w i nkeThuis n 11 Net Dagmeisje Schrijfmachine gramophone eriselsch? op Dinsdag 5 November 1912 Warmenhuizen. P. J. LAURMAN Schilders gevraagd Tabak en Sigaren. Aankomende IJzerwerkers, Met DAGMEISJE eene nette Dienstbode. OUITSC HL Voorloopig Bericht. Heer-Hugowaard OPROEPING. bTuiteTjland; MEJ.A.WIlH.SiEZEN 11601/c, 183 174 697 i/s 310 1361 54 te huur gevraagd, niet te groot, oo goeden stand. Gem. ZIT- en SLAAPKAMER ZIT-SLAAPKAMER. Conversatie^ literatuur, handelscorr., examenopl. Opleiding voor akte L. 0. en diploma Hor.- aelscorrespondentie. I MELT^01'™?8 9 rüB' bn huize Van den heer C' enz. Mr. A. P. H. DE LANGE, Notaris. 'pCt. *y» 803/s 38 6/b |117 8 261/4 1114 31 1176 5 11069/1GI si y2 ADVERTENTIE N. by O. MEIJER, Bergen (N.-H.) Mevr. LEDEBOER, Kennemer- straatweg 79, vraagt met Nov. a.s. als KEUKENMEID. liefst bekend met scheepswerk kunnen op goede voorwaarden direct geplaatst worden aan de Werf Conrad" te Haarlem kinderen? Of zouden er werkelijk in'de Hoogste klas sen onzer volksschool kinderen te vinden zijn, zooals men zich thans in Schotland, en in Parijs, en de hemel weet waar nóg meer, onze jeugd' voorstelt? Of liever, zouden er in Holland onderwijzers zijn, die der gelijke antwoorden „in de hoogste klassen" mogelijk maken?" Over de herkomst van het bericht zal de belangstel lende vrager door het bovenstaande zeker wel voldoen de zijn ingelicht. Interesseert het hem, dan willen wij verder wel me- dedeelen, dat. we hopen in Alkmaar een school voor zwakzinnige kinderen die we dan school voor bui tengewoon onderwijs zullen noemen te krijgen. Op het oogenblik hebben we alleen nog maar een medisch- "paedagogisoh ondterzoek. En de rest van de vragen het Fransche blad, dat de even wonderlijke antwoorden der lotelingen voorop stelde, deed daardoor duidelijk uitkomen, dat het hier curiosa betrof, die aan grenspalen noch leeftijdgrenzen gebonden zijn en die met de resultaten van het onder wijs alleen in zooverre te maken hebben, dat zij bewij zen, dat niet alle onderwijzers er in slagen alle leer lingen parate historische feiten-kennis bij te brengen. TTit dergelijke gegevens trekt men evenmin een ver nietigend oordeel, als dat men iemand, aan wiens aan dacht een bericht blijkbaar is ontsnapt, dat door de geheele Nederlandsche pers is gegaan, zou gaan hou den voor een onontwikkeld man, die geen couranten leest.. In beide gevallen zou men de plank even ver mis slaan. Onze landgenoot toch, toont èn dbor zijn prettig-aandoende belangstelling èn door hetgeen hij ons verder schreef over Fransche en Londensche bla den, dat, hij terdege couranten leest en er prijs op stelt, dat op de Nederlandsche volksontwikkeling in den vreemde geen onverdiende smet wordt geworpen wat trouwens door een onschuldig, vermakelijk be richtje ook niet zal geschieden. NATIONALE BOM) VAK" HAMELS- EIST KANTOORBEDIENDEN „MERCURIES". In de gister gehouden vergadering van de afdee- iing Alkmaar van bovengeuoemdon Bond, word' naar aanleiding van een circulaire van het Bondsbestuur, besloten een onderzoek in te stellen naar de arbeids voorwaarden der Alkmaarsehe kantoorbedienden. Dit onderzoek heeft ten doel een overzicht te verkrijgen óe verschillende toestanden op de kantoren. Voorts werd besloten dezen winter met kracht de propaganda ter hand te nemen, ten einde te trachten het ledental uit te breiden. De heilzame werking van het plaats!ngs-bureau, het werkloozenfonds en het on dersteuningsfonds, kan bij het voeren der propaganda uitstekende diensten bewijzen. Met het oog op de inwendige propaganda werd be- oten, v°oftaan iedere maand' te vergaderen en dan na afloop der vergadering, die dan kort kan zijn, nog een^poos gezellig bijeen te blijven. Nog werd' medegedeeld, dat op een kantoor hier ter stede, waar overmatig lang gewerkt werd, door bemid deling van het Bondsbestuur, voor het betrokken per soneel, een hetere arbeidsregeling is ingevoerd. woordig. Onder den titel „John Bull en Michel" schrijft de Londensche correspondent van de Lok. Anz., Con- stantin von Zedlitz, een artikel, dat vermelding ver dient. Volgens sommigen in Londen, zegt hij, droeg baron von Marschall in den borstzak een olijftak, dien hij van het Duitsche ministerie had gekregen en wachtte hij op een gelegenheid, om hem tqr eere van de einde lijk bereikte Duitsch-Engelsche toenadering met voch tig oog in Downing Street af te geven. Anderen daar entegen verdachten hem er van, dat hij in Londen en kel het gunstige oogenblik had' uit te zoeken, waarop Michel kon trachten Engeland' den drietand- der zee I af te kapen. Dergelijke meemingen zullen ook wel ten opzichte van den opvolger van baron von Marschall worden verkondigd en daarom is het goed er een woord van critiek aan te wijden zegt de correspondent. Eu dan komt hij vragenderwijs los. Heeft Duitschland de Nooit-benauwdS-periode ingeleid!? Is Duitschland niet, altijd vredelievender geweest van Engeland'? Wordt niet onomwonden verklaard', dat die Engelsche bewapening tegen Duitschland' gericht is? De Duitsche organen der openbare meening moeten, meent de schrijver, de woorden „overeenstemming" en „verbroedering" voorloopig maar uit het Duitsch-En gelsehe woordenboek schrappen. Hoe meer men in Duitschland jammert om een overeenstemming, hoe later deze wordt bereikt. Men hoede zich er voor de Britten in den waan te versterken, dat Michel zijn eigen groei niet vertrouwt. Onverdroten uitbreiding der Duitsche weermacht, daar komt het op aan. En overigens moeten de Duitsche diplomatie en journa listiek maar trachten in Engeland! de verkeerde denk beelden jegens Duitschland) weg te nemen, opd'at de voornaamste belemmering voor een voor Duitschland niet vernederende Engelsch-Duitsche overeenstem- I ming wordt bereikt. BALKAN, Lr heerscht weer een oorlogszuchtige stemming en in het algemeen kan worden gezegd, dat .t.0?^a,?di ernstig is en dat een oorlog niet onwaar schijnlijk 18. laagste prijs f 0.?0, aangevoerd 5480 kop, kipeieren f 5.50 a 6.50, eendeneieren f 4 75 BROSK OP LANGENDXJK, 28 Sept. Heden werd besteed voor Aardappelen Schoolmees ters f0 70 a 0.90, Blauwe f l.~ a 1.25, aanvoer 450 zak, 696 baal gele (nep) f 0.80 a 1.30, 539 baal uien f 0,80 a 0,95, 1700 kilo slaboonen f 2.90 a 3 50 p. 50 K.G., 1000 bieten f 5,40 a 0,—, 230 baal wor telen f 0,40 a 0,50, 24800 bloemkool le soort f 4 50 At°' 2® ®oort f 1,70 a 8-20> 7000 bos worteien f 1.40 a 2,50, 38500 roode kool f 2.70 a 6.20, 15700 gele f 2,80 a 7.—25800 witte f 3.40 a 7.50, 8000 ram menas f 12,10, 0 wagon witte kool f— HOORN, 28 Sept. Tarwe f 7.50 k 9.75, rogge a 0.- k gerst f 6.25 k f 7.50 haver f 4.50 S f 5 -, witte erwten f -— k f groene dito flft a t oi n ^aUTe f 18— k f 22-- vale 1 lo. k f al,— bruine boonen f 14.— k f 16.50 karweizaad f 16.50 k f 17.—, mosterdzaad f 18.60 k t t oca 'oon PTden f 100 a f 300, 23 koeien f 160 k f 280, 889 schapen f 20.- k 31.-, - lammeren 1 a 0 kalveren f k i var. kens f kt 0 zeugen f af 205 biggen f 8.- k f 15.-, - kippen f 0 a 0.-,' kipeieren f 6.it f 6.50 eendeieren f 0.a f Q 2173 kop boter 70 k 75. f 5OORV7 SePA' tanSevoerd 1265 vette schapen ^4. a 30. vette lammeren f 16.— a 22. Han del stug. KAMP bootsman bij de Marine, beiden te den Helder »»tbo»<ien verklaard doei Alkmaar, 28 September 1912. De procureur van eisclieresse Th. GOUVERNE. OIPUOMA PI A N O N.T.V. p A Y O L. O P 13 ™eoHSTISCH PRACTISCH UZ aK 6N p'ano omderwus AMSTEEDAMSOHE BEURS. lTAA7, Opgave van het rsOOKDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET. Koers van MUZIEKUITVOERING door het STEDELIJK MUZIEKKORPS, Directeur de heer H. A. MAAS op Zondag 29 September, van 2% tot 4% uur, in den Hout. Programma: 1. Hands across the Sea Sousa '2. Ouverture zur Oper „Don Juan" Mozart! '3. a. La chanson des Nids "Rnnf h. Flirt-a t ion 4. Fantasie uit de opera „Lohengrin" Wagner! Pauze: 5. Ouverture zur ..Heimkehr aus. dem Fremde" „r Mendelssohn-Barthokly. Wo Lust una Ireude wohnen Walzer E. Strauss. 7. fantasie uit de opera „Le bal masque" Verdi s. finale. PROCES-'VERBAAL OPGEMAAKT. Dooi'de.politie is proces-verbaal opgemaakt tegen b- a'hier wegeps openbare schennis der eerbaar heid. OOSTENRIJK-I IONGARIJE. Men heeft den Hongaarsohen Kamerpresident, graaf Tisza, nu ook al met kalkwater begoten tot dusverre bleef het bij scheid-woorden. De politie kwam er aan te pas en de gendarmen meesten de woedende menigte uit elkaar jagen, waarbij verschillende personen gewond werden. KAARTSPELENDE VROUWEN. In een café te Weenen is Donderdag een pokerge- ze schap gesnapt, dat bijna geheel uit vrouwen be stond. Dit is geschied' pp lipt heyhaald aandringen an de echtgenooten der spelende vrouwen. Dezen verw telden, dat hun vrouwen het grootste gedeelte van den dag in het café doorbrachten en sedert maanden lede- ren avond in een eenzaam hoekjekaartspeelden,waarbij zij dikwijls hun huishoudgeld' verloren. Eergisteren nu heeft dé politie een inval gedaan in het café en het gezelschap, dat uit acht vrouwen en twee mannen bestond, verrast. Onder de speelsters ontstond' een paniek. De commissaris liet alle uitgangen afzetten, zoodat geen der vrouwen kon ontsnappen. De „bank,"' groot 40 kronen, werd' in beslag genomen. Het einde der maand! is niet, vreemd! aan dit geringe bedrag. ndei de speelsters bevonden zich een vrouw van een advocaat, echtgenooten van kooplieden en ongehuwde dames. De speeltafel was slecht bezet, gewoonlijk wa ren er ongeveer twintig vrouwen. Proces-verbaal is opgemaakt. KORTE BERICHTEN. De penningmeester van de vrouwenvereniging van het Roode Ivruis te München, een luitenant van aanzienlijke familie, heeft ten nadeele van genoemde vereeniging" <0.000 mark verduisterd. In Australië is een wet aangenomen, die een pre mie van J 62.50 op ieder nieuw geborene stelt. Voor inboorlingen en de Aziatische bevolking geldt de wet met. Staatsleeningen. NEDERLAND. Ned. Werk. Schuld ii n BUITENLAND. Bulgarije Tabaksleening Brazilië Funding Mexico binnenl. Japan Oostenrijk Jan. Jul. Rusland Hope Conso] 1906 1894 6e Em, Iwang Dombr. pCi pCt. 31li 21k 5 S 5 4 4 4 4 5 4 4y, I 27 Sep., 28 Sep. 917/8 67 Finano. enlnduetr. ondernemingen enz NT all An I. In Ll hm nil. - 1. Tl 1 Nationale Hypotheek Bank Noordhollandsch Gronderediet I) ff Ned. Handelmaatschappij resc. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden 'i i, Winstbew Westersuiker A/dam Deli Langkat Idem pref, A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Medan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij, Amst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Kon, Mij. t. expl. v. Petroleum Dortsche Petroleum Moeara Enim Sumatra Palembang Perlak Petroleuro-Mij. Zuid-Perlak Ketahoen Gew. pref. Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Amer. Hide and Leather pCt. 4 41/1 4 div. EEN GESCHENK VOOR „ARTLS" De .stationchef van Laboean (Deli) onze vroegere stadgenoot, dé heer Jan Dik - heeft een krokodil ge vangen, een kanjer van twee meter 65. Met het hoog water was het beest daar terechtgekomen en het had blijkbaar geen gelegenheid' gehad, zijn geliefde ele ment weer op te zoeken. Het monster lag weldra vei lig gekneveld ondanks zijn krokodillentranen. Het beest- is levend! per stoomschip „Rumphius" via Batavia naar „Artis" te Amsterdam gezonden. VOETBAL. -Morgen nemen overal in den lande de competitie wedstrijden een aanvang en ook onze Alkmaarsehe rereemgingen zijn morgen reedé druk in de weer Alcmaria Victrix I heeft o. i. de zwaarste taak. Zij toch moet naar R. A. P. in Amsterdam, dat op 't oogenblik in uitstekende conditie is en reeds eenige degelijke, oefenwedstrijden achter den rug heeft Alc maria heeft, een zoo sterk mogelijk elftal trachten bij een te brengen dat echter morgen geducht, aan den tand zal gevoeld worden. Wij hopen 't beste. Holland speelt morgen een thuiswedstrijd tegen «port I uit Hoorn en heeft een goede kans om haar eerste overw.cnmg te behalen. Wij twijfelen niet of een zoo sterk mogelijk elftal zal dit bewaarheid ma- 2eAklTT,ivr1! han,t'eerstel1 wedstrijd in de Res. 7 klas. Met belangstelling wordt tegemoet gezien hoe zij zich morgen tegen Victoria II uit Hilversum /ai Houden. Alzoo reeds dadelijk een belangrijke voetbaldag. UNIE-COLLECTE. Men schrijft ons: de?'rni0»'""!! id0r onl?n^s hier ter stede gehou den I. me-eolleete bedraagt 216,lö1^. Hieronder is begrepen 19,20 van Heilo en 15,60 van Bergen, terwql 3,7o als nagiften inkwam. Deze jaarcollecte is reeds de 34ste, die voor de scho- doeld 1 e! gehouden werd- Aanvankelijk be doeld als een protest tegen de Schoolwet van 1878 die het onrecht op het gebied van het volksonderwijs bestendigde, werd ze na de subsidie-wetten van Mac- Ïon/o 7Per' d,eDhet beSins<>1 van rechtsgelijkheid looi Openbaar en Bijzonder Onderwijs aanvaardden kende v"lk V? dankbare b(winnering aan het be vende Volkspetitionnement van 1878. BERICHT AAN ONZE LEZERS. Onder verwijzing naar eene desbetreffende aankon diging in ons blad, vestigen wij de bijzondere aandacht onzer lezers op onze fraai Geïllustreerde Premie „Pak me me", die wij ingevolge overeenkomst met den Uitgever, in dé gelegenheid zijn, onzen abon- nes voor 3 cent per week, inplaats van 5 cents aan te biodon. Voor hen die op onze premie nog niet hébben ingetep- kend stellen wij gaarne een exemplaar aan ons Bureau beschikbaar, overtuigd, dat zij, na kennismaking, het in ons blad voorkomend' inteekenbiljet, van naam en woonplaats voorzien, te onzen kantore zullen doen beZQrSeu-De uitgever. Laatste Post, pCt. 41/j aaud. dir. 97% 11031/4 457;j? 851/s 868/4 861/5 873/s 1003/4 863/16 96n/la| 99 1001/4 961/g 1751/4 IO61/4 903/4 1549 600 268 139H/3 584 235 273 537 165 J 227 19480 91 72 48 53 275 1051/3 897/8 323/4 2D/4 62? |l9l7/8 Ö5/8 92 668/4 108»/4 4514 863/4 86"/10 877/i6 10016/ia 861/3 99 1743/4 161 134 1174 6991/3 311 I 361 91% 550 597 2681/3 TE KOOP, got «is nieuwe groote liooru en 10 zoo jroc d alaniL V«,.r „e 8DlDuw. |.1a, le bevragen bureau van dit 'olsd. Brieven onder letter D 251 bureau van dit blad. GEVRAAGD oi dit blad!n m6t PrijS°Pgaaf' letter T 250' bureau van J- B V- AMRROXGEN, jjAMORAALSTRAAT. Leeraar a. h.WmnMl.,m K' HART 8%., Leeraar M. O. VAN EVERDINGENSTR. 4, ALKMAAR. TE 273 5381/4 165 224 196 92 74i/2 45 55 271 106 907/w 3216/16 27 8O1/4 631/s 53/4 213/4 UIT DE RIJP. Mej. A. Vonver alhier, werd gisteravond door den I gemeenteraad van Assendelft met 10 van de 11 stem men benoemd tot onderwijzeres aan de O. L. S. te Nauerna. Zij was no. 2 der voordracht. Laatste Berichten. „OMMEN." OMMEN, 29 September. De centrale afdeeling van de anti-revol. kiesver. heeft gisteravond tot can- i u ™°r het lidmaatschap der Tweede Kamer (va cature Dr. A. Kuypergesteld' den heer mr. H. van der eg te, lid van Gedeputeerde Staten van OverjjseL Burgerlijke Stand. GEBOREN. 25 Sept. Wilhelmina Catharina, d. van Johannes An- tomus Tempelman en Helena Chrislina Groot. 28 Cornelia Jacob Simon, z. van Jacob Simon Ruiter en Rensje Pronk. OVERLEDEN. 27 Sept. Catharina Margarefha Marie van Eijk, 21 j. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 28 September. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch instituut te de Bilt. Geldig tot den avond van 29 September. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 776.0 te Stockholm. De laagste stand van den barometer 759 8 te St Mafhieu. VERWACHTING. Matige tot krachtige meest oostelijken wind, waar schijnlijk liohtbewolkt, droog weer, zelfde temperatuur mogpüjk nachtvorst. Marktberichten. Anglo -4mer. Telegraph Comm. Steels Car and Foundry Amerik. Stoomv.-My Common Marine Preferent Marinebonds Comm. Peru Preferent ,r Spoorwegleeningen. Holl. iJz. Sp..Mij. Mil. tot expl. van Staatsspoorw. Deli Spoorweg LMER1KA. Atch. Top. Cert. v. i, Convert pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert. aand. dir. Eric n Kansas City South. I' -f ii pre) S| Miss K. Texas C. v. n JS'ew-Tork and Ontarie Norfolk Western C, v. Rock Island gew Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert v. Wabash gew. RUSLAND. Wladikawkas 1885 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterd. fl00 Gemeente-cred. BELGIE Antwerpen 1887 HONGARIJE. Hongaarsche Hyp. Idem OOSTENRIJK. Staatsleening 1860 RUSLAJVD. lfi.: 4 Koers yan het geld. Prolongatie 4% pCt. Mededeelingen. De Amerikaansche markt was vast gestemd, speciaal Steels en I nions noteerden hooger. In Oliewaarden ging niet veel om. Koninklijke waren iets beter. Mijnen onveranderd. Tabakken ongeveer op vorige prijzen. 3 3 4 87 s/8 931 j 1251 11091/2 11071/3 23s8 368/4 291/3 63is/i«! 853/4 1011/3 1 SOs/g 1211/3 113 163 470 121/s 57 871/s 933/4 110 241/3 371/2 30 637/8 387/8 28%6 1151/2 311/s 178 5 801/J6 1 notaris te S choorldam, zal op Dinsdng 15 Oc tober 1012, 's avonds 6 uur, in het koffiehuis „da Moriaan te WARMENHUIZEN publiek ver- knopen 1. Een goed onderhouden Rentenierswoning met T; ""r e° ®rf' °P ®en del' mooiste standen, nakij R.U Kerk, te Warmenhuizen, groot 5 aren 46 centiaren. 2. Een goed onderhouden Huls en Krt, achter per- ceel 1, groot 1 are. y 3. S perceelen uitmuntend Bouwland, gem. War menhuizen, gen. „de Tateweid", groot 35 a. 10 c „de Paardeweid", groot 47 a. 30 c. en „de 1 aardenweid groot 42 aren 40 centiaren. A BARE6MANt0t nalatenschap van meJ- de wed. Die iets te vorderen hebben van-, /verschuldigd zijn ranC?o^ir|t0thtT' bezitten' geteekend door mej. B. E. ÖRDOUI, weduwe van den heer A. BAREMAN gewoond hebbende te Warmenhuizen en aldaar on langs overleden, worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen vóór 15 October 1912 ten kan tore van den ondergeteekende te Schoorldam. P. J. LAURMAN, Notaris. gevraagd tegen 14 October. Aanmelding des avonds na 8 uur. Adres SPOORSTRAAT 22. ALKMAARSOH BIOSCOOPTHEATER Van hedenavond nf wordt in het Alkmaarseh bios- n eXfra"nummeT' g®g®ven een opname tan het Mana-Congres te Maastricht, terwijl ook de opening der Sta ten-Generaal weer op het doek zal worden gebracht. I IISOHLAM). Te Keuershausen, bij Freiburg, gistermiddag baron von Marschall in het familie- grat op het voorvaderlij'k verblij'f begraven. De groot- ïeitog van Baden, de rijkskanselier en vele andere liooge persoonlijkheden waren ter begrafenis tegen- ALKMAAR27 Sapt. Kaas. Kleine volvette met rijksinerk fkleine fabriekskaas f 31.50, kleine boerenkaas f 32,—. commissie f 32.50, middelbare t 3d.—Aangevoerd 351 stapels wegende 199319 Kilogram, waaronder KG. volvette kleine f -. Handel was stug x 28 Sept' Aangevoerd 13 paarden f 75 k 250 0 veulens f 0 a 0, 141 koeien en ossen f 130 f n "7 kal76ren f a -- Per ned. pond T „y/7' 63 nuchtere kalveren f 8 k 22, 0 ezels 380 m,agere schapen f 14.— k 28—0 vette ld. f 0 H, - lammeren f -,- a 0 vette var kens, per ned. pond 0 è0 ct., 81 magere id. f 18 k 32, 193 biggen f 9 - k 16—, 8 bokken en geiten f 3 a 10, 0 kleine bokjes f 0— k 0—, boter, per 2 ned. pond hoogste prijs f 0.85, middelprys f 0.80 If Den len October hoopt onze geliefde Vader, ff de heer f} A. DI5 LA GR11GÉ, ><L den dag te herdenken, dat hij 60 jaar als Zeil I f Alkmaar, September 1912 VWN Ni* S/ S>* V S St* V V maker is werkzaam geweest. Zijn liefh. Kinderen. M. ZOUTENDIJK-i,E i.a Gpangé. H. ZOUTENDIJK. A M. MASSAARde la Grangé. A. MASSAAR en Kinderen. Van mondelinge getuigen voorzien. gevraagd, niet beneden de 16 jaar, bij DORREGEEST, Houttil 56. Heden overleed in den ouderdom van ruim 84 jaar Mevrouw JOHANNA VAN HEB WISSEL, Weduwe van den Heer D. KAT. Namens de familie J. A. HOEKMETJER, ex.-test. Alkmaar, 28 September 1912. IE KOOP AANGEBODEN, in goeden staat, zonder gebreken, voor den pry's van f 50. Fr. Br. letter C 251, Bureau van dit Blad. IER OVERNAME op besten stand een Z A A K m TABAK en SIGAREN, met overname van in ventaris. Goederen desgewenscht in depot. Brieven onder letter B 251, bureau van dit blad. Schriftelijke aanbiedingen te zenden aan de Direotie

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 6