HUIDEN en LEDER worden steeds DUURDER, Openbare Verkooping te Koedijk. Openbare Verkooping te Koedijk. Golden Thee. Golden Koffie. I Golden Cacao. Landbouwcrediet, Zomeraanbieding-Anthraciet. D. VISSER, Gebr. SCHENKE, Alkmaar, Mient, Sandalen* Molières» De Gracieuse, Indien U prijs stelt op KWALITEIT zult U voor Uwe schoe nen een HOOGEREN PRIJS moeten besteden. J. VAN DER VEEN, M. EGMOND, i 4 Beslist de besparendste SAFE DEPOSIT, PROilLAinXAVE Openbare Verkooping PC K<2<IM<5IN Vrijwillige Dienstneming De nieuwe Herfst- en Winterstoffen, Lange Houtstraat 28, 's-Gravenhage. GEPLAATST KAPITAAL f 3.000.000 HESER VES- 501.130 22j, Hypothecaire leeuingen ruim - 25 000 000 WEDER OM TV A NOEN de nieuwste AMERIKAANSCIIE en ENGELSCHE MODELLEN. LIJNZAADKOEKEN, ffl Soyaboonenkoeken üfj W.L In 15 lessen goed loopend schrift WINTERAVOND. J H. Reetor Co. Tel. 6459. Prijs per 3 maanden f 13?". Herms. Coster Zn., J. VAN DER VEEN, Alom verkrijgbaar. Openbare Verkooping De Plaats „Veelust", Wegens sterfgeval. in de fijnste Engelsche en Duitsche Dessins, degelijk, sierlijk en netpassend a? HOUTTIL 17. Telefoon B9. Waarom S WESSANEIS ft LAJMI, Sleehte Schrijvers. het beste meest practische fraaist uitgevoerde Nederland se he modetijdschrift, met gratis knippatroon. ALKMAAR. ook het ARBEIDSLOON stijgt. Notaris te Alkmaar zijn- notaris te ALKM AAR gedipl. Piano- en Zangonderwijzeres, Mient C 29, Alkmaar. DEPOSITO RENTE 3 HET WEUUSrE HUMMER VAM te ALKMAAR, Mr. A. P. H. DE LANGE, te Alkmaar, en J. WAGEMAKER, te Andijk, IS UEDER0M MN ONS BUREEL VERKRUQBAAR zwakke soepen, sausen en alle vleeschgerechten verkrij gen oogenbl ikke! ijk een aangenamen smaak door eenige druppels MAGGUs AROMA. Dit is zeer geconcentreerd en daarom spaarzaam in het gebruik. Proeffleschjes 10 en 25 cent. De prijzen mijner prima ANTHRACIET-KOLEN zijn bij afnam* van ten minste 5 H L. gedurende de maand SEPTEMBER als volgt gesteld Afmeting 20/30 f 1.40 per H.L. Afmeting 30/50 f 1.50 per H.L. Terwille der concurrentie* kan ik U nog aanbieden een^ goede 2Q SOOrt Anthxaciet, welke ook zeer goed voldoet tegen de prijzen van Afmeting 20/30 f 1.30 per HL. Afmeting 30/50 f 1.35 per H.L. Afgehaald aan bet Magazijn zijn de prijzen 5 Ct. p©I* H L. l&ger. Mij voor Uwe gewaardo orders aanbevelend, Hoogachtend, bij de Frieschebrug, Telefoon no. 23. Eerste klas maatzaak voor HEERENKLEEDING. in ruime keuze ontvangen. Telefoon 544. Geeft 4Va pCts. PANDBRIEVEN uit in stukken van f ÏOOO.— en f 5CO.tot den koers van lOOVs °/o. r A. HILDERifêG, Zasdmarkt 66. Tel. 236. WORMERVEE R. Koninklijke Fabrieken. BAKKER Dz„ L e r fr In bel chaoBaehr^veB, HOF 3NTO. O, 1 fl. Kummeltje. 1 Citroen. 1 fl. Advocaat. 1 Oranjebitter. Voordam C 9, Int. Tel. No. 3, is voornemens op Donderdagen 3 October 1018 bij opbod en 10 October 1913 bij afslag, telkens des voormiddags 10 uur, in het café „Het Vergulde Paard" van den heer C. Man Jbz. te KOEDIJK, in het openbaar te verkoopen Zeer geschikt voor bouwerij, liggende in de Diepsmeer gemeente Oudkarspel, samen groot 10,67,19 H.A. Te veilen in 48 perceelen. Huurder de heer P. KUILBOER te Sclioorldam. Benevens een perceel bouwland te Koedijk groot 0.05.90 H A en een perceel rietland te Koedijk groot 1.19.80 HA. Aanvaarding der perceelen met Kerstmis 1912. De koopers kunnen 2/3 van het bedra der koop penningen op eerste hypotheek behouden tegen 4ï/4 procent rente 'sjaars. Eigendom van den heer A HAETLAND te Alkmaar. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van No taris J. VAN DER VEEN, Oudegracht 291 te Alk maar, bij wien tijdig teekeningen verkrijgbaar zullen is voornemens op Woensdagen 9 October 1918 bij opbod en 10 October 1913 bij afslag, telkens des voormiddags 10 uur, in het café „Het Vergulde Paard" van den heer O. MAN Jbz. te KOEDIJK, in bet openbaar te verkoopen de aan het Groot Noordhollandsch Kanaal in de gemeente KOEDIJK liggende De Bonnen en zakjes bewaart wien voor I nuttige en Inxe artikelen. HOOBUHOLLANDSOH HOOFDKANTOOR ALKMAAR, Voordam C 11. Telefoon 73. Agentschappen: HOORN, ENKIUlim, Kaasmarkt 16. Westerstraat 6. LEIDEN", 'n-ORA. VEN IIA GE, Kort Rapenburg, hoek Breestraat,. Molenstraat 45. DELFT, ROTTERDAM, Koornmarkt 99. Leuvehaven 107. KapitaalTwee iniilioen Gchien, geheel geplaatst en volgestort bestaande uit bnismanswonlng, eobnnr en ert, benevens diverse perceelen wel- en hooiland, zeer geschikt voor bouwerij en eenige perceelen bouw land een en ander ter gezamenlijke grootte van 15.35.50 H A. De landerijen zijn in huur tot Kerstmis 1912 en het huis, schuur en erf tot 1 Mei 1913 bij den beer 0. GROENEWOUD KRAMER. Te veilen in perceelen en in combinatiën. Eigendom van mej. de Wed. C. KRAMER Sz. in de Schermeer. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van no taris J. VAN DER VEEN, Oudegracht 291 te Alk maar, bij wien tijdig teekeningen verkrijgbaar zullen zijn. te ALKMAAR, in het „Caf* Central", aan de Nieuwesloot, op Za terdag, den 13 October 1913 bij opbod en Zater dag den 19 dier maand bij afslag en combinatiën, beide dagen des middags ten 12 ure, van bestaande in eene Boerenwoning met Schuur, Erf en Boomgaard en Weiland in de SCHER MEER, bijeengelegen aan den dijk langs het Groot Noordhollandsch Kanaal nabij den daar aanwezigen steiger tot lossing van goederen, tezamen uitmakende de kavels 13 en 14 in polder II en groot 21 hectaren 58 aren 50 centiaren, bewoond door den heer P. BLOM Jz. en te aanvaarden het weiland den 25 De cember 1912 en het overige den 1 Mei 1913. Inlichtingen te bekomen ten kantore van den notaris P. A. DE GELDER te Stompetoren in de gemeente Oterleek. De VENNOOTSCHAP verleent Lredieten, neemt gelden in déposlio, belast zich met den aan- en verkoop van effecten en coupons, sluit belee ningen en prolongation en verricht vorder alle werkzaamheden tot het kassiersvak behoorendo. Staat op 80 Juni 1912. Loopende Credieten Deposito's Reserve De Vice-Voorzitter van Commissarissen Jhr Mr. P. VAN FOREEST. 6.156.634.51 1.313.513.31 379.477.43 De Directie, J. F. MOENS. Mr. M. MOENS. op Zaterdag 30 October 1913, des namiddags 1 nnr, in de herberg „Het Gulden Vlies" van den Heer W. MOOIJ, aan de Koorstraat, ten overstaan van de Notarissen van A. De HUISMANSWONING met St HTf R, ERF en eenige perceelen uitmuntend WK1- LAND, BOUWLAND en BOUWTERREIN, aan het Domineeslaantje en den Rijksstraatweg te H e i I o o, te zamen groot pl.m. 10 19 80 H.A. Te veilen in diverse perceelen. B. Het WEILAND, genaamd „de Klaverweid", aan den Heerenweg te Bergen, nabij Alk maar, groot 3.76 80 H.A. Te veilen in 4 perceelen. Eigendom van den Heer Jb. BOEDER c.s. Alle perceelen kunnen aanvaard worden Kersttijd 1912. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van voor noemde Notarissen. Salade enGroenten, B— WestlanWe Hypotheekbank, De Directie: J. HOOFT GRAAFLAND J. A. VAN EBPEBI ROIJAARDS. I Vanaf 16-jarigen leeftijd plaabiug als Genie» aoldaaf, Tamboer ®1 Hoornblazer. I Later bevordering tot idem le klasse, Korporaal, Segeant, enz. Bij veel aanleg opleiding tot Opzichter van Fortificatiën. I Voor het eerste jaar f50.premie. Voor het tweede jaar f 30.Gedurende de 8 volgende jaren f 20.—. I Na 5 jaar dienst, als wordt doorgediend, dienstpreme van f 75.—, f 100.— of f 150.-. j Inlichtingen verstrekken alle plaatselijke en Garni- zoens-Commandanten en de l'emiuaiulnut van liet Regiment Genietroepen te Utrecht. Van Nieuwkuyk if WOERD YFMA, Onilegraebt 316. Mugnziju Piano'*, Orgel». Een Pathéfoon, omdat men geen naalden noodig heelt, en zij zeldzaam zacht en stil loopt, gratis te hooren aan den Alkmaarschen Naaimachinehandel. Voor f30 een Pathéfoon met 10 dubbele bespeelbare platen. Speciale inrichting voor reparatie. Beleefd aanbevelend, Opgericht 1785. Voedert uw VEE met de zuivere murwe merk „Ster" en W. L, uitmuntende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. EERE-DIPLOMA Parijs 1900. NEGEN GOUDEN MEDAILLES. FRANCO verzenden vrij voer slecht» fl 3 een kistje inhoudende Naar keuze te yeranderen. Alles prima kwaliteit. Onder rembours of tegen postwissel. LikeurstokerijBilderdijkkade 102-104, AMSTERDAM. Kantoor: Jacob van Lennepst'aat 88. ABONNEMENTEN worden aangenomen; door/ de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij, v.h.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3