liFI STAM STAM verft BIERBROUWERIJ AGENTSCHAP: Door groote Hoil. Brouwerij gevraagd Agent voor Alkmaar en Omstreken. 1 BAKKER Dl Biowkidig Hifi MM si taf Tï&ZJzcute &aJxJeó MEIJER PELS, LANGESTRAAT 14 ALKMAAR, D AMES, Rosmolens. Premie voor onze Lezers. „PAK ME MEE Nederlandsch-Spaansch Woordenboek w^Wmnnolens Dorschgereedschap Ploegen, Cultivators, Fahr's Gierpompen, V t sooo en f SISOO- Dameshoedenmagazijn Firma H. LIND, Mient 5-5. - - MODELHOEDEN. - - N.V. Het Landbouwhuis, I s. scHiLuae, Gang der werkzaamheden: Donderdags 9-10]|3 uur Hotel Langenegger te SCHAGEN. die genegen zgn gedurende den a.s Si Nicolaas in het „Alk- maarsch Warenhuis" als Win keljuffrouw werkzaam te zgn, kunnen zich van nu ai aan daar persoonlijk aanmelden, voor üand- en Paardenkracht in plaats van 5 Cis., slechts 3 Cts. per nummer. inteekenbiljet. WVF* Voor den Graanbouw. ^Pf Bpeed 28, tfoopn, Breed 28, Hoorn. f§ depóts I On. HANNIKQ'g KINADRUPPELS Tentoonstelling van - Haarden en Kachels. „Turenne Vulhaarden" en Kachels. N.V. Hoilandsch IJzermagazijn v.h. M. DE WILD, LAAT, over de Boterstraat. Dr. A. A. FOKKER, Landbouw-werktuigen. Dijk. Alkmaar, Dijk." Bericht de ontvangst eener groote collectie en noodigt beleefd tot een bezoek uit. Alkmaar, --Zaadmarkt. Rosmolens, Wanmolens, Graanschoppen, Wannen, Zeeften, Dorschknuppels, enz. N.V. HET LANDBOUWHUIS. 1 Gestoomd wordt iodereu werkdag1. KARPETTEN, YLOERKLEEDEN, DEKENS, BEDDEN worden 1 k 2 maal per week gestoomd. GORDIJNEN alle dagen en opnieuw geappreteerd, ook lancastergordijnen. Zwart wordt iederen werkdag geverfd. Alle kleuren blauw worden 's Maandags geverfd. ro°d 's Woensdags bruin en groen Donderdags en Vrijdags geverfd. Iemand, flink ingevoerd en bekend met de afnemers, heeft de voorkeur. Br. letter G 28, Alg. Adv. Bureau ROUMA Co., Amsterdam. van vaste goederen. Agent der Veenefammer Hypotheekbank te Veendanu plaatst en bezorgt geld onder Hypothecair verband op landerijen en huizen. andere kleuren en zijde Zaterdags en Dinsdags Aanbevelend, Uw dw. dnr., te Alkmaar, Gez. KAAN. to Bergen, J. VRASDONK. te Limmen, J. H. WILLERS. te Castricum, v. BENTHEM-^-Lüte. te Heiloo, P. DE GROOT, te Egrnond aan Zee, G. FOOR. te Dirkskorn, P. WINK, te Warmenhuizen, A. SöTEMANN. te Heer Hugowaard, P. LODDER. Uls Hebben beschikbaar kapitaal voor le hypotheken, bij voorkeur op lande rijen, tegen zeer billijke rente en voorwaarden, w.o. particulier geld, geld van levensverz.-maat8chappijen en spaarbanken, benevens Belgisch kapitaal zijn correspondenten der Utrechtsche Hypotheekbank te Utrecht; bezorgen credieten belasten zioh met aan- en verkoop van landerijen administreeren kapitalen en vaste goederen sluiten verzekeringen op allerlei gebied. Proefnummers zijn gratis aan ons Bureau verkrijgbaar. Zie het nummer van 5 October a.s. Verschenen: sas®; Graanmaten, Schoppen, Wannen, Zeven, Bascules, Kookpotten, ©n verdere Gereedschappen voor den Graan- en Zaadoogst, Tuin-, Akker- en Landbouw. Vraagt pryscouranten. issr De abonné's van „PAK ME MEE" zijn gratis tegen ongelukken verzekeid bij de Verzekering-Maatschappij „The Gresham" voor Men gelieve onderstaand Inteekenbiljet ingevuld te doen bezorgen bij den Uitgever van dit Biad. N„ 'l'l.rtïT"*'""'' "'SWic,h' do Oe»ln«™er.le rr.niu „PIK ME MEE" 3 Ct«. per geiegeld bij zijn cou,vant te ontvangen. Dorschmachines, (voor hand- en paardenkracht). Aanbevelend, VertegenwoordigerJ. WONDER Pz. Stoomgoederen en zwart te verven rouwgoederen dus dtsverlangd binnen 24 uren. De laatste uitgebreide verbeteringen maken de vlugste aflevering mogelijk, zooa*8 slechts de beste en modernst ingerichte fabrieken Vermogen. 1) 1) ItKHMl'LKIX 4, ALKMAAR. v* •- s- r ,„^««leÜijdiw Van BA°edaril,0ede' Malaria (Binnenkoer!*), Alge- awakte, voortdurende Hoofdpijn en gebrek aan eetlust, tTbï met, den uaam Dr* fI- ffAtfariWO buiten op de roode doos en venstaand febi^ksmerk.^^ Volkomen Alkobolvrij. FRIJN 1 0,75. ail s Pharm. Cbemlscbe Fabriek, den Haag. EVlN'f iijgsjll: 'ijRSi "..L-riji ri |j rmx*»*', UiPAKm Premie^ °°g °P het Ieesselzoen moedigen wjj onze lezers, die nog niet op onze geïllustreerde 1 9 geabonneerd zjjn, uit, hun wenseli daartoe kenbaar te makeD, door middel van onderstaand Inteekenbiljet. B* A IX WMf a? a.1' waij -ï vuuv.wiwuuu Aiibucaououjoi. kost" voor onze lezers :nKK"' beataande uit pagina's vol actueele illustraties en boeienden tekst, 1/ 1 - „PAK ME MEI;» opent het nieuwe kwartaal met een oorspronkelijken roman van de se- Kit STCWE, getiteld een^r £",5°°^ ^twikeJijkheid voor de lezers van „PAK ME MEE» is voorts, dat zij tegen vurt>, ktinnen veX£ên Mwdet«d*cl,ri"' bestaande uit S3 pagina's met 10Ó gra- In de Rubriek van Redacteur X komen elke week aardig x bedachte Prijsraadsels en Pnzzles voor, met daaraan ver bonden Prijzen. £t&SSr" Zoo neemt Red. X in bet eerste nummer van October bijgaand Prijsraadsel op, waarvan de bedoeling' is, de stukjes uit te knippen en zoodanig op een stuk papier te plakken, dat zjj één geheel vormen. Uitgeloofd worden 100 Prijzen waaronder Horloges Salonklokjes, Plaatwerken enz. Eveneens wordt de aandacht gevestigd op het Kindernummer „Ons Prinsesje", dat elke week in „PAK ME MEE" opgenomen is. Het allernieuwste Eene omwenteling op het gebied der kamerverwar ming. Een op n Vuilbaard of Kacbel zonder mica deuren. Direct uitstralende warmte, ventilatie en zichtbaar vuur. Verder groote voorraad JAARSMA-, LIPS en PETERS Frieia- Permanent en Nora-tl aarden. IFKSFHE en A MERIK A A NSC HE SYSTEEM TH KACHELS. door Leeraar in d* Bpaansche taal aan de Openbare Han delsschool te Amsterdam. Gebonden 1 3.50. Verkrijgbaar in den Boekhandel van de N.V. Boek en Handelsdrukkerij v.h. HERMs. FOSTER *A Zn., Voordam C 9, Telef. No. 3, Alkmaar. Ohmstede Diploma N. T. V. - GEESTERSINGEL E 82. - beveelt zich aan tot het geven van PIANO-ONDERWIJS. ieekenb.r e'c H natuurlijk alléén bestemd voor hen die onze premie nog niet ontvangen Woonplaats: Xaam

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4