iederen dag verzuim. Betaling bjj levering. op DINSDAG 15 OCTOBER 1912 bij opbod en op DINSDAG 22 OCTOBER 1912 bij afslag' en combina tiën, telkens des avonds 6 uur, in het koffiehuis ,,De Graanhandel" van Mej. de wed. J. P. WAGEN AAR, aan het Luttik-Oudorp, ten overstaan van den notaris van de volgeude perceelen te Alkmaar 1. WINKEL en WOONHUIS met ERF, aan de Snaarmanslaan, No. 24, hoek Tuinstraat, groot 85 c.a. Verhuurd aan Ch. A. Wolzak, voor 3.50 per week. 2. Ill IS en ERF, aldaar, No. 26, groot 90 c.a. Verhuurd aan O. Bolweg, voor 2.25 per week. HUIS en ERF, aldaar, No. 28, groot 84 c.a. B erhuurd aan H. Jonker, voor 2.25 per week. 4. HITS en ERF, aldaar, No. 30, groot 103 c.a. BTerhuurd aan J. B. Oortmeijer, voor 2.25 per' week. HUIS en ERF, aan de Tuinstraat, No. 46, hoek 2e Tuin Dwarsstraat, groot 86 c.a Verhuurd aan Jb. Bos voor 2.60 per week. 6. HUIS en ERE, aldaar, No. 46 a, groot 85 c.a. Verhuurd aan 0. v. d. Meulen, voor 2.60 per week. Behoorende tot de nalatenschap van den hee-r G. Joon. 7 HUIS, ERF en S1EEG, aan de Bterlengde Snaar manslaan, No. 74, groot 76 c.a. B7erbuurd aan II. Herks, voor 4.— per week, tot 15 Deo. a.s. 8. IITJIS, ERF en halve STEEG, aldaar, No. 76, groot 96 c.a. Verhuurd aan Jb. Dane, voor 4.per week tot 15 April 1913. Eigendom van den heer O. DE RUITER, le aanvaarden bij de betaling' der kooppenningen onder gestanddoening der huren. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van voor noemden Notaris.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2