DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 230 Honderd en veertiende Jaargang 1912. ZATE lt DAG 28 SEPTEMBER. DICHT BIJ HUIS. BINNENLAND. EERLIJK DUURT HET LANGST! STADSNIEUWS. ALRMAARSCHE COURANT Dit nummer toestaat uit 3 bladen. III. ALKMAAR, 28 September. Dicht bij huis vier landen als vliegen in één klap te vangen dat is nergens anders mogelijk dan op het in de buurt van Aken gelegen Vierlandenpunt. Aar dig is het uitstapje er naar toe. Heeft men de fiets niet meegenomen het kan niet genoeg worden aan geraden dit wél te doen, daar de wegen in dit deel van Duitsehland, geheel anders dan in het noorden, met groot genot! kunnen worden hereden dan is men aangewezen op het electrisch trammetje naar Vaals. Er zaten veel Vaalser jongens en meisjes in onze tram, die uit de Akensche scholen kwamen en niet anders spraken dan Duitsch. En in het Ne.der- landsehe plaatsje was het al' Duitsch wat de klok sloeg. De spreektaal, de opschriften van ruiten en uithangborden, de reclames op zakjes en wikkelpapie ren, het was Duitsch-éénzang. En hoe kan het ook anders, waar deze gemeente eigenlijk slechts via Duitsehland te bereiken valt, alleen met Duitsehland in verbinding staat door middel van een Duitsche tram-onderneming- met Duitsche beambten? 't Was die dag de geboortedag van onze Koningin- Moeder. Alleen postkantoor en gemeentehuis vlag den. De Nederlandsche driekleur op dit on-vaderland- sehe plekje van ons vaderland het had veel van een ironie en dit tweetal vlaggen vonden we dan ook de g-rootste merkwaardigheid' van het dorpje. Niet van de gemeente, immers op een half uur afstand van den kom staat een hooge uitzichttoren, waar een las tige weg door bossehen en over heuvels heenleidt. Be klimt men de houten trappen van den toren, dan kan men er zich op beroemen, het. hoogste punt te hebben bereikt van wij durven het haast niet schrijven van Nederland. Men geniet er van een fraai, inter nationaal panorama en ziet gelijktijdig in vier lan den, daar in de nabijheid Duitsehland, België, Neder land en het vergeten hoekje van Europa, dat zich als een wig tusschen dé andere landen dringt, Moresnet, samenkomen. Natuurlijk wordt dit merkwaardige punt druk be zocht en even natuurlijk heeft de prentbriefkaarten - industrie zich er meester van gemaakt. Aardige kaar ten zijn er als herinneringen aan een bezoek op deze plek vervaardigd. Inderdaad zelfs een prentbrief- k a a r t, een landkaartje in vier kleuren. En overi gens heeft men het veellanden-thema op allerlei wij zen uitgewerkt-: de foto's der drie regeerende staats hoofden, trofeeën van die drie vlaggen met de vier wapens, groepjes geüniformde douanen, afbeeldingen van postzegels enz. enz. Op één kaart zijn bij de drie grenssteenen de bewoners der verschillende landen in nationale kleederdrachten samengebracht en daarbij is een versje geplaatst, dat we minder om zijn poëti sche waarde, dan wel als curiosum hier weergeven Wat typen zien zich hier vereernen Bij de welbekende grenzensteenen Een boer uit 't landje aan de zee Brengt smakelijke kaas ons mee. Ouch 't Oecher Maatwief is derbei Met Morre, Schlat en Zellerei Der Kappesbur verwongert sitt Wie Grenzbeambter Schmüggler kritt. Et la Belgique le tout compléte Par paysan trayant sa béte Accompagné de sa servaute Quoique fort simple, trés charmante. Het Duitsch en Nederlandsch de talen voor groente vrouw en kaasboer, het Franseh voor het „trés char mante is het toeval of meer dan dat? Het toeval bracht ons den volgenden dag in een Akensche rechtzaal. Of beter, we gingen naar het gerechtsgebouw in de hoop, dat er zitting zou zijn en toevallig was de dag. goed! gekozen. De meeste men- schen, die voor hun genoegen op reis gaan, bekijken enkel justitiegebouwen en stadhuizen van buiten, we ten niet wat ze aldus voorbijgaan, denken er niet aan, dat ook daar binnen wel eens wat te zien. en te leeren valt! Wie gelegenheid heeft' in dén vreemde raadsvergaderingen, kiezersbijeenkomsten, terechtzit tingen e. d. bij te; wonen, make daarvan toch gebruik! Men 'doet er allicht wat nieuws op, waar men later iets aan kan hebben, vindt afwijkingen van hetgeen men in bet. eigen landt heeft, waargenomen. Zoo viel het ons bij deze gelegenheid' al dadelijk op, dat er ginder bij de terechtzitting lang niet zoowel publiek wordt toegelaten als hier, hoewel1 de publieke tribune er minstens even groot is. De bezoekers mogen er enkel op een langs de muur staande bank plaats nemen het staan en veel meer nog het hangen over de ba his trade is beslist verboden. Slechts zooveel personen mogen de zitting bijwonen als er zitplaatsen zijn (een twintigtal) en niemand wordt toegelaten, indien die plaatsen zijn ingenomen. Een terechtzitting is daar dus minder een publieke vermakelijkheid, waarvoor maar aan zooveel mogelijk personen gratis toegang- wordt verleend en de recht zaal wordt er ook minder als tijdelijk tehuis voor dak en kachelloozen gebruikt, De moreele - en atmosfe rische! bezwaren welke terecht tegen de in ons land gevolgde methode kunnen worden ingebracht zijn on dervangen, terwijl aan den anderen kant- voldoende re kening is gehouden met den eisch van openbaarheid. Is bij ons de rechtzaal statig en stemmig, daar zag zij er uit alsof de Majesteit van het Recht in armoedi ge omstandigheden verkeerde, zich noch de weelde van behoorlijke huisvesting noch die van dienaren in rtaatsie-ggwaden kon veroorloven de rechter was alleen in toga verschenen, noch de ambtenaar van het openbaar ministerie, noch de griffier, evenmin na tuurlijk de schepenen,'droegen ambtskleeding. Van een Londensche terechtzitting met' den sherif in middel eeuwsche kleedij en de getoga-de en witgepruikte ma gistraatspersonen, behoudt de bezoeker een andere herinnering! Zoodra een getuige den langen! eed aflegde, rezen justitie en publiek van hun zetels op en bleven in stramme houding staan totdat de formule was voer en nagezegd. Waar er vele getuigen werden gehoord werd dit spelletje van zitten-en-opstaan een weinig in drukwekkende vertooning dus juist het tegendeel van hetgeen er mee werd beoogd. Overigens deed men de zaken verwonderlijk snel al zoo werden de beklaagden voorgeroepen en zoo ver namen ze hun vonnis, de openbare verhooren duurden kort, de geheime beraadslagingen van rechter en sche penen nog korter. Waar de reiziger, die voor zijn genoegen reist, be halve in de rechtzaal, niet. komt, is in een spoorwagen vierde klasse. En dat. ligt wel voor de hand, omdat men zijn genoegen bij voorkeur zoekt in gemak en be haaglijkheid en de vierde klassen dikwijls een luguhe- ren indruk maken, denken doen aan vertrekken voor gemeenschappelijke opsluiting. Doch waarom het niet eens een enkel keertje te beproeven? Om de'duur te behoeft men het zeker niet. te laten! Curiositeitshalve hebben we van Aken naar Mont- joie in zoo'n afdeeling gereisd. Voor vijf en twintig personen is er plaats1 twaalf kunnen er zitten en lertien mogen zich aan de leeren handvatten van de soldering staande houden, tenzij ze van hun bagage een zitplaats kunnen maken. Uitdrukkelijk is den vierdeklassers verboden buiten op het balcon plaats to nemen vermoedelijk om te voorkomen, dat zij in dezen met de meer-betalende reizigers gelijk zouden staan" Men kan zich voorstellen, dat het heel wat moeite kost, als de trein stopt of over een wissel gaat. zich staande te houden en dat zij, die in deze moeielijke po sitie. verkeeren, met belangstelling- bij elk naderend station rondkijken of er misschien ook iemand dei- zittende partij aanstalten maakt om heen te gaan. Ook is het duidelijk, waarom de vierde klassers letterlijk de waggons bestormen. Druk wordt er in deze klasse gereisd, sinds de spoorwegkaartjesbelas- ting- in werking getreden is, zij laat de vierde vrij en dit geeft een aanmerkelijk verschil in prijs1 met cle derde. Evenals echter op de luxe-booten moeten .de goedkoopste passagiers in den Duitsehen trein de winsten opbrengen. En daar de wet van vraag en aanbod niet in het boekje der spoorwegautoriteiten schijnt voor te komen is ondanks de enorm gestegen vraag het aanbod1 vrij wel gelijk gelaten. Veel' makke menschen worden er in de hokken gestopt en blijkbaar is het vee hooger in tel' dan de menschheid heeft men ooit gehoord dat er een koe meer in een beesten wagen wordt geborgen dan er voorgeschreven is? Veel bijzonders biedt het eentonige reisje naar het beloofde en veel belovende stadje tusschen de rotsen niet, Hoe langer hoe langzamer klom de trein onder asthmatisch gezucht van de locomotief het Hooge Veen op, het uitgestrekte plateau, dat in het Oosten in den Eifel, in het Westen in de Ardennen overgaat Het Roerdal, dat immers een aantrekkelijkheid' van het uitstapje moest worden, zou wel1 iu de buurt zijn, maar al het speuren er naar was1 te vergeefsch we. bleven maar op de hoogvlakte. Eindelijk, na ongeveer anderhalf uur rijdens M o n g zjoa, zoonis Montjoie, als om elke Fransche af komst te versluieren, wordt uitgesproken. Een station „auf einsahmer Tlöhe" met er achter een groot re-cla me-bord voor een hotel. Van het lief gelegen stadje net niemendal te zien. Alleen een aanwijzing, dat een rijweg en fjvee voetpaden, bequemer Abstieg en een we niger beque'm, er heen leidden. De heer Hijmans had langs den gemakkelijken weg de stad zien opduiken, wij kozen den ongemakkei ij ken. Eerst ging het best, maar weldra daalde het pad zoo akelig st-ei, dat we wel gaarne teruggewild hadden als de mogelijkheid maar weldra daalde 't pad) zoo akelig steil, dat we wel zoozeer kwelde de gedachte dat we bij een misstap holderdebolder naar omlaag zouden storten, dat we van het plotseling opkomen der stad niemendal hebben genoten en er eigenlijk al midden-in stonden, voordat we het recht wisten, met een gevoel vau verlichting dat we er waren en met de verzuchting', dat dit nu al KAMERVERKIEZING IN OMMEN. De secretaris van het Centraal Comité der Chr Hist. Unie in het district Ommen schrijft aan De Ned., dat, het Centrum-bericht, als, zou tusschen de be sturen der rechtsche partijen gedachtenwisseling heb ben plaats gehad, onjuist is. Althans bij het bestuur van het Centraal Comité der Chr. Hist. Unie is daar van niets bekend. Dit Comité wacht de beslissing van het Hoofdbestuur af. DANK AAN DE KEN-NEMER PADVINDERS. Uit naam van H. M. de Koningin heeft de particu liere secretaris van H. M, dank betuigd aan de Ken nemer padvinders' en d© vereenigingen die tot het sla gen van het te Haarlem gehouden weldadigheidsfeest ten bate van de noodlijdenden in West-Indië hebben meegewerkt. 1)E INVALIDITEITSWET IN DE TWEEDE KAMER, De voorzitter der Tweede Kamer zal in de a.s. Dins dag te houden openbare vergadering voorstellen den 15 October een aanvang te maken met de behandeling der I nvaliditeitsverzekering. Gemengd nieuws, DE NATTE ZOMER. Men schrijft uit Schotel-land1 Een wondere tijd! Terwijl de staltijd nadert, ziet men thans1 hoeren hun vee van den stal halen en in de weiden laten. Door het droge weer en het afstroomende water kunnen de koeien het nu in d.e weiden volhouden, waa zij voor een paar weken door den drassigen bodem trapten. Er is nu nog- volop gras. EEN BOTSING. Te Loosduinen kwam een groote zwaar beladen verhuiswagen van de firma Bronsgeest, uit Den Haag iu botsing met de Westland&che Stoomtram. De voer man haalde uit voor een fietsrijder en werd toen van achteren gegrepen door een van die breed'e nieuwe machines. De wagen wérd tegen een boom geworpen die er een eind in doordrong, alles versplinterende. De paarden kwamen elk aan een kant van den boom te staan, maar van de voerlieden werd er een in dé vaart geworpen en moest uit het slijk getrokken worden en de andere sloeg tegen de straatsteenen. Deze werd zwaar verwond en bleef lang- bewusteloos. Na verbon den te zijn, werd! hij- per auto naar het ITaagsche Zie kenhuis vervoerd, alwaar hij is overleden. BIJ ONGELUK DOODGESCHOTEN. Door A. Kooiman, bode te Heerjansdam, is aan de rechtbank te Dordrecht een verzoekschrift gericht, in houdende, dat het de rechtbank moge behagen, den heer officier van justitie te bevelen, vervolging in te stellen tegen den heer S., apotheker te Rotterdam, ter zake van het bij ongeluk doodschieten van zijn zoon Aart Kooiman. ZooaI's men zich herinneren zal, werd verleden jaar als doodsoorzaak opgegeven een zonnesteek gedurende de eendenjacht, waarbij Kooiman als- hulp fungeerde. Adressant beweert, dat ook de gemeente-veldwachter van Heerjansdam, thans rijksveldwachter te Dordrecht, bij het ongeval is tegenwoordig geweest. Ook dr. D., voorheen arts te Heerjansdam, thans te Rotterdam, behoorde tot het jachtgezelschap. De heer J. van Elk, rechtskundig adviseur te Dord recht, behandelt deze zaak voor Kooiman. EEN CONGRESGEBOUW IN DEN IIAAG. De Standaard schrijft dat het voor ons- land wen- schelijk is, dat er steeds meer internationale congres sen hier te lande gehouden wordery Het is geen bijzaak schrijft het- blad, of die institu ten en congressen hier komen of elders heengaan. De toekomst van Nederland kan er aan hangen. En hier uit nu volgt vanzelf de regel, dat Nederland het vesti gen hier te lande van bureaux voor deze instituten en het houden in onze Residentie van zulke congressen gemakkelijk moet maken. Zonder keur moet elk con gres en elk bureau worden toegelaten. De Residentie moet er haar hotelwezen op inrichten onr de bezoekers van de congressen te kunnen herbergen. En vooral dient gezorgd te worden, dat er in Den Haag niet al leen een vredespaleis zij, doch dat er o'ok een groot congresgebouw verrijze, dat op gansch voorbeeldige en geheel eigen wijze alle gemakken aanbiedt, die aan het richtig- verloop van zulk een congres bevorderlijk zijn. Liefst zelfs zagen we, dat- de regeering dit con gresgebouw zonder geldelijke vergoeding afstond ten gebruike. Juist dit zal aantrekken. Weten toch de heeren die zulk eep congres organiseerenIn Den Haag vinden we een volmaakt geschikt gebouw met alle bijlokalen, en dit staat kosteloos ons ten dienste, dan zal hier meer dan één congres kunnen komen, dat ons ande-rs licht voorbijging. UIT OUDKARSPEL. In de gister gehouden raadsvergadering is benoemd 'tot sluiswachter van dc nieuw gebouwde sluis te Oud- karspel de heer P. Eiland alhier. 23 sollicitanten had don zich daarvoor aangegeven. UIT IIEER-H,UGO WAARD. De tweede tentoonstcllingsd'ng heeft den eerste ver re in de schaduw gesteld wat betreft het bezoek. Wel licht vcor een deel te danken aan het feit, dat ver schillende wedstrijden werden gehouden. Den geheelen namiddag werd gevuld met ringste ken en sleuteltrekken, waarvoor zich niet minder dan 50 paren hadden aangemeld. Bij het, ringsteken wer den de prijzen behaald door de heeren J. Stekelbos, F Snel, C. Berkhouwer en P. Kieft, bij het sleuteltrek ken door de dames1 E. Kruijer, Jc. Ens, S. Wijnker en E. Pool. Hoogst jammer, dat we nog melding dienen te ma ken van een ernstig- rijtuigongeval nabij de R. Kath. kerk, waarbij een*dochter van liet comitélid, den heer J. Schild-er, zeer ernstig aan het hoofd werdl verwond Hoewel de toestand zorgelijk is, was deze gistermor gen zóó, dat de patiënte naar de ouderlijke woning vervoerd is mogen worden. Algemeen is de deelne ming in dit ongeval, algemeen is de wensch, dat her stel nog- zal mogen volgen. De volgende bekroningen werden nog toegekend op de landbouwtentoonstelling Eenjarige paarden, le pr. W. Oudihuis, 2e pr. A Blokker, e. v. II. Wolfswinkel, allen te H. H. Waard. Tweejarige paarden, le pr. II. Wuis, 2e pr. P Kant, e. v. P. den TIartogh, allen te TI. II. Waard. Driejarige paarden, le pr. W. Oudhuis, 2e pr. J. Leegwater, e. v. P. den Hartogh, allen te II. TI. W. Oudere paarden, le pr. C. Meijer te LI. H. Waard, 2e pr. Jb. Zomer, e. v. C. Zuurbier Pz., beiden te Veen- huizen. Stierkalveren, geboren 1Ö12. le pr. K. Molenaar, 2e pr. G. van Diepen, beiden, te IT. IT. Waard, e. v. P. Blauw, Berkmeer, Stieren, geb. 1911. le pr. P. Konijn Oz., 2e pr. P Wónder Pz., beiden te H. TI. Waard. Kuikalveren. lo pr. P. Raven, Veenhuizen, 2e pr. en e. v. C. d.e Boer, II. H. Waard. Kuispinken, geh. in 1911. le pr. O. de Boer, 2e pr. P. Kostelijk, beiden te IT. TI. Waard, e. v. I'. Blauw, Berkmeer. Vaarzen, gekalf 1912. 'le pr. P. Kostelijk. 2e pr. K. Molenaar, beiden te Heer Hugowaard, 3e pr. Blauw. Berkmeer. Melkkoeien, niet afgew. le pr. D. Schilder, 2e pr. K. Kruijer, 3e pr. A. Blokker, allen te H. H. Waard Melkkoeien, afg-ew. le pr. benevens de zilveren med. aangeboden door de „Nieuwe Courant", i'. Blauw. Berkmeer, 2e pr. 1). Schilder. 3e pr. J. Oudhuis Pz., beiden te Heer Hugowaard. Kalfdragende koeien, afgew. le pr., 2e pr en e. v. IV. Oudhuis te Heer-IIugowaard. Eene eenvoudige boerenvrouw, die in Venlo inkoo- pen was gaan doen, verzocht aan het Duitsche grens station te Kaldenkirchen gekomen, den kommies har waren te „verzeilen." iyi opgave van 't een en ander bepaalt de ambti naar het te betalen bedrag, waarop de vrouw in haar eenvoud antwoordt, dat dit wel niet juist lean zijn, want dat men haar in den winkel verteld had, -dat ze veel meer schuldig zou zijn. De ambtenaar onderzoekt nu nauwkeurig den inhou.l van de mand en vindt zes stel nieuwe, speelkaarten Daar voor elk ingevoerd spel 60 Mark boete verschul digd zijn, moest de sukkel nu 360 Mark betalen en werd zij, omdat ze zooveel geld niet- bij zich had, ge arresteerd! ('s-H. Ct-) KORTE BERICHTEN. Het onderzoek naar de oorzaken van den kazerne- brand te Haarlem, waarbij bijna 200 personen zijn ge hoord, heeft geen resultaat opgeleverd. - Op Terschelling- zijn valsche guldens in omloop. De stukken, die de beeldenaar der Koningin dragen en de jaartallen 1901, 1904, 1900 en 1908, zijn vrij goed nagemaakt. On dér het wapen ontbreekt echter 100 e. In Friesland heeft het. gisternacht sterk gevro ren. In de wijken lag- een ijslaag. De manoeuvres, schrijft het! Volk, hebben Dins dag een slachtoffer geëiseht. Te Leimuiden is door een automobiel, waarin minister Oolijn met gevolg waren gezeten, een landweerman aangereden. De man viel voorover in zijn bajonet en was onmiddellijk dood. Hij was. in het hart getroffen. In een boerenschuur te Filipsland speelt zich da gelijks een alleraardigst tooneeltje af. Daarin zijn onderdak gebracht een paard' en een bok, terwijl de huishond er ook gewoonlijk zijn verblijf houdt. Deze leeft op gespannen voet met den hok, die 3 maal per dag met brood gevoerd wordt. Nauwelijks heeft de hond! in de gaten, dat de bok zijn rantsoen ontvangt, of hij haalt 't bij stukken en brokken bij hem weg en legt 't bij het paard neer, dat 't natuurlijk in dank verorbert. Zelf gebruikt hij er niets van. Tn de gisternamidldag gehouden raadszitting te Velsen is andermaal aan do orde gekomen het voorstel van drie rechtsche raadsleden, om in het pas vastge stelde werkliedenreglement eenigc ingrijpende wijzi gingen aan te. brengen. Do burgemeester sprak in het debat van dwaze en ziekelijke neigingen van raads leden. Toen er gestemd! zou worden, verlieten de vrij zinnige leden de vergadering. De voorstellen werden aangenomen. Vrijdagmorgen half zes werd de hulp der politie ingeroepen in.de woning van een vrouw aan den West zeedijk te Rotterdam, die in de jenever gestikt bleek. De politie wendde zich tot een dokter, wien niets an ders overbleef, dan den dood1 te constateeren. Door een schipper werd gistermiddag te Helder aangebracht een Duitsch zeeman, welke in den morgen van 26 dezer ter hoogte van het lichtschip Haaks te water was geraakt, toen hij van éen Duitsch stoom schip, op wég naar Zuid-Afrika, overboord sloeg, Dc man, die drié kwartier te water had gelegen, werd door bedoelden schipper opgepikt. Rechercheurs hebben gisternacht in de St. Lau- rc-nsstraat te Rotterdam aangehouden een 21-jarigen reiziger, die verdacht wordt zich te Amersfoort ten nad-eele van zijn stiefvader aan verduistering van 500 te hebben schuldig gemaakt. Teen hij gear resteerd werd, was in zijn bezit nog 145. Gisternacht werden hij een landbouwer te Harf- sen een paar bijenkorven geheel vernield; met een grooten stok zijn de korven toegetakeld, en de honing was rondom de korven verspreid. Vermoedelijk is hier wraak in het spel Te Oudo-Pekela had een droevig ongeluk plaats. Een zesjarig jongetje geraakte al spelende onder een voortrijdende kalkwngen, met het noodlottig gevolg, dat het hier onder geraakte en onmiddellijk gedood werd. De voerman had nog vooraf gewaarschuwd. Gedurende de kermis in het jaar 1910 werd te Westervoort een belangrijke diefstal met braak ge pleegd, waarvan de dader tot heden onbekend bleef. Thans is door de marechaussee alhier als verdacht viin dezen diefstal, aangehouden een 22-jarige metse laar, vroeger wonende te Velp, 'thans te Arnhem. Do aanvoer van flesschen uit het buitenland voor de distillateurs to Schiedam neemt aanhoudend toe. Gisteren alleen arriveerden aan het station 50.000 Duitsche flesschen. Tot nog toe bedroeg de aanvoer eiken dag 25 a 50.000 flesschen en waarschijnlijk zal zii nog meer toenemen. MIN-EXACTE HISTORIE. Onlangs plaatsten we onder bovenstaand opschriftje een reeks zonderlinge antwoorden, welke door leerlin gen van de hoogste klassen der lagere scholen in het arrondissement Alkmaar waren gegeven op vragen, die betrekking hadden op de va derla ndsche geschiede nis. De arrondissementsschoolopziener had ze medege- deeldl in een door hem gehouden redevoering over het geschiedenis-onderwijs. Zij waren gegeven als note gaie en hoewel zij zeker wel de aandacht verdienden, allerminst bedoeld als maatstaf bij de beoordeeling van het geschiedenisLondérwijs in Alkmaar. De „min-exacte historie" is door de Nederlandsche pers gewandeld en tenslotte over de grenzen, ver over de grenzen zelfs, terecht gekomen. Het groote Fran sche blad Journal des Débats nam ze in haar kolom men op ongeveer op hetzelfde tijdstip, waarop de Alkmaar.sche Courant een aan een Franseh blad ont leend! bericht bevatte, met soortgelijke antwoorden, door Fransche leerlingen, welke de lagere school zou den verlaten, op gesehiedenisvragen gegeven. ITet Journal des Débats liet aan het Nederlandsche bericht een kleine Inleiding vooraf gaan, waarin werd gezegd, dat de uitkomsten van het onderzoek, dooi den Alkmaarschen schoolopziener, ingesteld „bijna even wonderlijk (waren) als die der Fransche consent» een paar maanden geleden gegeven en in deze kolom men vermeld." Met de Fransche pers als voertuig, is het bericht blijkbaar verder de wereld door gegaan. Een Delftenaar ontving n.l. een uitknipsel uit de. Glascow llerald, het voornaamste blad van Schotland, waarboven stond gedrukt „zonderlinge geschiedenis- kennis van Ilolland'sche kinderen." Nu had onze landgenoot, naar hij ons schrijft, te genover een jongen Schotschen vriend „hoog opgege ven van onze uitstekende scholen en ons alom bekend hoogstaand onderwijs" en daarom werd hem na tuurlijk met een weinig leedvermaak het uitknipsel toegezonden. „Waren aldus onze landgenoot deze courant en de als bron genoemde „Journal des Débats" geen nis uiterst ernstig bekend staande bladen, dan had ik het zonder meer als een nieuwe buitenlandsche enor miteit ter zijde gelegd. „Thans echter stel' ik er belang in te weten, waaraan dit bericht der beide couranten oorspronkelijk ont leend kan zijn. en wellicht kan een uwer lezers mij in deze inlichten. „Is er soms in Alkmaar een school voor zwakzinnige

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 5